Baza Projektów FRDL

Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych.
Centrala
W realizacji
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekty
Program Decentralization Offering Better Results and Efficiency – DOBRE to dziewięcioletni projekt finansowany przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest Global Communities.
Ukraina
W realizacji
POMOC ROZWOJOWA
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Projekt "RAZEM ŁATWIEJ" - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne oraz ich opiekunów faktycznych w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020) jest realizowany przez Partnerstwo: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL - Partner wiodący oraz Fundację Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE -Partner. Okres realizacji: 31.05.2021-30.09.2023 r. (rzeczowo) CEL PROJEKTU: Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług…
Opolskie
W realizacji
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
W ramach projektu 22 jednostki samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego otrzymają wsparcie w celu podniesienia dostępności tych jednostek i świadczonych przez nie usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez audyt dostępności, w tym przegląd procedur związany z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności i wsparcie ich we wdrożeniu wypracowanych wniosków/rekomendacji oraz wsparcie szkoleniowe dla pracowników tych jednostek z zakresu rozwiązań ułatwiających zatrudnianie…
Lubelskie
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekty
Polecamy
W ramach projektu przedstawiciele władz samorządu (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego), jednostek organizacyjnych i podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 otrzymają specjalistyczne wsparcie szkoleniowe w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, finansowania tych instytucji, współpracy publiczno-prywatnej i in.
Lubelskie
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekty
Polecamy
„Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” to projekt finansowany z Funduszy EOG, w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego celem jest wzmocnienie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej.
Centrala
W realizacji
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekty
Aktywni Obywatele
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest partnerem projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). Okres realizacji: 01.01.2021 r. – 30.09.2023 r. Cel projektu: Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług…
Opolskie
W realizacji
EDUKACJA
Obszar tematyczny projektu/słowa klucze:  Innowacje i innowacyjność, Ekonomia społeczna, Współpraca Partnerska Instytucja kontraktująca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Źródło finansowania: Program POWER 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Wartość projektu: 5 855 989,70 zł  Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Partnerzy projektu: FRDL Małopolski Instytut Samorządu…
Wszystkie regiony
W realizacji
EDUKACJA
INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Obszar tematyczny projektu/słowa klucze:  Innowacje i innowacyjność, Ekonomia społeczna, Współpraca Partnerska Instytucja kontraktująca: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Źródło finansowania: Program POWER 2014-2020, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Wartość projektu: 5 855 989,70 zł Dofinansowanie: 5 855 989,70 zł  Wkład funduszy: Europejskich: 85% Lider projektu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Partnerzy…
Wszystkie regiony
W realizacji
INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ
Projekty
Obszar tematyczny projektu/słowa klucze:  społeczeństwo obywatelskie, prawa człowieka, kultura demokratyczna, współpraca dwustronna Państwa-Darczyńcy: państwa (Norwegia, Islandia i Liechtenstein) przekazujące środki w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Źródło finansowania: Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Wartość Programu: 23 mln EUR Operator: konsorcjum w składzie: • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im.…
Podkarpackie
W realizacji
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Celem jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce (zwłaszcza działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.
Pomorskie
W realizacji
EDUKACJA
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Program ma na celu trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce (przede wszystkim działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.
Łódzkie
Mazowieckie
W realizacji
INNE
MŁODZIEŻOWE
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekty
Rusza Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.
Dolnośląskie
Opolskie
Śląskie
W realizacji
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Program Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro. Umowa z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli na realizację Programu została podpisana 1 września 2020 r.
Islandia
Liechtenstein
Norwegia
Polska
W realizacji
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Projekty
Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych przez 66 uczniów ZST w Kolnie poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczo-wyrównawczych i kołach zainteresowań oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez 52 uczniów i 12 nauczycieli poprzez udział w stażach zawodowych i 24 nauczycieli w szkoleniach zawodowych do końca sierpnia 2022 r.
Podlaskie
Zrealizowany
EDUKACJA
KOMPETENCJE CYFROWE
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest partnerem projektu pn. „NieSamiDzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). Okres realizacji: 2020-06-15 - 30-09-2023 Cel projektu: Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych…
Opolskie
W realizacji
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego 1 czerwca 2020 r. rozpoczęła realizację projektu Doświadczam, rozumiem, tłumaczę - "Żerom" rozwija kompetencje kluczowe. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Kielce/ I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach i współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego…
Świętokrzyskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Projekty
Strona w trakcie uzupełnienia
Serbia
Zrealizowany
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przez 100 uczniów/uczennic (min.4K) i 15 nauczycieli/nauczycielek (8K) Technikum Programistyczne Info Tech poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających kompetencje kluczowe, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz stażach zawodowych 30 U i 2 N do końca września 2022r.
Podlaskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Prjekt miał na celu wsparcie rozwoju ruchu praw lokatorskich w Rosji z wykorzystaniem polskich doświadczeń z zakresu gospodarki mieszkaniowo-komunalnej i przekształceń sektora mieszkaniowego. W ramach projektu przeprowadzono wizytę studyjną w Polsce dla ekspertów i przedstawicieli organizacji pozarządowych z 5 miast Rosji.
Rosja
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Tytuł: MOWES 2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Krakowski Obszar Metropolitalny Strona projektu: http://es.malopolska.pl/owesy/subregion-krakowski/ Obszar tematyczny: Ekonomia Społeczna Instytucja kontraktująca: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Program:  Projekt „MOWES2– Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na…
Małopolskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Projekty
Celem projektu aktywizacja społeczno-zawodowa, wykorzystująca instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej zapewniające wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny.
Podlaskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 170 pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego w zakresie wspomagania placówek oświatowych, ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną. https://www.facebook.com/KluczKompetencji/
Kujawsko-pomorskie
Lubuskie
Mazowieckie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ
Projekty
Projekt pt. „Lepsza przyszłość” jest realizowany przez Gminę Tarłów/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarłowie oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększają ca szanse na zatrudnienie. Okres realizacji projektu: 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.
Świętokrzyskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych przez 100 uczniów/uczennic (min. 20 K) i 15 nauczycieli/nauczycielek (min. 7 K) Technikum Programistycznego Info Tech poprzez udział w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych, rozwijających kompetencje kluczowe, szkoleniach podnoszących kwalifikacje oraz stażach zawodowych 30 uczniów i 2 nauczycieli.
Podlaskie
Zrealizowany
EDUKACJA
KOMPETENCJE CYFROWE
MŁODZIEŻOWE
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 170 (136K, 34M) pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z terenu woj. łódzkiego i mazowieckiego w zakresie wspomagania pracy szkół ukierunkowanego na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową merytoryczną.
Łódzkie
Mazowieckie
Zrealizowany
EDUKACJA
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: RPSW.09.03.00 Wspieranie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia Poddziałanie: RPSW.09.03.01 Wsparcie sektora ekonomii społecznej (projekty konkursowe)
Świętokrzyskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Projekt pn. „Mamy na siebie plan! Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Bieliny" jest realizowany przez Gminę Bieliny/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Kielcach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększają ca szanse na zatrudnienie. Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 31.07.2022 r.
Świętokrzyskie
Zrealizowany
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Projekty
Projekt „Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej” dofinansowany przez Radę Europy. „Akademia Przywództwa dla Współpracy Transgranicznej” to program rozwoju kompetencji liderskich, platforma wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń, skierowany do starostów, wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i sekretarzy gmin i powiatów. Akademia jest inicjatywą edukacyjną proponującą innowacyjne spojrzenie na zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego w oparciu…
Ukraina
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa, wykorzystująca instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, zdrowotnej, zapewniającą wsparcie kompleksowe oraz zindywidualizowane w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny.
Podlaskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Projekt pt. „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” jest realizowany przez Gminę Daleszyce/ Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększają ca szanse na zatrudnienie. Okres realizacji projektu: 01.07.2019 r. – 30.06.2021 r.
Świętokrzyskie
Zrealizowany
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Projekt grantowy Komisji Europejskiej ukierunkowany na wsparcie produkcji i dystrybucji informacji na temat Polityki Spójności Unii Europejskiej. Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Stowarzyszenie Gazet Lokalnych
Centrala
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej wraz z partnerami z Czech, Słowacji i Niemiec realizuje międzynarodowy projekt YOUTH IMPACT, którego celem jest wsparcie potencjału ewaluacyjnego podmiotów działających na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży niepracującej i nieuczącej się (NEET – not in employment, education, or training).
Czechy
Niemcy
Słowacja
Zrealizowany
EDUKACJA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Strona w trakcie uzupełnienia
Świętokrzyskie
Zrealizowany
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Strona w trakcie uzupełnienia
Świętokrzyskie
Zrealizowany
INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
W ramach projektu gminy otrzymują grant na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów planistycznych wykraczających poza wymogi prawne wynikające z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotem konsultacji społecznych może być nowy lub zmieniany dokument planistyczny: - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, lub - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Wszystkie regiony
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ prowadzony jest przez: Fundację na rzecz Collegium Polonicum w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze i Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze. Wspólnie realizujemy projekt „Rozwijamy społeczny biznes” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES 
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Projekt jest realizowany od 01.09.2018 r. do 31.03.2022 r. przez Powiat Tarnogórski w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na latach 2014 - 2020 w ramach działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe.
Śląskie
Zrealizowany
EDUKACJA
“Pomorska Szkoła Trenerów Wsparcia Oświaty” realizowana w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany od 01-08-2018 do 30-06-2020r. Projekt ten jest trzecim etapem systemowego wspierania działań nakierowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego…
Pomorskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Niepubliczne Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych KISS przy Stowarzyszeniu Komputer i Sprawy Szkoły KISS w Katowicach. Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.
Dolnośląskie
Opolskie
Śląskie
Zrealizowany
EDUKACJA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest partnerem projektu pn.„Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020). Okres realizacji: 01.05.2018 r. – 31.05.2021 r. Cel projektu: Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych…
Opolskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Celem projektu jbyło zwiększenie do końca marca 2020 roku szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy grupy 60 osób (min. 35 K) chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym wsparcie samozatrudnienia 42 osób, w wieku powyżej 30 roku życia, spełniających wymogi projektu, zamieszkujących, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, obszar subregionu białostockiego.
Podlaskie
Zrealizowany
POMOC ROZWOJOWA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Głównym celem projektu jest wsparcie w zatrudnieniu 160 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, które: przebywają na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich lub mają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym. FORMA WSPARCIA: W ramach przedmiotowego projektu planowane są następujące działania: refundacja kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - sfinansowanie kosztów (maksymalnie 800 zł miesięcznie) bieżącej opieki…
Kujawsko-pomorskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Głównym celem projektu jest wsparcie w zatrudnieniu 75 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 zamieszkujących gminy: Dobrcz, Dąbrowa Chełmińska, Łabiszyn, Nowa Wieś Wielka, Pruszcz, Unisław, Sicienko, Świekatowo, Zławieś Wielka, Złotniki Kujawskie, które: przebywają na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich lub mają status osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo, w tym na urlopie wychowawczym.
Kujawsko-pomorskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Projekty
Projekt “Wsparcie reformy samorządowej – wdrożenie modelu partycypacyjnego planowania strategicznego w gromadach Centralno-Północnej i Zachodniej Ukrainy” realizowany jest przez Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2018 MSZ RP. Celem ogólnym, jest wsparcie władz lokalnych i organizacji pozarządowych w zakresie planowania zrównoważonego rozwoju gromad na Ukrainie. W projekcie bierze udział 20 gromad (odpowiednik polskich gmin) z 5 obwodów: czernichowskiego, kijowskiego,…
Ukraina
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Projekt: „Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych” realizowany w ramach działania 2.19 usprawnienie procesów inwestycyjno budowlanych i planowania przestrzennego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Centrala
Świętokrzyskie
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Polskim Związkiem Głuchych oddział Opole rozpoczyna realizację projektu pn. „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO 2014-2020), Oś priorytetowa 8 – Integracja społeczna, Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych…
Opolskie
Zrealizowany
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Krajowy projekt przykładowy
Małopolskie
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekt "Aktywność – szansa na zatrudnienie” realizowany był w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy Działania 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 8.2.1. Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Okres realizacji projektu: od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r. Wartość projektu: 606 900,95 zł Dofinansowanie:…
Kujawsko-pomorskie
Zrealizowany
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Projekty
Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt zakłada przygotowanie 432 (346K,86M) dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole do planowania i organizowania pracy szkoły w sposób służący kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy w oparciu o programy szkoleń wraz z obudową metodyczną wypracowane w ramach projektu pozakonkursowego ORE…
Łódzkie
Mazowieckie
Zrealizowany
EDUKACJA
Niskoemisyjność i prognozowanie zapotrzebowania na tereny w planowaniu przestrzennym - szkolenia dla gminnych służb planistycznych     Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego W projekcie wezmą udział pracownicy 400 jednostek samorządowej administracji publicznej z terenu całego kraju. Projekt będzie realizowany w okresie XI 2017-XII…
Centrala
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Tytuł projektu:  „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. podkarpackim”.  Instytucja kontraktująca: Ministerstwo Edukacji Narodowej Instytucja Zarządzająca:  Ministerstwo Rozwoju Źródło finansowania: Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość projektu: 1 455 748,32 zł Okres realizacji: Projekt realizowany był w okresie od 01-10-2017 do 31-03-2019 r. Cel projektu: Celem głównym projektu jest…
Podkarpackie
Zrealizowany
EDUKACJA
KOMPETENCJE CYFROWE
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Projekt realizowany w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Cel projektu Podniesienie kompetencji 256 przedstawicieli z 75 jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania…
Lubelskie
Zrealizowany
EDUKACJA
KOMPETENCJE CYFROWE
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Projekty
Projekt: Projekt “Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. pomorskim” realizowany w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt będzie realizowany od 01-10-2017 do 31-03-2019r. Cel projektu: Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 160 przedstawicieli 49 jednostek samorządu terytorialnego z woj. pomorskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół…
Pomorskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Celem ogólnym projektu było wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej I Liceum Ogólnokształcącego im.Adama Mickiewicza w Białymstoku poprzez wprowadzenie dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych pożądanych na rynku pracy oraz kształtowania postaw(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
Podlaskie
Zrealizowany
EDUKACJA
MŁODZIEŻOWE
Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji kluczowych przez 65 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie poprzez udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno – wychowawczych oraz podniesienie kompetencji zawodowych przez 52 uczniów i 6 nauczycieli poprzez udział w stażach zawodowych do końca sierpnia 2018 r.
Podlaskie
Zrealizowany
EDUKACJA
MŁODZIEŻOWE
Celem główny projektu było podwyższenie kompetencji 550 pracowników (385 K i 165 M) organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego (MAKROREGION IV) w zakresie aktualnych przepisów prawa budowlanego oraz dostarczenie pracownikom jednakowych interpretacji przepisów z zakresu prawa budowlanego do maja 2018 r.. Ważne jest również ujednolicenie interpretacji definicji stosowanych w ustawie Prawo…
Kujawsko-pomorskie
Lubuskie
Pomorskie
Zachodniopomorskie
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Projekt polega na dostarczeniu aktualnej wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego pracownikom Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego oraz pracownikom administracji architektoniczno-budowlanej urzędów…
Centrala
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Prawo budowlane. Profesjonalny urzędnik dla zrównoważonego rozwoju     Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Projekt polega na dostarczeniu aktualnej wiedzy na temat regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego pracownikom Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Powiatowych…
Centrala
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Projekt realizowany był przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8: Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4: Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1: Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 462 501,25 zł, w tym dofinansowanie: 439 376,18 zł. Okres realizacji projektu:…
Kujawsko-pomorskie
Zrealizowany
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Projekty
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL jest partnerem projektu pn. „Odkrywcy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej” (9.1.2 RPO WO). W ramach działań OCDL FRDL realizowane są stacjonarne warsztaty tematyczne dla nauczycieli (zadanie pn. „Podnoszenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych nauczycieli”) oraz warsztaty pn. Moja wymarzona Firma dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (zadanie pn.…
Opolskie
Zrealizowany
EDUKACJA
„Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (ŚOWES)” 2016-2019 OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016 r. – 31.08.2019 r. Realizatorzy: Lider: Caritas Diecezji Kieleckiej Partnerzy: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,  Fundacja Centrum Europy Lokalnej
Świętokrzyskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Śląskie
Zrealizowany
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL rozpoczyna realizację projektu pn. „Mikroświat – makrowiedza. Edukacyjne ewolucje.” Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.1 – Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 sierpnia 2016 r. – 31 października 2017 r. Adresaci projektu: W ramach projektu wsparciem zostaną objęte: Publiczna Szkoła Podstawowa…
Opolskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Program USAID „Decentralization Offering Better Results and Efficiency” (DOBRE) to wieloletni program, realizowany w latach 2016-2022 na Ukrainie przez Global Communities i finansowany przez Amerykańską Agencję ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID). Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego była jednym z głównych partnerów tego projektu.
Ukraina
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zrealizowało projekt pn. „Kolekcjonerzy wiedzy – mistrzowie eksperymentów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 czerwca 2016 r. – 31 maja 2018 r. Adresaci projektu: Projekt skierowany był do uczniów i nauczycieli publicznych…
Opolskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz z Polskim Związkiem Głuchych o/Opole rozpoczyna realizację projektu pn. „Chcę i pracuję – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.2 Włączenie społeczne. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 kwietnia 2016 r. – 31 marca 2018 r. ADRESACI PROJEKTU: – 30 os. (15K…
Opolskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL wraz z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych rozpoczyna realizację projektu pn. „(Od)Ważni na rynku pracy – aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi z terenu województwa opolskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 – Oś VIII Integracja społeczna dla działania 8.2 Włączenie społeczne. Okres realizacji projektu: 1 kwietnia…
Opolskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym     Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego Projekt grantowy ukierunkowany na wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzących przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania…
Centrala
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Celem projektu jest  wzrost potencjału sektora ekonomii społecznej w województwie lubuskim poprzez trwałą integrację społeczną i zawodową osób, które z różnych powodów wypychane są poza margines rynku pracy, zwiększeniu zatrudnienia tworząc nowe miejsca pracy, a także poprzez działania wspierające jakość funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. Naszym głównym zadaniem jest kompleksowe wsparcie w zakresie zakładania przedsiębiorstw społecznych i późniejszego rozwijania ich działalności, a także…
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Czas realizacji: maj-grudzień 2015 Finansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury” Projekt „Wpływ realizacji programu „Biblioteki+ Infrastruktura Bibliotek” na jakość życia społeczności lokalnych” realizowany jest przez FRDL – Centrum Mazowsze. Jest on współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Obserwatorium Kultury” na podstawie umowy nr 05634/15/FPK/DMP. Celem projektu jest zbadanie wpływu realizacji…
Centrala
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekt realizowany jest w okresie od 10 marca do 30 listopada 2015 r. i współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Świętokrzyskie
Zrealizowany
Dolnośląskie
Małopolskie
Opolskie
Śląskie
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projektu pn. „LUBUSKA AKADEMIA DEBAT SZKOLNYCH”, który będzie realizowany do kwietnia przyszłego roku. Projekt otrzymano z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
MŁODZIEŻOWE
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (FRDL) zapraszają do wzięcia udziału w nowej edycji (2015) projektu "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły". Jest to ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizowany w partnerstwie z FRDL, która jest odpowiedzialna za realizację głównych zadań projektu.
Świętokrzyskie
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Dobrodzień zrealizowało projekt pn. „Kreatywna szkoła – lubię to!” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.10.2014 r. – 30.06.2015 r. Adresaci projektu: Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic oraz kadry pedagogicznej z Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu. Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej o zagadnienia dot. wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej…
Opolskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Przedmiotem zadania była realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w województwie świętokrzyskim oraz walki z przyjętymi powszechnie stereotypami.
Świętokrzyskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Chrząstowice zrealizowało projekt pn. „Z wiedzą ku przyszłości!” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.09.2014 r. – 30.06.2015 r. Adresaci projektu: Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic kl. I-III gimnazjum oraz kadry pedagogicznej z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Dębskiej Kuźni. Głównym celem projektu jest wzrost potencjału rozwoju PG w Dębskiej Kuźni…
Opolskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Centrala
Zrealizowany
INNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
W m-cu marcu 2014 r rozpoczęła się realizacja projektu finansowanego z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach Priorytetu Polskiej Polityki zagranicznej, który potrwa do końca grudnia 2015 r. Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
MŁODZIEŻOWE
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
http://rodm-kielce.pl/
Świętokrzyskie
Zrealizowany
WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Centrala
Zrealizowany
POMOC ROZWOJOWA
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Korfantów realizuje projekt pn. „Mały człowiek – wielkie możliwości” w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.   OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.09.2013 r. – 31.12.2014 r. Adresaci projektu: Projekt kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Korfantów (Przedszkole w Korfantowie i Przedszkole w Ścinawie Nyskiej) Głównym celem projektu jest wzmocnienie funkcji edukacyjnych,…
Opolskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Dobrodzień realizuje projekt pn.„Otwarte drzwi w przyszłość” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1.08.2013 r. – 30.06.2014 r.  Adresaci projektu Projekt skierowany jest do uczniów i uczennic oraz kadry pedagogicznej z Publicznego Gimnazjum w Dobrodzieniu. Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej o zagadnienia dotyczące wyboru ścieżki…
Opolskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Dolnośląskie
Zrealizowany
POMOC ROZWOJOWA
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego to przedsięwzięcie, podjęte w celu wzmocnienia sektora ekonomii społecznej w subregionie. Realizowane było w ośmiu lubuskich powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, świebodzińskim, wschowskim, zielonogórskim – ziemskim i grodzkim, żagańskim oraz żarskim w okresie od marca 2013r do września 2015r. Adresatami działań ośrodka były istniejące i powstające podmioty ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii…
Lubuskie
Zrealizowany
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Z dniem 1 stycznia 2013r rozpoczęła się realizacja projektu partnerskiego pn. „AKADEMIA SUKCESU”, który był realizowany do 31 maja 2014r. Projekt przyczynił się do osiągnięcia efektu POKL poprzez wdrożenie 5 programów rozwojowych w szkołach podstawowych i 1 programu rozwojowego w gimnazjum (w tym 3 programy rozwojowe w szkołach wiejskich i 3 programy rozwojowe w szkołach miejskich) poprzez realizację 2623 h zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
W terminie od 31 stycznia do 2 lutego 2014 roku kolejni uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zwierzynie brali udział w zajęciach organizowanych w ramach projektu „Równaj w górę” organizowanych w Pałacu Sapetów w Tucznie.
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Celem projektu był rozwój gmin, poprawa jakości działań oraz poszerzanie wiedzy i kompetencji pracowników instytucji, które działają na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym przemocy w rodzinie. Program szkoleń przewiduje nabycie i pogłębienie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz kształtowania się polityki wobec alkoholu w społecznościach lokalnych, a także przepisów prawnych dotyczących nowelizacji ustawy o przemocy w rodzinie.
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
LIDER:Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej PARTNERZY: 1. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne ETHNOS 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi Projekt "Integracja i akceptacja. Uchodźcy w społeczeństwie polskim" realizowany będzie w terminie 01.01.2012-31.10.2013 na terenie m. Łodzi oraz ulokowanego na terenie powiatu zgierskiego Ośrodka dla Uchodźców w Grotnikach. Grupę docelową projektu stanowią uchodźcy zamieszkali na terenie ośrodka (wraz z członkami rodzin) oraz uchodźcy mieszkający poza ośrodkiem na terenie Łodzi. Wsparciem objętych będzie łącznie 150 osób…
Centrala
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II-systemowy cykl szkoleń dla mikro i małych przedsiębiorstw to projekt szkoleniowo–doradczy realizowany od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji we współpracy z Sądecką Izbą Gospodarczą. Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II jest kontynuacją projektów szkoleniowo–doradczych…
Centrala
Zrealizowany
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
Biznes dla dojrzałych Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Oś VIII Zatrudnienie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych Projekt "Biznes dla Dojrzałych" adresowany jest do osób bezrobotnych, które ukończyły 50 rok życia, zamieszkałych na terenie miasta Łodzi, powiatu pabianickiego lub zgierskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W ramach projektu możliwe jest otrzymanie: - jednorazowego wsparcia finansowego w kwocie 22 500,00 zł, - podstawowego…
Centrala
Zrealizowany
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
EKO-LOGICZNY SPOSÓB NA ŻYCIE Projekt realizowany był przez FRDL Centrum Świętokrzyskie w partnerstwie z Folkuniversitetet Uppsala. Według przeprowadzonej diagnozy pomocy społecznej w Polsce rola pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych jest bardzo ograniczona i nie zapewnia nawet minimum w postaci osłony socjalnej. System jest przeciążony wielością zadań i rodzin, które szukają w nim wsparcia. Zamiast usamodzielnić swoich klientów - uzależnia ich i utwierdza w bezradności społecznej. Narzędziem zmiany opisanej sytuacji może być…
Centrala
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Realizacja programów rozwojowych w 10 szkołach województwa lubuskiego w okresie 01.01.2011 r – 31.12.2012 r, w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt realizowany był w Partnerstwie pomiędzy Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodkiem Regionalnym w Zielonej Górze a Gminami: Wschowa, Stare Kurowo, Drezdenko, Strzelce Krajeńskie i Powiatem Strzelecko – Drezdeneckim. Należy podkreślić bardzo ważną rolę jaką w tym czasie odegrały…
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
ABC DLA NGO Projekt „ABC dla NGO” realizowany jest przez Centrum Szkoleniowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie oraz Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.05.04.02-00-B32/11-00 zawartej pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej a Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. Celem głównym projektu „ABC dla NGO” jest zbudowanie sprzyjającego otoczenia instytucjonalnego i partnerskiego oraz zapewnienie…
Centrala
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Okres realizacji: 1 października 2010 r. – 30 września 2012 r. Projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Miał na celu zwiększenie sprawności działania Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego w Warszawie w obszarze wydawania decyzji administracyjnych, przeciwdziałania korupcji oraz zarządzania informacją i bezpieczeństwa informacji. Uczestniczyło w nim blisko 1000 urzędników. Więcej informacji o projekcie…
Centrala
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
W dniach 6-7 oraz 13-14 września 2010 r. przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego w siedzibie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodka Regionalnego w Zielonej Górze zostały zrealizowane bezpłatne warsztaty dot. Mediacji w rodzinie jako sposób wspierania rodzin w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. To już druga edycja tego przedsięwzięcia, gdzie 39 uczestników miało okazję zapoznać się z rzetelnymi elementami teoretycznymi i praktycznymi z zakresu mediacji rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem…
Lubuskie
Zrealizowany
INNE
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Okres realizacji: 1 września 2010 r. – 31 sierpnia 2012 r. „Sprawny samorząd” to projekt szkoleniowo – doradczy skierowany do pracowników 10 samorządów woj. mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z założeniami projektu urzędnicy otrzymują wsparcie szkoleniowe a następnie pomoc ekspertów przy wdrażaniu usprawnień zarządczych, tak by docelowo podnieść jakość usług świadczonych przez urzędy na rzecz mieszkańców. Działania projektu: Cykl warsztatów dla kadry zarządzającej oraz pracowników, w tym…
Centrala
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
W dniach od 30 - 31 sierpnia 2010r. w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodku Regionalnym w Zielonej Górze zrealizowano zadanie publiczne, przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego .  Szkolenia kierowane były do pracowników samorządowych, gminnych koordynatorów/pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych.
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Ukraina
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych.
Świętokrzyskie
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekt "Gminne forum edukacji finansowej w gminie Żagań" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich realizowano w okresie od 2 listopada 2009r do 30 czerwca 2010r Wsparcie otrzymało w nim 30 przedstawicieli dwóch grup docelowych: mieszkańców oraz podmiotów działających na terenie gminy.
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
W okresie od 2 listopada 2009r do 30 czerwca 2010r realizowano projekt "Gminne forum edukacji finansowej w gminie Iłowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekt "Gminne forum edukacji finansowej w Gminie Nowogród Bobrzański" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich wdrażany był w okresie od 1 grudnia 2009r do 30 czerwca 2010r Wsparcie otrzymało w nim 30 przedstawicieli dwóch grup docelowych: mieszkańców oraz podmiotów działających na terenie gminy. Mieszkańcy z terenu gminy uczyli się języka angielskiego w stopniu podstawowym podczas 80-godzinnego kursu. Przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna wykazała…
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
"Powitaj słońce - zajęcia teoretyczne i praktyczne skierowane dla młodzieży, która nie potrafi odnaleźć się w społeczeństwie i jest tym sama narażona na problem uzależnienia". Projekt składał się z dwóch cykli szkoleniowych.w których wzięli udział uczniowie gimnazjów z Zielonej Góry i okolic. 
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych. Projekt systemowy realizowany od listopada 2009 do czerwca 2014 r. w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Istotą idei samorządności lokalnej jest umożliwienie społecznościom lokalnym udziału w sprawowaniu władzy, a tym samym wpływania na decyzje dotyczące rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego ich otoczenia. Celem głównym projektu "Decydujmy razem"…
Centrala
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
 Celem projektu LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS - II EDYCJA było wdrożenie w 21 szkołach województwa lubuskiego programów rozwojowych ukierunkowanych na podwyższenie jakości usług edukacyjnych, a tym samym wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, w szczególności z terenów wiejskich i małomiasteczkowych.
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze przeprowadziła bezpłatne szkolenia, w ramach projektu "Mediacje rodzinne jako sposób wspierania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej - cykl warsztatów dla osób zaangażowanych w pomoc rodzinie", przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego, które odbyły się w dniach: 14-15 października 2009 r. w siedzibie FRDL.
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
W województwie lubuskim projekt realizowany był przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, badaniem objęty został Urząd Miejski Nowa Sól.
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Przez rok, tj od czerwca 2009 r. do czerwca 2010 r. pracownicy dziesięciu gmin z naszego województwa: Urzędu Gminy Brzeźnica, Urzędu Gminy Bojadła, Urzędu Miasta i Gminy Czerwieńsk, Urzędu Gminy Dąbie, Urzędu Gminy Lubrza, Urzędu Gminy Niegosławice, Urzędu Miasta i Gminy Kożuchów, Urzędu Gminy Skąpe, Urzędu Gminy Świdnica, Urzędu Gminy Żagań, uczestniczyli w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Ukraina
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekt pt. "Europejskie wyzwanie - Lokalne działanie. Program profesjonalizacji lokalnych organizacji pozarządowych na Mazowszu" miał na celu wsparcie rozwoju lokalnych organizacji pozarządowych, działających w małych gminach Mazowsza (do 40 tys. mieszkańców) oraz zwiększenie ich aktywności w procesie pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej. Zrealizowany został w 2009 roku. W ramach działań projektowych specjaliści FRDL we współpracy z przedstawicielami ngo dostosowali metody Zarządzania Cyklem Projektu (ang. PCM) do specyfiki działania lokalnych…
Centrala
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemu używania i nadużywania alkoholu wśród młodzieży szkół średnich i jego potencjalnych konsekwencji poprzez organizację i koordynację kampanii edukacyjnej poświęconej powyższej tematyce. W wyniku realizacji projektu zwiększył się poziom świadomości i wiedzy młodzieży, co do konsekwencji, problemów i zagrożeń wiążących się ze spożywaniem i nadużywaniem alkoholu w młodym wieku, jak również na temat miejsc, w których można uzyskać pomoc,…
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Bogate Skąpe - Gmina Skąpe inicjatorem projektów  Projekt pod nazwą Gmina Skąpe inicjatorem projektów to koncept opracowany przez Fundację specjalnie dla wybranej konkretnie gminy. Dzięki temu mógł on być rzetelnie przygotowany pod kątem potrzeb mieszkańców Skąpego i okolic.  W ramach projektu zrealizowany został cykl szkoleń, które odbyły się w okresie od grudnia 2008r do marca 2009 roku. Szkolenia skierowane były do animatorów życia społecznego obszarów Gminy Skąpe, a szczególnie do sołtysów,…
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Realizacja programów rozwojowych w 83 szkołach województwa lubuskiego w okresie 01.08.2008r - 30.09.2009r., w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Programy były ukierunkowane na priorytety: dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną oraz dodatkowe zajęcia nastawione na rozwój kompetencji kluczowych uczniów ze szczególnym uwzględnieniem: ICT, języków obcych, przedsiębiorczości oraz nauk…
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze z dniem 15 września 2008 r. rozpoczęła realizację zadania publicznego zleconego i współfinansowanego przez Zarząd Województwa Lubuskiego dot. Organizacja Lubuskiego Forum Rozwiązywania Problemów Uzależnień - wspieranie i udzielanie pomocy samorządom lokalnym w realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień. Celem projektu było wsparcie i udzielenie pomocy samorządowi lokalnemu w realizacji zadań…
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
28 czerwca 2008r. w ramach projektu "Mam prawo - mam obowiązek" w lokalnym dodatku Gazety Wyborczej, ukazał się Informator o instytucjach i organizacjach działających na rzecz demokracji i kształtowania postaw obywatelskich oraz aktywności społeczności lokalnych. Celem projektu było zwiększenie zainteresowania i zaangażowania obywateli w życiu publicznym, wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego kształtowanie postaw obywatelskich, odpowiedzialności, poszanowania prawa i aktywności społecznej.
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekt zakłada Wspieranie działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez organizację szkoleń liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Przygotowanie organizacji do działalności na rzecz pomocy rodzinie.   
Lubuskie
Zrealizowany
EDUKACJA
INNE
POMOC SPOŁECZNA
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
EKONOMIA SPOŁECZNA
Celem projektu było wzmocnienie roli tureckich organizacji pozarządowych w procesach decentralizacyjnych oraz promowaniu unijnych „zasad dobrego rządu” (Biała Księga z 2001 r.). Polegał na organizacji wizyty studyjnej w Polsce, w kwietniu 2007 r., dla 13-osobowej delegacji tureckich organizacji pozarządowych współpracujących z samorządami terytorialnymi w dziedzinie reformy decentralizacyjnej oraz przygotowań do akcesji do Wspólnoty Europejskiej. W delegacji brał m.in. udział pan Zekariya…
Turcja
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekt "Sołtyski i liderki wiejskie. Kobiety zarządzają polską wsią", realizowany w okresie 1. 07. 2006 - 31. 03. 2008 roku, był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich działanie 1.6. FRDL realizowała projekt we współpracy z "Gazetą Sołecką". Projektem objętych zostało 125 sołtysek i liderek wiejskich (m.in. członkiń stowarzyszeń, żon sołtysów, nauczycielek i innych Pań) z 4 województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, wielkopolskiego oraz mazowieckiego. Podstawowym celem…
Centrala
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekt miał na celu promocję idei wolontariatu w Obwodzie Kaliningradzkim i zawiązanie trwałej współpracy polsko – niemiecko – rosyjskiej pomiędzy młodzieżą aktywnie działającą na rzecz swoich społeczności lokalnych oraz organizacjami pozarządowymi. 
Rosja
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Rosja
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Mołdawia
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Serbia
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Zorganizowana została wizyta studyjna w terminie dla 10 burmistrzów z Albanii, którzy zapoznali się z polskimi rozwiązaniami w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego i nowoczesnymi narzędziami zarządzania w sektorze publicznym. Projekt realizowany był przez ośrodek w Krakowie i finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu Wschód-Wschód.
Albania
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Ukraina
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Ukraina
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Ukraina
Zrealizowany
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I RYNEK PRACY
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Serbia
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Rosja
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Serbia
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Głównym celem programu „Przejrzysta Polska” było usprawnianie działalności urzędów samorządowych oraz kreowanie partnerskich relacji pomiędzy samorządami i społecznością lokalną. Program służył promowaniu uczciwości i skuteczności w samorządach, pobudzaniu aktywności społecznej, a przez to poprawę jakości życia publicznego. Adresatem programu były samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami samorządowymi i lokalną społecznością chciały poprawić standardy sprawowania władzy…
Centrala
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekt miał na celu wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami z polskiego regionu warmińsko-mazurskiego i Obwodu Kaliningradzkiego w dziedzinie realizacji projektów i inicjatyw pro-demokratycznych, wdrażanych w małych wiejskich szkołach. W projekcie uczestniczyły dwie grupy 24-osobowe. Finansowany był przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach Programu: Wschód-Wschód
Rosja
Zrealizowany
EDUKACJA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Projekt był realizowany przez Biuro FRDL we współpracy z ośrodkami w Olsztynie i Kielcach Zasadniczymi celami było wzmocnienie instytucjonalne Centrum Szkoleń dla Samorządów Terytorialnych w Albanii, usprawnienie potencjału szkoleniowego organizacji pozarządowych w dziedzinie szkoleń dla samorządów terytorialnych oraz samych jednostek samorządowych w dziedzinie szkoleń wewnętrznych dla personelu. Partnerami Fundacji były Związek Miast w Albanii i Foundation of Local Autonomy and Governance – FLAG.
Albania
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Ukraina
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Rosja
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Rosja
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Ukraina
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Ukraina
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Rosja
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Rosja
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Macedonia Północna
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Wizyta odbyła się w ramach projektu „USAID Armenia Legislative Strengthening Program”. Miała na celu poznanie organizacji i funkcjonowania polskiego parlamentu, w szczególności pracy w Kancelarii Sejmu i Senatu. Uczestniczyło w niej 11 pracowników Armeńskiego Zgromadzenia Narodowego, reprezentujących różne departamenty kancelarii Zgromadzenia z jej szefem oraz armeńskim koordynatorem projektu ze strony USAID Armenia. Na program złożyły się warsztaty, wizyty w różnych departamentach obu izb…
Armenia
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Rosja
Zrealizowany
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Gruzja
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Ukraina
Zrealizowany
EDUKACJA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Ukraina
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Macedonia Północna
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Kazachstan
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Gruzja
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Ukraina
Zrealizowany
SAMORZĄD TERYTORIALNY I ADMINISTRACJA RZĄDOWA