Nieodpłatne przekazanie, sprzedaż, likwidacja zbędnych, zużytych oraz uszkodzonych składników majątku stanowiącego wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych. Aspekty prawne i rachunkowe w 2021 r.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie gospodarowanie składnikami majątkowymi Jednostek Sektora Finansów Publicznych, w szczególności majątkiem zbędnym i nienadającym się do użytku.

Ważne informacje o szkoleniu

Zgodnie z ustawowym obowiązkiem jednostki, w tym jednostki sektora finansów publicznych powinny posiadać wyłącznie składniki zdatne do użytku i faktycznie wykorzystywane do realizacji celów statutowych. Składowanie i gromadzenie składników zbędnych, niezdatnych do użytku lub zagrażających bezpieczeństwu (środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz składników niskocennych) jest przejawem niegospodarności. W wielu jednostkach gromadzi się zbędne „zapasy” w obawie, że ich przekazanie lub likwidacja narażą kierownictwo jednostki na zarzut działań niezgodnych z prawem. Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas, którego omówione zostaną zasady gospodarowania składnikami majątkowymi i finansowymi, zostaną podane i omówione podstawy prawne oraz zasady postępowania „krok po kroku” ze zbędnym sprzętem. Proponowane procedury ułatwią też formalne uregulowanie tej kwestii i wybór wariantu z uwzględnieniem rodzaju jednostki (przykładowo; zarówno w domu pomocy społecznej, urzędzie, czy instytucji kultury).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Ugruntowanie praktycznej wiedzy w zakresie gospodarowania rzeczowymi składnikami finansowanymi ze środków publicznych we wszystkich jednostkach oraz dostarczenie projektów wewnętrznych procedur regulujących tę problematykę.
  • Zapoznanie uczestników z obowiązującymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (likwidacja, utylizacja jako odpady elektryczne i elektroniczne) – zgodnie z zasadą jawności i przejrzystości.
  • Wskazanie na sposób uregulowania odpowiedzialności za wykorzystywane składniki majątkowe przez pracowników, za szkodę na mieniu i braki. Spełnienie standardu kontroli zarządczej z ochroną i gospodarowaniem zasobami jednostki.
     

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się także:

  • W jaki sposób ma pracować Komisja ds. przeglądu składników zbędnych, kto i kiedy podejmuje decyzję w sprawie likwidacji, jakie są granice odpowiedzialności członków komisji za kwalifikację sprzętu do kasacji?
  • W jaki sposób następuje utylizacja zbędnego sprzętu, a kiedy i w jaki sposób dokonujemy darowizny lub sprzedaży? 
  • Czy składniki możemy sprzedać lub przekazać pracownikom, radnym?
  • Jak postępujemy ze zbędnymi lub zepsutymi składnikami elektronicznymi (telefony, komputery, itp.) z pamięcią i danymi na tych urządzeniach?

Uczestnicy w materiałach szkoleniowych otrzymają m.in. wzory procedur wewnętrznych dotyczące omawianego tematu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Szczególne zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych – posiadanie składników zdatnych i wykorzystywanych przez jednostkę (konieczność uporządkowania i przeglądu składników).

2. Prawne zasady odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za gospodarowanie majątkiem jednostki.

3. Rodzaj i podstawy prawne odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone i wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych – sposoby powierzania i rozliczania, w tym odpowiedzialność materialna.

4. Szczególne zadania jednostek prowadzących wspólną obsługę – CUW, ZEAS, urząd gminy.

5. Konieczność przeprowadzania okresowej (w tym przed inwentaryzacyjne) oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych do prowadzonej działalności statutowej jednostki, wyeliminowanie składników zbędnych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz zepsutych stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy oraz pracownicy pionów administracyjno-gospodarczych samorządowych jednostek (urzędów miast i gmin, starostw, jednostek oświaty, w tym szkoły, przedszkola, poradnie), pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, sportu, itp.) odpowiedzialni za problematykę gospodarowania oraz ewidencję wyposażenia), pracownicy pionów finansowo-księgowych, kontrolerzy oraz audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 295 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 12 maja 2021 r.