Kontrola i nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem samorządów

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie Kontrola i nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem samorządów

Ważne informacje o szkoleniu

Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego jest zagadnieniem stale aktualnym i wymagającym stałego rozwijania. Wynika to przede wszystkim z faktu, że spółki tworzone są do realizacji potrzeb społeczności lokalnych. Zgodnie z przepisami prawa władze samorządowe mogą realizować zadania publiczne poprzez spółki prawa handlowego, które wyposażone w majątek publiczny, stają się narzędziem mającym dostarczać usługi użyteczności publicznej. Zapraszamy na szkolenie podczas którego uczestnicy uzyskają profesjonalną wiedzę w zakresie prawidłowego sprawowania nadzoru i kontroli nad spółkami. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zaznajomienie uczestników z kwestiami związanymi z efektywnym sprawowaniem kontroli i nadzoru nad spółkami z udziałem jst.

Poznanie sposobów i instrumentów nadzorczych do wykonywania ustawowych obowiązków przez jst (organy wykonawcze i uchwałodawcze).

zwiń
rozwiń
Program
 1. Kontrola i nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem samorządów:
  1. Wprowadzenia - kontrola i nadzór, co to oznacza? 
  2. Spółki z udziałem samorządów terytorialnych:
   1. rodzaje spółek z udziałem gminy, powiatu lub województwa,
   2. dopuszczalny przedmiot działalności spółki komunalnej,
   3. procedury tworzenia spółki, kompetencje wójta (burmistrza, prezydenta) oraz rady gminy.
 2. Organizacja i wykonywania kontroli i nadzoru nad działalnością spółki komunalnej:
  1. Kontrola i nadzór nad działalnością spółki ze strony gminy – założenia, cele, rodzaje.
  2. Uprawnienia kontrolne i nadzorcze organów gminy - podział uprawnień pomiędzy organ wykonawczy i organ stanowiący.
  3. Uprawnienia radnych do kontrolowania spółki.
  4. Precedensowe orzecznictwo NSA dotyczące uprawnień rady gminy do kontrolowania spółki, uprawnienia kontrolne wspólników spółki tj. zgromadzenia wspólników (walne zgromadzenie), tzw. uprawnienia osobiste wspólników, różnice w spółkach z o.o. w stosunku do spółki akcyjnej.
  5. Uprawnienia kontrolne rady nadzorczej, sposób obsadzenia, uprawienie, wykonywania kontroli.
 3. Organizacja nadzoru nad spółką w urzędzie gminy/miasta:
  1. Możliwe sposoby sprawowania nadzoru w ramach urzędu, nadzór rozproszony, nadzór scentralizowany.
  2. Instrumenty nadzorcze, w tym kształtowanie wynagrodzeń członków organów spółki.
 4. Zmiany w funkcjonowaniu spółek wynikające z regulacji covidowskich.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst: wójt , burmistrz, prezydent, starosta, skarbnik, Radni, osoby sprawujące kontrolę nad spółkami w urzędzie, wydziały nadzoru właścicielskiego, audytorzy, kontrolerzy, osoby sprawujące funkcje kierownicze w nadzorowanych spółkach, członkowie rad nadzorczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, w tym branży wod-kan. Autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK "Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego". Prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 285 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 18 lutego 2021 r.