Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym na podstawie najnowszych przepisów prawnych, wchodzących w życie w dniu 1 lipca 2021r.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwo dwudniowe spotkanie podczas którego zostaną omówione w szczególności zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy, które wejdą w życie od dnia 1 lipca 2021 r. Nasz ekspert odpowie m.in. na pytania: Jakie są formy ochrony praw lokatorów? Jaki jest wpływ ustroju gminy na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym? Z kim gmina może zawrzeć umowę najmu mieszkania komunalnego, a z jakich przyczyn może ją rozwiązać? Ponad to spotkanie będzie uwzględniało przepisy związane z problematyką mieszkaniową w zakresie COVID - 19. Zostaną również omówione orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z najistotniejszymi przepisami następujących aktów prawnych:

  • ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (w tym zmiany, które wejdą w życie w dniu 1 lipca 2021r. dokonane ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa,
  • Kodeks cywilny – w zakresie najmu lokali mieszkalnych,
  • Kodeks postępowania cywilnego – tryb postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości.

Zwrócenie szczególnej uwagi na prawa i obowiązki lokatorów oraz właścicieli lokali, zawieranych obustronnie umów najmu i ich treści, tak by były one zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I
1. Wstęp: Omówienie  spraw związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów w tym w szczególności:
a. kto ma prawo ubiegać się o lokal z zasobów gminy czy też innych jednostek samorządu terytorialnego: na czas nieoznaczony i na czas oznaczony, 
b. najemcy: z umowy lub z ustawy, dokonywanie zmian w dokumentacji, udowodnienie posiadania tytułu prawnego do lokalu nabytego w świetle obecnych lub wcześniej obowiązujących przepisów prawnych,
c. korespondencja - skuteczność,
d. egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu,
e. interpretacja niektórych pojęć np.: zamieszkiwanie, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe jako jeden z warunków przy ubieganiu się o lokal mieszkalny na czas nieoznaczony, brak tytułu prawnego do lokalu, wartość odtworzeniowa lokalu, korespondencja - ważność, przedawnienie roszczeń majątkowych, itp.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, zarządzający zasobem lokalowym w tym spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa wieloletni pracownik oraz konsultant w Ministerstwie. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi doświadczony szkoleniowiec i praktyk.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 550 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl  do 9 czerwca 2021 r.