LIPCOWE SPOTKANIE 2021

Szanowni Państwo,

w ramach współpracy z naszym regionalnym ośrodkiem w Krakowie zapraszam na spotkanie on-line Małopolskiego Forum Zamówień Publicznych, które odbędzie się 22 lipca br. w godz. 10:00-13:00.

Spotkanie będzie poświęcone dwóm tematom: "ZAMÓWIENIA DO 130 TYS. ZŁ - ORGANIZACJA UDZIELANIA I CIEKAWSZE ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE" oraz "AKTUALNE PROBLEMY Z UDZIELANIEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH".

Program:

część I: Zamówienia do 130 tys. zł – organizacja udzielania i ciekawsze rozwiązania praktyczne.
część II: Aktualne problemy z udzielaniem zamówień publicznych, w tym:

– stosowanie nowych rozporządzeń wykonawczych w praktyce;
– pisemność a forma pisemna – zasady podpisywania dokumentów;
– forma i postać elektroniczna;
– negocjacje z ogłoszeniem bez ogłoszenia;
– wadium i jego zwrot;
– ważniejsze obowiązki związane z nadzorem nad realizacją umowy i jej „rozliczeniem” w świetle przepisów pzp;
– wyzwania archiwizacji elektronicznej.

Ekspertką spotkania będzie radca prawny, audytor, trener zamówień, od 16 lat kieruje komórką odpowiedzialną za udzielanie zamówień publicznych, rozwiązując na co dzień i w sposób praktyczny rzeczywiste problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych dużego podmiotu zamawiającego, w tym także osobiście reprezentując zamawiającego w postępowaniach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Koszt udziału 249,00.
W celu zgłoszenia proszę przesłać dane uczestnika i kontakty w mailu zwrotnym lub na adres forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl


Szanowni Państwo,
Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci Lubelszczyzny
Sekretarze, Dyrektorzy i Kierownicy JST
Członkowie Lubelskich Forów Samorządowych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zapraszają 7 lipca 2021r. w godz. 10.00 – 13.00 na on-line spotkanie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI – dodatkowe źródło finansowania zadań samorządów

Prowadząca: Małgorzata Rulińska – ocenia projekty w PO WER i RPO, 8 lat pracy w samorządach (m.in. na stanowisku wicestarosty), które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat), przeprowadziła blisko 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; napisała ponad 40 projektów w bieżącej perspektywie; kierowała projektami innowacyjnymi, posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.

Program spotkania:

1. Główne założenia Krajowego Planu Odbudowy
2. Horyzont czasowy realizacji przedsięwzięć.
3. Adresaci wsparcia.
4. Cele i obszary wsparcia.
5. Odporność i konkurencyjna gospodarka – możliwości dla gmin.
6. „Zielona energia i zmniejszenie konkurencyjności” – przykłady tematyki projektów, jakie strategie będą potrzebne?
7. Transformacja cyfrowa – szansa na dodatkowe wsparcie dla szkół i urzędów.
8. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – ważne dla mieszkańców.
9. Zielona inteligentna mobilność – zero emisyjny transport.
10. Przykładowe wsparcie – podpowiedzi w zakresie finansowania zadań samorządów.
11. Polityki horyzontalne, w tym równość szans w projektach – ważne w projektach.
12. Inne tematy zgłaszane przez uczestników a związane z KPO.

Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym dla JST zrzeszonych w Lubelskich Forach Samorządowych - 200 zł.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych – 249 zł.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu w terminie do 6 lipca br. na załączonej karcie zgłoszeniowej lub podając w treści maila informacje (imię i nazwisko, nazwa instytucji, telefon kontaktowy, adres e-mail do wysłania linku do spotkania) na adresy: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl lub  forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl


 

Szanowni Państwo,
Kierownicy, pracownicy wydziałów administracyjno-organizacyjnych
gmin, miast, powiatów woj. lubelskiego oraz ich jednostek podległych
Członkowie Lubelskich Forów Samorządowych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zapraszają 8 lipca 2021r. w godz. 10.00 – 13.00 na on-line spotkanie Forum Kadrowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych

LISTA PŁAC

Spotkanie poprowadzi niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Posiada uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w dużych firmach produkcyjnych, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jednostkach samorządowych.

Szczegółowy program spotkania:

Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie a nieobecności

2. Składniki listy płac: dodatek za zmianę nocną, godziny nadliczbowe, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent urlopowy, wynagrodzenie a nieobecności, odszkodowania i odprawy

Naliczanie listy płac

1. Składki na ubezpieczenia społeczne: rodzaj, wysokość, ograniczenie poboru
2. Zaliczka na podatek dochodowy:

a. podstawa opodatkowania, pracownicy do 26 r.ż.
b. prawo do ulgi podatkowej
c. wysokość zaliczki na podatek

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne, pracownicy do 26 r.ż
4. Narzuty na wynagrodzenie

a. ubezpieczenie społeczne
b. ubezpieczenie wypadkowe
c. składka na FP i FGŚP – zwolnienia

5. Pracowniczy Plan Kapitałowy – składka

a. pracownik – składka dobrowolna a obowiązkowa
b. pracodawca – składka dobrowolna a obowiązkowa

Potrącenia z wynagrodzenia: kwoty maksymalne oraz kwoty wolne

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników: 180 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych: 249 zł.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu w terminie do 7 lipca br. na załączonej karcie zgłoszeniowej lub podając w treści maila informacje (imię i nazwisko, nazwa instytucji, telefon kontaktowy, adres e-mail do wysłania linku do spotkania) na adres: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanym wydarzeniu!

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego