CZERWCOWE SPOTKANIA 2021

Szanowni Państwo, 
Kierownicy, pracownicy wydziałów administracyjno-organizacyjnych
gmin, miast, powiatów woj. podkarpackiego oraz ich jednostek podległych

FRDL Lublin zaprasza na spotkania on-line Forum Kadrowo-Płacowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych w dniach 9 i 17 czerwca 2021r. 

Projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, planowane zmiany i ich wpływ na pracodawców i KZP 
9 czerwca 2021r. w godz. 9:00-13:00

Ekspertem będzie radca prawny, specjalistka z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, mobbingu, itp. Doświadczona konsultantka, trenerka, ekspertka prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorka komentarzy i opinii prawnych. 

Szczegółowy program spotkania:

1. Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych (PKZP).
2. Jak prawidłowo utworzyć kasę zapomogowo-pożyczkową? Jak zweryfikować czy Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa w sposób prawidłowy?
3. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa a Zakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa – różnice w działaniu.
4. Statut jako podstawa działania PKZP. Rola delegatów. Rola związków zawodowych. Jakie zapisy winien zawierać statut?
5. W jaki sposób prawidłowo sporządzić umowę między PKZP a pracodawcą? Jakie elementy winna zawierać umowa? Czy umowa jest obowiązkowa?
6. Zasady funkcjonowania PKZP.
7. Osoby uprawnione do korzystania z PKZP.
8. Zasady gromadzenia wkładów w PKZP.
9. Zasady udzielania pożyczek z PKZP.
10. Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – interpretacje podatkowe.
11. Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki.
12. Organy PKZP.
13. Dokumenty wykorzystywane w związku z działalnością PKZP
14. Brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i procedura postępowania. Umowa pożyczki. Zabezpieczenia pożyczki.
15. Sporządzenie pozwu do sądu.
16. Ochrona danych osobowych w kasach zapomogowo pożyczkowych. KZP jako Administrator Danych Osobowych.
17. Egzekucja z wkładów w KZP.
18. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe – odpowiedzi na pytania uczestników.
19. Szczegółowe omówienie projektu ustawy i opinii do projektu ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, a wpływ na aktualne funkcjonowanie kas.
20. Dyskusja.

Dokumentacja pracownicza - wybrane zagadnienia
17 czerwca 2021r. w godz. 10:00-14:00

Prowadzenie: radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, specjalista z prawa pracy, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, absolwent kierunków: prawo, administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Karta zgłoszenia do pobrania na dole strony 
Koszt udziału w wybranym spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forów Samorządowych/osób oddelegowanych - 180 zł.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 249 zł.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w wybranym spotkaniu dzień przed określoną datą na załączonej karcie zgłoszeniowej lub podając w treści maila informacje (imię i nazwisko, nazwa instytucji, telefon kontaktowy, adres e-mail do wysłania linku do spotkania) na adres: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl 


Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Przedstawiciele JST Województwa Lubelskiego

FRDL Lublin we współpracy z MISTiA FRDL  zapraszają 2 czerwca 2021 r. na spotkanie ON-LINE w godzinach 10:00-13:00 w ramach Małopolskiego Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych:

Gospodarka odpadami audyty i kontrole branży

Prowadzenie: Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera. Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001. Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autorka opracowań i ekspertyz.

Program spotkania przedstawia się następująco:

1. Prawo krajowe w dziedzinie gospodarki krajowej
2. Unijna polityka w dziedzinie gospodarki odpadami
3. Odpady komunalne realizacja zadań
4. Odpady przemysłowe wymagania dla przedsiębiorców
5. Audyty branży gospodarującej odpadami
6. Dobrowolne systemy środowiskowe, a gospodarka odpadami
7. Kontrole gospodarujących odpadami narzędzia kontroli
8. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych
9. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Karta zgłoszenia do pobrania na dole strony 

Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forów Samorządowych - 180 zł.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 249 zł.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu w terminie do 1 czerwca br. na załączonej karcie zgłoszeniowej lub podając w treści maila informacje (imię i nazwisko, nazwa instytucji, telefon kontaktowy, adres e-mail do wysłania linku do spotkania) na adres: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl 


MAJOWE SPOTKANIA 2021

Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Przedstawiciele JST oraz jednostek podległych Województwa Lubelskiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL zapraszają 27 maja 2021 r. na spotkanie ON-LINE w godzinach 10:00-13:00 w ramach Forum Zamówień Publicznych:

Przebieg procedury (kolejne kroki) udzielenia zamówienia wg. nowego PZP w trybie przetargu nieograniczonego, w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji oraz z zamówieniach bagatelnych.
ROLA I ZADANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

Prowadzenie: były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych; wykładowca z tematyki zamówień publicznych; stały współpracownik miesięczników zajmujących się tematyką zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” oraz „Doradca”; autor szeregu artykułów dotyczących tematyki zamówień publicznych oraz pozycji książkowych: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” wydawanej przez poznańskie wydawnictwo „FORUM” oraz publikacji wydanych przez firmę Presscom z Wrocławia; autor książki: „Przetarg ograniczony”; współautor książki „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” (wrzesień 2010 r.); autor książki: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego (marzec 2017 r.); członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy; biegły sądowy z zakresów: „realizacja i rozliczanie umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz budownictwa. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 r., tzn. od czasu wpisu na pierwszą listę trenerów Urzędu Zamówień publicznych.

Szczegółowy program spotkania do pobrania na dole strony wraz z kartą

Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forów Samorządowych - 180 zł.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum – 249 zł.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu w terminie do 26 maja br. na załączonej karcie zgłoszeniowej lub podając w treści maila informacje (imię i nazwisko, nazwa instytucji, telefon kontaktowy, adres e-mail do wysłania linku do spotkania) na adres: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl 

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanym wydarzeniu!

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego