SPOTKANIA w ramach LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY - III kwartał 2021r.

FRDL Lublin we współpracy z Forum Sekretarzy Polski Południowej zrealizowali 7 września 2021 r. spotkanie ON-LINE

Administracyjne postępowanie wyjaśniające i dowodowe w praktyce - po nowelizacji Kpa

Zagadnienia omówił prawnik, specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy SKO, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury, w tym dla urzędników Miasta Krakowa, audytorów i kontrolerów, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, współtwórca procedur stosowanych w ośrodkach pomocy społecznej w Warszawie w zakresie stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w powiązaniu z ustawami materialnymi. 

Na początku spotkania odbyła się prezentacja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego nt. programu "GovTech_InnoLab_Innowacyjne Samorządy Przyszłości. Wsparcie dla jst w procesie wdrażania innowacji na rzecz lokalnych społeczności".


 FRDL Lublin we współpracy z Podkarpackim Forum Sekretarzy 22 czerwca 2021 r. zrealizowali spotkanie ON-LINE 

Problem udostępniania informacji publicznej w praktyce

Prowadzenie: ekspert z wieloletnim doświadczeniem, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego, problematyką dostępu do informacji publicznej. Właściciel firmy, zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przygotowuje propozycje kompleksowych rozwiązań zmierzające do poprawy funkcjonowania jednostki. Czynny koordynator ds. dostępności, inspektor ochrony danych osobowych w wielu instytucjach administracji państwowej, samorządowej oraz sektora prywatnego.

Spotkanie miało na celu przekazanie kompleksowej wiedzy o stosowaniu przepisów w zakresie udostępniania informacji publicznej, w tym wskazanie jakie informacje zostają objęte ograniczeniami dostępu do informacji oraz jak chronić się przed bezzasadnymi wnioskami.


FRDL Lublin we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum FRDL 17 czerwca 2021 r. zrealizowali spotkanie ON-LINE
BIP i strona www w kontekście zamieszczania informacji, w tym obowiązku
przestrzegania czasowości przetwarzania danych i minimalizacji danych
osobowych
.


Prowadzenie: praktyk, Inspektor Ochrony Danych w jednostkach sektora publicznego, w tym w jednostkach samorządowych, także oświatowych, zajmująca się wdrożeniami procedur ochrony danych osobowych w podmiotach sektora publicznego oraz prywatnego. Absolwentka Politechniki Opolskiej Wydziału Elektrotechniki i Automatyki kierunek Informatyka, oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku: „Ochrona danych osobowych w administracji i biznesie - Inspektor ochrony danych” realizowanym we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych oraz Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych. Posiada certyfikat Auditora wewnętrznego QMS i ISMS Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
Formuła spotkania w ramach Forum Sekretarzy opierała się głównie na dobrych praktykach oraz pytaniach ze strony Sekretarzy w danym obszarze tematycznym.
Cele i korzyści
Przedstawienie obowiązku przestrzegania przez podmioty publiczne czasowości przetwarzania danych i minimalizacji danych osobowych, umieszczanych na stronach internetowych, także na BIP-e. Zwrócenie uwagi na kwestie praktyczne, omówienie przykładów zamieszczania danych związanych z procedurą zamówień publicznych czy postępowaniem rekrutacyjnym.
Poznanie stanowisk organów kontrolnych i nadzorczych w kontekście przetwarzania danych osobowych. Możliwość konsultacji zagadnień problemowych związanych z przetwarzaniem danych za pomocą stron internetowych.


FRDL Lublin we współpracy z Forum Sekretarzy Polski Południowej
1 czerwca 2021 r. zrealizowali spotkanie ON-LINE 

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w nowym stanie prawnym

Prowadzenie: doktor nauk humanistycznych, archiwista-praktyk, ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, funkcjonowania archiwów, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, porządkowania dokumentacji; doświadczony trener oraz wykładowca uniwersytecki; długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, Prezes Stowarzyszenia Archiwizjoner, współautorka książki Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją (Wydawnictwo C.H.Beck, 2018).
 
Program spotkania:
 
1. Elektroniczne zarządzanie dokumentacją ogólne zasady funkcjonowania.
2. Wdrażanie elektronicznego zarządzania dokumentacją a wdrażanie systemu klasy EZD wspierającego system tradycyjny
3. Zakres regulacji w procedurach wewnętrznych wspierający wdrożenie EZD
4. Podpis elektroniczny i pieczęć elektroniczna
5. Zmiany w zakresie doręczeń, wynikające w szczególności z ustawy o doręczeniach elektronicznych i z KPA


FRDL Lublin we współpracy z Podkarpacki Forum Sekretarzy zaprasza 26 maja 2021 r. zrealizowali spotkanie ON-LINE

Dyrektywa o sygnalistach - jak ją wdrożyć w podmiotach publicznych, obowiązki, procedury, wewnętrzne kanały zgłoszeń a termin wdrożenia do 17 grudnia 2021r.

Prowadzenie: radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

Celem spotkania było poznanie przez uczestników wymagań Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów ( termin do 17 grudnia 2021!)  oraz pozna narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. Dowiedzieli się również jak wprowadzić Dyrektywę o sygnalistach w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz europejskimi, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
Zarząd Lubelskiego Forum Sekretarzy
14 maja 2021 r. zrealizowali spotkanie ON-LINE z udziałem sekretarzy woj. świętokrzyskiego

SYGNALIŚCI W SAMORZĄDACH
- wdrożenie Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Prowadzenie: niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Posiada uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w dużych firmach produkcyjnych, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jednostkach samorządowych. Czynny Koordynator ds. dostępności oraz sygnalista w Urzędzie.
Marta Kulbaka - Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji UM Lublin/ Przewodniczącą Zespołu Grupy Innowacji Samorządowych w zakresie ochrony sygnalistów powołanej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów w ramach Bechmarkingu.

Celem spotkania było poznanie przez uczestników wymagań Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak wdrożyć nową tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów ( termin do grudnia 2021!)  oraz pozna narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. Dowie się również jak wprowadzić Dyrektywę o sygnalistach w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz europejskimi, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Ekspert-praktyk przedstawiła praktyczne aspekty wdrożenia dyrektywy o sygnalistach, łącznie z przedstawieniem pewnych propozycji zarządzeń decydenta w tej sprawie.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL 4 maja 2021 r. zrealizowali on-line spotkanie 

Strategia rozwoju gminy wg nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Prowadzenie: Wojciech Odzimek - Dyrektor FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji,  ekspert w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego w JST, NGO i PES. Współautor wielu strategii samorządowych, planów rozwoju lokalnego, programów rewitalizacji, wieloletnich planów inwestycyjnych, strategii oświatowych i innych branżowych w Polsce i na Ukrainie. Ekspert w zakresie współpracy rozwojowej, realizator projektów dla krajów Partnerstwa Wschodniego i innych w fazie transformacji. Współautor publikacji z tego zakresu.

Ramowy program spotkania:

I.  Główne przesłanki aktualizacji / budowy strategii rozwoju jst
II.  Wytyczne proceduralne w zakresie budowy strategii rozwoju jst zawarte w nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
III.  Wytyczne merytoryczne w zakresie budowy strategii rozwoju jst zawarte w nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw


FRDL Lublin oraz Świętokrzyskie Centrum FRDL zrealizowali 21 kwietnia 2021r. spotkanie ON-LINE:

System ocen pracowniczych – regulamin, kryteria ocen, arkusze systemu. Profesjonalne przeprowadzenie oceny okresowej oraz udzielanie informacji zwrotnych pracownikom

Prowadzący spotkanie: trener i doradca, HR Business Partner, właściciel firmy szkoleniowej. Posiada 12-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Ponad 10 000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych. Nauczyciel akademicki. Autor kilkunastu systemów ocen pracownicznych. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Od 10 lat zajmuje się projektowaniem wrażeń klientów. Jest przekonany, że każdą wiedzę można przekazać w sposób przystępny i zrozumiały. Prowadzi szkolenia m.in. z następujących obszarów: obsługa klienta, język urzędowy, zarządzanie zespołem, zarządzanie relacjami, świadome przywództwo, motywowanie pracowników, systemy ocen pracowniczych, savoir-vivre i protokół dyplomatyczny, komunikacja wewnętrzna, coaching i mentoring, radzenie sobie ze stresem i syndromem wypalenia zawodowego, zarządzanie czasem, przedsiębiorczość akademicka.

MODUŁ I – WPROWADZENIE

 1. Cele i znaczenie funkcjonowania w urzędzie systemu ocen pracowniczych.
 2. Rodzaje i płaszczyzny komunikacji wewnętrznej w urzędzie.
 3. Komunikacja pionowa oraz pozioma w urzędzie.
 4. Bariery komunikacyjne.

MODUŁ II – SYSTEMY OCEN PRACOWNICZYCH

 1. Podstawa prawna – zapisy Ustawy o pracownikach samorządowych dot. ocen okresowych – częstotliwość oceny, osoba dokonująca oceny, procedura odwoławcza, konsekwencje negatywnej oceny okresowej.
 2. Przegląd najczęściej stosowanych w praktyce systemów ocen pracowniczych – studia przypadków.
 3. Podstawowe zasady projektowania systemu ocen pracowniczych.
 4. Zasady tworzenia regulaminu systemu ocen pracowniczych.
 5. Zasady tworzenia i doboru kryteriów oceny w systemie ocen pracowniczych.
 6. Przykładowe arkusze ocen – studia przypadków.
 7. Najczęściej popełniane błędy przy projektowaniu systemu ocen pracowniczych.
 8. Case studies – przykłady dobrych praktyk.

MODUŁ III – OCENA OKRESOWA PRACOWNIKÓW ORAZ BIEŻĄCA INFORMACJA ZWROTNA

 1. Podstawowe zasady przeprowadzania oceny okresowej pracowników – HR w służbie oceny okresowej.
 2. Narzędzia komunikacyjne wspomagające proces udzielania informacji zwrotnych pracownikom (model FUO, model trójwarstwowej kanapki, model Z, analiza transakcyjna Ericha Berne'a).
 3. Case studies – przykłady dobrych praktyk.

FRDL Lublin we współpracy z Forum Sekretarzy JST Polski Południowej MISTiA FRDL zrealizowali 6 kwietnia 2021 r. spotkanie ON-LINE 

Kodeks postępowania administracyjnego - wybrane zagadnienia

Prowadząca: prawnik, specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, członek etatowy SKO, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu procedury, audytorów i kontrolerów, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, współtwórca procedur stosowanych w ośrodkach pomocy społecznej w Warszawie w zakresie stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w powiązaniu z ustawami materialnymi. 

Program spotkania przedstawia się następująco:
1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego i realizacja w postępowaniach jurysdykcyjnych, przy wydawaniu zaświadczeń, czynnościach materialno-prawnych:
=>  Zasada praworządności a wewnętrzne regulaminy czy zarządzenia wójta/burmistrza/prezydenta
=> Zasada pisemności a korespondencja elektroniczna przyjmowanie wniosków, podań, doręczanie odpowiedzi, odpowiednie dokumentowanie w aktach sprawy przyjęcia/załatwienia podania
=> Zasada prawdy obiektywnej - relacja obowiązki strony a obowiązki organu, interes społeczny a indywidualny strony uznanie organu, zasada rozstrzygania na korzyść strony kiedy i w jaki sposób
=> Zasada informowania uprawnienia strony, skutki braku prawidłowego wyjaśnienia stronie praw i obowiązków
=> Zasada czynnego udziału w postępowaniu a funkcjonowanie urzędu w czasie epidemii, kpa a ustawa covidowa
=> Zasada szybkości a ponaglenia na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania i postępowania skargowego
2. Planowane zmiany w zakresie doręczeń elektronicznych ramy czasowe, przygotowanie w samorządzie do zmian, wdrażanie planowanych zmian na dotychczasowych mechanizmach funkcjonowania w urzędzie
3. Postępowanie dowodowe - wybrane zagadnienia; dokumentowanie w aktach sprawy czynności dowodowych (protokołu, oświadczeń strony), wydawanie uwierzytelnionych odpisów akt sprawy
4. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków wybrane zagadnienia - odrębności od postępowania jurysdykcyjnego.


SPOTKANIA w ramach LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY - II kwartał

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie Zarządem Lubelskiego Forum Sekretarzy we współpracy z Podkarpackim i Świętokrzyskim Forami Sekretarzy zrealizowali spotkanie on-line  w dniu 31 marca 2021r. 

