ADRESACI:

 • gminy, powiaty, wojew­ództ­wa
 • związ­ki i zrzeszenia JST


CEL:

 • koor­dy­nac­ja dzi­ałal­noś­ci inwest­y­cyjnej z zarządzaniem strate­gicznym
 • par­ty­cy­pa­cyjne określe­nie zakre­su i har­mono­gra­mu inwest­y­cji odpowiada­ją­cych na potrze­by i oczeki­wa­nia społecznoś­ci lokalnej


KORZYŚCI:

 • lep­sza kon­tro­la stanu finan­sów samorzą­dowych
 • sprawniejsze i bardziej efek­ty­wne zarządzanie finansa­mi
 • skuteczniejsze wyko­rzys­tanie fun­duszy zewnętrznych (np. w ramach nowej per­spek­ty­wy finan­sowej Unii Europe­jskiej na lata 2014–2020)
 • włącze­nie kluc­zowych grup intere­sar­iuszy w pro­ces tworzenia budże­tu
 • wzmoc­nie­nie akcep­tacji społecznej przyję­tych pro­jek­tów inwest­y­cyjnych


ZAKRES USŁUGI:

Stosowana metody­ka opiera się na eksper­ckim przy­go­towa­niu pro­ce­su planisty­cznego oraz par­ty­cy­pa­cyjnej budowie planu inwest­y­cyjnego.


Kluc­zowe ele­men­ty real­iza­cji:

 • powołanie Zespołu Koor­dy­na­cyjnego ds. Wielo­let­niego Planu Inwest­y­cyjnego
 • ustal­e­nie indy­wid­u­al­nej metodologii przy­go­towa­nia Wielo­let­niego Planu Inwest­y­cyjnego
 • iden­ty­fikac­ja zadań inwest­y­cyjnych na bazie spec­jal­nie przy­go­towanych arkuszy – wybór kluc­zowych zadań do WPI
 • określe­nie zakre­su rzec­zowego zadań oraz ich sza­cunkowego kosz­tu
 • eksper­ck­ie opra­cow­anie indy­wid­u­al­nej metody hier­ar­chiza­cji zadań inwest­y­cyjnych uwzględ­ni­a­jącej lokalną specy­fikę – wskazanie kry­ter­iów oce­ny
 • hier­ar­chiza­c­ja listy zadań inwest­y­cyjnych przez Zespół Koor­dy­na­cyjny
 • uporząd­kowanie mate­ri­ału, opra­cow­anie pro­jek­tu Wielo­let­niego Planu Inwest­y­cyjnego
 • przeprowadze­nie pro­ce­su kon­sul­tacji społecznych doku­men­tu (spotka­nia ze społecznoś­cią lokalną, badanie opinii za pośred­nictwem anki­ety inter­ne­towej)
 • anal­iza rekomen­dacji mieszkańców i przed­staw­ie­nie wniosków Zespołowi Koor­dy­na­cyjne­mu
 • opra­cow­anie ostate­cznej wer­sji Wielo­let­niego Planu Inwest­y­cyjnego
 • prezen­tac­ja przed właś­ci­wym organem stanow­ią­cym