LIPCOWE SPOTKANIA FORUM

Lubelskie Forum Skarbników wspólnie z Podkarpackim Forum Skarbników zapraszają na ON-LINE spotkanie 21 lipca 2021r. (10:00-13:00)

Podatek Vat 2021 w JST – zmiany i aktualne problemy

Prowadząca: doradca podatkowy (numer wpisu 12440), prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych, od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT i postępowań podatkowych.

PROGRAM SPOTKANIA:

Zmiany planowane na rok 2021 r.

 • JPK V7M – zmiany oznaczeń procedur szczególnych i GTU
 • Faktury ustrukturyzowane
 • Slim VAT 2 – zmiany w zakresie duplikatów faktur, faktur korygujących, terminów wystawiania faktur.

Zmiany obowiązujące od stycznia 2021

 • Fakturowanie – nowe zasady rozliczenia faktur korygujących in minus;
 • Wprowadzenie przepisów dotyczących zasad rozliczania faktur korygujących in plus po stronie sprzedawcy;
 • Wprowadzenie odliczenia VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży – wątpliwości dotyczące m.in. organizacji konferencji, imprez integracyjnych i sprzedaży pakietów usług;
 • Wydłużenie terminu na odliczanie VAT;

Paragon fiskalny, faktura uproszczona i JPK VAT

 • Kasy fiskalne online – kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas;
 • Paragon fiskalny z numerem NIP, a faktura uproszczona;
 • Zasady księgowania faktur uproszczonych, możliwość wystawienia faktury z pełnymi danymi oraz korekty faktury uproszczonej;
 • JPKV7M i JPKV7K – analiza początku obowiązywania – transakcje kompleksowe a GTU, oznaczenie procedur szczególnych i GTU w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem, rozliczenia z podmiotami powiązanymi; przeniesienie obrotu z kas fiskalnych do ewidencji i faktura do paragonu.

Aktualne problemy

 • Podstawa opodatkowania na gruncie podatku VAT – opodatkowanie dotacji na przykładzie programów dotyczących likwidacji azbestu, wymiany kotłów; u
 • Możliwość korekty VAT w przypadku umorzenia czynszu;
 • Obowiązek podatkowy na gruncie podatku VAT – protokoły odbioru;
 • Ulga na złe długi

Koszt udziału dla osób zrzeszonych w Lubelskim Forum Skarbników: 180 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych:
 249 zł.

W celu zgłoszenia udziału proszę o przesłanie informacji z imieniem i nazwiskiem, mailem i numerem telefonu osoby uczestniczącej w spotkaniu na adres: forumskarbnikow@frdl.lublin.pl 


Lubelskie Forum Skarbników wspólnie z Forum Skarbników JST Małopolski zrealizowali ON-LINE spotkanie 9 lipca 2021r.

Egzekucja podatków i należności publicznoprawnych jednostek samorządu terytorialnego – podsumowanie zmian w przepisach

Jeszcze nie zdążyliśmy się przyzwyczaić do nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, która weszła w życie 30 lipca 2020 r., a od 20 lutego 2021 r. obowiązują nowe rozwiązania w postępowaniu egzekucyjnym podatków i należności publicznoprawnych. 1 maja 2021 r., 1 lipca 2021 r., 1 października 2021 r. i 16 października 2021 r. to kolejne ważne daty w egzekucji administracyjnej. Podczas szkolenia omówimy jak w praktyce wierzyciele radzą sobie ze zmianami w egzekucji administracyjnej.

Prowadząca: doktor nauk prawnych o specjalności prawo finansowe; ceniony przez praktyków ekspert w dziedzinie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; rozprawę doktorską obroniła na Wydziale Prawa i Administracji w Katedrze Prawa Finansowego i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; odbyła staż w Brukseli (Belgia) w biurze przedstawicielstwa Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu przy instytucjach Unii Europejskiej; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, „Poradnika Rachunkowości Budżetowej”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska

Program spotkania:

1. Upomnienia:

 • Omówimy nowe wzory upomnień.
 • Przedawnienie kosztów upomnień:
 • Czy wszystkie „stare” koszty upomnień się przedawniły?
 • Jak liczyć termin przedawnienia kosztów upomnień?
 • Czy i jakie okoliczności przerywają bieg terminu przedawnienia kosztów upomnień?
 • Na konkretnych przykładach nauczymy się obliczać termin przedawnienia kosztów upomnień. Jak w praktyce przedawnić koszty upomnienia?
 • Co w praktyce oznacza przedawnienie kosztów upomnień?
 • Czy w związku z przedawnieniem kosztów upomnień, musimy je gdzieś odpisać?
 • Kto odpowiada za przedawnienie kosztów upomnień?

