Działalność biura rady gminy (powiatu) w praktyce funkcjonowania jednostki samorządowej, z uwzględnieniem pracy zdalnej organu stanowiącego i komisji rady

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będą praktyczne aspekty pracy biura obsługi rady zwłaszcza w okresie pandemii.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego przedstawimy uczestnikom zasad funkcjonowania biura rady i praktyczne omówienie najczęściej występujących problemów w prawidłowej obsłudze rady i jej organów wewnętrznych, z uwzględnieniem odmienności związanych ze stanem epidemii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Szkolenie zapewni niezbędną wiedzę do prawidłowej obsługi organu stanowiącego przez pracowników bura rady, jak również wyjaśnione na nim zostaną problemy praktyczne dotyczące funkcjonowania rady i jej komisji. W szczególności omówione zostaną zagadnienia przygotowania i przebiegu sesji rady, jako najważniejszej formy pracy organu stanowiącego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy funkcjonowania biura rady.
2. Zadania biura rady.
3. Organizacja biura rady i jego pracy.
4. Status prawny i zadania przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych.
5. Diety radnych.
6. Współpraca pracowników biura rady z przewodniczącym rady, przewodniczącymi komisji i radnymi.
7. Współpraca pracowników biura rady z jednostkami merytorycznymi urzędu i jednostkami organizacyjnymi.
8. Przygotowywanie dokumentów, ogłoszeń, zaproszeń związanych z funkcjonowaniem rady.
9. Sesja w trybie zdalnym – czy potrzebne zmiany w statucie?
10. Procedowanie na sesji w trybie zdalnym:
• Zwoływanie sesji.
• Identyfikowanie uczestników sesji.
• Udział radnego za pośrednictwem telefonu.
• Głosowania.
• Publiczność na sesji zdalnej.
• Transmitowanie i utrwalanie.
• Protokoły.
11. Praca komisji rady w trybie zdalnym.
12. Harmonogram pracy rady.
13. Zwoływanie sesji zwyczajnej.
14. Zwoływanie i specyfika sesji nadzwyczajnej.
15. Ustalanie porządku obrad.
16. Przygotowanie materiałów na sesję i ich kolportaż.
17. Otwarcie obrad, prawomocność obrad i kworum.
18. Zmiany porządku obrad.
19. Realizacja merytorycznych punktów obrad.
20. Problem interpelacji i zapytań radnych.
21. Wnioski formalne.
22. Przerwy i odraczanie obrad.
23. Głosowania.
24. Udzielanie głosu i jego odbieranie, przywoływanie do rzeczy i do porządku.
25. Publiczność na sesji.
26. Ochrona danych osobowych a udzielanie informacji publicznej w czasie sesji.
27. Zakłócenia powagi obrad i porządku na sesji.
28. Zamkniecie obrad.
29. Protokoły – zakres, sporządzanie, zatwierdzanie, przechowywanie i udostępnianie.
30. Inne płaszczyzny aktywności biura rady:
• Uroczystości oficjalne.
• Spotkania i imprezy okolicznościowe.
31. Orzecznictwo.
32. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze gmin i powiatów oraz pracownicy biura rady, Przewodniczący rad i komisji, Radni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 13 maja 2021 r.