SPOTKANIA w ramach FORUM IODO w 2021 r.


FRDL Lublin we współpracy z Podkarpackim Forum IODO w dniu 24 maja 2021 r. zorganizował spotkanie

Nowe prawo zamówień publicznych od 2021 roku a wymagania w zakresie ochrony danych osobowych

Spotkanie prowadziła ekspert będący radcą prawnym, audytorem, doradcą, pracownikiem samorządowym od 1998 roku, audytorem systemu finansów publicznych od 2002 roku. Prelegent jest doświadczonym audytorem-praktykiem, który przeprowadził liczne audyty z zakresu inwestycji budowlanych, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, zamówień publicznych, bezpieczeństwa danych osobowych (RODO) oraz szkolnictwa gospodarki finansowej, instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

Ramowy program:

 1. Nowe regulacje w zakresie prawa zamówień publicznych od 2021 roku jako uszczegółowienie zapisów w zakresie ochrony danych osobowych.
 2. Omówienie szczegółowych zapisów ustawy PZP obowiązujących w zakresie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Problematyka przetwarzania danych osobowych na każdym etapie udzielania zamówienia publicznego oraz w fazie realizacji umowy.
 4. Pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (zamówienia do progu UE i powyżej progów UE).
 5. Problematyka zamówień poza ustawą PZP (do 130 000 zł netto) a wymagania RODO – jakie klauzule zastosować.

Analiza ryzyka z perspektywy administratora i podmiotu danych
w dniu 26 maja 2021 r. 

Prowadzący: ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informacji, lider Spółki FORSAFE; Inspektor Ochrony Danych w średnich i dużych przedsiębiorstwach, legitymujący się kompetencjami Audytora Wiodącego i Audytora Wewnętrznego oraz certyfikacjami, takimi jak Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist i in., posiadający upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”; członek założyciel Związku Firm Ochrony Danych Osobowych, członek Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych oraz członek grupy roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji; autor publikacji, takich jak: Zabezpieczenie danych osobowych medycznych, [w:] K. Andres, E. Bielak-Jomaa, M. Jakielski, P. Kawczyński, M. Krasińska, P. Litwiński, A. Sieradzka, K. Wojsyk, Ochrona danych osobowych medycznych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016; Sprawdzenie i sprawozdanie przygotowywane przez administratora bezpieczeństwa informacji na wezwanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, [w:] E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.), Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2016.

Zostały omówione następne zagadnienia:

 • Wprowadzenie do tematyki zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
 • Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych w odniesieniu do działalności Administratora.
 • Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności osób przez pryzmat motywu 75 RODO, zbioru praw i wolności zagwarantowanych w Konstytucji RP i Karcie Praw Podstawowych UE.

 

 


FRDL Lublin wspólnie z Małopolskim Forum IODO zorganizowali spotkanie ON-LINE w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Praktyczne aspekty pracy zdalnej oraz ochrony danych w urzędzie i poza nim

Spotkanie prowadził specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa informacji i cyberzagrożeń, ertyfikowany trener ECDL EPP e-Urzędnik, egzaminator ECDL oraz kierownik projektów ICT (Fn-TSPM), specjalista IT Security CISS (Certified IT Security Specialist), wcześnie kierownik Wydziału Informatyki w dużej jednostce administracji samorządowej. Był odpowiedzialny za kluczowe projekty informatyczne realizowane w urzędzie oraz skuteczne wdrażanie Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Pracował także jako kierownik wydziału serwisu w firmie z obszaru usług IT. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Doradza firmom i jednostkom administracji publicznej m.in. z zakresu ochrony informacji (tworzenie polityk bezpieczeństwa, instrukcji i procedur). Jest autorem licznych instrukcji i procedur związanych z ochroną danych osobowych i informacji. W zakresie szkoleń specjalizuje się w tematach związanych z informatyzacją administracji publicznej, cyberzagrożeniami, bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych (RODO). Posiada znajomość zarówno teoretyczną jak i praktyczną przedstawianych przez siebie tematów. Ma za sobą również kilkuletnie doświadczenie wykładowcy wyższej uczelni. Trener, doradca i kierownik projektów.

PROGRAM:

1. Poza RODO też istnieje życie, czyli prawne aspekty bezpieczeństwa informacji w jednostce publicznej
2. Kradzieże, wycieki danych i inne zagrożenia
3. Praca zdalna, czyli urzędnik poza urzędem: zasoby, zagrożenia, podatności, zabezpieczenia
4. Jak przewieźć dokumentację i komputery z urzędu do domu i w drugą stronę?
5. Jak przygotować bezpieczne stanowisko pracy w domu?
6. Bezpieczna komunikacja z urzędem
7. Jak zachować poufność przesyłanych dokumentów np. poprzez e-mail?
8. Przykłady ataków socjotechnicznych: spoofing / phishing
9. Podejrzane e-maile w codziennej pracy urzędnika
10. Jak stworzyć silne hasła i łatwo je zapamiętać oraz dobrze chronić, gdy ma się ich 199?


FRDL Lublin wspólnie z Podkarpackim Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych zorganizowali spotkanie on-line 19 marca 2021r. 

Strona BIP podmiotu publicznego
(obowiązek przestrzegania czasowości przetwarzania danych i minimalizacja danych osobowych umieszczanych na stronach internetowych), dane osobowe i oficjalne strony www podmiotów publicznych, informacja i promocja na portalach społecznościowych

Spotkanie prowadził Inspektor Ochrony Danych w jednostkach samorządowych, w tym oświatowych, oraz w innych jednostkach sektora publicznego, m.in. w podmiotach medycznych, zajmująca się wdrożeniami procedur ochrony danych osobowych w podmiotach sektora publicznego oraz prywatnego. Absolwentka Politechniki Opolskiej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki kierunek Informatyka, oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych” realizowanym we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych. Posiada certyfikat Auditora wewnętrznego QMS i ISMS Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

PROGRAM:

Na spotkaniu Forum omówione zostaną najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych na stronach internetowych (strona www podmiotu publicznego i BIP) oraz portalach internetowych /społecznościowych/, w szczególności omówione zostaną:

 1. Główne założenia dotyczące wymogu prowadzenia strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, przy jednoczesnym przestrzeganiu obowiązków wynikających z RODO.
 2. Ochrona danych osobowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Jak monitorować prawidłowość przetwarzania danych.
 3. Przeglądy okresowe zasobów dostępnych w BIP pod kątem: ustalania okresu ich publikowania; przestrzegania zasady minimalizacji danych, przetwarzania danych zgodnie z prawem (art. 5 ust. 1 lit. a RODO) oraz realizacja zasady poufności danych (art. 5 ust. 1 lit. f RODO). Przykłady przetwarzania danych na stronie podmiotowej BIP, w tym: dostęp do informacji publicznej, zamówienia publiczne, nabór na wolne stanowiska pracy w administracji. 
 4. Zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z wymogiem art. 28 ust. 3 RODO z podmiotami świadczącymi usługi hostingowe, serwisowe w zakresie utrzymania stron www, oraz inne rodzaje usług związanych z prowadzeniem stron i portali internetowych
 5. umowy zakupowe i serwisowe sprzętu i oprogramowania – czy i kiedy muszę zawrzeć w umowie zapisy gwarantujące zabezpieczenie poufności informacji uzyskanych przez wykonawców w związku z realizacją umowy (SLA)
 6. Strona podmiotowa WWW – jak w sposób prawidłowy zabezpieczyć dane osobowe.
 7. Formularze , subskrybcje, oraz inne formy interakcji z użytkownikiem strony internetowej oraz obowiązki po stronie Administratora wynikające z RODO – jak uregulować podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w związku z pozyskiwaniem danych za pomocą strony internetowej
 8. Polityka prywatności – kiedy jest wymagana i co musi zawierać (omówienie na przykładach) .
 9. Pliki cookies i podobne technologie wykorzystywane na stronie internetowej, oraz związane z tym formy przetwarzania danych. O czym muszę poinformować użytkownika strony internetowej, czy muszę odebrać zgodę na stosowanie plików cookies, oraz jak uregulować kwestię rozliczalności, również pod kątem przestrzegania zasady przejrzystości przetwarzania danych za pomocą strony www.
 10. Odnośniki do stron internetowych innych podmiotów, oraz korzystanie z portali internetowych (społecznościowych) innych dostawców w celu promocji i informacji w kontekście przepisów RODO. O czym należy poinformować użytkownika aby wywiązać się z nałożonych na Administratora obowiązków.
 11. Jak inwentaryzować strony internetowe pod kątem czasowości przetwarzania danych osobowych. Kto odpowiada w podmiocie publicznym za brak procedur i niezgodne z prawem przetwarzanie danych za pomocą stron internetowych
 12. Dyskusja i praktyczne omówienie zagadnień związanych z przetwarzaniem danych za pomocą stron internetowych – decyzje i stanowiska organów nadzorczych, Wyrok TSUE z dnia 1 października 2019 r w kontekście przetwarzania danych za pomocą plików cookies.