2. Nowe przesłanki do niepodejmowania egzekucji:

 • Jakie sytuacje usprawiedliwiają niepodejmowanie czynności zmierzających do egzekucji?
 • Kiedy egzekucja podatków jest obowiązkowa, a kiedy nie?
 • Co się bardziej opłaca: podjęcie egzekucji czy nieprzystąpienie do niej?

3. Jak w praktyce sprawdza się system teleinformatyczny eTW jako nowe narzędzie do przesyłania tytułów wykonawczych?

 • Czy wszyscy mamy dostęp do systemu teleinformatycznego? Jeśli nie, to dlaczego?
 • Jak prawidłowo uzyskać login i hasło dostępu?
 • Odpowiemy na pytanie jak prawidłowo sporządzić i przekazać tytuł wykonawczy, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy?
 • Jakie dokumenty należy załączyć do tytułu wykonawczego?
 • Co się stanie jeżeli tytuł wykonawczy nie będzie spełniał wymogów znowelizowanej ustawy?
 • Omówimy nowe wzory tytułów wykonawczych.

4. Rodzaje tytułów wykonawczych i obowiązek ich wystawiania:

 • Omówimy tytuł wykonawczy, dalszy tytuł wykonawczy, kolejny tytuł wykonawczy, utracony tytuł wykonawczy i zmieniony tytuł wykonawczy

5. Nowości postępowania egzekucyjnego w administracji:

 • Przesłanki niepozwalające na umorzenie postępowania egzekucyjnego, nawet gdy dłużnik jest nieściągalny.
 • Ponowne wszczęcie egzekucji – stare rozwiązanie w nowej regulacji prawnej.
 • Ustawowa regulacja współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności – na czym polega?
 • Obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta miasta w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Odpowiedzi na pytania uczestników spotkania Forum.


CZERWCOWE SPOTKANIA FORUM

Zgodnie z zapowiedzią w ramach współpracy Lubelskiego Forum Skarbników z AESCO Sp. z o.o. dla wszystkich zainteresowanych odbyło się bezpłatne spotkanie z Panem Mariuszem Gołaszewskim, Prezesem AESCO w dniu 24 czerwca b.r. 

Praktyczne sposoby na obniżenie wydatków bieżących i poprawę nadwyżek operacyjnych w JST

Zapowiedzi dotyczące wprowadzenia „Nowego Ładu” i zmian w finansowaniu samorządów wywołują kolejną konieczność przyjrzenia się możliwościom optymalizacji i zapobiegania obniżeniu nadwyżek operacyjnych. W czasie szkolenia przedstawionych zostanie kilka sposobów na optymalizację wydatków bieżących i ich obniżanie.

 1. Wstępna kwantyfikacja wpływu „Nowego Ładu” na dochody JST
 2. Możliwości optymalizacji nadwyżki operacyjnej na poziomie księgowym
 3. Korzyści z realizacji zadań przez spółkę komunalną
 4. Analiza możliwości obniżenia wybranych grup wydatków przez zastosowanie analizy benchmarkowej (porównawczej)
 5. Kapitalizacja wydatków sposobem na obniżenie wydatków bieżących
 6. Możliwości podwyższenia dochodów JST za pomocą polityki mieszkaniowej.

FRDL Lublin wspólnie z Forum Skarbników JST Małopolski i Podkarpacia
zrealizowali dwa równoległe spotkania ON-LINE 15 czerwca 2021r. 

Finansowanie zadań z Funduszu Przeciwdziałania Covid dla jst – klasyfikacja, ewidencja, rozliczanie

Prowadząca: wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

**********************************************************************

Podatek Vat 2021 w JST zmiany i aktualne problemy

Prowadząca: doradca podatkowy (numer wpisu 12440), prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego, trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych, od października 2014 r. członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych, z nadanymi uprawnieniami zawodowymi doradcy podatkowego, specjalizujący się w zakresie podatku VAT i postępowań podatkowych.


MAJOWE SPOTKANIE FORUM

FRDL Lublin wspólnie z Forum Skarbników JST Małopolski
zrealizowali spotkanie ON-LINE 18 maja 2021r. 

Instytucje Kultury - 2021r. - zderzenie odpowiedzialności

Prowadząca: wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor  i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych (w tym: aktualna 2021 r. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2020 w instytucjach kultury, Wydawnictwo C.H. Beck) oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,  również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami - jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

Program spotkania Instytucje Kultury - 2021r. przedstawia się następująco;

1. Organizacja  działalności  instytucji kultury -  dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.
2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w Instytucji Kultury w tym:
1) prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności KSR - nr 7,
2) plany finansowe Instytucji Kultury.
3. Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu - czy wolno korzystać z tarcz?
4.  Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów -  oraz ich rozliczenie:
=> Przychody (w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty i fundusze
w instytucji kultury.
5. Należności i zobowiązania oraz odsetki:
=>  naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji  (obowiązek ustawowy) i ich odpisy aktualizacyjne  (powiazanie ze stopą referencyjną - zmiany),
=> aktualizacja należności - zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności
i ich ewidencja w księgach.
6. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie (inwestycje) przekazanie majątku , źródła  finansowania oraz  ujęcie i ich ewidencja  do 10 tys. i powyżej 10 tys. (w tym: umorzenie i amortyzacja).
7. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna - dyrektora, głównego księgowego, pracowników Instytucji Kultury.


KWIETNIOWE SPOTKANIA FORUM

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Forum Skarbników zrealizowali spotkanie ON-LINE 29 kwietnia 2021r. 

 Skuteczna likwidacja zaległości i nadpłat. Dochodzenie rekompensaty (40, 70 lub 100 euro) za koszty odzyskiwania należności

Prowadząca: praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat była Dyrektorem Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cą Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych.

Ramowy program spotkania:
1. Charakterystyka wybranych należności cywilnoprawnych w kontekście sposobów likwidacji zaległości -czy opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności podlega egzekucji przez ko-mornika sądowego czy egzekucji administracyjnej? Jaki charakter mają opłaty za wyżywienie w szkole? Czy od opłat za wyżywienie w szkole należą się odsetki i jakie? 
2. Odsetki od należności cywilnoprawnych
3. Zmiany przepisów w zakresie żądania zryczałtowanej rekompensaty za dochodzenie należności w trans-akcjach handlowych obowiązujące od 2020r.
4. Obowiązek podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do podmiotów zalegających z zapłatą należności cywilnoprawnych
5. Omówienie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń
6. Wpływ zmienionych w 2019r. przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na dochodzenie należności cywilnoprawnych j.s.f.p. (omówienie wybranych przepisów)
7. Problematyka nadpłat należności cywilnoprawnych
8. Przedawnione należności cywilnoprawne w księgach rachunkowych
9. Stosowanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących dochód jst jako nieefektywne sposoby likwidacji zaległości
10. Dyskusja, pytania.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie ze Świętokrzyskim Forum Skarbników zrealizowali 15 kwietnia 2021 r. spotkanie ON-LINE

Ważne rozstrzygnięcia NSA i TSUE w sprawie rozliczania podatku VAT w JST m.in. użytkowanie wieczyste, opodatkowanie dotacji, umorzenia i ulgi w związku z pandemią i inne.

Prowadząca spotkanie - ekspert w zakresie omawianego tematu, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na zajęciach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku VAT. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

Proponowany program:

 1. Użytkowanie wieczyste, przekształcenie, sprzedaż - najnowsze stanowisko TSUE z 2021 r.
 1. Czy sprzedaż użytkowania wieczystego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
 2. Czy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa, stanowi dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej?
 3. Czy Gmina pobierając opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa, działa w charakterze podatnika czy w charakterze organu władzy publicznej
 4. Jak postąpić już z rozliczonymi transakcjami? Czy zmiana spowoduje opodatkowanie już dokonanych rozliczeń oraz obowiązek oznaczenia w JPK symbolem GTU.
 1. Zasady rozliczania dotacji przy OZE, azbest (utylizacja, demontaż) – najnowsze orzecznictwa, kiedy usługa a kiedy działania statutowe, kiedy samoopodatkowanie w tym stawka VAT na OZE – zasady stosowania stawki preferencyjnej. Decyzja NSA odsyłająca do rozstrzygnięcia przez 7 sędziów – jakie skutki i problemy przy ewentualnym rozstrzygnięciu.
 2. Pomoc dla przedsiębiorców w okresie pandemii, ulgi, obniżki np. czynszów najmu, opłata za koncesje itd. a wpływ na podatek VAT i przepisy ustawy o finansach publicznych.
 3. Wystawianie i ewidencjonowanie w JPK faktur korygujących po zmianach przepisów od 2021 r, Faktury korekty in minus, in plus, wymagana dokumentacja, oświadczenia i uzgodnienia warunków korekty, nowe obowiązki, kto może wystawiać korekty do końca roku wg starych zasad?
 4. Kontrola i zalecenia NIK po kontroli w JST dotyczącej centralizacji: odliczenia, ewidencja JPK, MDR, sposób prezentowania dochodów w JST
 5. Panel dyskusyjny.

FRDL Lublin wspólnie z Forum Skarbników JST Małopolski zrealizowali spotkanie ON-LINE 20 kwietnia 2021r. 

Dotacje z budżetu JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe, udzielanie, rozliczanie, kontrola. Dotacje a COVID-19

Prowadzący: ekspert szkoleniowy od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

PROGRAM SPOTKANIA:

I. Dotacje podmiotowe: definicja, podstawa prawna udzielenia, czy wymagana jest umowa, czy należy je rozliczać; dotacje podmiotowe dla instytucji kultury – co kontrolować, jak rozliczać; wzór zarządzenia wójta, burmistrza itp. w sprawie rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych przez jst instytucjom kultury.
II. Dotacje przedmiotowe: definicja, podstawa prawna udzielenia, sposób kalkulacji, wymagane dokumenty, czy stosujemy wymagania art. 250 ustawy o finansach publicznych, rozliczanie
III. Dotacje celowe: podstawa prawna, wymagane dokumenty, kiedy stosujemy unormowania art. 250 ustawy o finansach publicznych
IV. Dotacje dodatkowe zagadnienia: odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych; wyjaśnienie kiedy mamy do czynienia z: dotacją pobraną w nadmiernej wysokości, bez podstawy prawnej, niewykorzystaną, wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem; rozliczanie dotacji celowych na przykładzie dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – wybrane zagadnienia
V. Dotacje celowe dla OSP: podstawa prawna; czy jest wymagana oddzielna uchwała organu stanowiącego; ważne postanowienia umowy - czy stosujemy unormowania art. 250 czy art. 221 ustawy o finansach publicznych; rozliczanie przykładowe dokumenty
VI. Dotacje celowe na promocje jst - podstawa prawna
VII. Dotacje dla żłobków prywatnych – wzór uchwały
VIII. Dotacje udzielane przez jst na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska
: podstawa prawna, podmioty mogące otrzymać dotacje, wybrane postanowienia uchwał organów stanowiących jst na przykładzie dotacji na wymianę ogrzewania budynków
IX. Dotacje przekazywane przez jst dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
X. Dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc między jst oraz powierzenie i przyjęcie zadań.
XI. Dotacje, a COVID-19:
1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.
2. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 nierealizowanie lub nienależyte realizowanie zadania przez organizacje pozarządową – konsekwencje, nieosiągnięcie rezultatów, terminy sprawozdawczości, co należy aneksować w zawartych umowach, kiedy należy wypowiedzieć umowę, uznanie dotacji za niewykorzystaną, pobraną w nadmiernej wysokości, wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w kontekście COVID-19, dotacje, a dyscyplina finansów publicznych i odpowiedzialność karna w sytuacji COVID-19.


FRDL Lublin wspólnie z Forum Skarbników JST Małopolski zrealizowali spotkanie ON-LINE 7 kwietnia 2021r. 

Dotowanie przez jednostki samorządu terytorialnego niesamorządowych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego

Prowadząca: specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli i pracowników samorządowych; praktyk z dwudziestoletnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego związanych z zarządzaniem i administrowaniem oświatą; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej stale współpracująca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program spotkania:

1. Obliczanie podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego.
2. Pojęcie wydatków bieżących przyjęte do obliczeń PKD.
3. Statystyczna liczba uczniów.
4. Definicja najbliższej gminy.
5. Obliczanie należnej wysokości dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego.
6. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji (art. 44 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
7. Aktualizacja statystycznej liczby uczniów.
8. Aktualizacji należnej kwoty dotacji dla niesamorządowych przedszkoli, szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz innych form wychowania przedszkolnego (art. 43 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).
9. Informacje ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej związane z udzielaniem dotacji.
10. Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego.


 MARCOWE SPOTKANIA w ramach FORUM SKARBNIKÓW

FRDL Lublin w ramach współpracy z Podkarpackim Forum Skarbników zrealizowali spotkanie 29 marca br.

 Zmiany w sprawozdawczości budżetowej jst i jej jednostek podległych za I kwartał 2021r.

Prowadząca: praktyk z doświadczeniem pracy w samorządzie (była skarbnikiem), od 2008 r. trener z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, ceniony wykładowca w FRDL i innych instytucjach szkoleniowych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Forum Skarbników JST Małopolski zrealizowali na spotkanie ON-LINE 16 marca 2021r. 

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z perspektywy Skarbnika

Prowadzący ekspert od blisko 20 lat związany z zamówieniami publicznymi jako doradca po stronie zamawiających i wykonawców, jak też przygotowujący i prowadzący postępowania, audytor i kontroler zamówień, a od 2008 r. również jako trener i wykładowca. Specjalizuje się również w tematyce kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej, zarządzania ryzykiem oraz audytu i kontroli funduszy i projektów unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną doświadczenie jako audytor wewnętrzny, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie oraz kontroli projektów unijnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Instytutu Ekonomii i Zarządzania UJ w Krakowie.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie ze Świętokrzyskim Forum Skarbników zapraszają 19 marca 2021 r. zrealizowali spotkanie ON-LINE 

Rozliczanie i kontrola dotacji przekazanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ekspert spotkania: doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2020 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

 


LUTOWE SPOTKANIA w ramach FORUM SKARBNIKÓW

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Forum Skarbników JST Małopolski 16 lutego 2021r. przeprowadzili spotkanie ON-LINE

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA JST 2020,
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STOSOWNYCH EWIDENCJI W KSIĘGACH ORGANU I URZĘDU JST

Prowadząca: Pani Agnieszka Drożdżal - praktyk z doświadczeniem pracy w samorządzie (była skarbnikiem), od 2008 r. trener z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej, ceniony wykładowca w FRDL i innych instytucjach szkoleniowych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Forum Skarbników przeprowadzili 19 lutego 2021 r. spotkanie ON-LINE 

Podatek VAT 2021 w JST – zmiany i aktualne problemy

Ekspertem na spotkaniu będzie Pani Anna Resiakpraktyk, doradca podatkowy, prawnik z ponad 8 letnim doświadczeniem pracy w ogólnopolskich spółkach doradztwa podatkowego. Trener z ponad 700 godzinami przeprowadzonych szkoleń oraz publikacjami w ogólnopolskich czasopismach i eksperckich portalach internetowych. Specjalizuje się w zakresie podatku VAT, akcyzy i postępowań podatkowych. 


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie ze Świętokrzyskim Forum Skarbników przeprowadzili spotkanie ON-LINE
w dniu 19 lutego 2021r. 

Wykup wierzytelności jako alternatywa dla kredytu inwestycyjnego
Bank Gospodarstwa Krajowego 

Prelegenci:
Justyna Wieteska-Sowińska - Dyrektor Rozwoju Regionu Świętokrzyskiego BGK
Joanna Mularczyk - Ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu, DBT Zespół Sprzedaży Finansowania Handlu
Feliks Kobierski - Ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu, DBT Zespół Sprzedaży Finansowania Handlu

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia 

Gabriela Suski-Borek - doświadczona trener z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor realizacji projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

W ramach szkolenia przedstawione zostały zagadnienia związane z problematyki ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych. Omówione zostały zagadnienia w kontekście przepisów ustawy o rachunkowości, wraz z zestawieniem podobieństw oraz różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości a ustawą o podatku dochodowym. W trakcie szkolenia przedstawione zostały zasady ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu, wytworzenia.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Forum Skarbników JST Małopolski przeprowadzili spotkanie ON-LINE w dniu 5 lutego 2021r. 
z ekspertami Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zasada samobilansowania się gminnego systemu odpadowego

Prowadzący: Pan Maciej Kiełbus - prawnik, specjalista w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ekspert Rady Przedstawicieli Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Rady RIPOK). Uczestnik prac Zespołu do spraw Ustrojowych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Autor publikacji dotyczących prawa samorządowego.

Wymiar opłaty - bieżące orzecznictwo i praktyka

Prowadzący: Pan Paweł Kaźmierczak - doradca podatkowy, szkoleniowiec problematyki podatkowej, w szczególności podatku VAT. Wieloletni pracownik organów administracji skarbowej pełniący funkcje na stanowiskach kierowniczych, w tym zastępcy naczelnika, naczelnika urzędu skarbowego, wicedyrektora izby skarbowej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wymierzania należności publicznoprawnych, obejmujące w szczególności zasady określania i ustalania zobowiązań podatkowych, prowadzenia kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego.


STYCZNIOWE SPOTKANIA w ramach FORUM SKARBNIKÓW

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Forum Skarbników przeprowadzili 25 stycznia 2021 r.  spotkanie ON-LINE 

Rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych w JST

Ekspertem na spotkaniu była Pani Joanna Patyk, doradca podatkowy, prawnik, absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 14-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno-podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT", „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” - wydanie: 2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie ze Świętokrzyskim Forum Skarbników 26 stycznia 2021 r. przeprowadzili spotkanie

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z perspektywy Skarbnika

Prowadzący: Pan Tomasz Kowalewski - specjalizuje się w tematyce zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Bardzo merytoryczny, komunikatywny wykładowca.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Forum Skarbników JST Małopolski 19 stycznia 2021 r. przeprowadzili spotkanie ON-LINE 

Podatek VAT w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego, w tym zmiany od 1 stycznia 2021r.

Prowadzący: Pan Piotr Jułga – doradca podatkowy z firmy Skarbnik Audyt Robert Pieprzyca. Posiada on bogate doświadczenie zdobyte między innymi podczas pracy w jednej z firm wielkiej czwórki, dużej holenderskiej firmy z branży ropy naftowej oraz doradztwie finansowo gospodarczym działającym na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Warto podkreślić, że fakt świadczenia usług przez licencjonowanego Doradcę Podatkowego nie tylko stanowi gwarancję wysokiego poziomu wykonywanych usług, ale także daje zabezpieczenie w formie ubezpieczenia OC.


 

GRUDNIOWE SPOTKANIA /2020

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie ze Świętokrzyskim i Podkarpackim Forami Skarbników 16 grudnia 2020 r. przeprowadzili spotkanie ON-LINE 

Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku 2020 w JST

Prowadząca: Pani Dorota Pudło-Żylińska- księgowa, posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i jst. Z rachunkowością budżetową i finansami publicznymi związana od 1999 r. Doświadczony szkoleniowiec z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jsfp.

Szczegółowy program spotkania:

1. Określenie harmonogramu prac związanych z przygotowaniem ksiąg do zamknięcia roku obrachunkowego.

2. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego:

 • inwentaryzacja aktywów i pasywów jednostki,
 • urealnienie ksiąg rachunkowych poprzez przekształcenie wyceny księgowej w wycenę bilansową aktywów i pasywów jednostki (naliczenie odpisów umorzeniowych dla środków trwałych i pozostałych środków trwałych, naliczenie odpisów aktualizujących dla należności, naliczenie odpisów aktualizujących dla pozostałych aktywów),
 • przeksięgowania związane z procedurą zamknięcia ksiąg rachunkowych (w tym zamknięcie  kont wynikowych, konta 810 i konta 870),
 • uzgodnienie ksiąg pomocniczych z księgą główną.

3. Omówienie zasad sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2020:

 • bilansu z wykonania budżetu,
 • rachunku zysków i strat urzędu lub starostwa,
 • zestawienia zmian w funduszu jednostki urzędu lub starostwa,
 • bilansu jednostki urzędu lub starostwa,
 • informacji dodatkowej.

4. Podsumowanie:

 • omówienie wzajemnych powiązań między trzema sprawozdaniami finansowymi,
 • omówienie wzajemnych wyłączeń przy sporządzaniu sprawozdań łącznych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 • wymogi formalne związane z terminem zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych,
 • odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdań finansowych w tym przy funkcjonowaniu CUW,
 • obowiązek publikowania w BIP sprawozdań finansowych.

5. Pytania i odpowiedzi.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Forum Skarbników JST Małopolski 8 grudnia 2020 r. przeprowadzili spotkanie ON-LINE 

MDR - Informacje o schematach podatkowych oraz nowy JPK_V7M w JST, jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych

Prowadząca: Teresa Krawczyk - wykładowca wyższych uczelni, wieloletni praktyk administracji skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych, oraz  publikacji  o tematyce rachunkowej, podatkowej, finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników jednostek organizacyjnych sektora finansów państwowych i samorządowych, również pracowników RIO, NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. 

Zagadnienie, które zostały poruszone podczas Forum:

 • Proporcja i prewspółczynnik- prawo do odliczenia podatku VAT - informacyjniestanowiska Ministerstwa Finansów oraz kierunek orzecznictwa sądowego w sprawach prewspółczynnika.
 • Korekta odliczeń VAT: roczna , 5-letnia i 10-letnia - wyliczone przykłady.
 • VAT w JST- klauzula nadużycia prawa -  odmowa wydania interpretacji dotyczących odliczenia podatku VAT.
 • Informacje o schematach podatkowych (MDR) - identyfikacja schematu podatkowego
 • Nowy JPK - od października 2020 r. w samorządach.
 • Pytania i odpowiedzi.

LISTOPADOWE SPOTKANIA FORUM SKARBNIKÓW

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie ze Świętokrzyskim oraz Podkarpackim Forami Skarbników przeprowadzili 26 listopada 2020 r. spotkania ON-LINE 

Aktualizowanie kwot dotacji dla przedszkoli i szkół niesamorządowych na 2020 i planowanie na rok 2021

Prowadząca: Pani Elżbieta Rabenda - wieloletni praktyk oświatowy w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalistka z zakresu tzw. prawa oświatowego. Od ponad dziesięciu lat sprawuje nadzór nad prawidłowym przekazywaniem dotacji publicznych jednostkom niepublicznym, a od 2009r. Kontroluje i nadzoruje wydatki z dotacji w szkołach niepublicznych. Ceniony wykładowca, prelegentka konferencji ogólnopolskich, niezależna konsultantka. Członkini OSKKO oraz aktywna uczestniczka prac eksperckich grup roboczych Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA oraz Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego w obszarze oświata i pomoc społeczna. Autorka publikacji merytorycznych w Piśmie Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" oraz „Pracownik Samorządowy“.

Program szkolenia:

 1. Warsztaty z obliczania kwoty dotacji. Wyjaśnienie pojęć: wydatki bieżące, podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów.
 2. Warsztaty z aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji: KALKULATOR obliczeniowy
 3. Inne aspekty wybrane przez Uczestników: zasada dotowania jednej placówki wychowania przedszkolnego i jednej szkoły dla dorosłych, zasada przekazywania dotacji za zdanie egzaminu, ustawowe warunki otrzymania dotacji, zasady przekazywania dotacji, zasady wydatkowania dotacji, kontrola wydatkowania dotacji, wstrzymanie dotacji, przetwarzanie danych osobowych w związku z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolą dotacji,
  zmiany wprowadzone ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.
 4. Planowanie dotacji na rok 2021- dla szkół i dla przedszkoli.
 5. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.

Finansowanie zadań oświatowych dla Skarbników

Prowadzący: Pan Grzegorz Pochopień - autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych. Były pracownik Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN był Naczelnikiem Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych.

 1. Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
 2. Zasady podziału subwencji ogólnej. Metryczka subwencji oświatowej – jak czytać i rozumieć metryczkę?
 3. Wydatki szkoły a wysokość subwencji – na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? W przypadku jakich wydatków finansowanie w subwencji jest pozorne, a w przypadku jakich wystarczające?
 4. Realny wpływ samorządu na wydatki oświatowe. Prawo oświatowe czy prawo finansowe? Władza zawarta w planie finansowym szkoły i przedszkola.
 5. Świadoma polityka kadrowa samorządu i dyrektorów szkół – czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Jak policzyć dokładnie, o ile zmniejszy się subwencja oświatowa przy zatrudnieniu stażysty, a o ile zwiększy się przy zatrudnieniu nauczyciela dyplomowanego.
 6. Godziny ponadwymiarowe. Umiejętne wykorzystanie godzin ponadwymiarowych jako optymalizacja wydatków ponoszonych przez samorząd na oświatę.
 7. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jst realnie darmowa? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
 8. Nieuwzględnienie godzin ponadwymiarowych w subwencji – czy to problem?
 9. Subwencja na dzieci niepełnosprawne i ograniczona możliwość jej wydatkowania. Gdzie szukać wydatków do rozliczenia, choć nie ponosi się ich dodatkowo? Co ułatwia rozliczenie subwencji?
 10. Nauczanie indywidualne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w tym zindywidualizowana ścieżka kształcenia – finansowe wyzwanie dla samorządu.
 11. Wpływ zapisów w arkuszu organizacji szkoły na budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
 12. Wycena kosztów związanych z utrzymywaniem danej sieci szkolnej. Przykłady optymalizacji sieci. Wyliczenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
 13. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.

INWENTARYZACJA 2020 (17 listopada 2020 r. )

Prowadząca: Pani Anna Kuśmierczuk - ekonomista, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka wielu artykułów (publikacji m.in. w „Finanse Publiczne”) i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Wykładowca wyższej uczelni, ekspert Podkarpackiego Forum Skarbników.


PAŹDZIERNIKOWE SPOTKANIA W RAMACH FORUM KSARBNIKÓW - 27.10.2020:

Wieloletni Plan Finansowy
w świetle ustawy z 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Ekspertem na spotkaniu była Pani Katarzyna Ziółkowska - wieloletni pracownik RIO w Kielcach, obecnie Z-ca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, trener od wielu lat współpracująca z ośrodkami FRDL, Świętokrzyską Agencją Rozwoju Regionu, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Kielcach, autorka wielu publikacji z zakresu finansów publicznych.

 Redakcja i legislacja uchwały budżetowej JST - Pan Wojciech Lachiewicz. 

Podczas spotkania odbyło się prezentacja Banku Gospodarstwa Krajowego nt. Możliwości finansowania przedsięwzięć JST w dobie pandemii COVID-19.

Wojciech Lachiewicz: Administratywista, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Były pracownik naukowy Katedry Prawa Administracyjnego UJ, gdzie w latach 1983–1995 r. zajmował się podstawami dogmatyki i instytucji prawa publicznego. Od 1993 r. pełni funkcję członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, a od 1995 r. zasiada w komisjach orzekających w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Autor (lub współautor) publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym 5 książkowych, z problematyki prawnej finansów samorządu terytorialnego, dotacji, dyscypliny finansów publicznych oraz finansowania takich dziedzin administracji, jak oświata, kultura, pomoc społeczna, planowanie przestrzenne, ochrona przyrody i środowiska, gospodarka komunalna, sport. Od 1990 r. uczestniczy w działalności szkoleniowej na potrzeby administracji rządowej i samorządowej z tematyki związanej z organizacją administracji, finansami publicznymi, planowaniem przestrzennym, pomocą publiczną i kontrolą administracji. Wykładowca uczelni wyższych z przedmiotów dotyczących finansów publicznych i pomocy publicznej.


WRZEŚNIOWE SPOTKANIA W RAMACH FOR€M SKARBNIKÓW:

Egzekucja podatków w gminach po 30 lipca 2020 roku
29 września 2020 r. - spotkanie ON-LINE (10:00-13:30)

Ekspertem na spotkaniu będzie Pani Hanna Kmieciak - praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych”.


Pracownicze Plany Kapitałowe w JST
15 września 2020 r. - spotkanie ON-LINE (10:00-13:00)

Prowadząca: Beata Kozakowska-Burdzińska - radca prawny, właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu od ponad kilkunastu lat, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, trener w tym prawa pracy z uprawnieniami pedagogicznymi.

===========================================================================

We wrześniu 2020 r. odbyły się DODATKOWE SZKOLENIA REGIONALNE, 
organizowane we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL

=> RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W SAMORZĄDZIE W PRAKTYCE. Jak prawidłowo ujmować w ewidencji księgowej operacje właściwe dla księgowości organu jst, a jak dla urzędu? 
które poprowadzi Pani Agnieszka Drożdżal w dniu 15 września 2020 r.

=> Najnowsze zmiany w podatku VAT oraz nowy JPK, 
które poprowadzi Pani Anna Resiak w dniu 22 września 2020 r. 


Inwentaryzacja w JST i jej jednostkach podległych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie
wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL

przeprowadzili w dniu 16 lipca 2020 r. spotkanie w ramach Forów Skarbników

Prowadzącą była Agnieszka Drożdżal - wieloletni skarbnik gminy. Wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju. Autor publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.