SPOTKANIA W RAMACH FORÓW SAMORZĄDOWYCH W 2021 ROKU

FRDL Lublin we współpracy z POST Rzeszów w ramach
Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi
zrealizowali 24 sierpnia 2021r. spotkanie on-line 

Jak uprościć system zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym?
Analiza rozwiązań prawnych.

Ekspertem spotkania był prawnik, od ponad 20 lat związany z sektorem pozarządowym, specjalista w zakresie współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, członek zespołu ds. zmiany systemu zlecania zadań publicznych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Program spotkania:

1. Podstawy prawne zlecania zadań publicznych NGO – czy tylko dotacje?
2. „Małe granty” - jak zaprojektować zlecenie zadań w trybie uproszczonym z art.19a?
3. Zakup mikrousług jako alternatywa dla konkursów.
4. Regranting jako forma uproszczenia procedur zlecania małych dotacji dla NGO.
5. Mikrogranty jako inna forma prawna wspierania aktywności społecznej.
6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.


Spotkanie on-line we współpracy z Małopolskim Forum Zamówień Publicznych 22 lipca br. 

Spotkanie było poświęcone dwóm tematom: "ZAMÓWIENIA DO 130 TYS. ZŁ - ORGANIZACJA UDZIELANIA I CIEKAWSZE ROZWIĄZANIA PRAKTYCZNE" oraz "AKTUALNE PROBLEMY Z UDZIELANIEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH".

Program:

część I: Zamówienia do 130 tys. zł – organizacja udzielania i ciekawsze rozwiązania praktyczne.
część II: Aktualne problemy z udzielaniem zamówień publicznych, w tym:

– stosowanie nowych rozporządzeń wykonawczych w praktyce;
– pisemność a forma pisemna – zasady podpisywania dokumentów;
– forma i postać elektroniczna;
– negocjacje z ogłoszeniem bez ogłoszenia;
– wadium i jego zwrot;
– ważniejsze obowiązki związane z nadzorem nad realizacją umowy i jej „rozliczeniem” w świetle przepisów pzp;
– wyzwania archiwizacji elektronicznej.

Ekspertką spotkania była radca prawny, audytor, trener zamówień, od 16 lat kieruje komórką odpowiedzialną za udzielanie zamówień publicznych, rozwiązując na co dzień i w sposób praktyczny rzeczywiste problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych dużego podmiotu zamawiającego, w tym także osobiście reprezentując zamawiającego w postępowaniach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zrealizowali 7 lipca 2021r. on-line spotkanie Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY I ZWIĘKSZENIA ODPORNOŚCI – dodatkowe źródło finansowania zadań samorządów

Prowadząca: Małgorzata Rulińska – ocenia projekty w PO WER i RPO, 8 lat pracy w samorządach (m.in. na stanowisku wicestarosty), które reprezentowała w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (5 lat), przeprowadziła blisko 500 szkoleń z perspektywy finansowej UE 2014-2020 skierowanych do jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców; napisała ponad 40 projektów w bieżącej perspektywie; kierowała projektami innowacyjnymi, posiada 25 lat doświadczenia w przygotowaniu i realizacji projektów, w tym we współpracy partnerskiej międzysektorowej, wieloletni wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu projektów UE.

Program spotkania:

1. Główne założenia Krajowego Planu Odbudowy
2. Horyzont czasowy realizacji przedsięwzięć.
3. Adresaci wsparcia.
4. Cele i obszary wsparcia.
5. Odporność i konkurencyjna gospodarka – możliwości dla gmin.
6. „Zielona energia i zmniejszenie konkurencyjności” – przykłady tematyki projektów, jakie strategie będą potrzebne?
7. Transformacja cyfrowa – szansa na dodatkowe wsparcie dla szkół i urzędów.
8. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia – ważne dla mieszkańców.
9. Zielona inteligentna mobilność – zero emisyjny transport.
10. Przykładowe wsparcie – podpowiedzi w zakresie finansowania zadań samorządów.
11. Polityki horyzontalne, w tym równość szans w projektach – ważne w projektach.
12. Inne tematy zgłaszane przez uczestników a związane z KPO.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL zrealizowali 8 lipca 2021r.  on-line spotkanie Forum Kadrowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych

LISTA PŁAC

Spotkanie poprowadzi niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Posiada uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w dużych firmach produkcyjnych, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jednostkach samorządowych.

Szczegółowy program spotkania:

Wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie a nieobecności

2. Składniki listy płac: dodatek za zmianę nocną, godziny nadliczbowe, urlop wypoczynkowy, ekwiwalent urlopowy, wynagrodzenie a nieobecności, odszkodowania i odprawy

Naliczanie listy płac

1. Składki na ubezpieczenia społeczne: rodzaj, wysokość, ograniczenie poboru
2. Zaliczka na podatek dochodowy:

a. podstawa opodatkowania, pracownicy do 26 r.ż.
b. prawo do ulgi podatkowej
c. wysokość zaliczki na podatek

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne, pracownicy do 26 r.ż
4. Narzuty na wynagrodzenie

a. ubezpieczenie społeczne
b. ubezpieczenie wypadkowe
c. składka na FP i FGŚP – zwolnienia

5. Pracowniczy Plan Kapitałowy – składka

a. pracownik – składka dobrowolna a obowiązkowa
b. pracodawca – składka dobrowolna a obowiązkowa

Potrącenia z wynagrodzenia: kwoty maksymalne oraz kwoty wolne


Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi w dniu 30 czerwca 2021r. zrealizował spotkanie on-line 

Kontrola zadań publicznych z uwzględnieniem zagadnień merytorycznych, księgowych, promocji, osiągnięcia rezultatów i ochrony danych osobowych

Ekspert spotkania osoba posiadająca doświadczenie w świecie III sektora od 2003 r. Z jednostkami samorządu terytorialnego współpracuje od 2006 r. Koordynator m.in. projektów edukacyjnych z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, przedsiębiorczości. Ekspert oceny wniosków m.in. w FIO, PO KL 2007-2013, a także w zakresie wdrożeń w jst dokumentów strategicznych, zarządzeń, rozporządzeń i innych. Pomysłodawca wielu przedsięwzięć i projektów z zakresu realizacji zadań publicznych.

Program spotkania:

1. Kontrola zagadnień merytorycznych w sprawozdaniach okresowych i końcowych.
2. Weryfikacja dokumentacji księgowej w kontekście założeń merytorycznych zadania publicznego.
3. Zagadnienia promocyjne w kontekście zobowiązań Zleceniobiorcy.
4. Weryfikacja rezultatów zadania publicznego i konsekwencje ich nieosiągnięcia.
5. Obowiązki Zleceniobiorcy w kontekście ochrony danych osobowych odbiorców/uczestników zadania publicznego.
6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL 29 czerwca 2021r. zrealizowali on-line spotkanie Forum USC

Zmiany w przypisach prawa w zakresie procesów rejestracji stanu cywilnego oraz wpisywanie orzeczeń sądów zagranicznych do aktów stanu cywilnego

Ekspertem na spotkaniu był kierownik USC w Nowej Soli, praktyk, prowadzi szkolenia i spotkania dla kierowników USC.

Program spotkania:
1. Wpisywanie orzeczeń sądów zagranicznych do aktów stanu cywilnego:

 • stosowanie przepisów prawa krajowego i międzynarodowego,
 • etapy i zasady prowadzenia postępowania przez Kierownika USC,
 • badanie uznania orzeczenia zagranicznego z mocy prawa.

2. Zmiany w przypisach prawa w zakresie procesów rejestracji stanu cywilnego


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zrealizowali 24 czerwca 2021 r. spotkanie ON-LINE w ramach Forum Zamówień Publicznych:

Zamówienia in house oraz dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – ustawa a praktyka

Prowadzenie: specjalista w zakresie zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL).

Program spotkania:

Część 1: Zamówienia publiczne udzielane w formule in house:
- czym jest i jak definiować in house,
- in house w świetle ustawy o gospodarce komunalnej,
- in house jako przesłanka wyłączenia obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
- in house w trybie zamówienia z wolnej ręki – przesłanki stosowania trybu,
- ścieżka postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki,
- dokumenty w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki – forma i zasady składania przez wykonawcę oświadczeń i podmiotowych środków dowodowych,
- wymagania organizacyjne zamawiającego: komisja przetargowa, oświadczenia o konflikcie interesu, zasady prowadzenia negocjacji,
- umowa o zamówienie publiczne – zakres obligatoryjnych oraz niedozwolonych zapisów w umowie, zasady dokonywania zmian,
- podwykonawstwo w zamówieniach in house.

Część 2: Dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
- definicja dokumentu zamówienia oraz pisemności w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych,
- gdzie się podziała zasada pisemności,
- elektroniczne środki komunikacji,
- diabeł tkwi w … elektronicznym podpisie – rodzaje podpisu, zasady składania i weryfikacji,
- oferta oraz wstępne oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia – postać dokumentów oraz zasady składania i uzupełniania,
- pojęcie, forma, zasady składania i uzupełniania przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych,
- pozostałe dokumenty, wyjaśnienia (np. treści oferty, rażąco niskiej ceny), wezwania,
- protokół postępowania.