  FRDL Lublin wspólnie z Małopolskim Forum IODO zrealizowali spotkanie ON-LINE w dniu 25 lutego 2021 r.:

Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Spotkanie poprowadziła Pani dr Marlena Sakowska-Baryła - doktor nauk prawnych, radca prawny, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” (2018). Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej.


FRDL Lublin wspólnie z Podkarpackim Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych zrealizowali spotkanie on-line 10 lutego 2021r. 

Zakres udostępniania informacji o osobach pełniących funkcje publiczne

Spotkanie poprowadziła Pani dr Marlena Sakowska-Baryła, która jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Małopolskim Forum IODO zorganizowali spotkanie ON-LINE w dniu 27 stycznia 2020 r.:

Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych i ochrona wynikająca z prawa autorskiego – zagadnienia wybrane

Spotkanie poprowadzi Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk – radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w zakresie Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego oraz na Wydziale Gospodarczo–Społecznym Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej. Wykładowca na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Dąbrowie Górniczej na kierunku Organizacja i Zarządzanie Placówkami Pomocy Społecznej. Doświadczony trener i doradca JST. Współpracownik Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, ROPS w Krakowie, ROPS we Wrocławiu, ROPS w Rzeszowie, ROPS w Opolu, ROPS w Białymstoku. Od roku 1998 etatowy członek SKO w Krakowie, autorka ponad 3000 decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o przepisy KPA.


SPOTKANIA w ramach FORUM INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w 2020r.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Małopolskim Forum IODO przeprowadzili spotkanie ON-LINE w dniu 16 grudnia 2020 r. 

Ochrona danych osobowych a praca zdalna

Spotkanie poprowadziła Pani dr Marlena Sakowska-Baryła - doktor nauk prawnych, radca prawny, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” (2018). Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim i Śląskim Forami IODO przeprowadzili spotkanie ON-LINE w dniu 1 grudnia 2020 r. 

Odpowiedzialność za naruszenia zasad ochrony danych osobowych. Praktyczne aspekty.

Spotkanie poprowadziła Pani dr Marlena Sakowska-Baryła - doktor nauk prawnych, radca prawny, wiceprezes SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” (2018). Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej oraz Uczelni Łazarskiego. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
wspólnie z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL

przeprowadzili spotkanie ON-LINE w dniu 20 listopada 2020 r. 

Ochrona danych osobowych omówienie aktualnych zagadnień

Spotkanie poprowadzi Pani Ewa Plesnarowicz-Durska – radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej i samorządowych instytucji kultury oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
wspólnie z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL

przeprowadzili spotkanie ON-LINE w dniu 26 października 2020 r.:

Analiza ryzyka dla bezpieczeństwa danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego

Podczas spotkania omówiony zostanie Raport z analizy ryzyka w Zespole Szkół, taką analizę ryzyka można przeprowadzić w każdej instytucji, która posiada monitoring wizyjny. W szczególności omówiona zostanie kwestia metodologii analizy ryzyka, lista możliwych zagrożeń, lista podatności, zabezpieczeń a także sposób prezentacji oceny ryzyka.

Spotkanie poprowadziła Pani Lucyna Wójtowicz - radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związana od samego początku systemu. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu inwestycji budowlanych, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, zamówień publicznych, szkolnictwa, gospodarki finansowej, w tym instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL

przeprowadzili spotkanie ON-LINE w dniu 27 października 2020 r. 

Realizacja wymogów rozporządzenia KRI w kontekście przetwarzania danych w systemach informatycznych w jednostkach sektora publicznego/jst 
- rola, zadania i odpowiedzialność Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz Administratora systemów informatycznych (ASI)

Spotkanie poprowadziła Pani Katarzyna Żuchaj - Inspektor Ochrony Danych w jednostkach samorządowych, w tym oświatowych, oraz w innych jednostkach sektora publicznego, m.in. w podmiotach medycznych, zajmująca się wdrożeniami procedur ochrony danych osobowych w podmiotach sektora publicznego oraz prywatnego. Absolwentka Politechniki Opolskiej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki kierunek Informatyka, oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych” realizowanym we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych. Posiada certyfikat Auditora wewnętrznego QMS i ISMS Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL przeprowadzili spotkanie szkoleniowe ON-LINE w dniu 30 września 2020 r.

Analiza ryzyka dla bezpieczeństwa danych osobowych w szkole
raport ogólny - monitoring wizyjny

Spotkanie poprowadziła Pani Lucyna Wójtowicz - radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związana od samego początku systemu. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu inwestycji budowlanych, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, zamówień publicznych, szkolnictwa, gospodarki finansowej, w tym instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

Program szkolenia oparty było dokumentację funkcjonującą w jednostce - szkole (bez prezentacji). W trakcie szkolenia na dokumencie została omówiona metodyka analizy ryzyka w wyjaśnieniami dot. sposobu wypełniania tabel. Po szkoleniu uczestnicy otrzymali w wersji WORD- gotowe do użycia opis metodyki (Raport) do zastosowania w każdej JSFP. Uczestnicy mogli w trakcie szkolenia zapoznać się z możliwą do zastosowania analizą ryzyka.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL

przeprowadzili spotkanie WARSZTATOWE ON-LINE w dniu 28 sierpnia 2020 r.:

Analiza ryzyka dot. przetwarzania danych osobowych  w urzędzie - WARSZTATY

Spotkanie poprowadziła Pani Lucyna Wójtowicz - radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związana od samego początku systemu. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu inwestycji budowlanych, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, zamówień publicznych, szkolnictwa, gospodarki finansowej, w tym instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

Warsztaty były prowadzone w ten sposób, że każdy z uczestników mógł wykonać sam, wg wskazówek, analizę ryzyka na przykładzie jednej wybranej czynności przetwarzania danych w Urzędzie.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Małopolskim i Podkarpackim Forami IODO przeprowadzili spotkania ON-LINE w dniu 22 lipca 2020 r.

Spotkanie nr 1 => Przygotowanie do kontroli prowadzonej przez Prezesa UODO

Ekspert prowadzący: Piotr Kawczyński - Zajmujący się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa informacji poparte praktyką i kompetencjami m.in.: Audytora Wiodącego i Audytora Wewnętrznego a także licznych certyfikacji takich jak Microsoft Certified Professional, Microsoft Certified Technology Specialist i innych. Posiada upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą poufne. Był wykładowcą na Podyplomowym Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW. Ukończył Podyplomowe Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowe Studia Cyberbezpieczeństwo prowadzone przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni. Jest członkiem założycielem Związku Firm Ochrony Danych Osobowych, członkiem Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych oraz członkiem grupy roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji.

Spotkanie nr 2 => Powierzanie przetwarzania danych osobowych

Spotkanie poprowadziła Pani Ewa Plesnarowicz-Durska - radca prawny, specjalistka z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, mobbingu, itp. Doświadczona konsultantka, trenerka, ekspertka prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorka komentarzy i opinii prawnych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL przeprowadzili spotkanie ON-LINE w dniu 29 czerwca 2020 r.

Ocena ryzyka przetwarzania danych osobowych w związku z wprowadzeniem nowych form pracy, w tym pracy zdalnej.
Zabezpieczenie, organizacja, instrukcje, rozliczalność z wprowadzonych rozwiązań organizacyjno – technicznych

Podczas spotkania Forum IODO omówione zostały kwestie związane z przeprowadzeniem oceny ryzyka dla operacji przetwarzania danych osobowych w kontekście zmiany formy ich przetwarzania. Omówione zostały w sposób praktyczny działania dotykające podejścia opartego na ryzyku, z uwzględnieniem zasad identyfikacji obszaru wymagającego oceny ryzyka dla ochrony danych.

Prowadząca spotkanie: Katarzyna Żuchaj - Inspektor Ochrony Danych w jednostkach samorządowych, w tym oświatowych, oraz w innych jednostkach sektora publicznego, m.in. w podmiotach medycznych, zajmująca się wdrożeniami procedur ochrony danych osobowych w podmiotach sektora publicznego oraz prywatnego. Absolwentka Politechniki Opolskiej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki kierunek Informatyka, oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych” realizowanym we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych. Posiada certyfikat Auditora wewnętrznego QMS i ISMS Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.


Natalia Gmurkowska,
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego