Projekty Lublin

W ramach projektu 22 jednostki samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego otrzymają wsparcie w celu podniesienia dostępności tych jednostek i świadczonych przez nie usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez audyt dostępności, w tym przegląd procedur związany z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie ich we wdrożeniu wypracowanych wniosków/rekomendacji oraz wsparcie szkoleniowe dla pracowników tych jednostek z zakresu rozwiązań ułatwiających zatrudnianie…
Lubelskie
W realizacji
EDUKACJA
INNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekty
Polecamy
W ramach projektu przedstawiciele władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego), jednostek organizacyjnych i podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 otrzymają specjalistyczne wsparcie szkoleniowe w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, finansowania tych instytucji, współpracy publiczno-prywatnej i in.
Lubelskie
W realizacji
EDUKACJA
INNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekty
Polecamy
Strona www projektu: e-misja.com.pl Obszar tem­aty­czny pro­jek­tu: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Insty­tuc­ja kontraktująca/sponsor: Min­is­terst­wo Cyfryzacji Centrum Projektów Polska Cyfrowa Lid­er pro­jek­tu: FRDL MIS­T­iA Part­ner pro­jek­tu: Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej „MERITUM” Czas trwa­nia: 01.08.2018 — 31.10.2020 Wartość projektu: 4 998 995,10 zł Dofinansowanie: 4 948 455,10 zł Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji cyfrowych…
Lubelskie
Zrealizowany
EDUKACJA
KOMPETENCJE CYFROWE
Projekty
Projekt realizowany w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Cel projektu Podniesienie kompetencji 256 przedstawicieli z 75 jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania…
Lubelskie
Zrealizowany
EDUKACJA
KOMPETENCJE CYFROWE
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Projekty