E-doręczenia – najważniejsze kwestie dotyczące ustawy o doręczeniach elektronicznych. Elektroniczna administracja w praktyce.

Tematyka spotkania dotyczyć będzie doręczeń elektronicznych w świetle zmiany przepisów, z uwzględnieniem nowych rozporządzeń, a także kwestii postępowania z e-dokumentem z uwzględnieniem pracy zdalnej i nowych sposobów e-doręczeń. Również nie zabraknie praktycznych aspektów, przedstawienia najczęstszych problemów oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie elektronicznej administracji. Spróbujemy wspólnie odpowiedzieć m.in. na pytania czy jst mają pomysł jak to zrobić w swojej jednostce, czy już coś wdrożyli, jakie mają problemy w zakresie e-doręczeń.

Ponadto wartością dodaną będzie okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji pomiędzy Członkami Forów z województw podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Mamy nadzieję, że powyższa formuła przyczyni się do dalszej integracji środowiska sekretarzy oraz będzie inspiracją do kolejnych spotkań oraz uczestnictwa w V Krajowym Kongresie Forów Sekretarzy, który odbędzie się we wrześniu 2021r.

Prowadzącymi spotkanie będą:

 • Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca FRDL, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju.
 • Dyrektor Biura Obsługi Kancelaryjnej w Departamencie Organizacji i Administracji Urzędu Miasta Lublin, od 2011 r. koordynator czynności kancelaryjnych urzędu, członek Zespołu ds. Rozwoju Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Lublin. Stale współpracuje w opisywaniu wymagań dla procesów realizowanych w EZD oraz dla integracji ESOD z innymi systemami i aplikacjami. Zajmuje się wdrażaniem ESOD i integracji z innymi systemami informatycznymi dla procesów oświaty w miejskich jednostkach oświatowych Miasta Lublin oraz bieżącym zarządzaniem i administrowaniem systemu.

Program spotkania (9:30-13:30):

8.30 – 9.30

Rejestracja uczestników do pokoju ZOOM

9.30 – 9.40

Powitanie Sekretarzy Województw Lubelskiego, Podkarpackiego i Świętokrzyskiego Natalia Gmurkowska, Koordynator Lubelskiego Forum Sekretarzy
Magdalena Kubik- Szczerba, Koordynator Podkarpackiego Forum Sekretarzy
Sebastian Milner, Koordynator Forum Sekretarzy Województwa Świętokrzyskiego

09.40 – 10.00

V Krajowy Kongres Forów Sekretarzy oraz informacje od Krajowej Rady Forów Sekretarzy
Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin, Przewodniczący Krajowej Rady Forów Sekretarzy działającej przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. J. Regulskiego

 

10.00 – 11.30

E- doręczenia – najważniejsze kwestie dotyczące ustawy o doręczeniach elektronicznych

 1. Ogólne omówienie założeń ustawy o doręczeniach elektronicznych.
 2. Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie o doręczeniach elektronicznych.
 3. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej oraz innych wybranych ustawach.
 4. Terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów i terminy, od których mają obowiązek stosować ustawę o doręczeniach elektronicznych organy administracji publicznej.

11.30 – 11.45

Przerwa kawowa

 

11.45 – 12.45

Elektroniczna administracja w praktyce

1. Proces cyfryzacji w administracji:

 • różnorodność przepisów, które trzeba uwzględniać i pogodzić,
 • nowe pojęcia, które trzeba rozumieć i prawidłowo stosować,
 • nowe wymagania funkcjonalne, do których trzeba dostosować swoje systemy EZD.

2. Bieżące wątpliwości i problemy e-administracji
3. Nowe potencjalne problemy wynikające z wprowadzanej ustawy o e-doręczeniach.

12.45 – 13.30

Wymiana doświadczeń między uczestnikami spotkania, dobre praktyki.


FRDL Lublin oraz Świętokrzyskie Centrum FRDL zrealizowali spotkanie ON-LINE 9 marca br. 

Zamówienia publiczne dla kierowników jednostek

Prowadzący spotkanie: prawnik, właściciel firmy doradczej, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych (także tych współfinansowanych z środków UE) oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Autor kilkunastu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. Ceniony trener prowadzący ponad 1000 godzin szkoleniowych rocznie.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Forum Sekretarzy JST Polski Południowej MISTiA FRDL zrealizowali 2 marca 2021 r. spotkanie ON-LINE 

Zmiany w prawie budowlanym

1. Zmiany dotyczące projektu budowlanego w kontekście nowego rozporządzenia 
2. Ustawa z 10 grudnia 2020 roku - zapowiedź cyfryzacji procesu budowlanego 

Prowadzący: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Były doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Doświadczony trener i wykładowca szkoleniowy.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań NSP 2021 w województwie małopolskim 

Prowadzące: Pani Agnieszka Szlubowska - dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie, Pani Małgorzata Kawejsza-Furmanek - kierownik Wydziału Organizacji.


FRDL Lublin oraz Świętokrzyskie Centrum FRDL zrealizowali 1 marca br. spotkanie ON-LINE 

Przygotowanie raportu dostępności w 2021 r. 

Prowadzący spotkanie: z wykształcenia archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Z pasji trener i szkoleniowiec realizujący się w tym zawodzie. Prowadzi m. in. szkolenia z zakresu zarządzania dokumentacją ze szczególnym uwzględnieniem postępowania z dokumentacją elektroniczną.


LUTOWE SPOTKANIA w ramach FORUM SEKRETARZY:

Oświadczenia majątkowe w 2021 roku oraz zakazy i ograniczenia dotyczące radnych i pracowników samorządowych

Prowadzący spotkanie Pan Rafał Budzisz - doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.


Bieżące zmiany i aktualne problemy samorządowego prawa pracy w 2021r.

Prowadzący spotkanie Pan Zbigniew Zych - radca prawny, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik administracji publicznej.


Raport o stanie dostępności

Prowadząca spotkanie Pani Ewa Plesnarowicz-Durska - radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Jej zaletą jest multidyscyplinarność zdobyta podczas kilkuset godzin szkoleń i konsultacji prowadzonych dla przedstawicieli różnych instytucji w całej Polsce. Autorka komentarzy i opinii prawnych.


Istotne zagadnienia z perspektywy Sekretarza dotyczące nadzoru nad zamówieniami do kwoty 130 000 zł.

Prowadzący spotkanie Pan Tomasz Gładych - ukończył studia podyplomowe - Prawo zamówień publicznych oraz szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu obejmującego problematykę zamówień publicznych oraz funduszy UE; także w zakresie realizacji i kontroli projektów z dofinansowaniem środków UE. Od 16 lat związany z administracją publiczną – obecnie pracownik jednostki kontrolującej zamówienia publiczne oraz doradca i ekspert w JST i firmach prywatnych.

Spotkanie miało na celu wskazanie problematycznych kwestii z zakresu nadzoru nad zamówieniami.


STYCZNIOWE SPOTKANIA w ramach LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie i Świętokrzyskie Centrum FRDL przeprowadzili on-line spotkanie 27 stycznia 2021 r. 

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego w 2021 r.

Prowadzący spotkanie Pan Dariuszem Melerowicz - prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL przeprowadziły dwa spotkania on-line

Nowe Prawo zamówień publicznych analiza najważniejszych zmian z perspektywy zarządzania jednostką zamawiającą
5 stycznia 2021r. 

Prowadzący spotkanie Pan Tomasz Kowalewski - od blisko 20 lat związany z zamówieniami publicznymi jako doradca po stronie zamawiających i wykonawców, jako też przygotowujący i prowadzący postępowania, audytor i kontroler zamówień, a od 2008 r. również jako trener i wykładowca. Specjalizuje się również w tematyce kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu i kontroli funduszy i projektów unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie jako audytor wewnętrzny, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie oraz kontroli projektów unijnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ w Krakowie.


Pracownicze Plany Kapitałowe w jst - jak uniknąć błędów przy wdrożeniu
15 stycznia 2021 r.

Prowadząca: Pani Adriana Głuchowska - prawnik i ekonomista, ekspert z wieloletnim doświadczeniem. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy
i ochrony danych osobowych. Zajmuje się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.


2020 rok
GRUDNIOWE SPOTKANIA w ramach LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Podkarpackie i Świętokrzyskie Fora Sekretarzy 14 grudnia 2020 r. przeprowadziły spotkanie ON-LINE:

Najistotniejsze kwestie z zakresu przeprowadzania audytu dostępności w jednostkach

Prowadząca spotkanie Pani Ewa Plesnarowicz-Durska - radca prawny, specjalistka z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Zajmuje się także problematyką ochrony danych osobowych, uczestniczyła w pracach wielu zespołów wdrażających RODO w różnych instytucjach. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej i samorządowych instytucji kultury oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Podkarpackie Forum Sekretarzy 14 grudnia 2020 r. przeprowadziły spotkanie ON-LINE:

Najistotniejsze kwestie z zakresu przeprowadzania audytu dostępności w jednostkach

Prowadząca spotkanie Pani Ewa Plesnarowicz-Durska - radca prawny, specjalistka z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Zajmuje się także problematyką ochrony danych osobowych, uczestniczyła w pracach wielu zespołów wdrażających RODO w różnych instytucjach. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej i samorządowych instytucji kultury oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL przeprowadziły 1 grudnia 2020 r. spotkanie ON-LINE :

Działalność Kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy w warunkach kryzysu epidemicznego

Prowadzący spotkanie Pan Janusz Białek - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).


LISTOPADOWE SPOTKANIA w ramach LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
oraz Świętokrzyskie i Podkarpackie Fora Sekretarzy
16 listopada 2020 r. przeprowadziły spotkanie ON-LINE:

Dostęp do informacji publicznej w praktyce

Prowadzący spotkanie ekspert to Pan Piotr Sitniewski, dr hab. wykładowca Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, autor licznych publikacji na temat jawności życia publicznego, prezes Fundacji JAWNOSC.PL zajmującej się zagadnieniami jawności życia publicznego. Były członek SKO w Białymstoku.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL
10 listopada 2020 r. przeprowadzili dodatkowe spotkanie ON-LINE
:

Jak bezpiecznie zorganizować pracę w formie pracy zdalnej w okresie zamknięcia urzędów i innych jednostek organizacyjnych, dokumentacja z zakresu pracy zdalnej

Spotkanie poprowadziła Pani Ewa Plesnarowicz-Durska - radca prawny, specjalistka z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Zajmuje się także problematyką ochrony danych osobowych, uczestniczyła w pracach wielu zespołów wdrażających RODO w różnych instytucjach. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej i samorządowych instytucji kultury oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Pani Radca współpracuję od lat z FRDL im. J.Regulskiego.


PAŹDZIERNIKOWE SPOTKANIA w ramach LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
oraz Świętokrzyskie Centrum FRDL
przeprowadzili
 dwa spotkania ON-LINE:

Pracownicze Plany Kapitałowe - 20 października 2020 r. 

Prowadząca spotkanie Pani Ewa Plesnarowicz-Durska - radca prawny, specjalistka z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Zajmuje się także problematyką ochrony danych osobowych, uczestniczyła w pracach wielu zespołów wdrażających RODO w różnych instytucjach. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa pracy i prawa administracyjnego dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek pomocy społecznej i samorządowych instytucji kultury oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych.


Zadania koordynatora ds. dostępności - 14 października 2020 r. 

Prowadzący: Adam Parysz - dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc S.A. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (2860 h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 2533 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL
przeprowadzili w dniu 6 października 2020 r. spotkanie
 ON-LINE :

Temat nr 1: Archiwa zakładowe i jednolity rzeczowy wykaz akt (10.00-13.00) 
Temat nr 2. Dostępny urząd (13.15-14.15)

Prowadząca tematu nr 1: Pani dr Anna Opara-Rak - specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

 


WRZEŚNIOWE SPOTKANIA w ramach LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
oraz Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego FRDL

 25 września 2020 r. przeprowadzili spotkanie w formie webinarium

Pracownicze Plany Kapitałowe 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez Tarczę Antykryzysowa 4.0. w zasadach tworzenia PPK przez podmioty zatrudniające należące do sektora publicznego

Prowadząca spotkanie ekspertka to Pani Beata Kozakowska-Burdzińska: radca prawny, od ponad kilkunastu lat właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, doświadczony trener, współpracownik FRDL, szkoli i doradza z zakresu prawa pracy, w szczególności w administracji publicznej, ochrony danych osobowych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w Forum Sekretarzy,

8 września 2020 r. przeprowadzili spotkanie w formie webinarium

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w czasie i po epidemii koronawirusa SARS-CoV-2

prowadzenie: członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w zakresie obowiązków m. in. orzekanie w sprawach dotyczących podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach, odpadów, ochrony przyrody i środowiska, nadzór nad egzekucją administracyjną). Wykładowca prowadzący szkolenia całej Polsce dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej. 

Powszechny Spis Rolny 2020. Spiszmy się jak na rolników przystało!

prowadzenie: Agnieszka Szlubowska - Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie oraz pracownicy


LIPCOWE SPOTKANIA w ramach LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
oraz Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego 
 

 17 lipca 2020 r. przeprowadziły spotkanie w formie webinarium

Prace związane z Powszechnym Spisem Rolnym 2020
prowadzenie: dr Marek Cierpiał–Wolan, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Rzeszowie z pracownikami

Tarcza 4.0. i jej wpływ na pracowników jednostek samorządu terytorialnego
prowadzenie: Ewa Plesnarowicz-Durska

Natalia Gmurkowska
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


FRDL Lublin oraz Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL przeprowadziły 7 lipca 2020 r. spotkanie w formie webinarium

Powszechny Spis Rolny PSR 2020
prowadzenie: Agnieszka Szlubowska - Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie
Grzegorz Ruta - Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie

Udostępnianie informacji publicznej a art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym
prowadzenie: Ewa Plesnarowicz-Durska


CZERWCOWE SPOTRKANIE w ramach LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY

FRDL Lublin wspólnie z Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL przeprowadzili spotkanie on-line w ramach Forum Sekretarzy w dniu 2 czerwca 2020 r. 

Samorządowe prawo pracy w czasie epidemii - zmiany i problematyczne zagadnienia w ujęciu praktycznym

Wykładowca: Zbigniew Zych radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy i ochrony danych osobowych, pracownik administracji publicznej, absolwent kierunków prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego.


MAJOWE SPOTRKANIA w ramach LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY

FRDL Lublin wspólnie z Podkarpackim Forum Sekretarzy przeprowadzili 20 maja 2020 r. ON-LINE spotkanie 

Raport o stanie JST i wotum zaufania dla organu wykonawczego w roku 2020 z uwzględnieniem ograniczeń w związku z COVID-19


Prowadzący Włodzimierz Zając: Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. W latach 2018 i 2019 przeprowadził kilkanaście szkoleń na temat raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego z udziałem kilkuset sekretarzy, pracowników samorządowych i członków organów jst. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.


FRDL Lublin wspólnie z Forum Sekretarzy Polski Południowej przeprowadzili ON-LINE spotkanie w dniu 5 maja 2020 r.

=> Pełnomocnictwa i upoważnienia w urzędzie gminy i starostwie, prowadzenie Pani Anna Kornecka
=> Wybrane problemy nadzoru nad uchwałami i zarządzeniami wydawanymi przez JST w dobie pandemii koronawirusa, 
prowadzenie Pan Wojciech Lachiewicz, Wiceprezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie


KWIETNIOWE SPOTRKANIA w ramach LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY

FRDL Lublin wspólnie z Podkarpackim Forum Sekretarzy przeprowadzili ON-LINE spotkanie w dniu 23 kwietnia 2020 r. 

Najważniejsze obowiązki JST wynikające ze stosowania przepisów
Prawa pracy w dobie epidemii COVID-19

Ekspertem spotkania będzie Zbigniew Zych: Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, autor publikacji i współorganizator konferencji z prawa pracy, absolwent kierunków: prawo i administracja Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik administracji publicznej.


FRDL Lublin wspólnie z Forum Sekretarzy Polski Wschodniej oraz Zarządem Lubelskiego Forum Sekretarzy zorganizowali ON-LINE spotkanie w dniu 7 kwietnia 2020 r.

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 

Korzyści: Zostaną przedstawione obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem PPK, przedstawione najważniejsze kroki planowania związane z wdrażaniem PPK, a także omówione współdziałanie przy wdrażaniu PPK ze stroną związkową/przedstawicielami pracowników oraz pułapki czyhające na pracodawców wdrażających PPK.

Prowadząca: Beata Kozakowska-Burdzińska – radca prawny, właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, trener, w tym prawa pracy z uprawnieniami pedagogicznymi. Jako praktykujący radca prawny ukierunkowuje swoje działania tak, aby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby klienta.

Podczas spotkania Forum Słuchacze otrzymali kompendium wiedzy na temat PPK. Dowiedzą się jakie są założenia, cel wprowadzenia, zasady uczestnictwa pracowników oraz los środków w ramach PPK, co ułatwi im przygotowanie do ustawowych wymogów i wyzwań w tym zakresie.


MARCOWE SPOTRKANIE w ramach LUBELSKIEGO FORUM SEKRETARZY

Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Sekretarze oraz Skarbnicy Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego

Członkowie Lubelskich Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego
Przedstawiciele kadry zarządzającej JST oraz osoby odpowiadające za Pracownicze Plany Kapitałowe

Wspólnie z Zarządem Lubelskiego Forum Sekretarzy serdecznie zapraszamy 30 marca 2020 r. do hotelu ARCHE Lublin na spotkanie szkoleniowe w ramach Forum Sekretarzy JST Województwa Lubelskiego

WDROŻENIE PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH W JST
Prowadzenie: Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu

Organizacja procesu wdrożenia PPK w jednostkach samorządu terytorialnego, Inter-Broker

Korzyści: Zostaną przedstawione obowiązki pracodawców związane z wdrażaniem PPK, przedstawione najważniejsze kroki planowania związane z wdrażaniem PPK, a także omówione współdziałanie przy wdrażaniu PPK ze stroną związkową/przedstawicielami pracowników oraz pułapki czyhające na pracodawców wdrażających PPK.


 Lublin, 9 grudnia 2019 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego
Członkowie Lubelskiego Forum Sekretarzy

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Zarząd Lubelskiego Forum Sekretarzy
zapraszają na spotkanie szkoleniowe, które odbędzie się 29 stycznia 2020 r. Planowane miejsce spotkania: Hotel Polonia (Grabanów 49D, 21-500 Biała Podlaska) https://hotelpoloniabp.pl/

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INTERPELACJE I ZAPYTANIA – zadania organów i procedury rozpatrywania w jednostkach samorządu terytorialnego.

Ekspert prowadzący: Włodzimierz Zając – legislator i samorządowiec z ponad 20 letnim doświadczeniem. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w prawie samorządowym, koordynował legislacyjne prace na reformą samorządową z 1999 r. W latach 2009-2015 pracował Rządowym Centrum Legislacji jako dyrektor Departamentu Prawa Społecznego obsługującego proces legislacyjny Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, kultury i sportu. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych z zakresu zasad tworzenia prawa i redagowania projektów aktów normatywnych. Uczestniczył w projektach PO KL organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Dobre prawo, sprawne rządzenie oraz Akademia Liderów Samorządowych. Kładzie szczególny nacisk na praktyczne aspekty poruszanych zagadnień, mnogość i aktualność przykładów oraz dostosowanie przekazu do uczestników szkoleń.

Serdecznie zapraszam w imieniu FRDL oraz Zarządu Lubelskiego Forum Sekretarzy do wzięcia udziału w organizowanym wydarzeniu!

Z wyrazami szacunku,
Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego


Lublin, 24 października 2019 r.

Szanowne Panie/Szanowni Panowie
Sekretarze Gmin, Miast i Powiatów Województwa Lubelskiego
Członkowie Lubelskiego Forum Sekretarzy

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie, Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Zarządy Lubelskiego oraz Podkarpackiego Forów Sekretarzy
zapraszają na wyjazdową sesję szkoleniową, która odbędzie się 5-6 grudnia 2019 r. w Janowie Lubelskim w Rezydencji Sosnowej przy ul. Turystycznej 10a​ (http://rezydencjasosnowa.pl/)

Tematyka sesji:

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INTERPELACJE I ZAPYTANIA – zadania organów i procedury rozpatrywania w jednostkach samorządu terytorialnego
AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W JST
WARSZTAT EKSPLOROWANIA WYZWAŃ I MOTYWACJI (nt. wypalenia zawodowego)
CYBERBEZPIECZEŃSTWO W JST – NOWOCZESNE WYZWANIA

W dniu 5 grudnia b.r. nastąpi oficjalne ogłoszenie Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2019, który wzorem poprzednich lat jest organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w