Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Kierownicy oraz  Pracownicy OPS, GOPS, MOPS, PCPR, ZAZ, OIK
Członkowie Lubelskiego Forum Pomocy Społecznej

ZAPRASZAMY NA PAŹDZIERNIOWE SPOTKANIE FORUM

FRDL Lublin wspólnie z Małopolskim Forum Pomocy Społecznej FRDL MISTiA zapraszają na online spotkanie Forum Pomocy Społecznej 25 października 2021r. (10.00 - 13.00)

Regulamin oceny pracowników socjalnych w praktyce – pytania i odpowiedzi

Ekspertem będzie Radca prawny, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UŁ – w zakresie Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego oraz na Wydziale Gospodarczo – Społecznym Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej. Wykładowca na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Dąbrowie Górniczej na kierunku Organizacja i Zarządzanie Placówkami Pomocy Społecznej. Doświadczony trener i doradca JST. Współpracownik Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, ROPS w Krakowie, ROPS we Wrocławiu, ROPS w Rzeszowie, ROPS w Opolu, ROPS w Białymstoku. Od roku 1998 etatowy członek SKO w Krakowie, autorka ponad 3000 decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o przepisy KPA.

Program spotkania:

  • Podstawa prawna okresowej oceny pracowników socjalnych – ustawa o pracownikach samorządowych a ustawa o pomocy społecznej
  • Kiedy należy dokonać pierwszej oceny okresowej pracownika samorządowego
  • Zasady dokonywania okresowej oceny pracowników socjalnych i jej przedmiot (podmiot dokonujący oceny, zasady oceny, kryteria oceny, charakter oceny, zastrzeżenia co do uzyskanej oceny okresowej, obowiązek konsultacji)
  • Regulamin oceny pracowników socjalnych
  • Arkusz oceny pracownika socjalnego

Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum - 180 zł.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 279 zł.

Zgłoszenia prosimy przesłać do godz. 9:00 dnia 25.10.2021r. e-mailem na adres: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl
Karta do pobrania na dole strony.

Już dziś zapraszamy Państwa na jedno z listopadowych spotkań Forum Pomocy Społecznej dot.  wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy, które poprowadzi Pan Andrzej Ponczek - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE , autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).


FRDL Lublin wspólnie z Podlaskim Centrum FRDL zapraszają na spotkanie ON-LINE Forum Pomocy Społecznej 16 września 2021r. (10.00 - 14.00)

NOWELIZACJA USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ – 2021

Ekspertem będzie socjolog, z wieloletnim doświadczeniem, jako pracownik socjalny i kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz dydaktyk w obszarze pracy socjalnej; ekspert w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i administracji publicznej. Od wielu lat specjalizuje się w stosowaniu prawa pomocy społecznej w praktyce. Na bieżąco śledzi zmiany przepisów i podnosi kompetencje zawodowe. Ponad 10 lat prowadzi szkolenia umożliwiające uczestnikom praktykowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Współautorka ogólnopolskich publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego. Konsultantka i doradczyni merytoryczna wybranych ośrodków pomocy społecznej.

Program spotkania:

I. Zmiana wymagań kwalifikacyjnych umożliwiająca wykonywanie zawodu pracownika socjalnego.
II. Warunki pracy pracowników socjalnych

1. Pomoc psychologiczna w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia
2. Wzrost kwoty dodatku za pracę w terenie, 
3. Krótszy okres wyczekiwania na dodatkowy urlop wypoczynkowy.
4. Ocena i awans zawodowy.
5. Egzamin na superwizora pracy socjalnej
III. Zmiana definicji dochodu w sprawach pomocy społecznej. 
IV. Zmiany dotyczące świadczeń pieniężnych

1. Nowa kwota zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej.
2. Zasiłek celowy na pokrycie kosztów ogrzewania.
3. Podjęcie z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie zasiłku stałego w przypadku powzięcia wiadomości o wydaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
V. Nowe regulacje dotyczące świadczeń niepieniężnych: 
1. Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych za okres wsteczny.
2. Zniesienie odpłatności za usługi dziennego pobytu w ŚDS.
3. Wspólne kierowanie do jednego DPS członków rodziny
4. Obowiązek zwrotu kwot w przypadku opłat ustalonych na podstawie nieprawdziwych informacji lub w przypadku niepoinformowania o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej.
5. Prawa oraz obowiązki pracowników i ośrodków pomocy społecznej uczestniczących w zawieraniu kontraktu socjalnego z osobą bezdomną.
VI. Modyfikacje przepisów w zakresie trybu: 
1. Udzielania świadczeń - właściwość miejscowa gminy dla osób przebywających w prywatnych domach opieki lub placówkach całodobowych.
2. Ustalania odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS od osób obowiązanych
3. Maksymalnej wysokości potrąceń ze świadczeń z pomocy społecznej.

Koszt udziału w wybranym spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum - 180 zł.
Koszt jednego szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 249 zł.

Zgłoszenia prosimy przesłać do 15.09.2021r. e- mailem na adres: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl
Karta do pobrania na dole strony.

Natalia Gmurkowska,
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego