Spotkania w ramach FORUM w 2021 roku

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum, które zaplanowane jest 17 września 2021 r. 

Postępowanie skargowe wobec braku dostępności oraz dostępność architektoniczna

Podczas wrześniowego spotkania Forum omówione zostały zagadnienia ważne ze względu na termin ich wdrożenia, czyli zmiany po 5 września 2021 r.:
• zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmioty publiczne muszą m.in. zapewnić możliwość złożenia wniosków o zapewnienie dostępności,
• zapewnienie dostępności architektonicznej w sposób alternatywny może odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach, a brak jej zapewnienia skutkować może złożeniem skargi.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertami, prowadzącymi spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusja i uzyskanie odpowiedzi na pytania od ekspertów- w zakresie praktycznego stosowania przepisów. Liczymy na Państwa aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

PROGRAM:

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.
09.30 – 09.45 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące
Katarzyna Marciniak- Mordel oraz
Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynatorki Forum

O wrześniowym spotkaniu Forum Koordynatorów:

 • Podczas wrześniowego spotkania Forum omówione zostaną zagadnienia ważne ze względu na termin ich wdrożenia. Od 5 września 2021 r., zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami podmioty publiczne muszą m.in. zapewnić możliwość złożenia wniosków o zapewnienie dostępności.
 • Zapewnienie dostępności architektonicznej w sposób alternatywny może odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach a brak jej zapewnienia skutkować może złożeniem skargi.

Wobec powyższego, na zbliżającym się Forum zostaną poruszone zagadnienia, które pozwolą na realizację poniższych korzyści:

 • wskazanie w jaki sposób zapewnić możliwość złożenia przez osoby zainteresowane wniosku o zapewnienie dostępności takiej, jaka zostanie określona we wniosku,
 • zdobycie wiedzy dotyczącej przygotowania się na ewentualne procedury postępowania skargowego w przypadku nie zapewniania dostępności,
 • omówienie praktycznych rozwiązań z zakresu zapewnienia dostępności architektonicznej wraz ze źródłami ich finansowania,
 • zdobycie wiedzy kiedy i w jakich sytuacjach dostęp alternatywny będzie uznany za zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami – case study, praktyka zastosowania, ciekawe rozwiązania.

09.45 – 11.30 Postępowanie skargowe przy braku dostępności Program: 

 1. Wniosek o zapewnienie dostępności - identyfikacja podmiotów składających.
 2. Przykład wniosku i omówienie.
 3. Procedura postępowania skargowego w przypadku braku zapewnienia dostępności.

Prowadząca:

Katarzyna Dinst - socjolog, specjalista ds. dostępności, trenerka. Była koordynatorką ds. dostępności w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Opracowała plan działania na rzecz zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi szkolenia związane z zapewnianie dostępności, zasad savoir vivre w kontakcie z ludźmi z niepełnosprawnością, uniwersalnego projektowania w zatrudnianiu oraz dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością. Prywatnie prowadzi kanał na YouTube poświęcony edukacji na temat niepełnosprawności.

11.45 – 13.30 Dostępność architektoniczna w praktyce: 
Program: 

 1. Dostępność architektoniczna – praktyczne rozwiązania i źródła finansowania.
 2. Dostęp alternatywny – omówienie wyjątkowych sytuacji zastosowania wraz z procedurą odpowiedzi na wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej.

Prowadząca:

Agata Spała - specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością,, audytorka dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, trenerka. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu wdrażania zasad i rozwiązań w dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych. Wspiera organizacje w audytowaniu dostępności i wdrażaniu rekomendowanych rozwiązań. Przeprowadza szkolenia dla pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w realizacji projektu “Ramowe wytyczne - projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych”. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

13.30 Podsumowanie, zakończenie spotkania.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkaniu on-line Forum 16 lipca 2021 r. 

Przedmiotem spotkania była problematyka dotycząca obowiązków jst wynikających ze stosowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ekspertem był doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta-w zakresie praktycznego stosowania przepisów. 

09.30 – 09.45 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące
Magdalena Kubik- Szczerba, Katarzyna Marciniak- Mordel,
Koordynatorki Forum

09.45 – 13.00 USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi

 1. Czym jest dostępność, wymagania konkursowe przy organizacji otwartych konkursów ofert?
 2. Zapisy w umowach.
 3. Kontrole spełnienia wymagań dostępności.
 4. Podział zadań ze względu na dostępność, czy wszystkie zadania będą wymagały określenia warunków dostępności, kto o tym będzie decydować?
 5. Przepisy przejściowe, co z bieżącymi umowami?
 6. Dyskusja, kwestie problemowe, wymiana doświadczeń.

13.00 Podsumowanie, zakończenie spotkania.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum 18 czerwca 2021 r. 

Przedmiotem spotkania była problematyka zapewnienia przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Gościem specjalnym na spotkaniu był Pan Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów, który odpowiada za konsultacje rządowego projektu Samorząd 3.0.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość przedstawienia kwestii problemowych, wymiany doświadczeń, zarówno z ekspertem prowadzącym spotkanie, jak i członkami Forum. Celem spotkania było uzyskanie wielu cennych wskazówek i podpowiedzi, niezbędnych w codziennej pracy, dyskusji i uzyskania odpowiedzi na pytania od eksperta- praktyka w zakresie praktycznego stosowania przepisów.

PROGRAM SPOTKANIA:
09.45 – 10.00 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
 Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące
Magdalena Kubik- Szczerba, Katarzyna Marciniak- Mordel,
Koordynatorki Forum

10.00 – 10.30 Konsultacje projektu Samorząd 3.0.
 Michał Cieślak, Minister – Członek Rady Ministrów

10.30 – 14.00 Zapewnienie przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
1. Prezentacja ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
2. Na czym polega dostępność cyfrowej kluczowych elementów stron internetowych.
3. Uproszczona lista kontrolna Centrum GOVTECH KPRM – narzędzie do podstawowej analizy błędów dostępności cyfrowej.

Prowadzący: radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, odpowiada za kreowanie polityki dostępności cyfrowej państwa, pełni nadzór nad prawidłową realizacją ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, prowadzi szkolenia w tematyce dostępności cyfrowej, prowadzenie pod kątem merytorycznym rządowej strony www poświęconej dostępności cyfrowej.

14.00 Podsumowanie, zakończenie spotkania.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie Forum 28 maja 2021 r. 

Dobre praktyki z zakresu wdrażania dostępności

Przedmiotem spotkania była dyskusja poświęcona naszym doświadczeniom w zakresie wdrażania dostępności. Podczas Forum podsumujemy dotychczasowe działania w zakresie organizacji dostępności, podkreślimy, iż zapewnienie dostępności jest procesem ciągłym, wymagającym stałego monitorowania, koordynacji i zaangażowania. Spotkanie miało charakter warsztatowy

Program spotkania:

09.30 – 10.00 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 
 Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące 
 Izabela Jankowska–Zawada, Przewodnicząca Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
 Magdalena Kubik- Szczerba, Katarzyna Marciniak- Mordel, Koordynatorki Forum 
 Co nowego słychać w temacie dostępności?
Ekspert prowadzący od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi projektowania przestrzeni dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami. Stworzył dokument pod nazwą Standardy Dostępności, ekspert Komisji ds. Osób Niepełnosprawnych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich,członek Rady Programowej Kongresu Osób z Niepełnosprawnością.

10.00 – 10.30 Dostępność po złożeniu raportu. Co przed nami?
Wystąpienie przedstawiające w pigułce kwestie dostępności po 31 marca, zobrazowanego, co wydarzyło się w sprawach dostępności, najważniejszych elementów wprowadzania dostępności w organizacji, wskazujące, że proces zapewniania dostępności nie kończy się na jednorazowych działaniach a jest procesem ciągłym, potrzebującym planowania i sprawnej koordynacji.
Prowadzący: Prezes Zarządu Fundacji Aktywizacja. Posiada wieloletnie doświadczenie w bezpośrednim wspieraniu osób z niepełno sprawnościami. Przez wiele lat związany z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym, współpracował z Fundacją Instytut Rozwoju Regionalnego, Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych, Fundacją Eudajmonia, Fundacją Imago oraz Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych. Założyciel i koordynator eksperckiej grupy ON Inclusion 14-20, która przyczyniła się do włączenia zapisów Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami (przede wszystkim w zakresie dostępności) w główny nurt programowania Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych perspektywy 2014-2020. Jeden z liderów ruchu Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Reprezentuje Fundację Aktywizacja w organizacjach parasolowych i ciałach dialogu społecznego, m.in. zaangażowany w prace Komitetu Umowy Partnerstwa i Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Członek Rady Dostępności przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

10.30 – 10.50   Doświadczenia w zakresie wdrażania dostępności - Fundacja Aktywizacja na rzecz dostępności - realizowane projekty, dobre praktyki.
Prowadzący: specjalista ds. dostępności, ds. HR.
Posiada 5 letnie doświadczenie w pracy w agencjach zatrudnienia oraz organizacji pozarządowej. Aktualnie zajmuje się edukacją i wprowadzaniem zasad z zakresu dostępności. Organizuje i prowadzi szkolenia z obszaru rekrutacji i niepełnosprawności. Praktyk działań rekrutacyjnych. Pasjonat nowoczesnych trendów w wyszukiwaniu kandydatów oraz innowacyjnych narzędzi wspierających osoby z niepełnosprawnościami w pracy. Autor artykułów i publikacji dotyczących osób z niepełnosprawnościami.

