SPOTKANIE FORUM POMOCY SPOŁECZNIE - 2021 ROK

FRDL Lublin wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zrealizowali spotkanie ON-LINE Forum Pomocy Społecznej 29 lipca 2021r.

Awans zawodowy pracownika socjalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oceny pracy pracownika socjalnego w związku z nowelizacją ustawy o pomocy społecznej.

Ekspertem była osoba, która prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką świadcząc pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych, jak też klientów instytucjonalnych, pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, autorka publikacji z zakresu prawa administracyjnego, materialnego i ustrojowego.

Program spotkania:

Akty prawne regulujące kwestię awansu zawodowego pracownika socjalnego.
Nowe uprawnienia pracownika socjalnego w zw. z nowelizacją przepisów na mocy ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 803). 
Rozszerzenie kręgu osób, mogących zostać zatrudnionych na stanowisku pracownika socjalnego.
Modyfikacja w zakresie katalogu obowiązków pracownika socjalnego.
System awansu zawodowego pracownika socjalnego.
Obowiązkowa ocena okresowa pracy pracownika socjalnego.
Postępowanie w przypadku otrzymania oceny negatywnej.
Uregulowanie oceny pracy pracownika socjalnego w regulaminie okresowej oceny pracy pracowników socjalnych z omówieniem przykładowego regulaminu wraz z załącznikami.


FRDL Lublin wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL
zrealizowali spotkanie ON-LINE Forum Pomocy Społecznej 14 czerwca 2021r.

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej w 2021 r.
wraz z nowelizacją KPA w roku 2021

Ekspertem był prawnik, specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy SKO, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury, w tym dla urzędników Miasta Krakowa, audytorów i kontrolerów, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, współtwórca procedur stosowanych w ośrodkach pomocy społecznej w Warszawie w zakresie stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w powiązaniu z ustawami materialnymi.

Program spotkania:

Zmiany dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych: 
· obliczanie dochodu,
· zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy,
· usługi opiekuńcze, odpłatność za korzystanie z usług w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
· kierowanie do domu pomocy społecznej i ustalanie odpłatności, właściwość gminy,
· dochodzenie należnych opłat w drodze postępowania administracyjnego,
· potrącenia nienależnie pobranych świadczeń,
· uzyskiwanie danych odnoszących się do osób korzystających z pomocy społecznej.

2. Pomoc udzielana cudzoziemcom.

3. Zmiany dotyczące organizacji i struktur pomocy społecznej i pracowników: 

· weryfikacja kryteriów dochodowych,
· programy resortowe,
· zapewnienie schronienia – wymogi dla placówek w zakresie wykształcenia kadry opiekunów,
· tworzenie i funkcjonowanie rodzinnych domów pomocy,
· podwyższenie kar za prowadzenie nielegalnej prywatnej placówki opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, 
·wydłużenie okresu przejściowego dla wymogów zatrudnienia pracowników w prywatnych domach opieki, 
·regulacje dotyczące standardów kształcenia na studiach podyplomowych dla przyszłych pracowników socjalnych, 
·regulacje dotyczące pracowników socjalnych (dodatkowy urlop, dodatek do pensji, ścieżki awansu zawodowego wraz z podwyżką wynagrodzenia, szkolenia),

4. Wywiad środowiskowy – nowe rozporządzenia – kierunki zmian.


FRDL Lublin wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL 
zrealizowali spotkanie ON-LINE Forum Pomocy Społecznej 26 maja 2021r. 

Problematyczne kwestie w codziennej pracy OPS
- analiza przypadków, odpowiedzi na pytania


Spotkanie miało charakter studium przypadków. Podczas jego trwania zaproszona ekspertka odpowiedziała na najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące głównie procedury kierowania i ustalania odpłatności za DPS, zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego, alimentacji oraz pytania, które pojawia się w trakcie spotkania w ramach Forum Pomocy Społecznej.


Ekspertem była prawnik, specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy SKO, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury, w tym dla urzędników Miasta Krakowa, audytorów i kontrolerów, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, współtwórca procedur stosowanych w ośrodkach pomocy społecznej w Warszawie w zakresie stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w powiązaniu z ustawami materialnymi.


FRDL Lublin wspólnie z Świętokrzyskim Centrum FRDL zrealizowali spotkanie ON-LINE Forum Pomocy Społecznej 20.04.2021 r.

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Praca z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwoju czy dysfunkcjami w sferze umiejętności społecznych wymaga szczególnych umiejętności. Wiedza zdobyta podczas szkolenia będzie bardzo przydatna w pracy w placówkach oświatowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach samopomocy, placówkach terapii zajęciowej, domach spokojnej starości, czy podczas świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Warto podkreślić, że Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych nakłada na osoby świadczące usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi obowiązek posiadania udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.

Szkolenie prowadziła - psycholog, trener, specjalista z zakresu m.in. komunikacji personalnej, rozwiązywania konfliktów. Mediator rodzinny, specjalista ds. postępowania terapeutycznego w kryzysach małżeńskich, zajmuje się pomocą oraz interwencją psychologiczną dziecka i rodziny w sytuacji rozwodu, rozpadu rodziny oraz straty. Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz interwencją kryzysową dla sprawców przemocy domowej. Posiada wiedzę oraz doświadczenie kilkuletniej pracy z rodziną w kryzysie.

Cele i korzyści:

Zapoznanie z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla osób defaworyzowanych. Nabycie umiejętności prowadzenia treningów umiejętności społecznych z podopiecznymi, radzenia sobie w trudnych sytuacjach napotykanych w codziennej pracy.
Zdobycie umiejętności stosowania różnych form, metod i technik stymulujących szeroko pojęty rozwój społeczny oraz współpracy i skutecznego komunikowania się z podopiecznym oraz jego rodziną.
Ramowe zagadnienia programu:

1. Trening Umiejętności Społecznych: podstawowe założenia (wg Goldsteina), cele indywidualne i grupowe, rola terapeutów, podstawowe założenia organizacyjne.
2. Dobór do grupy: grupy docelowe oraz adresaci pracy metodą TUS, główne trudności przejawiane przez uczestników z diagnozą ze spektrum autyzmu (w tym Zespół Aspergera), MAGICZNE PYTANIE.
3. Organizacja zajęć TUS (indywidualna/grupowa).
4. Potencjał uczestnika i podstawowe techniki TUS.
5. Pytania, dyskusja.


FRDL Lublin wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL
zrealizowali spotkanie ON-LINE Forum Pomocy Społecznej 12.04.2021r.

Jak profesjonalnie świadczyć pracę socjalną w obliczu wyzwań stojących przed służbami pomocy społecznej?

Ekspertem był certyfikowany superwizor pracy socjalnej (nr certyfikatu MRPiPS 21), organizator pomocy społecznej, specjalista pracy socjalnej, doradca zawodowy. Praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w pomocy społecznej, w tym w tworzeniu/prowadzeniu grupowych form pracy oraz prowadzeniu zajęć grupowych i doradztwa indywidualnego dla kadr pomocy społecznej. Kieruje Centrum Poradnictwa Metodyki i Strategii – komórką organizacyjną MOPS w Katowicach. Odpowiada za wdrożenie i realizację w Ośrodku Pomocy Społecznej wsparcia z zakresu asysty rodzinnej.

Program spotkania:

Zagrożenia występujące przy świadczeniu pracy socjalnej – działania zaradcze, dobre praktyki.
Jak dbać „na co dzień” o bezpieczeństwo pracowników świadczących pracę socjalną?
Sprawdzone rozwiązania, organizacja pracy socjalnej w obliczu szczególnych zagrożeń pandemicznych.
Dokumentowanie świadczenia pracy socjalnej – pułapki i skuteczne rozwiązania.
Tworzenie i modyfikacja dokumentacji wytwarzanej w związku z prowadzoną praca socjalną (zarówno z klientem indywidualnym, grupą, jak i pracą ze społecznością lokalną).
Wytyczne organów kontrolnych w zakresie organizacji/ dokumentowania pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej a etapy metodycznego działania.
Rozdzielenie pracy socjalnej od świadczeń – zalety i wady wdrożenia rozdzielenia.
Jakie elementy uwzględniać przy dopasowaniu modelu rozdzielenia do specyfiki danej JOPS? Wyzwania logistyczne i merytoryczne we wdrażaniu rozdzielenia. Rozwiązania przydatne we wdrażaniu zmiany w JOPS.
Budowanie/rozwijanie efektywnej współpracy pozwalającej wzbogacić /uzupełnić/poszerzyć oddziaływania w ramach pracy socjalnej.
Analiza/inwentaryzacja zasobów w obrębie JOPS i w jego otoczeniu (interesariusze – osoby, firmy, instytucje, organizacje). Kreowanie wizerunku JOPS w otoczeniu.
Jak skutecznie/efektywnie wzmacniać potencjał JOPS wykorzystując formułę współpracy, partnerstwa.
Pytania, dyskusja.


FRDL Lublin we współpracy ze Świętokrzyskim Forum Pomocy Społecznej zapraszają 22 marca 2021 r. na spotkanie ON-LINE w godz. 8.30 - 12.00:

Przygotowanie do sporządzenia raportu o stanie dostępności. Koordynacja dostępności w jednostce.


Ekspert spotkania: radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Planowany program spotkania:

Podstawa prawna złożenia raportu. Jakie podmioty podlegają raportowaniu? Podmiot publiczny na gruncie ustawy UzD, Kpa i finansów publicznych. Jednostki podległe a raportowanie. Kwestie praktyczne.
Obowiązek publikacji raportów.
Kto sporządza raport? Czy to zadanie koordynatora ds. dostępności? Rozwiązania praktyczne.
Jak uzupełnić dane dotyczące dostępności architektonicznej?
Własność budynków, wynajem, posiadanie, użytkowanie – formy władania budynkiem, prowadzenie działalności a wykazywanie budynków w raporcie – kwestie problematyczne.
Omówienie minimalnych wymogów dostępności architektonicznej.
Jak uzupełnić dane dotyczące dostępności cyfrowej? Co rozumiemy pod pojęciem strona internetowa podmiotu? Strona internetowa a Facebook, strony internetowe a deklaracje dostępności.
Jak uzupełnić dane dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej?
Stan podawany w raporcie na dzień 1.01.2021r. Okres sprawozdawczy poddawany raportowaniu.
Dostęp alternatywny – uzasadnienie. Jak uzupełnić dane dotyczące dostępu alternatywnego?
Pytania, dyskusja.


FRDL Lublin we współpracy ze Świętokrzyskim Forum Pomocy Społecznej zreazlizowali 2 marca 2021 r. spotkanie ON-LINE 

Świadczenia wychowawcze w nowym okresie zasiłkowym

Ekspert spotkania: doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie. Trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego. Konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej. Konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Program spotkania:

Zagadnienia proceduralne:
Terminy składania i rozpoznawania wniosków o świadczenie „500+” złożonych w formie elektronicznej oraz formie tradycyjnej;
Wniosek przedwczesny lub zdublowany – co należy zrobić?
Wniosek niekompletny – kiedy wzywać do uzupełnienia braków, a kiedy pozostawić bez rozpoznania?
Forma załatwienia sprawy – zaświadczenie a decyzja.
Metryka spraw – czy w świadczeniach wychowawczych należy ją prowadzić i w jakiej formie?
Wniosek o świadczenie za okres prenatalny dziecka – nowy problem w praktyce OPS-ów.
Ochrona danych osobowych i realizacja obowiązku informacyjnego w związku z obsługą świadczeń wychowawczych – czy zawsze należy przekazywać klauzulę informacyjną, czy konieczne jest składanie kolejnych oświadczeń i wydawanie nowych upoważnień dla pracowników?
Wspólne zamieszkiwanie i utrzymywanie dziecka – podstawowa przesłanka do przyznania świadczenia wychowawczego.
Koordynacja – kiedy kierować do urzędu wojewódzkiego i jak postępować w przypadku osób pracujących w Wielkiej Brytanii?
Świadczenia nienależnie pobrane:
jak należy postępować w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi zgłoszonymi w nowym okresie zasiłkowym a danymi, na podstawie których dotychczas były wypłacane świadczenia?
Co jest nienależnie pobranym świadczeniem w świetle obowiązujących przepisów?
Tryb postępowania w przedmiocie stwierdzenia nienależnie pobranego charakteru świadczenia oraz jego zwrotu


FRDL Lublin wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zrealizowali spotkanie ON-LINE Forum Pomocy Społecznej 4.03.2021 r. 

Raport o stanie zapewniania dostępności, plany działania, przykłady.

Ekspert spotkania: radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Program spotkania:

Podstawa prawna złożenia raportu. Jakie podmioty podlegają raportowaniu? Podmiot publiczny na gruncie ustawy UzD, Kpa i finansów publicznych. Jednostki podległe a raportowanie. Kwestie praktyczne.
Obowiązek publikacji raportów.
Kto sporządza raport? Czy to zadanie koordynatora ds. dostępności? Rozwiązania praktyczne.
Jak uzupełnić dane dotyczące dostępności architektonicznej?
Własność budynków, wynajem, posiadanie, użytkowanie – formy władania budynkiem, prowadzenie działalności a wykazywanie budynków w raporcie – kwestie problematyczne.
Omówienie minimalnych wymogów dostępności architektonicznej.
Jak uzupełnić dane dotyczące dostępności cyfrowej? Co rozumiemy pod pojęciem strona internetowa podmiotu? Strona internetowa a Facebook, strony internetowe a deklaracje dostępności.
Jak uzupełnić dane dotyczące dostępności informacyjno-komunikacyjnej?
Stan podawany w raporcie na dzień 1.01.2021r. Okres sprawozdawczy poddawany raportowaniu.
Dostęp alternatywny – uzasadnienie. Jak uzupełnić dane dotyczące dostępu alternatywnego?
Pytania, dyskusja.


FRDL Lublin we współpracy ze Świętokrzyskim Forum Pomocy Społecznej 10 lutego 2021 r. zrealizowali spotkanie ON-LINE 

Procedury wewnętrzne systemu zamówień publicznych w ujęciu prawnym i organizacyjnym z uwzględnieniem zasad udzielania zamówienia poniżej 130 tys.zł

Prowadzący: specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Bardzo merytoryczny, komunikatywny wykładowca.


FRDL Lublin wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zrealizowali spotkanie ON-LINE Forum Pomocy Społecznej 11.02.2021 r. 

Nowości orzecznicze z zakresu zabezpieczenia społecznego. Realizacja procedur administracyjnych w czasie epidemii

Ekspert: prawnik, specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy SKO, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury, w tym dla urzędników Miasta Krakowa, audytorów i kontrolerów, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, współtwórca procedur stosowanych w ośrodkach pomocy społecznej w Warszawie w zakresie stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego w powiązaniu z ustawami materialnymi.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL i Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL w ramach Forum Pomocy Społecznej zrealizowali 19 stycznia 2021 r. na spotkanie 

Dokumentacja w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Ośrodki Pomocy Społecznej, Domy Pomocy Społecznej, Placówki Specjalistycznego Poradnictwa, Ośrodki Wsparcia, Ośrodki Interwencji Kryzysowej).

Spotkanie poprowadził specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, EMBA, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

W trakcie spotkania omówione zostały zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji od momentu wpływu lub wytworzenia pisma, do chwili zakończenia spraw i zarchiwizowania segregatorów i teczek. Analizie poddane będą kwestie wdrażania przepisów kancelaryjnych w podmiotach, w tym jednolitego rzeczowego wykazu akt, a także zasady przekazywania akt oraz zorganizowania i prowadzenia archiwów i składnic akt.

Aktualne zagadnienia oraz bieżące zmiany w prawie pracy dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
25 stycznia 2021 r. 

Ekspert spotkania: radca prawny, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, pracownik administracji publicznej, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy.


SPOTKANIA w ramach LUBELSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ w 2020

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL 14 grudnia 2020 r. przeprowadzili spotkanie ON-LINE 

Nowa ustawa PZP – najważniejsze zmiany

Ekspertem była Pani Lucyna Wójtowicz - radca prawny, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, w latach 2004-2006 arbiter z listy Prezesa UZP, audytor systemu finansów publicznych. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym w obszarze zamówień publicznych, finansów publicznych, projektów współfinansowanych ze środków UE.

Program spotkania:

1. Zamówienia bagatelne (progi, szacowanie wartości zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu- wymagania).
2. Projekt nowej procedury wewnętrznej zamówień do 130 000 zł.
3. Zamówienia krajowe (tryb postępowania w trzech wariantach, nowe przesłanki, negocjacje).
4. Dokumenty zamówienia (nowe pojęcia: dokumenty zamówienia, warunki zamówienia, zawartość SIWZ, opis potrzeb i wymagań, łańcuch dostaw, cykl życia i ich zastosowanie, przedmiotowe środki dowodowe, zmiany SIWZ).
5. Kwalifikacja wykonawców (zmiany w zakresie podstaw wykluczenia, warunki udziału, podmiotowe środki dowodowe).
6. Badanie i ocena ofert (nowe przesłanki odrzucenia oferty, kryteria, wagi wyrażone za pomocą przedziału).
7. Istotne zmiany w zakresie umów ramowych i usług społecznych.
8. Umowy – klauzule obowiązkowe, abuzywne, polubowne rozstrzyganie sporów.
9. Podsumowanie.


KISTOPADOWE SPOTKANIA w ramach LUBELSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL w ramach Forum Pomocy Społecznej przeprowadzili 25 listopada 2020 r. spotkanie ON-LINE

Zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Spotkanie poprowadziła Pani Ewa Plesnarowicz - Durska - praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Program spotkania:

1. Zapewnianie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez uniwersalne projektowanie, racjonalne usprawnienie i dostęp alternatywny. Omówienie pojęć.
2. Dostępność architektoniczna- analiza stanu dostępności (pytania audytowe): 

 • stanowiska parkingowe (lokalizacja, nawierzchnia, oznakowanie, dostęp z chodnika, wymiary),
 • strefa wejścia do budynku, domofony,
 • poruszanie się po budynku – orientacja i informacja: system odnajdowania drogi, tyflografika, pętle
 •  indukcyjne, symbole graficzne, piktogramy, informacja tekstowa, oznaczenia nawierzchni; komunikacja pozioma budynku: ciągi komunikacyjne, korytarz, miejsca odpoczynku,
 • komunikacja pionowa budynków: schody, pochylnie, dźwigi osobowe - windy, platformy,
 • bezpieczeństwo pożarowe - ewakuacja,
 • wnętrza: toalety, biura obsługi klienta, recepcje, pomieszczenia higieniczno-sanitarne- toalety, pokoje.

3. Dostępność komunikacyjno-informacyjna: 

 • obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się,
 • instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących,
 • zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności:
 • o w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, o nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, zapewnienie, na wniosek, komunikacji w formie określonej w tym wniosku.

