Lubelskie Forum Samorządowe: Konkursy ofert na 2022 r. w pytaniach i odpowiedziach. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Obecnie ogłaszane są konkursy na realizacje zadań w kolejnym roku. Podczas proponowanego szkolenia omówione zostaną zasady ogłaszania konkursów oraz realizacja zadań zleconych organizacjom pozarządowym. Zebraliśmy najważniejsze i najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości proceduralne, prawne, finansowe i te związane z epidemią, na które odpowiemy podczas szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas spotkania szkoleniowego w ramach Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi uzyskają Państwo odpowiedzi między innymi na pytania:
• Na co powinna zwracać uwagę komisja konkursowa?
• Czy nadal obowiązują przepisy o nieżądaniu odsetek od zwrot dotacji w skutek „zdarzeń covidowych”?
• Jakie zapisy powinny znaleźć się w umowie w związku z Ustawą o dostępności?
• Czy umowa na realizację zadań może zostać podpisana w roku 2021 z mocą obowiązywania od stycznia 2022 roku?
• W jaki sposób proporcjonalnie obniżyć kwotę wydatków w związku z nieosiągnięciem rezultatów zadania?
• Czy w opisie warunków konkursu można żądać określenia, w których pozycjach kosztorysu zostanie wykazany wkład własny? 

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert:
• terminy ogłoszenia,
• powiązanie z programem współpracy i innymi dokumentami,
• elementy obowiązkowe ogłoszenia- m.in. cel konkursu i zasady dokonywania przesunięć,
• dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami a ogłoszenie konkursowe,
• o co warto uzupełnić ogłoszenie (m.in. oczekiwane rezultaty).
2. Jak realizować i rozliczyć zlecone zadanie?
• zasady i terminy ponoszenia wydatków, przesuwania między pozycjami kosztorysu (zapisy z ogłoszenia),
• prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniem – księgowość, opis faktur i zasady odpowiedzialności za nie prowadzenie księgowości,
• rozliczenie wkładu osobowego i rzeczowego,
• rezultaty dokumentowanie osiągnięcia,
• aneksowanie i zmiany w realizacji zadania,
• dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w umowie realizowanego zadania,
• realizacja zadania w dobie pandemii.
3. Rozliczanie zadań realizowanych w czasie pandemii - na co pozwalają przepisy tarcz?
4. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – zadania jst w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pełnomocnicy, koordynatorzy, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy odpowiedzialni za współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert prowadzący jest doświadczonym trenerem z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskich Forach Samorządowych: 180 zł.
Koszt udziału dla pozostałych zainteresowanych z województwa lubelskiego: 279,00 zł.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.lublin.pl lub mailem na adres forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl do 7 grudnia 2021 r. Karta dostępna na stronie http://frdl.lublin.pl/fora/forum-premium-jst-wojewodztwa-lubelskiego/najblizsze-spotkania-2021 
UWAGA: Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.