10.50 – 11.20   Otwarty Pracodawca – osoby ze szczególnymi potrzebami w miejscu pracy
Dariusz Gosk - ekspert ds. rynku pracy, HR Manager.
Posiada 13 letnie doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych zajmujących się aktywizacją osób z niepełnosprawnością. Obecnie Członek Zarządu Fundacji Aktywizacja oraz Dyrektor Agencji Zatrudnienia Fundacji Aktywizacja. Wspiera pracodawców w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych i wdrażania systemów zatrudnienia, adaptacji i przystosowywania miejsc pracy, zarządzania różnorodnością. Przeprowadza audyty stanowisk pracy w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla różnych grup odbiorców z obszaru niepełnosprawności i zarządzania różnorodnością. Pracuje jako coach i doradca. Autor publikacji, artykułów dot. rynku pracy i niepełnosprawności.
11.20 – 11.30 Przerwa kawowa.
11.30 – 13.30 Dobre praktyki w zakresie wdrażania dostępności:
 Raport o stanie dostępności - co dalej z dostępnością w instytucji? 
Plany działania na rzecz poprawy dostępności. Jak należy je przygotować? Kto przygotowuje plan a kto odpowiada za jego wdrożenie? Monitoring realizacji i aktualizacja.
 Rola koordynatora ds. dostępności w jednostce. Koordynator a zespół. 
Czy lepiej mieć jednego koordynatora czy powołać zespół? Koordynator urzędu, a jednostki podległe.
 Dostępność architektoniczna.
Analiza zastosowanych praktyk w zakresie minimalnych wymagań dotyczących dostępności architektonicznej. Dobre praktyki w zakresie zapewnienia wolnych od barier przestrzeni.
 Dostępność komunikacyjno – informacyjna.
Analiza przyjętych rozwiązań w zakresie zapewnienia tego rodzaju dostępności ze szczególnym uwzględnieniem procesu obsługi klienta zewnętrznego ze szczególnymi potrzebami. 

Moderatorzy:
Dariusz Gosk, ekspert ds. rynku pracy.
Sebastian Czech, specjalista ds. dostępności.
Magdalena Kubik- Szczerba, Katarzyna Marciniak- Mordel, Koordynatorki Forum.


Spotkania w ramach FORUM w I kwartale 2021 roku

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zrealizowała spotkanie w ramach Forum w dniu 5 marca 2021 r. 

Raport o stanie dostępności – praktyczne wskazówki dotyczące uzupełniania dokumentu

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja poświęcona najbardziej problematycznym kwestiom z zakresu przegotowania i opracowania raportu o stanie dostępności, a samo spotkanie będzie prowadzone w oparciu o najczęściej zadawane, przez Państwa pytania w tym zakresie. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie opracowywanych raportów w swoich jednostkach z ekspertkami prowadzącymi spotkanie oraz członkami Forum. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współtworzenia Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych działające przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Więcej informacji w zakładce: Dołącz do Forum oraz pod numerem telefonu +48 502 525 121

Program spotkania:

10.00 – 11.15 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP – Walne zebranie członków Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP.

 • Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące
 • Wybór Zarządu Forum
  Magdalena Kubik- Szczerba, Katarzyna Marciniak- Mordel, Koordynatorki Forum

11.15-11.30 Przerwa kawowa.
11.30 – 14.30 Raport o stanie dostępności – praktyczne wskazówki dotyczące uzupełniania dokumentu:

 1. Kto jest zobligowany do złożenia raportu?
 2. Audyt a analiza dostępności.
 3. Jak przeprowadzić audyt dostępności - narzędzia i metody.
 4. Raport poaudytowy, zalecenia a plany działania.
 5. Dostęp alternatywny a raportowanie. Czy raportujemy gotowość czy faktyczne przypadki zapewniania dostępu alternatywnego? Przykłady dostępu alternatywnego.
 6. Sankcje, kary za brak dostępności.
 7. Monitoring stron internetowych a kontrole.

Prowadząca: Agata Spała - Specjalistka ds. dostępności usług dla osób z niepełnosprawnością, trenerka. Prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie wdrażania zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnością w usługach publicznych, doradza w zakresie prawidłowego realizowania dostępnych usług dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Prowadzi również szkolenia z zakresu projektowania dostępnej przestrzeni, wdrażania rozwiązań wspierających dostępność informacyjno-komunikacyjną, cyfrową oraz z procesu obsługi klientów
z niepełnosprawnością. Wspiera również pracodawców w zakresie dostosowania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, konsultantka Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Współpracuje z urzędami publicznymi w całej Polsce. Wyróżniona jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych osób z niepełnosprawnością w Polsce. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Prowadząca: Ewa Plesnarowicz – Durska - radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 3 marca 2021 r. mailem na adres forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl lub n.gmurkowska@frdl.org.pl


Spotkanie inaugurujące działalność Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych odbyło się 12 lutego 2021 r.

Weryfikacja planów zapewnienia dostępności oraz raport o stanie dostępności

Program spotkania:

9.30 – 10.00 Powitanie uczestników, inauguracja funkcjonowania Forum Koordynatorów ds. dostępności działającym przy FRDL.
Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu FRDL
Magdalena Kubik-Szczerba, Katarzyna Marciniak-Mordel, Koordynatorki Forum

10.00 – 11.30 Weryfikacja planów zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - praktyka i przykłady.11.30 – 11.45 Przerwa

11.45 – 13.15 Prawne i praktyczne kwestie dotyczące sporządzania raportu o stanie dostępności.

13.15 – 14.00 Poznanie dobrych praktyk i rekomendowanych rozwiązań, dyskusja, dobre rozwiązania.

14.00 -.... Podsumowanie, zakończenie spotkania.
Magdalena Kubik-Szczerba, Katarzyna Marciniak-Mordel, Koordynatorki Forum