Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego
Członkowie Lubelskiego Forum Sekretarzy

CZERWCOWE SPOTKANIA w ramach FORUM SEKRETARZY:

FRDL Lublin we współpracy z Podkarpackim Forum Sekretarzy zaprasza 22 czerwca 2021 r. na spotkanie ON-LINE w godzinach 10:00-13:00:

Problem udostępniania informacji publicznej w praktyce

Prowadzenie: ekspert z wieloletnim doświadczeniem, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego, problematyką dostępu do informacji publicznej. Właściciel firmy, zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Czynny koordynator ds. dostępności, inspektor ochrony danych osobowych w wielu instytucjach administracji państwowej, samorządowej oraz sektora prywatnego.

Spotkanie ma na celu przekazanie kompleksowej wiedzy o stosowaniu przepisów w zakresie udostępniania informacji publicznej, w tym wskazanie jakie informacje zostają objęte ograniczeniami dostępu do informacji oraz jak chronić się przed bezzasadnymi wnioskami.

Szczegółowy program spotkania:

 1. Wstęp - źródła prawa krajowego w zakresie dostępu do informacji publicznej a wniosek o dostęp do informacji publicznej:
  · czym jest informacja publiczna?
  · a co informacją publiczną nie jest?
 2. Jak chronić się przed bezzasadnymi wnioskami:
  · kiedy trzeba odpowiadać na wnioski a kiedy nie?
  · jak postąpić jeśli wniosek łączy się z reklamą usługi lub produktu etc.?
  · omówienie praktycznych przykładów. 
  3. Ograniczenia dostępu do informacji i jak je stosować w praktyce?

  4. Organizacyjno-techniczne aspekty udostępnienia informacji.
  5. Odmowa udostępnienia informacji publicznej – procedura i konsekwencje.
  6. Konsultacje, kwestie problemowe

Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum Sekretarzy - 180 zł.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum  – 249 zł.

Szczegółowy program oraz karta zgłoszenia do pobrania na dole strony.

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej dzień przed planowanym szkoleniem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl


FRDL Lublin we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum FRDL
zaprasza 17 czerwca 2021 r. na spotkanie ON-LINE w godzinach 10:00-14:00:


BIP i strona www w kontekście zamieszczania informacji, w tym obowiązku
przestrzegania czasowości przetwarzania danych i minimalizacji danych
osobowych.

 

Prowadzenie: praktyk, Inspektor Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego, w tym w jednostkach samorządowych, także oświatowych, zajmująca się wdrożeniami procedur ochrony danych osobowych w podmiotach sektora publicznego oraz prywatnego. Absolwentka Politechniki Opolskiej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki kierunek Informatyka, oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych” realizowanym we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych. Posiada certyfikat Auditora wewnętrznego QMS i ISMS Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
Formuła spotkania w ramach Forum Sekretarzy będzie opierać się głównie na dobrych praktykach oraz
pytaniach ze strony Sekretarzy w danym obszarze tematycznym.
Cele i korzyści
Przedstawienie obowiązku przestrzegania przez podmioty publiczne czasowości przetwarzania danych i minimalizacji danych osobowych, umieszczanych na stronach internetowych, także na BIP-e. Zwrócenie uwagi na kwestie praktyczne, omówienie przykładów zamieszczania danych związanych z procedurą zamówień publicznych czy postępowaniem rekrutacyjnym.
Poznanie stanowisk organów kontrolnych i nadzorczych w kontekście przetwarzania danych osobowych. Możliwość konsultacji zagadnień problemowych związanych z przetwarzaniem danych za pomocą stron
internetowych.

Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum Sekretarzy - 180 zł.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum  – 249 zł.

Szczegółowy program oraz karta zgłoszenia do pobrania na dole strony.

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej dzień przed planowanym szkoleniem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl


​​​​​​​FRDL Lublin we współpracy z Forum Sekretarzy Polski Południowej
zaprasza 1 czerwca 2021 r. na spotkanie ON-LINE w godzinach 10:00-13:00:

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w nowym stanie prawnym

Prowadzenie: doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia Archiwizjoner, współautorka książki Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018).
 
Program spotkania przedstawia się następująco:
 
1. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją ogólne zasady funkcjonowania.
2. Wdrażanie elektronicznego zarządzania dokumentacją a wdrażanie systemu klasy EZD wspierającego system tradycyjny
3. Zakres regulacji w procedurach wewnętrznych wspierający wdrożenie EZD
4. Podpis elektroniczny i pieczęć elektroniczna
5. Zmiany w zakresie doręczeń, wynikające w szczególności z ustawy o doręczeniach elektronicznych i z KPA

Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum Sekretarzy - 180 zł.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum  – 249 zł.

Szczegółowy program oraz karta zgłoszenia do pobrania na dole strony.

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej dzień przed planowanym szkoleniem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl


MAJOWE SPOTKANIA w ramach FORUM SEKRETARZY:

FRDL Lublin we współpracy z Podkarpacki Forum Sekretarzy zaprasza 26 maja 2021 r. na spotkanie ON-LINE w godzinach 9:00-12:30:

Dyrektywa o sygnalistach - jak ją wdrożyć w podmiotach publicznych, obowiązki, procedury, wewnętrzne kanały zgłoszeń a termin wdrożenia do 17 grudnia 2021r.

Prowadzenie: radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Celem spotkania jest poznanie przez uczestników wymagań Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów ( termin do 17 grudnia 2021!)  oraz pozna narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. Dowie się również jak wprowadzić Dyrektywę o sygnalistach w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz europejskimi, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum Sekretarzy - 180 zł.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum  – 249 zł.

Szczegółowy program oraz karta zgłoszenia do pobrania na dole strony.

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej dzień przed planowanym szkoleniem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
Zarząd Lubelskiego Forum Sekretarzy
zaprasza 14 maja 2021 r. na
spotkanie ON-LINE w godzinach 10:00-13:00:

SYGNALIŚCI W SAMORZĄDACH
- wdrożenie Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Sekretarzy, jak również Skarbników, Przedstawicieli Rad, osoby pełniący funkcje sygnalistów w jst

Prowadzenie:
Adriana Głuchowska – niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Posiada uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w dużych firmach produkcyjnych, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jednostkach samorządowych. Czynny Koordynator ds. dostępności oraz sygnalista w Urzędzie.
Marta Kulbaka - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji UM Lublin/ Przewodniczącą Zespołu Grupy Innowacji Samorządowych w zakresie ochrony sygnalistów powołanej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów w ramach Bechmarkingu.

Celem spotkania jest poznanie przez uczestników wymagań Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów ( termin do grudnia 2021!)  oraz pozna narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. Dowie się również jak wprowadzić Dyrektywę o sygnalistach w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz europejskimi, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Ekspert-praktyk przedstawi praktyczne aspekty wdrożenia dyrektywy o sygnalistach, łącznie z przedstawieniem pewnych propozycji zarządzeń decydenta w tej sprawie.

W imieniu Zarządu Lubelskiego Forum Sekretarzy oraz FRDL Lublin zapraszamy wszystkich zainteresowanych Sekretarzy do przystąpienia i czynnego udziału w Forum Sekretarzy (deklaracja przystąpienia w zakładce Dołącz do Forum). Dokładne informacje na stronie: http://frdl.lublin.pl/fora/forum-sekretarzy oraz pod numerem +48 502 525 121

Koszt udziału w spotkaniu szkoleniowym dla członków/członkiń Forum Sekretarzy - 180 zł.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych spoza Forum  – 249 zł.

Zaproszenie, program oraz karta zgłoszenia do pobrania na dole strony.

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej dzień przed planowanym szkoleniem na adres: forumsekretarzy@frdl.lublin.pl 


W dniu 14 maja br. w imieniu Zarządu Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego od godz. 13:00 zapraszamy wszystkich członków Forum na Walne Zebranie Członków FSLW
zgodnie z § 14 Statutu FSWL http://frdl.lublin.pl/fora/forum-sekretarzy/dolacz-do-forum-2 

Tytuł spotkania: Walne Zebrania Członków Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego
Link do pokoju: https://umlublin.webex.com/umlublin/j.php?MTID=mc3813fe1ed635c0dea6ee1c62c19fe61

Planowany program spotkania:

 • sprawozdanie z działalności Forum i Zarządu za okres 2015-2020 –Zarząd LFS oraz Koordynator FSWL,
 • działalność Krajowej Rady Forów Sekretarzy - Andrzej Wojewódzki, Sekretarzy Miasta Lublin, Przewodniczący KRFS i LFS;
 • wybory nowego zarządu
 • dyskusję oraz planowanie działań na kolejne lata 2021-2022

  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL zapraszają 4 maja 2021 r. na spotkanie ON-LINE w godzinach 10:00-13:00:

  Strategia rozwoju gminy wg nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

  Prowadzenie: Wojciech Odzimek - Dyrektor FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji,  ekspert w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego w JST, NGO i PES. Współautor wielu strategii samorządowych, planów rozwoju lokalnego, programów rewitalizacji, wieloletnich planów inwestycyjnych, strategii oświatowych i innych branżowych w Polsce i na Ukrainie. Ekspert w zakresie współpracy rozwojowej, realizator projektów dla krajów Partnerstwa Wschodniego i innych w fazie transformacji. Współautor publikacji z tego zakresu.

  Ramowy program spotkania:

  I.  Główne przesłanki aktualizacji / budowy strategii rozwoju jst
  II.  Wytyczne proceduralne w zakresie budowy strategii rozwoju jst zawarte w nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
  III.  Wytyczne merytoryczne w zakresie budowy strategii rozwoju jst zawarte w nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw


 

 
 

Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego