Konstruowanie umów najmu i dzierżawy. Klauzule umowne. Wpływ siły wyższej na wykonywanie umów. Bezprzetargowe oddanie w najem/dzierżawę.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie online z konstruowania umów dzierżawy i najmu. Będzie ono przeprowadzone w formie warsztatów, a uczestnicy otrzymają wzory dokumentów.

Ważne informacje o szkoleniu

Warsztaty, które Państwu proponujemy połączone są z analizą umów wykorzystywanych przez uczestników szkolenia. Uczestnicy zapoznają się z aktualnym stanem prawnym w zakresie umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntu. Podczas zajęć przedstawione zostaną zasady konstruowania, zawierania i wypowiadania umów. Zostaną też omówione zapisy umowne, które powinny znaleźć się w każdej umowie. Uczestnicy szkolenia poznają zasady dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Nabycie praktycznej wiedzy w zakresie konstruowania umów najmu i dzierżawy oraz prowadzenia postępowania sądowego. Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory umów najmu, dzierżawy i pozwu, odpowiedzi na pozew, wezwań do zapłaty, wypowiedzenia umowy, wyciągi z aktów prawnych oraz pism urzędowych. Zapoznanie z najnowszym orzecznictwem sądów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty.
2. Analiza umów uczestników postępowania.
3. Kwalifikacja umowy, kiedy najem a kiedy dzierżawa? Skutki błędnej kwalifikacji.
4. Umowy o charakterze mieszanym.
5. Konstruowanie umowy – praktyczne przykłady klauzul umownych.
6. Zawieranie, aneksowanie i wypowiadanie umów na odległość.
7. Pełnomocnictwo, prokura, reprezentacja przedsiębiorców, niewłaściwa reprezentacja i jej skutki.
8. Wpływ siły wyższej (koronawirus) na prawa i obowiązki umowne.
9. Kodeksowa klauzula rebus sic stantibus.
10. Kary umowne, kaucje i inne formy zabezpieczeń.
11. Przedawnienie roszczeń a zawieszenie pracy sądów.
12. Zakończenie stosunku najmu/dzierżawy:
• Wypowiedzenie.
• Rozliczenie nakładów.
13. Wpływ śmierci strony na umowę - dziedziczenie/sukcesja przedsiębiorstwa/ następstwo prawne strony umowy - obowiązki gminy.
14. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i obrona przed nimi.
15. Egzekucja wyroków sądowych.
16. Bezprzetargowy tryb najmu/dzierżawy – obowiązki na gruncie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, zarządów mienia komunalnego oraz przedsiębiorstw zawierających umowy z JST. Inne zainteresowane osoby, np. z biur nieruchomości, firm konsultingowych, organizacji pozarządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, były pracownik Gminy Białystok- Zarządu Mienia Komunalnego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, stypendysta Uniwersytetu w Mariborze. Ukończył kursy Szkoły Prawa Niemieckiego organizowana przez Wydziałem Prawa Humboldt Universität zu Berlin oraz Summer School of American Law, organizowanego przez Michigan State University College of Law. Od 2012r. prowadzi obsługę prawną przedsiębiorców oraz samorządów w ramach kancelarii. Od 2013r. prowadzi szkolenia i wykłady dla stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorców oraz JST.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 510 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 13 maja 2021 r.