Przygotowanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ za 2020 rok. Prezentacja wpływu pandemii COVID19 na wynik i sytuację podmiotu leczniczego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest przygotowanie raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ za 2020 rok w kontekście epidemii koronawirusa.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przybliżymy Państwu temat sporządzania raportu ekonomiczno-finansowego SP ZOZ-u, w kontekście szczególnych uwarunkowań sytuacji podmiotów leczniczych w 2020 roku. Przedstawimy przykładową strukturę dokumentu i modelowe rozwiązania dla pracowników jednostek sporządzających raport, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID19 na wynik finansowy podmiotu leczniczego. Zaprezentujemy także interpretację wartości wskaźników ekonomiczno-finansowych w świetle rozporządzenia Ministra Zdrowia i oceny sytuacji finansowej nadzorowanej jednostki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie z aktualnymi przepisami, zasadami i terminami sporządzenia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ za 2020 rok.
  • Szczegółowe omówienie obowiązkowej struktury raportu i zakresu dokumentu oraz raportowania danych finansowych związanych z pandemią COVID19.
  • Uzyskanie wiedzy jak przygotować projekcję sprawozdań i prognozę sytuacji SP ZOZ w kolejnych latach.
  • Przekazanie praktycznych wskazówek, schematów i modeli, przykładowych rozwiązań, prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ:
• podmioty zobowiązane do przygotowania i złożenia raportu,
• minimalna struktura raportu określona w ustawie o działalności leczniczej,
• zakres czasowy raportu,
• odniesienie do innych dokumentów finansowych (sprawozdanie finansowe, plan finansowy, program naprawczy).

2. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe, jako podstawowe mierniki kondycji finansowej jednostki:
• dane wyjściowe do obliczenia wartości wskaźników,
• ocena dynamiczna i statyczna sytuacji jednostki w zdefiniowanych obszarach,
• prezentacja i interpretacja wyników.

3. Roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ, jako podstawa przygotowania pierwszej części raportu.

4. Prognoza sytuacji ekonomiczno – finansowej:
• założenia mikro i makroekonomiczne,
• uwarunkowania systemowe i formalne,
• projekcja sprawozdań finansowych.

5. Informacja o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – pandemia COVID19 i jej wpływ w roku sprawozdawczym oraz w okresie prognozy:
• organizacja procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w czasie pandemii,
• świadczenia związane z zapobieganiem i leczeniem COVID19 a wynik jednostki,
• szczególne kategorie przychodów i kosztów,
• wpływ pandemii na zasoby jednostki,
• zdolność podmiotu do kontynuowania działalności.

6. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki (raportu) przez podmiot tworzący:
• weryfikacja poprawności wyliczeń i założeń raportu (ocena formalna),
• ocena punktowa zgodnie z wytycznymi rozporządzenia,
• ocena merytoryczna.

7. Rola podmiotu tworzącego w procesie przygotowania raportu.

8. CASE STUDY: przykładowa struktura raportu.

9. Konsultacje w temacie szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi i dyrektorzy finansowi podmiotów leczniczych, pracownicy działów finansowych i księgowych podmiotów leczniczych, pracownicy wydziałów zdrowia i kontroli jednostek nadzorujących podmioty lecznicze, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni, skarbnicy jst, członkowie zarządów jst, członkowie rad społecznych SP ZOZ.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 350 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 18 maja 2021 r.