Zamówienia publiczne poniżej progów unijnych. Krok po kroku od zaplanowania do umowy

Miejsce
Internet
Termin
24 sierpnia 2021
Czas trwania
09:00 - 14:30
Cena
315,00 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych zasadniczo zmienia reguły udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej progów unijnych. Zamawiający zyskuje nowy elastyczny tryb udzielania zamówień publicznych - tryb podstawowy, w którym możliwe będzie wykorzystanie negocjacji w celu ulepszenia oferty, jak również udoskonalenia przedmiotu i warunków zamówienia. Poza nowym trybem, ustawa Prawo zamówień publicznych zmienia podejście do planowania zamówień oraz organizacji postępowań pod kątem efektywności ekonomicznej. Duże zmiany dotkną również zasad kształtowania umów o zamówienie publiczne. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy „krok po kroku” ścieżki postępowania w każdym wariancie trybu podstawowego – od zaplanowania zamówienia, przez określenie podmiotowych i przedmiotowych warunków zamówienia, następnie etap składania, badania i oceny ofert, włączając negocjacje z wykonawcami, kończąc na umowie o zamówienie publiczne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Szczegółowe omówienie zasad dot. szacowania wartości zamówienia, zasad i ryzyk związanych z opisem przedmiotu zamówienia, jak też pułapek związanych z doborem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu, pozwoli uczestnikowi szkolenia uzyskać szereg praktycznych rozwiązań i wskazówek umożliwiających przygotowanie i przeprowadzenie postępowania według reguł nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Fundamentalne zasady oraz nowe pojęcia dot. udzielania zamówień publicznych.

2. Planowanie zamówień publicznych:
- plan postępowań,
- wstępne konsultacje rynkowe.

3. Szacowanie wartości zamówienia:
- zasady agregowania potrzeb zakupowych zamawiającego w kontekście szacowania wartości zamówienia na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
- tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego oraz jednorodne usługi i podobne dostawy jako podstawa sumowania wartości zamówienia,
- szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić).

4. Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:
- zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu,
- nowy katalog przesłanek wykluczenia z postępowania,
- dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów,
- podmiotowe środki dowodowe,
- podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie.

5. Przedmiotowe warunki zamówienia:
- zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości w opisie przedmiotu zamówienia,
- kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne i na jakich zasadach,
- jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań,
- zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia,
- kryteria oceny ofert w nowej ustawie,
- dobór kryteriów w kontekście zasady efektywności ekonomicznej,
- odstąpienie od kryteriów pozacenowych – na jakich zasadach jest dopuszczalne,
- przedmiotowe środki dowodowe – nowe zasady składania oraz uzupełniania.

6. Zasady stosowania trybu podstawowego:
- zakres negocjacji w poszczególnych wariantach,
- zasada równego traktowania oraz poufności w negocjacjach,
- oferta dodatkowa a oferta ostateczna w trybie podstawowym,
- terminy w trybie podstawowym.

7. Nowe zasady udzielania zamówień w zakresie usług społecznych.

8. Tryb zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia:
- przesłanki stosowania,
- ścieżki postępowania.

9. Badanie i ocena ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej:
- oferta i inne dokumenty wykonawców – forma, postać, środki komunikacji oraz moment składania,
- otwarcie ofert oraz obowiązki informacyjne,
- terminy związania ofertą,
- wadium - zasady składania, zwrotu oraz zatrzymania,
-  ocena zgodności oferty z warunkami zamówienia,
- badanie rażąco niskiej ceny,
- wykluczenie wykonawcy oraz przesłanki odrzucenia ofert,
- klasyfikacja ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej,
- unieważnienie postępowania,
- obowiązki informacyjne w związku z zakończeniem postępowania.

10. Umowy w zamówieniach publicznych:
- zasada pisemności umowy a elektronizacja zamówień,
- obligatoryjne zapisy w umowie,
- klauzule niedozwolone,
- zasady dokonywania zmian w umowie o zamówienie publiczne,
- definiowanie istotnych i nieistotnych zmian w umowie,
- raport z wykonania zamówienia.

11. Środki ochrony prawnej w zamówieniach poniżej progów unijnych.

12. Nowe zasady dot. kontroli zamówień publicznych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pracownicy zaangażowani w czynności związane z oceną ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej, członkowie komisji przetargowych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych, od niemal 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Doświadczenie zarówno jako zamawiający oraz doradca w instytucjach zamawiających, jak również jako wykonawca i doradca wykonawców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne. To również kilkaset przeprowadzonych audytów i kontroli zamówień, organizowanie i wdrażanie procedur i wewnętrznych systemów zarządzania procesami zakupowymi. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony trener prowadzący szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Lotniczej Akademii Wojskowej, ministerstw, jednostek samorządowych, spółek komunalnych, szkół, uczelni, czy szpitali. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi w KSAP. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Marta Strzelecka-Saternus
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. 42 307 32 38
m.strzelecka@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do  18 sierpnia 2021 r.