Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom OPS, którego przedmiotem będą najnowsze zmiany przepisów dotyczących pomocy społecznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przekażemy informacje o najnowszych zmianach w pomocy społecznej, które mają wpływ na sytuację pracowników socjalnych oraz udzielanie świadczeń z pomocy społecznej. Podczas zajęć omówione zostaną nowe zasady i procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie i usystematyzowanie wiedzy na temat nowych rozwiązań organizacyjno‐prawnych w pomocy społecznej wprowadzanych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
• Podniesienie umiejętności przydatnych do prawidłowej realizacji zadań ustawowych i udzielania wsparcia osobom i rodzinom ubiegającym się lub korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej.
• Poznanie praktycznych przykładów z zakresu udzielania świadczeń i funkcjonowania pomocy społecznej.
• Uzyskanie odpowiedzi na bieżące pytania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiana wymagań kwalifikacyjnych umożliwiająca wykonywanie zawodu pracownika socjalnego.
2. Warunki pracy pracowników socjalnych.

• Pomoc psychologiczna w przypadku wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.
• Wzrost kwoty dodatku za pracę w terenie.
• Krótszy okres wyczekiwania na dodatkowy urlop wypoczynkowy.
• Ocena i awans zawodowy.
• Egzamin na superwizora pracy socjalnej.
3. Zmiana definicji dochodu w sprawach pomocy społecznej.
4. Zmiany dotyczące świadczeń pieniężnych.

• Nowa kwota zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej.
• Zasiłek celowy na pokrycie kosztów ogrzewania.
• Podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie zasiłku stałego w przypadku powzięcia wiadomości o wydaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
5. Nowe zasady dotyczące świadczeń niepieniężnych:
• Przyznanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych za okres wsteczny.
• Zniesienie odpłatności za usługi dziennego pobytu w ŚDS.
• Wspólne kierowanie do jednego DPS członków rodziny.
• Dochodzenie zwrotu poniesionych wydatków za świadczenia niepieniężne.
• Prawa oraz obowiązki pracowników i ośrodków uczestniczących w zawieraniu kontraktu socjalnego z osobą bezdomną.
6. Modyfikacje w zakresie trybu:
• Udzielania świadczeń - właściwość miejscowa gminy dla osób przebywających w prywatnych domach opieki lub placówkach całodobowych.
• Ustalania odpłatności za pobyt mieszkańca w DPS od osób obowiązanych
• Maksymalnej wysokości potrąceń ze świadczeń z pomocy społecznej.
• Inne zmiany zgodnie z aktualnym stanem prawnym obowiązującymi w dacie szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracownicy organów nadzoru i kontroli z zakresu realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Socjolog, o wieloletnim doświadczeniu jako pracownik socjalny i kierownik ośrodka pomocy społecznej oraz dydaktyk w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej. Ekspert funduszy unijnych w dziedzinie zabezpieczenia społecznego i administracji publicznej. Od wielu lat specjalizuje się w stosowaniu prawa pomocy społecznej w praktyce. Na bieżąco śledzi zmiany przepisów i podnosi kompetencje zawodowe. Od 10 lat prowadzi szkolenia umożliwiające uczestnikom praktykowanie zdobytej wiedzy i umiejętności. Współautorka ogólnopolskich publikacji z zakresu zabezpieczenia społecznego. Konsultantka i doradczyni merytoryczna wybranych ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 10 czerwca 2021 r.