4. Napisy w multimediach.
5. Opisy alternatywne.
6. Audiodeskrypcja.
7. Tłumacz PJM.
8. Koordynator ds. dostępności, zespoły ds. dostępności.
9. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
10. Raporty o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
11. Informowanie podmiotu publicznego o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
12. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.
13. Skarga na brak dostępności.
14. Dyskusja i dobre praktyki w celu zapewnienia dostępności.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
wspólnie ze Świętokrzyskim Centrum FRDL w ramach Forum Pomocy Społecznej
przeprowadzili 16 listopada 2020 r.
 spotkanie ON-LINE 

Wdrożenie, koordynacja i rozliczenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

Spotkanie poprowadzi Pani Adriana Głuchowska-Prawnik i ekonomista, ekspert z wieloletnim doświadczeniem. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy i ochrony danych osobowych. Zajmuje się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, ekspert Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, oraz wdrożeniowiec PPK w kilkunastu dużych i średnich firmach. Stały ekspert FRDL.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Świętokrzyskie Centrum 10 listopada 2020 r. przeprowadzili spotkanie ON-LINE:

Wydawanie zaświadczeń na potrzeby Programu Czyste Powietrze oraz organizacja pracy w OPS-ach w świetle ostatnich Rozporządzeń Rady Ministrów

Piotr Piskozub: doktor nauk prawnychradca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie turystycznym oraz prawie pomocy społecznej; w Kancelarii, którą prowadzi, zajmuje się przede wszystkim obsługą prawną przedsiębiorców oraz instytucji i urzędów. Współpracuję z FRDL od kilku lat.


PAŹDZIERNIKOWE SPOTKANIE w ramach LUBELSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
oraz Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego 
26 października 2020 r. przeprowadzili spotkanie ON-LINE:

Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
i jej wpływ na postępowania egzekucyjne prowadzone w pomocy społecznej.

Ekspertem była Pani Barbara Kunysz - Syrytczyk - radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej, członek etatowy SKO, doświadczony szkoleniowiec, wykładowca uczelni wyższych.


WRZEŚNIOWE SPOTKANIE w ramach LUBELSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego 

 30 września 2020 r. przeprowadzili spotkanie ON-LINE:

Stosowanie przepisów o świadczeniach rodzinnych w praktyce

Ekspertem będzie Pani Ewa Cadoux - specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.


LIPCOWE SPOTKANIA w ramach LUBELSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Małopolski Instytut STiA

27 lipca 2020 r. przeprowadzili spotkanie ON-LINE:

Przemoc wobec dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy seksualnej

Ekspertem będzie Beata Lutomska – magister pedagogiki o specjalności pedagogika resocjalizacyjna, trener, mediator. Certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Ukończone studia podyplomowe z zakresu mediacji i negocjacji społecznych; zaawansowane, certyfikowane szkolenie z zakresu mediacji rodzinnych; ukończone Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie; specjalizacyjne szkolenie z zakresu pracy z rodziną, w której wystąpił problem wykorzystywania seksualnego; w trakcie studiów podyplomowych na kierunku: Poradnictwo psychologiczne i interwencja Kryzysowa. Pełnomocnik ds. profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek dwóch zespołów interdyscyplinarnych, konsultant w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i wzmocnienie kompetencji kadr realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy wobec dziecka.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, w tym w szczególności: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, ochrony zdrowia, oświaty, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie i Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego FRDL
2 lipca 2020 r. przeprowadzili spotkanie ON-LINE :

Praktyczne aspekty rachunkowości Ośrodków Pomocy Społecznej, również w sytuacji epidemii.

Ekspertem będzie Pani Agnieszka Drożdżal, wieloletni skarbnik gminy. Wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Autor publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.


MAJOWE SPOTKANIE w ramach LUBELSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie w ramach Lubelskiego Forum Pomocy Społecznej 
 19 maja 2020 r. przeprowadzili spotkanie ON-LINE:

Organizacja pracy i świadczenie pomocy przez ośrodki pomocy społecznej w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Ekspertem będzie doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie. Trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego. Konsultant portalu Legali w zakresie prawa pomocy społecznej. Konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego