Kwalifikowanie wydatków, ewidencja księgowa projektów dofin. ze środków UE, w tym zasady kwalif. VAT

online

Koszt udziału dla członków Lubelskiego Forum Skarbników: 250 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych: 359 zł., przy zgłoszeniu do 9/12 – 329 zł.

Ważne informacje o szkoleniu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników Województwa Lubelskiego!
Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniach szkoleniowych oraz do zrzeszenia się w Forum!
Więcej informacji: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow/dolacz-do-forum-1

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie.
Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia "Kwalifikowanie wydatków oraz prowadzenie ewidencji księgowej projektów dofinansowanych ze środków UE w tym zasady kwalifikowania podatku VAT – wymogi wynikające z przepisów krajowych i UE z uwzględnieniem zmian" jest przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia finansowego projektów dofinansowanych z UE z uwzględnieniem obowiązujących zmian z uwzględn. zasad kwalifikowania podatku VAT.
Korzyści: Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni potrafić w praktyce stosować prawo i wytyczne z zakresu rozliczania projektów m.in. sporządzenia dokumentacji przed oraz w trakcie realizacji projektu, prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu, kwalifikowania wydatków oraz zasad finansowania projektu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna kwalifikowania wydatków oraz prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w tym ustawy, rozporządzenia, wytyczne oraz umowa o dofinansowanie projektu.
2. Warunki kwalifikowalności wydatków na przykładzie różnych kategorii wydatków:
a) Roboty budowlane i budowlano montażowe
b) Zakup środków trwałych w tym używanych środków trwałych.
c) Wartości niematerialne i prawne.
d) Personel projektu - bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu.
e) Koszty pośrednie w tym min. wynagrodzenia pracowników rozliczanych ryczałtem, promocja pro-jektu, koszty administracyjne i inne.
f) Koszty rozliczane ryczałtem np. projekty Erasmus plus
g) Wkład niepieniężny.
3. Planowanie wyodrębnienia ewidencji księgowej w tym wdrożenie procedur dotyczących obsługi finan-sowo-księgowej projektu, obiegu dokumentów, rekrutacji, wyboru wykonawców oraz harmonogram wykonywania czynności w projekcie.
a) Cel prowadzenia księgowości projektu.
b) Beneficjenci prowadzący pełną księgowość.
c) Zastosowanie kodu księgowego kiedy i w jakich sytuacjach?
d) Wdrażanie procedur
4. Wyodrębniona ewidencji księgowej projektu lub/oraz kodu księgowego w przypadku prowadzenia pełnej księgowości oraz dokumentowanie - na przykładach.
a) Wyodrębnienie ewidencji kosztów i wydatków projektów.
b) Wyodrębniona ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz umorzenia
c) Wyodrębnienie ewidencji inwestycji
d) Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
e) Wyodrębniona ewidencja rozrachunków
f) Wyodrębniona ewidencja przychodów
g) Ewidencja pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym
5. Przykładowa polityka rachunkowości dla beneficjentów sektora finansów publicznych/wzór oraz błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego na przykładach.
6. Instrukcja obiegu dokumentów oraz inne potrzebne dokumenty w celu prawidłowej realizacji projektu.
7. Kwalifikowanie podatku VAT w projektach UE w tym opodatkowanie dotacji oraz odzyskiwanie podatku VAT – wskazanie ewentualnego zagrożenia w związku z zapytaniem do TSUE i NSA.
8. Panel dyskusyjny
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane do osób zajmujących się rozliczaniem projektu UE pod względem merytorycznym, finansowym i księgowym. Zapraszamy skarbników, głównych księgowych, kierowników projektów, osoby nadzorujące, osoby z działów finansowo-księgowych oraz inne zainteresowanych osoby. Na szkoleniu mile widziane grupy, zespoły pracujące przy rozliczaniu projektów UE.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertką będzie wieloletnia trenerka prowadząca szkolenia z zakresu rozliczania, kontroli, prowadzenia ewidencji księgowej,  przepływów finansowych oraz monitoringu projektów UE. Trenerka z zakresu podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz kwalifikowania podatku VAT w projektach UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników: 250 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych: 359 zł., przy zgłoszeniu do 9/12 – 329 zł.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.lublin.pl lub mailem na adres forumskarbnikow@frdl.lublin.pl do 16 grudnia 2021 r. Karta dostępna na stronie https://frdl.lublin.pl/fora/forum-skarbnikow/spotkania-forum/najblizsze-spotkania-forum-2
UWAGA: Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.