FRDL Lublin zrealizował spotkania on-line we współpracy z Podkarpackim Forum Kadrowo-Płacowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych w dniach 9 i 17 czerwca 2021r. 

Projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, planowane zmiany i ich wpływ na pracodawców i KZP 

Ekspertem był radca prawny, specjalistka z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, mobbingu, itp. Doświadczona konsultantka, trenerka, ekspertka prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorka komentarzy i opinii prawnych. 

Szczegółowy program spotkania:

1. Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych (PKZP).
2. Jak prawidłowo utworzyć kasę zapomogowo-pożyczkową? Jak zweryfikować czy Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa w sposób prawidłowy?
3. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa a Zakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa – różnice w działaniu.
4. Statut jako podstawa działania PKZP. Rola delegatów. Rola związków zawodowych. Jakie zapisy winien zawierać statut?
5. W jaki sposób prawidłowo sporządzić umowę między PKZP a pracodawcą? Jakie elementy winna zawierać umowa? Czy umowa jest obowiązkowa?
6. Zasady funkcjonowania PKZP.
7. Osoby uprawnione do korzystania z PKZP.
8. Zasady gromadzenia wkładów w PKZP.
9. Zasady udzielania pożyczek z PKZP.
10. Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – interpretacje podatkowe.
11. Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki.
12. Organy PKZP.
13. Dokumenty wykorzystywane w związku z działalnością PKZP
14. Brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i procedura postępowania. Umowa pożyczki. Zabezpieczenia pożyczki.
15. Sporządzenie pozwu do sądu.
16. Ochrona danych osobowych w kasach zapomogowo pożyczkowych. KZP jako Administrator Danych Osobowych.
17. Egzekucja z wkładów w KZP.
18. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe – odpowiedzi na pytania uczestników.
19. Szczegółowe omówienie projektu ustawy i opinii do projektu ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, a wpływ na aktualne funkcjonowanie kas.
20. Dyskusja.

Dokumentacja pracownicza - wybrane zagadnienia

Prowadzenie: radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, specjalista z prawa pracy, doświadczony trener, praktyk zajmujący się na co dzień problematyką prawa pracy, absolwent kierunków: prawo, administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim.


FRDL Lublin we współpracy z MISTiA FRDL  zrealizowali 2 czerwca 2021 r. spotkanie ON-LINE w ramach Małopolskiego Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych:

Gospodarka odpadami audyty i kontrole branży

Prowadzenie: Ekspert i praktyk w zakresie ochrony środowiska, od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorcami i administracją samorządową w obszarze publiczno-prawnych, komunalnych i technologicznych obowiązków środowiskowych. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora ds. Prawnych i Rozwoju w ogólnopolskiej firmie recyclingowej oraz w ramach własnej działalności doradczej - audytora środowiskowego i trenera. Z wykształcenia doktor nauk chemicznych, absolwentka ochrony środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Politechnice Krakowskiej, audytor wewnętrzny ISO 14001. Ceniony ekspert z zakresu ochrony środowiska, w szczególności prawa ochrony środowiska, procesu inwestycyjnego, gospodarki odpadami i opakowaniami, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz ISO 14001 i EMAS. Praktyk o bogatym doświadczeniu zgromadzonym podczas pracy na rzecz znaczących podmiotów sektora prywatnego oraz jednostek sektora publicznego. Ekspert PARP w zakresie CSR. Autorka opracowań i ekspertyz.

Program spotkania przedstawia się następująco:

1. Prawo krajowe w dziedzinie gospodarki krajowej
2. Unijna polityka w dziedzinie gospodarki odpadami
3. Odpady komunalne realizacja zadań
4. Odpady przemysłowe wymagania dla przedsiębiorców
5. Audyty branży gospodarującej odpadami
6. Dobrowolne systemy środowiskowe, a gospodarka odpadami
7. Kontrole gospodarujących odpadami narzędzia kontroli
8. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych
9. Odpowiedzi na pytania uczestników.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL zrealizowali 27 maja 2021 r. spotkanie ON-LINE w ramach Forum Zamówień Publicznych:

Przebieg procedury (kolejne kroki) udzielenia zamówienia wg. nowego PZP w trybie przetargu nieograniczonego, w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji oraz z zamówieniach bagatelnych.
ROLA I ZADANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ

Prowadzenie: były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych; wykładowca z tematyki zamówień publicznych; stały współpracownik miesięczników zajmujących się tematyką zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” oraz „Doradca”; autor szeregu artykułów dotyczących tematyki zamówień publicznych oraz pozycji książkowych: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” wydawanej przez poznańskie wydawnictwo „FORUM” oraz publikacji wydanych przez firmę Presscom z Wrocławia; autor książki: „Przetarg ograniczony”; współautor książki „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” (wrzesień 2010 r.); autor książki: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego (marzec 2017 r.); członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy; biegły sądowy z zakresów: „realizacja i rozliczanie umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz budownictwa. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 r., tzn. od czasu wpisu na pierwszą listę trenerów Urzędu Zamówień publicznych.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie oraz Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji FRDL zrealizowali 20 maja 2021 r. spotkanie ON-LINE 
w ramach Forum Kadrowo-Płacowe Jednostek Sektora Finansów Publicznych:

Urlopy wypoczynkowe

Prowadzenie: wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, posiada doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy (przede wszystkim czas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, a ponadto również m.in. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Ramowy program spotkania:

I. Udzielanie urlopu:

1. Urlop wypoczynkowy a kwarantanna i izolacja. Czy kwarantanna lub izolacja przerywa bieg rozpoczętego urlopu? Czy pobyt na kwarantannie lub izolacji powoduje przesunięcie terminu urlopu, który jeszcze się nie rozpoczął? Czy pracownicy podczas kwarantanny i izolacji w warunkach domowych mogą korzystać z urlopu?
2. W jaki sposób pracodawca może udzielić urlopu? Czy wnioski urlopowe muszą mieć formę pisemną?
3. W jakich sytuacjach pracownik może rozpocząć urlop bez zgody przełożonego, a kiedy to pracodawca może narzucić podwładnemu wykorzystanie urlopu?
4. Wypoczynek trwający 14 dni uprawnienie czy obowiązek? W jakich sytuacjach jedna część urlopu nie musi trwać 14 dni kalendarzowych?
5. Jak prawidłowo udzielać urlopu pracownikom, którzy pracują dłużej lub krócej niż po 8 godzin dziennie (np. równoważny czas pracy, niepełny wymiar czasu pracy)?
6. Udzielanie urlopu przy zmianie etatu w trakcie roku kalendarzowego?
7. Kiedy pracodawca może obniżyć urlop za dany rok kalendarzowy?
8. Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu pracownika podejmującego zatrudnienie w trakcie roku kalendarzowego? W jakiej sytuacji pracownik przyjmowany do pracy w trakcie roku kalendarzowego nie nabywa prawa do urlopu?
II. Urlop na żądanie:
1.
 W jakiej formie pracownik może zgłosić chęć skorzystania z urlopu na żądanie?
2. Do kiedy pracownik ma zgłosić informację o urlopie na żądanie?
3. W jakich sytuacjach pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie?
4. Czy pracownicy pracujący dłużej lub krócej niż 4 godziny (np. równoważny czas pracy, niepełny wymiar czasu pracy) również mają prawo do 4 dni urlopu na żądanie
III. Urlop zaległy:
1.
 Czy pracodawca może narzucić pracownikowi wykorzystanie urlopu zaległego?
2. Do kiedy najpóźniej pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu zaległego? Czy zamiast udzielać niewykorzystanego urlopu zaległego pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny?
3. Jakie są skutki naruszenia obowiązku udzielenia urlopu zaległego?
4. Czy pracownik może wykorzystać urlop zaległy bez zgody pracodawcy?
IV. Pozostałe zagadnienia dotyczące urlopów wypoczynkowych:
1. 
Kiedy pracownik nabywa prawo do pierwszego urlopu? Czy pracodawca ma obowiązek zaokrąglać pierwszy urlop do pełnego dnia? Jak obliczać liczbę dni pierwszego urlopu w razie rozwiązania umowy o pracę?
2. Czy pracodawca może udzielić urlopu po chorobie trwającej dłużej niż 30 dni?
3. Przeniesienie terminu urlopu i przerwanie urlopu. Czy zwolnienie lekarskie z tytułu opieki nad dzieckiem przerywa bieg trwającego urlopu?
4. Urlop uzupełniający. Czy można udzielić urlopu w wyższym wymiarze przed nabyciem do niego prawa przez pracownika?
5. Jak długo należy przechowywać dokumentację związaną z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu?
6. Dodatkowy urlop pracowników niepełnosprawnych. Jak prawidłowo obliczyć rok pracy, po upływie którego nabywa się prawo do takiego urlopu?
7. Jak prawidłowo wskazać liczbę dni wykorzystanego urlopu w treści świadectwa pracy? Czy należy uwzględniać również dni urlopu, za które wypłacono ekwiwalent pieniężny?
8. Okolicznościowe zwolnienia od pracy. Jak udokumentować zaistnienie okoliczności uprawniającej do dodatkowego dnia wolnego (np. ślub, pogrzeb, urodziny dziecka)? Czy pracodawca może przechowywać w aktach osobowych pracownika skrócone odpisy aktu urodzenia lub małżeństwa? Czy zgodne z prawem jest wykorzystanie takiego zwolnienia od pracy po zaistnieniu takiej okoliczności (np. miesiąc po dacie ślubu)?


FRDL Lublin we współpracy z POST FRDL w ramach Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi 14 maja 2021r. zrealizowali spotkanie on-line 

Bieżące kwestie związane z rozliczaniem i realizacją zadań w czasie pandemii, sklepy społeczne, sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2020 rok.

Prowadzącym spotkanie był ekspert, który zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Szkolił inspektorów kontroli RIO.

Podczas spotkania omówione zostały następujące kwestie:

 1. Sklepy społeczne- nowe pomysły organizacji pozarządowych. Na co powinien zwrócić uwagę samorząd? Czy i na jakich zasadach zlecać realizację takiego zadania?
 2. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za 2020 rok - ujęcie zadań pandemicznych i rozliczenie z zaplanowanych kwot.
 3. Bieżące kwestie związane z rozliczaniem i realizacją zadań w czasie pandemii, w tym zagadnienia dotyczące znoszenia obostrzeń.
 4. Odpowiedzi na pytania, omówienie kwestii problemowych zgłoszonych przez uczestników spotkania.

KWIETNOWE SPOTKANIA 2021

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie w ramach współpracy z Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia zrealizowali spotkanie on-line 22 kwietnia 2021r. 

Reforma planowania przestrzennego oraz instrumenty wspierania mieszkalnictwa w jst.

Program spotkania:

9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.10 Otwarcie spotkania, Wojciech Odzimek, Dyrektor FRDL MISTiA i FRDL POST
10.10 – 11.15 Najważniejsze, z punktu widzenia samorządów, kwestie dotyczących reformy planowania przestrzennego/ Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii:

 •  koncepcja reformy, wyniki konsultacji, dalsza ścieżka i harmonogram wdrażania,
 •  planowane wsparcie gmin w zakresie wdrożenia ustawy, możliwości finansowania działań w tym obszarze ze środków Krajowego Planu Odbudowy

11.15 – 11.30 Przerwa
11.30 – 12.15 Instrumenty wspierania mieszkalnictwa w jst- założenia programów, możliwości rozwoju mieszkalnictwa, a także bariery i wyzwania/ Anna Kornecka, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
12.15 – 12.45 Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, jako możliwości rozwoju mieszkalnictwa w samorządach, zalety i trudności związane z utworzeniem SIM oraz prowadzeniem w ich ramach inwestycji mieszkaniowych/ Michał Sroka, Zastępca Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości
12.45 - 13.00 Dyskusja, podsumowanie spotkania.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Małopolskim Forum Zamówień Publicznych prowadzonym przez MISTiA FRDL zrealizowali 22 kwietnia 2021r. spotkanie ON-LINE:

PRZYGOTOWANIE UMOWY O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W SPOSÓB ZABEZPIECZAJĄCY INTERESY ZAMAWIAJĄCYCH

Prowadzący spotkanie: prawnik, właściciel firmy doradczej, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych (także tych współfinansowanych z środków UE) oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Akredytowany Ekspert ©KFE (Akredytacja nr 0146/EKFE/12/2011). Autor kilkunastu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”. Ceniony trener prowadzący ponad 1000 godzin szkoleniowych rocznie.

Planowany program spotkania:

1. Umowy w sprawie zamówienia publicznego – wymogi ogólne.
2. Klauzule abuzywne – nowy katalog. 
3. Klauzule obowiązkowe.
4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia. 
5. Zmiany umów o zamówienia publiczne. 
6. Raport z realizacji zamówienia. 
7. Ogłoszenie o wykonaniu umowy.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
9. Pytania i odpowiedzi.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Forum Kadrowych Jednostek Sektora Finansów Publicznych zrealizowali 28 kwietnia 2021r. on-line spotkanie

Egzekucja wynagrodzenia za pracę

Ekspertką spotkania była: Radca prawny, właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu od ponad kilkunastu lat, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, trener w tym prawa pracy z uprawnieniami pedagogicznymi.

Szczegółowy program spotkania:

 1. Podstawy prawne egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 2. Co to jest tytuł wykonawczy?
 3. Zajęcie wynagrodzenia za pracę - zasady ogólne
 4. Czym skutkuje zajęcie wynagrodzenia za pracę dla pracodawcy?
 5. Obowiązki pracodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia za pracę.
 6. Ochrona wynagrodzenia za pracę
  1. Kwota wolna od potrąceń wynagrodzenia za pracę
  2. Premia uznaniowa, czy komornik może ją zająć?
  3. Kwota wolna od potrąceń, a część etatu
  4. Kwota wolna od potrąceń, a umowa zlecenia
  5. Potrącenie z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i odrębności związane z egzekucją świadczeń alimentacyjnych
 7. Jak powinien postąpić pracodawca w przypadku zbiegu egzekucji, w tym z uwzględnieniem zmienionych zasad rozstrzygania zbiegów egzekucji do wynagrodzenia za pracę?
 8. Odpowiedzialność pracodawcy za niewykonanie obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę.
 9. Zapis w świadectwie pracy dotyczący informacji o zajęciu wynagrodzenia za pracę
 10. Wybrane orzecznictwo.
 11.  Pytania i odpowiedzi.

MARCOWE SPOTKANIA 2021

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Forum Kadrowych Jednostek Sektora Finansów Publicznych zrealizowali 24 marca 2021r. on-line spotkanie

Zasiłki z ubezpieczenia społecznego.
Zasiłki chorobowe i macierzyńskie z uwzględnieniem zmian

Ekspert spotkania: licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

 Program spotkania:

 1. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy i zasiłek chorobowy.
 2. Świadczenie rehabilitacyjne.
 3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
 4. Zasiłek macierzyński i zasady jego wypłacania.
 5. Zasiłek opiekuńczy.
 6. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń.
 7. Pytania. Dyskusja. Podsumowanie.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi zrealizowali 17 marca 2021 r. spotkanie ON-LINE:

Wspieranie klubów sportowych, kontrola i rozliczenie dotacji oraz ustawa o dostępności – wybrane aspekty

Ekspert spotkania zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Szkolił inspektorów kontroli RIO.

 Podczas spotkania omówione zostały następujące kwestie:

1. Wspieranie klubów sportowych - różne formy.
2. Kontrola i rozliczenie dotacji – aktualne problemy.
3. Ustawa o dostępności a umowy realizacji zadania publicznego.
4. Odpowiedzi na pytania, omówienie kwestii problemowych zgłoszonych przez uczestników spotkania.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie wspólnie z MISTiA FRDL zrealizowali 18 lutego 2021r. on-line spotkanie Forum Kadrowo-Płacowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Naliczanie wynagrodzeń i ZUS w 2021 r.

Ekspertem spotkania była Joanna Szymańska-Kubica - licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji AE w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Forum USC przeprowadzili on-line spotkanie Forum USC 18 lutego 2020r.

Nowe obowiązki kierownika USC

Ekspert spotkania: Pan Karol Lipiński, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie. Społecznie pełni funkcję wiceprezesa Nadmorskiego Oddziału Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP. Od 2 marca 2016 r. – wiceprezes Zarządu Głównego SUSC RP. Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.


FRDL Lublin w ramach współpracy z Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Podkarpacia zrealizowali spotkanie on-line 23 lutego 2021r. 

Klastry Energii- jako sposób poprawy bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju lokalnego rynku energii, elektromobilności oraz zwiększenia konkurencyjności gospodarczej regionu. Aspekty prawne, społeczne, funkcjonalne oraz korzyści dla jednostek samorządu terytorialnego.

Prowadzący: Jakub Maceja - ekspert z dziedziny gospodarki niskoemisyjnej, posiada wieloletnie doświadczenie w branży energetycznej oraz doradztwa strategicznego w zakresie inwestycji w OZE. Wojciech Chowaniak - od 10 lat zajmuje się tematyką związaną z inwestycjami proekologicznymi w samorządach, ze szczególnym uwzględnieniem projektów partnerskich, łączących od kilku do kilkudziesięciu jst. 


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Forum Kadrowych Jednostek Sektora Finansów Publicznych zrealizowali 5 lutego 2021r. on-line spotkanie

Rozwiązywanie umów o pracę ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn związanych z kryzysem epidemicznym

Ekspert spotkania: Pan Janusz Białek - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).


STYCZNIOWE SPOTKANIA 2021

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Podkarpackim Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi zrealizowali 27 stycznia 2021 r. spotkanie ON-LINE:

Rozliczanie zadań realizowanych w roku 2020

Ekspert spotkania: Artur Gluziński, który zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Szkolił inspektorów kontroli RIO.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Małopolskim Forum Zamówień Publicznych zrealizowali 28 stycznia 2021r. spotkanie ON-LINE:

Rozporządzenia wykonawcze do nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Prowadzący spotkanie: Dawid Studencki - radca prawny, absolwent WPiA UJ, wieloletni praktyk zamówień publicznych w różnych jednostkach zamawiających, od zamawiających udzielających wspólnych zamówień publicznych, przez jednostki sektora finansów publicznych, po spółki komunalne, w tym pełniący funkcje pełnomocnika zamawiającego, jak i doradzający w bieżących sprawach związanych z procesem udzielania zamówień. Autor artykułów z zakresu zamówień publicznych i szkoleniowiec, prowadzący zajęcia zarówno dla grup podstawowych jak i zaawansowanych. Prowadzi własną praktykę prawniczą.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie wspólnie z MISTiA FRDL zrealizowali 21 stycznia 2021r. on-line spotkanie Forum Kadrowo-Płacowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Działalność kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy w warunkach kryzysu epidemicznego

Ekspert spotkania: Pan Janusz Białek - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie na zaproszenie Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Małopolski zorganizowała on-line spotkanie w dniu 14 stycznia 2021r. 

Omówienie wzorcowego Statutu gminy oraz Regulaminu rady gminy,
z uwzględnieniem ostatnio wprowadzonych zmianach w przepisach prawa, które dotyczą samorządów. Jakie błędy są najczęściej popełniane przy tworzeniu tych dokumentów.

Ekspertem na spotkaniu był Pan Włodzimierz Zając - legislator i samorządowiec. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zawodowo legislacją. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w prawie samorządowym, w tym koordynował legislacyjnie prace na reformą samorządową z 1999 r. W latach 2009-2015 pracował Rządowym Centrum Legislacji jako dyrektor Departamentu Prawa Społecznego obsługującego proces legislacyjny Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, z zakresu pracy i polityki społecznej, edukacji, zdrowia, szkolnictwa wyższego, kultury i sportu. Od maja 2015 r. prowadzi działalność Kancelarii legislacyjnej. Jest to całkowicie nowa oferta na rynku usług prawniczych. Jej specyfika polega na tym, że przedmiotem działania jest wyłącznie szeroko rozumiana legislacja. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i dydaktyce związanej z legislacją. Jako wykładowca aplikacji legislacyjnej i Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW prowadzi specjalistyczne wykłady i ćwiczenia na temat prawa miejscowego. Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia dla pracowników samorządowych z zakresu zasad tworzenia prawa i redagowania projektów aktów normatywnych. Przez ostatnie kilka lat uczestniczył w projektach PO KL organizowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Dobre prawo, sprawne rządzenie oraz Akademia Liderów Samorządowych. Kładzie szczególny nacisk na praktyczne aspekty poruszanych zagadnień, mnogość i aktualność przykładów oraz dostosowanie przekazu do szkolonych. Był radnym pierwszej kadencji samorządu terytorialnego. Potrafi pogodzić dyrektywy prawidłowej legislacji z realiami praktyki funkcjonowania samorządu.


SPOTKANIA W RAMACH FORÓW SAMORZĄDOWYCH W 2020 ROKU

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Forum USC przeprowadzili on-line spotkanie Forum USC 17 grudnia 2020r. 

Stosowanie przepisów prawa o aktach stanu cywilnego w praktyce

Ekspertem na spotkaniu był Pan Karol Lipiński, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szczecinie. Społecznie pełni funkcję wiceprezesa Nadmorskiego Oddziału Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP. Od 2 marca 2016 r. – wiceprezes Zarządu Głównego SUSC RP. Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Szczegółowy program spotkania:

 1. Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego:
 • prostowanie, uzupełnienie oraz unieważnienie aktu stanu cywilnego,
 • procedura sądowa.
 1. Procedura administracyjna.
 2. Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego (art. 104).
 3. Rejestracja zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, które nie zostały zarejestrowane za granicą (art. 99).
 4. Uznawanie orzeczeń zagranicznych:
 • na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego,
 • na podstawie Rozporządzenia „Bruksela II a”,
 • na podstawie umów dwustronnych.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Małopolskim Forum Zamówień Publicznych przeprowadzili spotkanie ON-LINE w dniu 17 grudnia 2020 r. 

ZASADY PLANOWANIA ORAZ SPRAWOZDAWCZOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Spotkanie prowadził Pan Tomasz Kowalewski – specjalista w zakresie zamówień publicznych, kontroli projektów oraz funduszy unijnych, jak również kontroli zarządczej i funkcjonowania administracji publicznej. Aktywny doradca zamawiających i wykonawców w procesie udzielania zamówień publicznych oraz beneficjentów funduszy unijnych w zakresie realizacji projektów. Od 2008 r. trener prowadzący szkolenia z zakresu zamówień publicznych, kontroli zarządczej i zarządzania w administracji publicznej oraz finansów publicznych i funduszy unijnych. Przez 17 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego, wieloletni kierownik komórek weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektów oraz kontroli projektów w ramach funduszy unijnych (ZPORR, INTERREG III, POKL).

PROGRAM:

 1. Definicja zamówienia publicznego oraz pozostałe definicje Prawa zamówień publicznych w kontekście planowania zamówień oraz obowiązków sprawozdawczych
 2. Zasady dotyczące opracowania planu zamówień publicznych
 3. Analiza potrzeb i wymagań jako mechanizm planowania zamówień publicznych
 4. Przygotowanie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL przeprowadzili 2 grudnia 2020r. on-line spotkanie Forum Kadrowego Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) w jednostkach sfery budżetowej

Ekspert spotkania Pan Janusz Białek - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca, stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Program spotkania:

• Podstawy prawne i zakres podmiotowy stosowania ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w jednostkach sfery budżetowej
• Przesłanki nabycia – przesłanka „efektywnego” przepracowania wymaganego okresu i wyłączenia
• Wysokość świadczenia, terminy wypłaty.
• Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie naliczenia „trzynastek” – zakres interpretacji własnej pracodawcy.
• Pracownicy uprawnieni do otrzymania ,, trzynastki ”.
• Skutki przeniesienia pracowników pomiędzy pracodawcami oraz likwidacji pracodawców i nowego zatrudnienia w zakresie „trzynastek”.
• Wpływ okresów nie wykonywania pracy na zachowanie prawa do ,,trzynastki”.
• Orzecznictwo TK i SN dotyczące ,, trzynastek”. 
• Przykłady (kazusy) w zakresie „trzynastek”.
• Zakres kodeksowej ochrony „trzynastki” jako elementu wynagrodzenia za pracę.
• Zajęcia komornicze „trzynastek”.
• Sesja pytań uczestników szkolenia.


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL przeprowadzili spotkanie on-line Forum Współpracy Samorządów z Organizacjami Pozarządowymi 24 listopada 2020r. 

Aktualne problemy w rozliczaniu dotacji udzielonych przez JST organizacjom pozarządowym oraz ogłaszanie konkursów na 2021 rok.

Ekspertem na spotkaniu był Artur Gluziński- zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Szkolił inspektorów kontroli RIO.

Podczas spotkania omówiono następujące kwestie:

I. Aktualne problemy w rozliczaniu dotacji.
1. Rezultaty w zadaniu publicznym- określanie i udokumentowanie, co należy zrobić jeśli nie uda się osiągnąć założonych rezultatów.
2. Realizacja zadania w dobie pandemii, na co pozwalają przepisy tarcz antykryzysowych, zmiany w umowie w zakresie sposobu, zakresu i formy realizacji zadania.
3. Zasady przesunięć między pozycjami kosztorysowymi w budżecie.
4. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
5. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, przykłady decyzji o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
II. Ogłaszanie konkursów na 2021r.
1. Terminy ogłoszenia konkursów, powiązanie z innymi dokumentami- ogłoszenie na projekcie budżetu, powiązanie z programem współpracy.
2. Elementy niezbędne w ogłoszeniu konkursowym (m.in. cel i zasady dokonywania przesunięć).
3. Załączniki do ogłoszenia konkursowego.
4. Ocena złożonych ofert – zasady powoływania i działania komisji konkursowej, kto nie może brać udziału w pracach komisji, udział radnych.
5. Rozstrzygnięcie konkursu- aktualizacje kosztorysu, planu i harmonogramu oraz rezultatów.
6. Umowa realizacji zadania publicznego – elementy obowiązkowe i fakultatywne. Co oznacza zawarcie umowy bez zbędnej zwłoki, kiedy zawierać umowę a kiedy zrobić przelew, transze?


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie wspólnie z Podkarpackim Ośrodkiem Samorządu Terytorialnego FRDL 17 listopada 2020r. przeprowadzili on-line spotkanie Forum Premium, którego tematem będzie:

Gospodarka wodna, opłata za zmniejszenie naturalnej retencji, utrzymywanie urządzeń melioracji i nadzór nad spółkami wodnymi - najważniejsze zagadnienia, istotne z punktu widzenia Wójta, Burmistrza i Prezydenta, jako organu wykonawczego.

Program spotkania:

Blok I. Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji:

1. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty.
2. Przedmiot opłaty, w tym pojęcia: nieruchomości, powierzchni biologicznie czynnej, obszarów ujętych w systemy kanalizacji oraz wykonywania robót lub obiektów trwale związanych z gruntem oraz zmniejszenia naturalnej retencji.
3. Ogólne zakreślenie procedury ustalania opłaty, w tym podstaw jej wyliczenia.
4. Omówienie zmian wynikających z projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Ta część spotkania swoim zakresem obejmować będzie również kwestie ustawowego obowiązku dochodzenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, ewentualnych konsekwencji prawnych związany