Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Dyrektorzy, Kierownicy, Pracownicy Wydziałów i Referatów Oświaty, CUWów oraz ZEAS- ów
Członkowie Lubelskiego Forum Oświaty

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Małopolskim Forum Oświaty Samorządowej zapraszają na spotkanie szkoleniowe 5 lipca 2021 r. w godzinach 10:00-13:00

Jakie wydatki mogą być rozliczane z dotacji udzielanej publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom

Ekspertem będzie osoba, która przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat).

Szczegółowy program spotkania:

1. Warunki otrzymania dotacji – podanie planowanej liczby uczniów do 30 września oraz złożenie SIO wg stanu na dzień 30 września.
2. Przekazywanie dotacji na bieżącą liczbę uczniów – dokumentacja organizacyjna, przebiegu nauczania oraz finansowa podlegająca kontroli.
3. Prawidłowe zapisy statutu i regulaminu wynagradzania pod kątem rozliczenia dotacji oświatowej.
4. Zasady wydatkowania dotacji:
a) Wydatek kwalifikowalny – art. 35 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – praktyczna interpretacja.
b) Wydatkowanie dotacji na wynagrodzenia pracowników: poprawność zawartych umów o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, listy płac, fakturowanie usług zewnętrznych, dokumentowanie zapłaty, dokumentowanie czasu pracy, premie i nagrody, zatrudnienie pracownika w kilku podmiotach, określenie limitów na wynagrodzenia.
c) Wydatkowanie dotacji na wynagrodzenie organu prowadzącego – limity, pochodne, wzór zarządzenia, pełnienie funkcji dyrektora w kilku podmiotach.
d) Wydatkowanie dotacji na wydatki rzeczowe: jakie środki trwałe nie mają limitu, ewidencja środków dotacji, poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur.
e) Wydatkowanie dotacji na usługi: poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur.
f) Wydatkowanie dotacji na szkolenia: poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowe uzasadnienie zakupu na opisie faktur, kursy i studia podyplomowe.
g) Wydatkowanie dotacji na remonty: remont a inwestycja, co można sfinansować z dotacji, przygotowanie dokumentacji do oględzin, poprawność wystawionych faktur, dokumentowanie zapłaty, prawidłowy opis faktury.
h) Wydatkowanie dotacji z różnych kont i płatności gotówką.
i) Praktyczne przykłady różnych wydatków. Case study.
5. Wczesne wspomaganie rozwoju:
a) Prawidłowość pobrania dotacji na podstawie opinii WWR.
b) Prawidłowe wydatkowanie dotacji – wydatki kwalifikowalne na wczesne wspomaganie rozwoju.
6. Kształcenie specjalne. Prawidłowość pobrania dotacji na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Prawidłowe wydatkowanie dotacji. Wydatki kwalifikowalne na kształcenie specjalne. Wydatki kwalifikowalne na koszty wspólne w przedszkolu i szkole.
7. Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – ustawowy termin i odsetki.
8. Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości – ustawowy termin i odsetki.

Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum Oświaty Samorządowej - 180 zł.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 249 zł., dla drugiej osoby z tej samej JST rabat 50%.

Zgłoszenia (karta do pobrania na dole strony) prosimy przesłać maksymalnie do godz. 9:00 dnia 5 lipca 2021 r.  e- mailem na adres: forumoswiaty@frdl.lublin.pl lub wysyłając dane do faktury oraz dane osoby uczestniczącej (imię i nazwisko, mail oraz telefon).


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Forum Oświaty Samorządowej zapraszają na spotkanie szkoleniowe 23 czerwca 2021 r. w godzinach 9:00-12:00

Najważniejsze zmiany wpływające na finansowanie oświaty w najbliższych latach

Ekspertka przez 7 lat była pracownikiem MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

Planowane kierunki tematyczne programu:

  1. Zmniejszenie się liczby uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w latach 2022-2023. Konsekwencje dla wydatków i wysokości subwencji oświatowej dla gmin.
  2. Przejście zwiększonej liczby uczniów przez szkoły ponadgimnazjalne. Przygotowanie się do okresowej zmiany w organizacji szkół przez powiaty.
  3. Środki na zajęcia dodatkowe po COVID-19.
  4. Dyskusja, odpowiedzi na kwestie problemowe.

Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum Oświaty Samorządowej - 180 zł.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 249 zł., dla drugiej osoby z tej samej JST rabat 50%.

Zgłoszenia (karta do pobrania na dole strony) prosimy przesłać maksymalnie do dnia 22 maja 2021 r.  e- mailem na adres: forumoswiaty@frdl.lublin.pl lub wysyłając dane do faktury oraz dane osoby uczestniczącej (imię i nazwisko, mail oraz telefon).

 

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu ON-LINE
Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego