NAJBLIŻSZWE SPOTKANIA 2022 FORÓW SAMORZADOWYCH

30 sierpnia => Planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników

7 września => JST a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo,
Pracownicy działów kadr i płac oraz administracyjno-organizacyjnych gmin, miast, powiatów woj. lubelskiego, sekretarze, kierownicy wydziałów oraz jednostek podległych jst

FRDL Lublin we współpracy z Małopolskim Forum Kadrowo-Płacowym JSFP zaprasza na online spotkanie 30 sierpnia 2022r. w godz. 10:00-14:00

Planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracowników

Ekspertem spotkania będzie radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, specjalista z prawa pracy, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, absolwent kierunków: prawo, administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ramowy program spotkania:

I. Praca zdalna.
• Podstawy prawne i zasady funkcjonowania pracy zdalnej.
• Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom świadczącym pracę zdalnie, ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego.
• Stosowanie przepisów dot. telepracy w przypadku pracy zdalnej.
• Forma powierzenia pracy zdalnej.
• Okres, w jakim praca zdalna może być stosowana.
• Obligatoryjność/fakultatywność powierzenia pracy zdalnej.
• Zwrot kosztów świadczenia pracy w domu.
• Domaganie się przez pracownika świadczenia pracy w trybie zdalnym.
• Praca zdalna a potwierdzanie obecności w pracy.
• Rozkład czasu pracy oraz ewidencjonowanie czasu pracy przy pracy zdalnej.
• Ochrona miru domowego a kontrola pracownika przez pracodawcę.
• Kontrola w miejscu świadczenia pracy w ramach pracy zdalnej.
• Wypadek przy pracy podczas pracy zdalnej.
• Okazjonalna praca zdalna i obowiązki z nią związane.
• Treść porozumień oraz regulaminów dot. pracy.
• Dokumentacja pracownicza właściwa dla pracy zdalnej.

II. Kontrola trzeźwości w miejscu pracy.
• Dopuszczalność przesiewowej kontroli pracowników na obecność alkoholu w organizmie.
• Niezbędne elementy regulacji wewnątrzzakładowej w zakresie kontroli trzeźwości pracowników.
• Nowy obowiązek informacyjny pracodawcy, dotyczący zarówno dotychczasowych, jak i nowozatrudnionych pracowników.
• Kontrola trzeźwości a badanie stanu trzeźwości.
• Dokumentowanie przebiegu badania.
• Obowiązki pracodawcy po stwierdzeniu spożywania przez pracownika alkoholu lub wykazania w trakcie kontroli stężenia alkoholu w organizmie ponad dopuszczalną normę.
• Przetwarzanie danych osobowych pracowników w trakcie realizacji procedur wewnątrzzakładowych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji w aktach osobowych pracowników.
• Odpowiedzialność porządkowa pracownika z tyt. naruszeń przewidzianych w ustawie.
• Kontrola trzeźwości osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

Koszt udziału dla członków Lubelskich Forów Samorządowych/osób oddelegowanych: 229 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych z woj. lubelskiego: 329 zł.
, przy zgłoszeniu do 18.08.2022 – 279 zł.

Samorządy członkowskie Lubelskich Forów Samorządowych działających przy FRDL RO w Lublinie: Abramów, Annopol, Baranów, Bełżyce, Biłgoraj (powiat), Chrzanów, Cyców, Czemierniki, Dęblin, Garbów, Głusk, Gościeradów, Frampol, Jastków, Kamionka, Karczmiska, Kock, Końskowola, Kurów, Lubartów (gmina), Lublin (miasto), Ludwin, Łuków (powiat), Michów, Międzyrzec Podlaski (gmina), Niedrzwica Duża, Opole Lubelskie (gmina i powiat), Ostrówek, Puchaczów, Puławy (miasto i powiat), Rachanie, Radzyń Podlaski (miasto), Siennica Różana, Stanin, Szczebrzeszyn, Świdnik (miasto), Tomaszów Lubelski (gmina i powiat), Trzebieszów, Trzydnik Duży, Tuczna, Uścimów, Włodawa (gmina), Wilków, Wysokie

Ze względów organizacyjnych, prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu w terminie do 29 sierpnia br. na załączonej karcie zgłoszeniowej lub podając w treści maila informacje (imię i nazwisko, nazwa instytucji, telefon kontaktowy, adres e-mail do wysłania linku do spotkania) na adres: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl


Szanowni Państwo, 
Audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni gmin, miast, powiatów woj. lubelskiego 
Członkowie organów jst, sekretarze, skarbnicy, radcy prawni i inni pracownicy urzędów odpowiedzialni za sprawy związane z zapobieganiem praniu pieniędzy i terroryzmowi oraz działania antykorupcyjne

 

FRDL Lublin we współpracy z Małopolskim Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych zaprasza na online spotkanie 7 września 2022r. w godz. 10:30-13:30 

JST a ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Ekspertem spotkania będzie absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny, doktor nauk prawnych i adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, praktyk prowadzący wła-sną działalność gospodarczą w formie kancelarii prawnej, od 10 lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów z sektora publicznego i prywatnego, wdrażaniem procedur sygnalizowania nieprawidłowości, ochroną przed działa-niami odwetowymi, doradztwem w zakresie tworzenia kompleksowych rozwiązań chroniących sygnalistów, przygotowa-niem dedykowanych ocen ryzyka, przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz procedurami antykorupcyjnymi, tworzeniem kodeksów etyki oraz polityk prezentowych, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Ukończyła z wyróżnieniem kurs organizowany przez GIIF w zakresie zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i terroryzmowi. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykłada m.in. przedmioty związane z prawem Unii Europejskiej, przeciwdziałaniem nadużyciom, AML oraz korupcją i praniem pieniędzy. Dysponuje doświadczeniem praktycznym popartym rzetelną wiedzą naukową oraz umiejętnościami dydaktycznymi. Od początku kariery zawodowej współpracuje z największymi małopolskimi kancelariami prawnymi i firmami szkoleniowymi. 

Program spotkania szkoleniowego:
1. Dlaczego organy JST muszą znać ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i terroryzmowi?
2. Starostwa a NGO – szczególne obowiązki.
3. Obligatoryjna instrukcja postępowania w każdej JST na wypadek podejrzenia prania pieniędzy (art. 83 ust-awy).

4. Współpraca z Generalnym Inspektorem i przekazywanie informacji po nowelizacji w 2021 r.
5. Wytyczne Ministerstwa, forma i treść przekazywanych informacji.
6. Zawartość instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa i podst. definicje:

a) Wymóg prawny instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa w JST
b) Elementy składowe instrukcji krok po kroku.
c) Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i jego treść.
d) Omówienie przykładowych podejrzanych transakcji i zasad ich działania.
e) Rejestr powiadomień.
f) Wymiana informacji z Generalnym Inspektorem – o czym pamiętać?
g) Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją.
7. Dodatk. obowiązki starostw w kont. NGO: nadzór i kontrola nad fundacjami i NGO a AML, jak sprawdzać?
a) Ocena ryzyka w instytucji obowiązanej – fundacji i stowarzyszeniu.
b) Procedura AML instytucji obowiązanej – części składowe.
c) Osoby odpowiedzialne w organizacji, omówienie środków bezpieczeństwa finansowego i ich zakres.
d) Osoba na eksponowanym stanowisku politycznym - PEP.
e) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych–od 31.10.2021r. obowiązek wpisu dla fundacji i NGO
f) Kompetencje i zadania organu nadzoru.
g) Strategia przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – raportowanie
o zasobach kadrowych starostw.
h) Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy - przeprowadzenie kontroli.
 8. Dyskusja, odpowiedzi na pytania. 

Koszt udziału dla członków Lubelskich Forów Samorządowych/osób oddelegowanych: 229 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych z woj. lubelskiego: 329 zł.,
przy zgłoszeniu do 31.08.2022: 279 zł.

Samorządy członkowskie Lubelskich Forów Samorządowych działających przy FRDL RO w Lublinie: Abramów, Annopol, Baranów, Bełżyce, Biłgoraj (powiat), Chrzanów, Cyców, Czemierniki, Dęblin, Garbów, Głusk, Gościeradów, Frampol, Jastków, Kamionka, Karczmiska, Kock, Końskowola, Kurów, Lubartów (gmina), Lublin (miasto), Ludwin, Łuków (powiat), Michów, Międzyrzec Podlaski (gmina), Niedrzwica Duża, Opole Lubelskie (gmina i powiat), Ostrówek, Puchaczów, Puławy (miasto i powiat), Rachanie, Radzyń Podlaski (miasto), Siennica Różana, Stanin, Szczebrzeszyn, Świdnik (miasto), Tomaszów Lubelski (gmina i powiat), Trzebieszów, Trzydnik Duży, Tuczna, Uścimów, Włodawa (gmina), Wilków, Wysokie.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o przesłanie zgłoszenia udziału w spotkaniu w terminie do 6 września br. na załączonej karcie zgłoszeniowej lub podając w treści maila informacje (imię i nazwisko, nazwa instytucji, telefon kontaktowy, adres e-mail do wysłania linku do spotkania) na adres: forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl


********************************************************************************************

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału wszystkich zainteresowanych w organizowanyych wydarzeniach!

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych FRDL Województwa Lubelskiego