ZAPRASZAMY NA CZERWCOWE SPOTKANIA FORUM

Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 

FRDL Lublin wspólnie z Forum Skarbników JST Małopolski i Podkarpacia
zapraszają na spotkania ON-LINE 15 czerwca 2021r. (10:00-13:00)

Finansowanie zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid dla jst – klasyfikacja, ewidencja, rozliczanie

Prowadząca: wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

**********************************************************************

Podatek Vat 2021 w JST zmiany i aktualne problemy

Prowadząca: doradca podatkowy (numer wpisu 12440), prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych, od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT i postępowań podatkowych.

**********************************************************************

PROGRAMY PROPONOWANYCH SPOTKAŃ

Finansowanie zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid dla jst – klasyfikacja, ewidencja, rozliczanie

1. Fundusz Przeciwdziałania Covid (FPC) – istota działania, podstawy prawne, zasady funkcjonowania.
2. Zasady realizacji zadań realizowanych ze środków FPC, w tym m.in.:
• Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – zasady funkcjonowania i finansowania,
• transport na szczepienia,
• Program „Wspieraj Seniora”,
• dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w związku z epidemią,
• rekompensata za niepobieranie opłaty targowej.
3. Plan finansowy dla środków z FPC.
4. Ujęcie środków pochodzących z FPC w budżetach poszczególnych lat - czy uchwałą czy zarządzeniem ?
5. Klasyfikacja budżetowa dla środków z FPC na różne zadania- gdzie w klasyfikacji budżetowej ująć te środki?
6. Ewidencja księgowa środków z FPC.
7. Zasady rozliczania środków z FPC.
8. Zasady ujmowania środków z FPC w sprawozdawczości budżetowej.
9. Kwestie problemowe dotyczące Funduszu Przeciwdziałania Covid.
10. Pytania i odpowiedzi.

Podatek Vat 2021 w JST zmiany i aktualne problemy

1. Zmiany obowiązujące od stycznia 2021

 • Fakturowanie nowe zasady rozliczenia faktur korygujących in minus;
 • Wprowadzenie przepisów dotyczących zasad rozliczania faktur korygujących in plus po stronie sprzedawcy;
 • Wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży wątpliwości dotyczące m.in. organizacji konferencji, imprez integracyjnych i sprzedaży pakietów usług;
 • Wydłużenie terminu na odliczanie VAT;
 • Zmiany w zakresie opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług - podwyższenie kwoty limitu na prezenty o małej wartości.
 • Rozwiązania dotyczące WIS rozszerzenie ochrony WIS przy PKWIU oraz jej ograniczenie
  w przypadku nadużycia prawa.
 • Nowy okres ważności WIS
 • Zmiany doprecyzowujące dotyczące m.in. mechanizmu podzielonej płatności, wykazu podatników VAT, stawek VAT wprowadzone zmiany istotnie ułatwią podatnikom praktyczne stosowanie prawa, w tym poprzez ograniczenie wątpliwości interpretacyjnych.
 • Zmiany doprecyzowujące dotyczące nowego JPK_VAT.

2. Paragon fiskalny, faktura uproszczona i JPK VAT

 • Kasy fiskalne online kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas;
 • Paragon fiskalny z numerem NIP, a faktura uproszczona;
 • Zasady księgowania faktur uproszczonych, możliwość wystawienia faktury z pełnymi danymi oraz korekty faktury uproszczonej;
 • JPKV7M i JPKV7K analiza początku obowiązywania transakcje kompleksowe a GTU, oznaczenie procedur szczególnych i GTU w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, rozliczenia z podmiotami powiązanymi; przeniesienie obrotu z kas fiskalnych do ewidencji i faktura do paragonu.

3. Aktualne problemy

 • Podstawa opodatkowania na gruncie podatku VAT opodatkowanie dotacji na przykładzie programów dotyczących likwidacji azbestu, wymiany kotłów;
 • Możliwość korekty VAT w przypadku umorzenia czynszu;
 • Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT protokoły odbioru;
 • Kalkulacja prewspółczynnika na zasadach szczególnych działalność wod kan, obowiązek zgłoszenia schematu podatkowego.

Koszt udziału w wybranym spotkaniu dla zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników: 180 zł.
Koszt udziału w wybranym spotkaniu
dla pozostałych osób zainteresowanych:  249 zł.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 14.06.2021 r. 
Kartę można pobrać na dole strony.
Zgłoszonym uczestnikom na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl w wiadomości zwrotnej prześlemy link do ON-LINE szkolenia kilka dni przed spotkaniem. 


ZAPRASZAMY NA MAJOWE SPOTKANIE FORUM

Szanowne Panie/Szanowni Panowie 
Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego 

FRDL Lublin wspólnie z Forum Skarbników JST Małopolski
zapraszają na spotkanie ON-LINE 18 maja 2021r. (10:00-13:00)

Instytucje Kultury - 2021r. - zderzenie odpowiedzialności

Prowadząca: wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor  i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych (w tym: aktualna 2021 r. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020 w instytucjach kultury, Wydawnictwo C.H. Beck) oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,  również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Program spotkania Instytucje Kultury - 2021r. przedstawia się następująco;

1. Organizacja  działalności  instytucji kultury -  dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.
2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w Instytucji Kultury w tym:
1) prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności KSR - nr 7,
2) plany finansowe Instytucji Kultury.
3. Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu - czy wolno korzystać z tarcz?
4.  Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów -  oraz ich rozliczenie:
=> Przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty i fundusze
w instytucji kultury.
5. Należności i zobowiązania oraz odsetki:
=>  naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji  (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne  (powiazanie ze stopą referencyjną - zmiany),
=> aktualizacja należności - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności
i ich ewidencja w księgach.
6. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (inwestycje) przekazanie majątku , źródła  finansowania oraz  ujęcie i ich ewidencja  do 10 tys. i powyżej 10 tys. (w tym: umorzenie i amortyzacja).
7. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna - dyrektora, głównego księgowego, pracowników Instytucji Kultury.

Koszt udziału dla osób z Lubelskiego Forum Skarbników : 180 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych:  249 zł.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 17.05.2021 r. 
Kartę można pobrać na dole strony.
Zgłoszonym uczestnikom na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl w wiadomości zwrotnej prześlemy link do ON-LINE szkolenia kilka dni przed spotkaniem. 


ZAPRASZAMY NA KWIETNIOWE SPOTKANIA FORUM

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Forum Skarbników zapraszają na spotkanie ON-LINE 29 kwietnia 2021r. (10:00-13:30)

 Skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat. Dochodzenie rekompensaty (40, 70 lub 100 euro) za koszty odzyskiwania należności

Prowadząca: praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat była Dyrektorem Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cą Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych.

Ramowy program spotkania:
1. Charakterystyka wybranych należności cywilnoprawnych w kontekście sposobów likwidacji zaległości -czy opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności podlega egzekucji przez ko-mornika sądowego czy egzekucji administracyjnej? Jaki charakter mają opłaty za wyżywienie w szkole? Czy od opłat za wyżywienie w szkole należą się odsetki i jakie? 
2. Odsetki od należności cywilnoprawnych
3. Zmiany przepisów w zakresie żądania zryczałtowanej rekompensaty za dochodzenie należności w trans-akcjach handlowych obowiązujące od 2020r.
4. Obowiązek podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do podmiotów zalegających z zapłatą należności cywilnoprawnych
5. Omówienie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń
6. Wpływ zmienionych w 2019r. przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na dochodzenie należności cywilnoprawnych j.s.f.p. (omówienie wybranych przepisów)
7. Problematyka nadpłat należności cywilnoprawnych
8. Przedawnione należności cywilnoprawne w księgach rachunkowych
9. Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących dochód jst jako nieefektywne spo-soby likwidacji zaległości
10. Dyskusja, pytania.

Koszt udziału dla osób z Lubelskiego Forum Skarbników : 180 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych:  249 zł.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 28.04.2021 r. 
Kartę można pobrać na dole strony. Zgłoszonym uczestnikom na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl w wiadomości zwrotnej prześlemy link do ON-LINE szkolenia kilka dni przed spotkaniem. 


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie ze Świętokrzyskim Forum Skarbników zapraszają 15 kwietnia 2021 r. na spotkanie ON-LINE (10:00-14:00)

Ważne rozstrzygnięcia NSA i TSUE w sprawie rozliczania podatku VAT w JST
m.in. użytkowanie wieczyste, opodatkowanie dotacji, umorzenia i ulgi w związku z pandemią i inne.

Prowadząca spotkanie - ekspert w zakresie omawianego tematu, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na zajęciach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Proponowany program:

 1. Użytkowanie wieczyste, przekształcenie, sprzedaż - najnowsze stanowisko TSUE z 2021 r.
 1. Czy sprzedaż użytkowania wieczystego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 2. Czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa, stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej?
 3. Czy Gmina pobierając opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa, działa w charakterze podatnika czy w charakterze organu władzy publicznej
 4. Jak postąpić już z rozliczonymi transakcjami? Czy zmiana spowoduje opodatkowanie już dokonanych rozliczeń oraz obowiązek oznaczenia w JPK symbolem GTU.
 1. Zasady rozliczania dotacji przy OZE, azbest (utylizacja, demontaż) – najnowsze orzecznictwa, kiedy usługa a kiedy działania statutowe, kiedy samoopodatkowanie w tym stawka VAT na OZE – zasady stosowania stawki preferencyjnej. Decyzja NSA odsyłająca do rozstrzygnięcia przez 7 sędziów – jakie skutki i problemy przy ewentualnym rozstrzygnięciu.
 2. Pomoc dla przedsiębiorców w okresie pandemii, ulgi, obniżki np. czynszów najmu, opłata za koncesje itd. a wpływ na podatek VAT i przepisy ustawy o finansach publicznych.
 3. Wystawianie i ewidencjonowanie w JPK faktur korygujących po zmianach przepisów od 2021 r, Faktury korekty in minus, in plus, wymagana dokumentacja, oświadczenia i uzgodnienia warunków korekty, nowe obowiązki, kto może wystawiać korekty do końca roku wg starych zasad?
 4. Kontrola i zalecenia NIK po kontroli w JST dotyczącej centralizacji: odliczenia, ewidencja JPK, MDR, sposób prezentowania dochodów w JST
 5. Panel dyskusyjny.

Koszt udziału dla osób z Lubelskiego Forum Skarbników : 180 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych:
 249 zł.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 14.04.2021 r. 
Kartę można pobrać na dole strony. Zgłoszonym uczestnikom na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl w wiadomości zwrotnej prześlemy link do ON-LINE szkolenia kilka dni przed spotkaniem. 


FRDL Lublin wspólnie z Forum Skarbników JST Małopolski zapraszają na spotkanie ON-LINE 20 kwietnia 2021r. (9:00-12:00)

Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe, udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje a COVID-19

Prowadzący: ekspert szkoleniowy od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

PROGRAM SPOTKANIA:

I. Dotacje podmiotowe: definicja, podstawa prawna udzielenia, czy wymagana jest umowa, czy należy je rozliczać; dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – co kontrolować, jak rozliczać; wzór zarządzenia wójta, burmistrza itp. w sprawie rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych przez jst instytucjom kultury.
II. Dotacje przedmiotowe: definicja, podstawa prawna udzielenia, sposób kalkulacji, wymagane dokumenty, czy stosujemy wymagania art. 250 ustawy o finansach publicznych, rozliczanie
III. Dotacje celowe: podstawa prawna, wymagane dokumenty, kiedy stosujemy unormowania art. 250 ustawy o finansach publicznych
IV. Dotacje dodatkowe zagadnienia: odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych; wyjaśnienie kiedy mamy do czynienia z: dotacją pobraną w nadmiernej wysokości, bez podstawy prawnej, niewykorzystaną, wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem; rozliczanie dotacji celowych na przykładzie dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – wybrane zagadnienia
V. Dotacje celowe dla OSP: podstawa prawna; czy jest wymagana oddzielna uchwała organu stanowiącego; ważne postanowienia umowy - czy stosujemy unormowania art. 250 czy art. 221 ustawy o finansach publicznych; rozliczanie przykładowe dokumenty
VI. Dotacje celowe na promocje jst - podstawa prawna
VII. Dotacje dla żłobków prywatnych – wzór uchwały
VIII. Dotacje udzielane przez jst na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
: podstawa prawna, podmioty mogące otrzymać dotacje, wybrane postanowienia uchwał organów stanowiących jst na przykładzie dotacji na wymianę ogrzewania budynków
IX. Dotacje przekazywane przez jst dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
X. Dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc między jst oraz powierzenie i przyjęcie zadań.
XI. Dotacje, a COVID-19:
1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.
2. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 nierealizowanie lub nienależyte realizowanie zadania przez organizacje pozarządową – konsekwencje, nieosiągnięcie rezultatów, terminy sprawozdawczości, co należy aneksować w zawartych umowach, kiedy należy wypowiedzieć umowę, uznanie dotacji za niewykorzystaną, pobraną w nadmiernej wysokości, wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w kontekście COVID-19, dotacje, a dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność karna w sytuacji COVID-19.

Koszt udziału dla osób z Lubelskiego Forum Skarbników : 180 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych:
 249 zł.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 19.04.2021 r. 
Kartę można pobrać na dole strony. Zgłoszonym uczestnikom na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl w wiadomości zwrotnej prześlemy link do ON-LINE szkolenia kilka dni przed spotkaniem. 


FRDL Lublin wspólnie z Forum Skarbników JST Małopolski zapraszają na spotkanie ON-LINE 7 kwietnia 2021r. (9:00-12:00)

Dotowanie przez jednostki samorządu terytorialnego niesamorządowych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego

Prowadząca: specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli i pracowników samorządowych; praktyk z dwudziestoletnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego związanych z zarządzaniem i administrowaniem oświatą; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej stale współpracująca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program spotkania:

1. Obliczanie podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego.
2. Pojęcie wydatków bieżących przyjęte do obliczeń PKD.
3. Statystyczna liczba uczniów.
4. Definicja najbliższej gminy.
5. Obliczanie należnej wysokości dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego.
6. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (art. 44 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
7. Aktualizacja statystycznej liczby uczniów.
8. Aktualizacji należnej kwoty dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego (art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
9. Informacje ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej związane z udzielaniem dotacji.
10. Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego.

Koszt udziału dla osób z Lubelskiego Forum Skarbników : 180 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych:
 249 zł.

NA ZGŁOSZENIA CZEKAMY DO 6.04.2021 r. 
Kartę można pobrać na dole strony. Zgłoszonym uczestnikom na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl w wiadomości zwrotnej prześlemy link do ON-LINE szkolenia kilka dni przed spotkaniem. 


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do przystąpienia do naszego Lubelskiego Forum Skarbników. Dokładne informacje pod numerem telefonu 502 525 121 oraz w zakładce DOŁĄCZ DO FORUM
Obecnie proponujemy Państwu do wybory dwa-trzy tematy on-line spotkań w miesiącu. 

Z wyrazami szacunku,
Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego