Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Kierownicy oraz  Pracownicy OPS, GOPS, MOPS, PCPR, ZAZ, OIK
Członkowie Lubelskiego Forum Pomocy Społecznej

ZAPRASZAMY NA LIPCOWE SPOTKANIE FORUM

FRDL Lublin wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zapraszają na spotkanie ON-LINE Forum Pomocy Społecznej 29 lipca 2021r. (10.00 - 13.00)

Awans zawodowy pracownika socjalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oceny pracy pracownika socjalnego w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej.

Ekspertem będzie osoba, która prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką świadcząc pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak też klientów instytucjonalnych, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, materialnego i ustrojowego.

Program spotkania:

 1. Akty prawne regulujące kwestię awansu zawodowego pracownika socjalnego.
 2. Nowe uprawnienia pracownika socjalnego w zw. z nowelizacją przepisów na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 803). 
 3. Rozszerzenie kręgu osób, mogących zostać zatrudnionych na stanowisku pracownika socjalnego.
 4. Modyfikacja w zakresie katalogu obowiązków pracownika socjalnego.
 5. System awansu zawodowego pracownika socjalnego.
 6. Obowiązkowa ocena okresowa pracy pracownika socjalnego.
 7. Postępowanie w przypadku otrzymania oceny negatywnej.
 8. Uregulowanie oceny pracy pracownika socjalnego w regulaminie okresowej oceny pracy pracowników socjalnych z omówieniem przykładowego regulaminu wraz z załącznikami.

Koszt udziału w wybranym spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum - 180 zł.
Koszt jednego szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 249 zł.

Zgłoszenia prosimy przesłać do 28.07.2021r. e- mailem na adres: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl
Karta do pobrania na dole strony.


ZAPRASZAMY NA CZERWCOWE SPOTKANIE FORUM

FRDL Lublin wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL
zapraszają na spotkanie ON-LINE Forum Pomocy Społecznej 14 czerwca 2021r. (9.00 - 12.00):

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej w 2021 r.
wraz z nowelizacją KPA w roku 2021

Ekspertem będzie prawnik, specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy SKO, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury, w tym dla urzędników Miasta Krakowa, audytorów i kontrolerów, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, współtwórca procedur stosowanych w ośrodkach pomocy społecznej w Warszawie w zakresie stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w powiązaniu z ustawami materialnymi.

Program spotkania:

 1. Zmiany dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych: 

· obliczanie dochodu,
· zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy,
· usługi opiekuńcze, odpłatność za korzystanie z usług w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
· kierowanie do domu pomocy społecznej i ustalanie odpłatności, właściwość gminy,
· dochodzenie należnych opłat w drodze postępowania administracyjnego,
· potrącenia nienależnie pobranych świadczeń,
· uzyskiwanie danych odnoszących się do osób korzystających z pomocy społecznej.

2. Pomoc udzielana cudzoziemcom.

3. Zmiany dotyczące organizacji i struktur pomocy społecznej i pracowników: 

· weryfikacja kryteriów dochodowych,
· programy resortowe,
· zapewnienie schronienia – wymogi dla placówek w zakresie wykształcenia kadry opiekunów,
· tworzenie i funkcjonowanie rodzinnych domów pomocy,
· podwyższenie kar za prowadzenie nielegalnej prywatnej placówki opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, 
·wydłużenie okresu przejściowego dla wymogów zatrudnienia pracowników w prywatnych domach opieki, 
·regulacje dotyczące standardów kształcenia na studiach podyplomowych dla przyszłych pracowników socjalnych, 
·regulacje dotyczące pracowników socjalnych (dodatkowy urlop, dodatek do pensji, ścieżki awansu zawodowego wraz z podwyżką wynagrodzenia, szkolenia),

4. Wywiad środowiskowy – nowe rozporządzenia – kierunki zmian.

Koszt udziału w wybranym spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum - 180 zł.
Koszt jednego szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 249 zł.

Zgłoszenia prosimy przesłać do 14.06.2021r. do 8:00 e- mailem na adres: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl
Karta do pobrania na dole strony.


ZAPRASZAMY NA MAJOWE SPOTKANIE FORUM

FRDL Lublin wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL 
zapraszają na spotkanie ON-LINE Forum Pomocy Społecznej 26 maja 2021r. (9.00 - 12.00):

Problematyczne kwestie w codziennej pracy OPS
- analiza przypadków, odpowiedzi na pytania


Spotkanie będzie miało charakter studium przypadków. Podczas jego trwania zaproszona ekspertka odpowie na najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące głównie procedury kierowania i ustalania odpłatności za DPS, zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego, alimentacji oraz pytania, które pojawia się w trakcie spotkania w ramach Forum Pomocy Społecznej.


Ekspertem będzie prawnik, specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy SKO, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury, w tym dla urzędników Miasta Krakowa, audytorów i kontrolerów, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, współtwórca procedur stosowanych w ośrodkach pomocy społecznej w Warszawie w zakresie stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w powiązaniu z ustawami materialnymi.

Koszt udziału w wybranym spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum - 180 zł.
Koszt jednego szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 249 zł.

Zgłoszenia prosimy przesłać do 25.05.2021r. e- mailem na adres: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl
Karta do pobrania na dole strony.


ZAPRASZAMY NA CZERWCOWE SPOTKANIA FORUM

FRDL Lublin wspólnie z Świętokrzyskim Centrum FRDL zapraszają na spotkanie ON-LINE Forum Pomocy Społecznej 07.06.2021 r. (10:00 - 14.00):

Zmiany w ustawie o Pomocy Społecznej - SZCZEGÓŁY W KRÓTCE


ZAPRASZAMY NA KWIETNIOWE SPOTKANIA FORUM

FRDL Lublin wspólnie z Świętokrzyskim Centrum FRDL zapraszają na spotkanie ON-LINE Forum Pomocy Społecznej 20.04.2021 r. (10:00 - 14.00):

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Praca z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwoju czy dysfunkcjami w sferze umiejętności społecznych wymaga szczególnych umiejętności. Wiedza zdobyta podczas szkolenia będzie bardzo przydatna w pracy w placówkach oświatowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach samopomocy, placówkach terapii zajęciowej, domach spokojnej starości, czy podczas świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Warto podkreślić, że Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych nakłada na osoby świadczące usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi obowiązek posiadania udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Tylutka-Geliopsycholog, trener, specjalista z zakresu m.in. komunikacji personalnej, rozwiązywania konfliktów. Mediator rodzinny, specjalista ds. postępowania terapeutycznego w kryzysach małżeńskich, zajmuje się pomocą oraz interwencją psychologiczną dziecka i rodziny w sytuacji rozwodu, rozpadu rodziny oraz straty. Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz interwencją kryzysową dla sprawców przemocy domowej. Posiada wiedzę oraz doświadczenie kilkuletniej pracy z rodziną w kryzysie.

Cele i korzyści:

 • Zapoznanie z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla osób defaworyzowanych. Nabycie umiejętności prowadzenia treningów umiejętności społecznych z podopiecznymi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach napotykanych w codziennej pracy.
 • Zdobycie umiejętności stosowania różnych form, metod i technik stymulujących szeroko pojęty rozwój społeczny oraz współpracy i skutecznego komunikowania się z podopiecznym oraz jego rodziną.

Ramowe zagadnienia programu:

1. Trening Umiejętności Społecznych: podstawowe założenia (wg Goldsteina), cele indywidualne i grupowe, rola terapeutów, podstawowe założenia organizacyjne.
2. Dobór do grupy: grupy docelowe oraz adresaci pracy metodą TUS, główne trudności przejawiane przez uczestników z diagnozą ze spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera), MAGICZNE PYTANIE.
3. Organizacja zajęć TUS (indywidualna/grupowa).
4. Potencjał uczestnika i podstawowe techniki TUS.
5. Pytania, dyskusja.

Koszt udziału w wybranym spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum - 180 zł.
Koszt jednego szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 249 zł.

Zgłoszenia prosimy przesłać do 19.04.2021r. e- mailem na adres: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl
Karta do pobrania na dole strony.


FRDL Lublin wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL
zapraszają na spotkanie ON-LINE Forum Pomocy Społecznej 12.04.2021r. (9.00 - 12.00):

Jak profesjonalnie świadczyć pracę socjalną w obliczu wyzwań stojących przed służbami pomocy społecznej?

Ekspertem będzie certyfikowany superwizor pracy socjalnej (nr certyfikatu MRPiPS 21), organizator pomocy społecznej, specjalista pracy socjalnej, doradca zawodowy. Praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w pomocy społecznej, w tym w tworzeniu/prowadzeniu grupowych form pracy oraz prowadzeniu zajęć grupowych i doradztwa indywidualnego dla kadr pomocy społecznej. Kieruje Centrum Poradnictwa Metodyki i Strategii – komórką organizacyjną MOPS w Katowicach. Odpowiada za wdrożenie i realizację w Ośrodku Pomocy Społecznej wsparcia z zakresu asysty rodzinnej.

Program spotkania:

 1. Zagrożenia występujące przy świadczeniu pracy socjalnej – działania zaradcze, dobre praktyki.
  Jak dbać „na co dzień” o bezpieczeństwo pracowników świadczących pracę socjalną?
  Sprawdzone rozwiązania, organizacja pracy socjalnej w obliczu szczególnych zagrożeń pandemicznych.
 2. Dokumentowanie świadczenia pracy socjalnej – pułapki i skuteczne rozwiązania.
  Tworzenie i modyfikacja dokumentacji wytwarzanej w związku z prowadzoną praca socjalną (zarówno z klientem indywidualnym, grupą, jak i pracą ze społecznością lokalną).
  Wytyczne organów kontrolnych w zakresie organizacji/ dokumentowania pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej a etapy metodycznego działania.
 3. Rozdzielenie pracy socjalnej od świadczeń – zalety i wady wdrożenia rozdzielenia.
  Jakie elementy uwzględniać przy dopasowaniu modelu rozdzielenia do specyfiki danej JOPS? Wyzwania logistyczne i merytoryczne we wdrażaniu rozdzielenia. Rozwiązania przydatne we wdrażaniu zmiany w JOPS.
 4. Budowanie/rozwijanie efektywnej współpracy pozwalającej wzbogacić /uzupełnić/poszerzyć oddziaływania w ramach pracy socjalnej.
  Analiza/inwentaryzacja zasobów w obrębie JOPS i w jego otoczeniu (interesariusze – osoby, firmy, instytucje, organizacje). Kreowanie wizerunku JOPS w otoczeniu.
  Jak skutecznie/efektywnie wzmacniać potencjał JOPS wykorzystując formułę współpracy, partnerstwa.
 5. Pytania, dyskusja.

Koszt udziału w wybranym spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum - 180 zł.
Koszt jednego szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 239 zł.

Zgłoszenia prosimy przesłać do 9.04.2021r. e- mailem na adres: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl
Karta do pobrania na dole strony.


ZAPRASZAMY NA MARCOWE SPOTKANIA FORUM

FRDL Lublin we współpracy ze Świętokrzyskim Forum Pomocy Społecznej zapraszają 22 marca 2021 r. na spotkanie ON-LINE w godz. 8.30 - 12.00:

Przygotowanie do sporządzenia raportu o stanie dostępności. Koordynacja dostępności w jednostce.

Ekspert spotkania: radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Planowany program spotkania:

 1. Podstawa prawna złożenia raportu. Jakie podmioty podlegają raportowaniu? Podmiot publiczny na gruncie ustawy UzD, Kpa i finansów publicznych. Jednostki podległe a raportowanie. Kwestie praktyczne.
 2. Obowiązek publikacji raportów.
 3. Kto sporządza raport? Czy to zadanie koordynatora ds. dostępności? Rozwiązania praktyczne.
 4. Jak uzupełnić dane dotyczące dostępności architektonicznej?
 5. Własność budynków, wynajem, posiadanie, użytkowanie – formy władania budynkiem, prowadzenie działalności a wykazywanie budynków w raporcie – kwestie problematyczne.
 6. Omówienie minimalnych wymogów dostępności architektonicznej.
 7. Jak uzupełnić dane dotyczące dostępności cyfrowej? Co rozumiemy pod pojęciem strona internetowa podmiotu? Strona internetowa a Facebook, strony internetowe a deklaracje dostępności.
 8. Jak uzupełnić dane dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej?
 9. Stan podawany w raporcie na dzień 1.01.2021r. Okres sprawozdawczy poddawany raportowaniu.
 10. Dostęp alternatywny – uzasadnienie. Jak uzupełnić dane dotyczące dostępu alternatywnego?
 11. Pytania, dyskusja.

Koszt udziału w wybranym spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum - 180 zł.
Koszt jednego szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 239 zł.

Zgłoszenia prosimy przesłać do 20.03.2021r. e- mailem na adres: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl
Karta do pobrania na dole strony.


FRDL Lublin we współpracy ze Świętokrzyskim Forum Pomocy Społecznej zapraszają 2 marca 2021 r. na spotkanie ON-LINE 

Świadczenia wychowawcze w nowym okresie zasiłkowym

Ekspert spotkania: doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie. Trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego. Konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej. Konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program spotkania:

 1. Zagadnienia proceduralne:
  1. Terminy składania i rozpoznawania wniosków o świadczenie „500+” złożonych w formie elektronicznej oraz formie tradycyjnej;
  2. Wniosek przedwczesny lub zdublowany – co należy zrobić?
  3. Wniosek niekompletny – kiedy wzywać do uzupełnienia braków, a kiedy pozostawić bez rozpoznania?
  4. Forma załatwienia sprawy – zaświadczenie a decyzja.
  5. Metryka spraw – czy w świadczeniach wychowawczych należy ją prowadzić i w jakiej formie?
  6. Wniosek o świadczenie za okres prenatalny dziecka – nowy problem w praktyce OPS-ów.
 2. Ochrona danych osobowych i realizacja obowiązku informacyjnego w związku z obsługą świadczeń wychowawczych – czy zawsze należy przekazywać klauzulę informacyjną, czy konieczne jest składanie kolejnych oświadczeń i wydawanie nowych upoważnień dla pracowników?
 3. Wspólne zamieszkiwanie i utrzymywanie dziecka – podstawowa przesłanka do przyznania świadczenia wychowawczego.
 4. Koordynacja – kiedy kierować do urzędu wojewódzkiego i jak postępować w przypadku osób pracujących w Wielkiej Brytanii?
 5. Świadczenia nienależnie pobrane:
  1. jak należy postępować w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zgłoszonymi w nowym okresie zasiłkowym a danymi, na podstawie których dotychczas były wypłacane świadczenia?
  2. Co jest nienależnie pobranym świadczeniem w świetle obowiązujących przepisów?
  3. Tryb postępowania w przedmiocie stwierdzenia nienależnie pobranego charakteru świadczenia oraz jego zwrotu

FRDL Lublin wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zapraszają na spotkanie ON-LINE Forum Pomocy Społecznej 4.03.2021 r. (10.00 - 13.00):

Raport o stanie zapewniania dostępności, plany działania, przykłady.

Ekspert spotkania: radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Program spotkania:

 1. Podstawa prawna złożenia raportu. Jakie podmioty podlegają raportowaniu? Podmiot publiczny na gruncie ustawy UzD, Kpa i finansów publicznych. Jednostki podległe a raportowanie. Kwestie praktyczne.
 2. Obowiązek publikacji raportów.
 3. Kto sporządza raport? Czy to zadanie koordynatora ds. dostępności? Rozwiązania praktyczne.
 4. Jak uzupełnić dane dotyczące dostępności architektonicznej?
 5. Własność budynków, wynajem, posiadanie, użytkowanie – formy władania budynkiem, prowadzenie działalności a wykazywanie budynków w raporcie – kwestie problematyczne.
 6. Omówienie minimalnych wymogów dostępności architektonicznej.
 7. Jak uzupełnić dane dotyczące dostępności cyfrowej? Co rozumiemy pod pojęciem strona internetowa podmiotu? Strona internetowa a Facebook, strony internetowe a deklaracje dostępności.
 8. Jak uzupełnić dane dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej?
 9. Stan podawany w raporcie na dzień 1.01.2021r. Okres sprawozdawczy poddawany raportowaniu.
 10. Dostęp alternatywny – uzasadnienie. Jak uzupełnić dane dotyczące dostępu alternatywnego?
 11. Pytania, dyskusja.

ZAPRASZAMY NA DWA LUTOWE SPOTKANIA FORUM

FRDL Lublin we współpracy ze Świętokrzyskim Forum Pomocy Społecznej zapraszają 10 lutego 2021 r. na spotkanie ON-LINE w godz. 10.00 - 14.00:

Procedury wewnętrzne systemu zamówień publicznych w ujęciu prawnym i organizacyjnym z uwzględnieniem zasad udzielania zamówienia poniżej 130 tys.zł

Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Bardzo merytoryczny, komunikatywny wykładowca.


FRDL Lublin wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zapraszają na spotkanie ON-LINE Forum Pomocy Społecznej 11.02.2021 r. 

Nowości orzecznicze z zakresu zabezpieczenia społecznego. Realizacja procedur administracyjnych w czasie epidemii

Ekspert: prawnik, specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy SKO, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury, w tym dla urzędników Miasta Krakowa, audytorów i kontrolerów, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, współtwórca procedur stosowanych w ośrodkach pomocy społecznej w Warszawie w zakresie stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w powiązaniu z ustawami materialnymi.


Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Kierownicy oraz  Pracownicy OPS, GOPS, MOPS, PCPR
Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego
Członkowie Lubelskiego Forum Pomocy Społecznej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL w ramach Forum Pomocy Społecznej zapraszają na spotkania ON-LINE :

Dokumentacja w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Placówki Specjalistycznego Poradnictwa, Ośrodki Wsparcia, Ośrodki Interwencji Kryzysowej).
Termin: 19 stycznia 2021 r. na spotkanie ON-LINE 

Spotkanie poprowadzi specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, EMBA, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

W trakcie spotkania omówione zostaną zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji od momentu wpływu lub wytworzenia pisma, do chwili zakończenia spraw i zarchiwizowania segregatorów i teczek. Analizie poddane będą kwestie wdrażania przepisów kancelaryjnych w podmiotach, w tym jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także zasady przekazywania akt oraz zorganizowania i prowadzenia archiwów i składnic akt.

Aktualne zagadnienia oraz bieżące zmiany w prawie pracy dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
Termin: 25 stycznia 2021 r. 

Ekspert spotkania: radca prawny, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy.

Natalia Gmurkowska,
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego