Szanowni Państwo
Koordynatorzy ds. dostępności w JSFP
Członkowie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu on-line Forum, które zaplanowane jest na 16 lipca 2021 r. w godzinach 9.30 - 13.00.

Przedmiotem spotkania będzie problematyka dotycząca obowiązków jst wynikających ze stosowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ekspertem będzie doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta-w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

09.30 – 09.45 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące
Magdalena Kubik- Szczerba, Katarzyna Marciniak- Mordel,
Koordynatorki Forum

09.45 – 13.00 USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi

  1. Czym jest dostępność, wymagania konkursowe przy organizacji otwartych konkursów ofert?
  2. Zapisy w umowach.
  3. Kontrole spełnienia wymagań dostępności.
  4. Podział zadań ze względu na dostępność, czy wszystkie zadania będą wymagały określenia warunków dostępności, kto o tym będzie decydować?
  5. Przepisy przejściowe, co z bieżącymi umowami?
  6. Dyskusja, kwestie problemowe, wymiana doświadczeń.

13.00 Podsumowanie, zakończenie spotkania.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 14 lipca 2021 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl Zgłoszonym uczestnikom w wiadomości zwrotnej prześlemy w dniu 14 lipca link do webinarium.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu Forum, które zaplanowane jest na 18 czerwca 2021 r. w godzinach 9.45 - 14.00.

Przedmiotem spotkania będzie problematyka zapewnienia przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ekspertem będzie Pan Adam Pietrasiewicz, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. Tematyka spotkania została podzielona na 3 bloki, składające się z zagadnień dotyczących istotnych kwestii w zakresie ustawy o dostępności cyfrowej, proponowanych zmian do ustawy oraz praktycznego stosowania przepisów na przykładzie uproszczonej listy kontrolnej, pomocnej przy sprawdzaniu dostępności stron www.

Gościem specjalnym na spotkaniu będzie Pan Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów, który odpowiada za konsultacje rządowego projektu Samorząd 3.0.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania jest uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta- praktyka w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom meeting (na tej samej co spotkanie inauguracyjne). Poniżej prezentujemy szczegółowy program. Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 17 czerwca 2021 r. poprzez przesłanie informacji na skrzynkę mailową koordynatora forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl Zgłoszonym uczestnikom w wiadomości zwrotnej prześlemy w dniu 17 czerwca link do webinarium.

Już dziś pragniemy również zaprosić Państwa na kolejne spotkanie Forum Koordynatorów, które zaplanowane jest na 16 lipca 2021r. w formule oczywiście on-line z tematyki dotyczącej obowiązków jst wynikających ze stosowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

PROGRAM SPOTKANIA:

09.00 – 09.45 Możliwość testowania połączenia.
09.45 – 10.00 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
 Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące
Magdalena Kubik- Szczerba, Katarzyna Marciniak- Mordel,
Koordynatorki Forum

10.00 – 10.30 Konsultacje projektu Samorząd 3.0.
 Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów

10.30 – 14.00 Zapewnienie przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
1. Prezentacja ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
2. Na czym polega dostępność cyfrowej kluczowych elementów stron internetowych.
3. Uproszczona lista kontrolna Centrum GOVTECH KPRM – narzędzie do podstawowej analizy błędów dostępności cyfrowej.

Prowadzący: Adam Pietrasiewicz, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, odpowiada za kreowanie polityki dostępności cyfrowej państwa, pełni nadzór nad prawidłową realizacją ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, prowadzi szkolenia w tematyce dostępności cyfrowej, prowadzenie pod kątem merytorycznym rządowej strony www poświęconej dostępności cyfrowej.

14.00 Podsumowanie, zakończenie spotkania.

Zgłoszenia należy przesłać do 17 czerwca 2021 r. mailem na adres forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl lub n.gmurkowska@frdl.org.pl

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanym spotkaniu!


Szanowni Państwo
Koordynatorzy ds. dostępności w JSFP
Członkowie Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza Państwa do udziału w najbliższym spotkaniu Forum, które zaplanowane jest na 28 maja 2021 r. w godzinach 9:30-13:30

Dobre praktyki z zakresu wdrażania dostępności

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja poświęcona naszym doświadczeniom w zakresie wdrażania dostępności. Podczas Forum podsumujemy dotychczasowe działania w zakresie organizacji dostępności, podkreślimy, iż zapewnienie dostępności jest procesem ciągłym, wymagającym stałego monitorowania, koordynacji i zaangażowania. Poinformujemy, o działaniach, które w zakresie dostępności miały miejsce do maja oraz o tych, które są planowane w kolejnych miesiącach. Spotkanie to będzie miało charakter warsztatowy. Pragniemy, aby Państwo, jako Członkowie Forum, kontynuowali rozpoczętą podczas wcześniejszych spotkań dyskusję, dotyczącą dobrych praktyk z zakresu zapewnienia dostępności w swoich instytucjach. Już dziś zapraszamy Państwa do podzielenia się doświadczeniami, wątpliwościami oraz możliwościami ich rozwiązania. Mamy nadzieję, iż dzięki uczestnictwu w spotkaniu będą mogli Państwo odnaleźć inspirację do dalszych działań i rozwiązać problemy, z jakimi spotykacie się w swojej codziennej pracy. 
Zapraszamy Państwa do przesyłania swoich dobrych praktyk którymi będziecie się chcieli Państwo podzielić do dnia 14 maja br. na maila: forumkoordynatorow@frdl.org.pl 

Program spotkania:

09.30 – 10.00 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 
 Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące 
 Izabela Jankowska–Zawada, Przewodnicząca Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
 Magdalena Kubik- Szczerba, Katarzyna Marciniak- Mordel, Koordynatorki Forum 
 Co nowego słychać w temacie dostępności?
Marek Wysocki - od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. Stworzył dokument pod nazwą Standardy Dostępności, ekspert Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich,członek Rady Programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnością.

10.00 – 10.30 Dostępność po złożeniu raportu. Co przed nami?
Wystąpienie przedstawiające w pigułce kwestie dostępności po 31 marca, zobrazowanego, co wydarzyło się w sprawach dostępności, najważniejszych elementów wprowadzania dostępności w organizacji, wskazujące, że proces zapewniania dostępności nie kończy się na jednorazowych działaniach a jest procesem ciągłym, potrzebującym planowania i sprawnej koordynacji.
Przemysław Żydok, Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacja. Posiada wieloletnie doświadczenie w bezpośrednim wspieraniu osób z niepełno sprawnościami. Przez wiele lat związany z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, współpracował z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacją Eudajmonia, Fundacją Imago oraz Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych. Założyciel i koordynator eksperckiej grupy ON Inclusion 14-20, która przyczyniła się do włączenia zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (przede wszystkim w zakresie dostępności) w główny nurt programowania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych perspektywy 2014-2020. Jeden z liderów ruchu Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Reprezentuje Fundację Aktywizacja w organizacjach parasolowych i ciałach dialogu społecznego, m.in. zaangażowany w prace Komitetu Umowy Partnerstwa i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Członek Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

10.30 – 10.50   Doświadczenia w zakresie wdrażania dostępności - Fundacja Aktywizacja na rzecz dostępności - realizowane projekty, dobre praktyki.
Sebastian Czech, specjalista ds. dostępności, ds. HR.
Posiada 5 letnie doświadczenie w pracy w agencjach zatrudnienia oraz organizacji pozarządowej. Aktualnie zajmuje się edukacją i wprowadzaniem zasad z zakresu dostępności. Organizuje i prowadzi szkolenia z obszaru rekrutacji i niepełnosprawności. Praktyk działań rekrutacyjnych. Pasjonat nowoczesnych trendów w wyszukiwaniu kandydatów oraz innowacyjnych narzędzi wspierających osoby z niepełnosprawnościami w pracy. Autor artykułów i publikacji dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

10.50 – 11.20   Otwarty Pracodawca – osoby ze szczególnymi potrzebami w miejscu pracy
Dariusz Gosk - ekspert ds. rynku pracy, HR Manager.
Posiada 13 letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnością. Obecnie Członek Zarządu Fundacji Aktywizacja oraz Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Wspiera pracodawców w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych i wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji i przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością. Przeprowadza audyty stanowisk pracy w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla różnych grup odbiorców z obszaru niepełnosprawności i zarządzania różnorodnością. Pracuje jako coach i doradca. Autor publikacji, artykułów dot. rynku pracy i niepełnosprawności.
11.20 – 11.30 Przerwa kawowa.
11.30 – 13.30 Dobre praktyki w zakresie wdrażania dostępności:
 Raport o stanie dostępności - co dalej z dostępnością w instytucji? 
Plany działania na rzecz poprawy dostępności. Jak należy je przygotować? Kto przygotowuje plan a kto odpowiada za jego wdrożenie? Monitoring realizacji i aktualizacja.
 Rola koordynatora ds. dostępności w jednostce. Koordynator a zespół. 
Czy lepiej mieć jednego koordynatora czy powołać zespół? Koordynator urzędu, a jednostki podległe.
 Dostępność architektoniczna.
Analiza zastosowanych praktyk w zakresie minimalnych wymagań dotyczących dostępności architektonicznej. Dobre praktyki w zakresie zapewnienia wolnych od barier przestrzeni.
 Dostępność komunikacyjno – informacyjna.
Analiza przyjętych rozwiązań w zakresie zapewnienia tego rodzaju dostępności ze szczególnym uwzględnieniem procesu obsługi klienta zewnętrznego ze szczególnymi potrzebami. 

Moderatorzy:
Dariusz Gosk, ekspert ds. rynku pracy.
Sebastian Czech, specjalista ds. dostępności.
Magdalena Kubik- Szczerba, Katarzyna Marciniak- Mordel, Koordynatorki Forum.

Zgłoszenia należy przesłać do 25 maja 2021 r. mailem na adres forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl lub n.gmurkowska@frdl.org.pl

Serdecznie zapraszamy do zrzeszenia się w Forum i udziału w organizowanym spotkaniu!