Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie jest jednym z 14 Ośrodków Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego -  największej organizacji pozarządowej wspierającej rozwój samorządności w Polsce. Działalność rozpoczął w lipcu 1993 roku. Swoim zasięgiem obejmuje teren województwa lubelskiego czyli: 24 powiaty (w tym 4 powiaty grodzkie) i 213 gmin.

Regionalny Ośrodek FRDL od początku swojego istnienia realizuje podstawową misję Fundacji, polegającą na wspieraniu merytorycznym i organizacyjnym samorządów województwa lubelskiego. Poprzez szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje, działalność doradczą i ekspercką podnosi kwalifikacje pracowników administracji samorządowej oraz radnych. Prowadzi również szkolenia dla przedsiębiorców. 

Z różnych form kształcenia w Ośrodku skorzystało dotychczas kilkanaście tysięcy osób z gmin i powiatów z regionu.

Działania Ośrodka spotykają się z przychylnością ze strony Sejmiku Województwa Lubelskiego, Urzędu Marszałkowskiego, Sejmiku Gospodarczego Województwa Lubelskiego i instytucji rządowych. Dowodem tego jest udzielanie przez te organy dla działań Ośrodka licznych patronatów honorowych, w tym dla corocznie organizowanego Rankingu Gmin Lubelszczyzny, celem którego jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Z Regionalnym Ośrodkiem FRDL współpracują najlepsi wykładowcy ze szkół wyższych oraz instytucji państwowych i samorządowych. Więcej o aktywności FRDL Lublin, w tym na polu międzynarodowym, w zakładce INICJATYWY.

 

   

Oferta programowa Fundacji jest stale rozszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb. Propozycja tematyczna szkoleń kierowana jest nie tylko do samorządów województwa lubelskiego, ale również do zakładów komunalnych, ośrodków pomocy społecznej, szkół, szpitali, ośrodków kultury, bibliotek a także przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jest również członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Przy Regionalny Ośrodku FRDL w Lublinie funkcjonuje 5 forów samorządowych:

  • Forum Sekretarzy Województwa Lubelskiego,
  • Forum Skarbników Województwa Lubelskiego,
  • Forum Oświaty Samorządowej,
  • Forum Pomocy Społecznej,
  • Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Posiadamy w swojej ofercie szeroki zakres doradztwa, związany z przygotowywaniem wniosków o dofinansowanie, grantów i innych opracowań.

Regionalny Ośrodek FRDL w Lublinie jest dziś jedną z najbardziej znanych instytucji szkoleniowych i doradczych Lubelszczyzny. Wysoka jakość oraz szeroki zakres prowadzonych działań spowodowała, iż zdobył silną pozycję wśród innych organizacji społecznych i pozarządowych współpracujących z samorządami lokalnymi.

Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie w 2005 roku rozpoczął współpracę i realizację międzynarodowych przedsięwzięć. Do tej pory zrealizowane zostały projekty w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną oraz przedstawicielami biznesu z Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Niemiec, Ukrainy oraz Włoch.

MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK W LUBLINIE od 2005 roku:
 

Wsparcie reformy samorządowej - wdrożenie modelu partycypacyjnego planowania strategicznego w gromadach centralno-północnej i zachodniej Ukrainy (2018-2019)

Celem ogólnym projektu było wzmocnienie zdolności władz lokalnych i organizacji pozarządowych z 5 obwodów (20 gromad obwodów czernihowskiego, kijowskiego, lwowskiego, połtawskiego oraz sumskiego) w Ukrainie w zakresie planowania strategicznego w oparciu o model partycypacyjny FRDL. Projekt zakładał wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych interesariuszy do stosowania mechanizmów partycypacyjnych podczas wypracowywania rozwiązań o charakterze strategicznym dla gromad, służących zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnych.

Projekt zrealizowano w ramach Programu Polska Pomoc Rozwojowa 2018 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

  


Wizyta studyjna delegacji z Północnej Mołdawii na Lubelszczyźnie (2017)

Celem wizyty w ramach współpracy z Asocjacją Pro Cooperare Regională było przekazanie najlepszych doświadczeń funkcjonowania i działań realizowanych przez trzy z dziewięciu Lokalnych Grup Działania województwa Lubelskiego. Spotkania odbyły się w Janowie Lubelskim oraz okolicznych gminach, które wchodzą w LGD Leśny krąg. Grupa odwiedziła Gminę Zakrzówek, która jest członkiem LGD „Ziemia Kraśnicka”, a także kilka samorządów i organizacji, wchodzących w skład LGD Kraina wokół Lublina.

 

    


Stabilny Rozwój Miast (2010-2013)

Projekt miał na celu stworzenie niezbędnych warunków dla stabilnego rozwoju małych miast Ukrainy, Gruzji i Białorusi poprzez opracowanie i wdrożenie strategicznego planowania z aktywnym udziałem obywateli i wprowadzenie tego procesu do zarządzania w administracji wybranych sześciu miast trzech państw-członków Partnerstwa Wschodniego w oparciu o najlepsze europejskie i ukraińskie doświadczenia, w tym realizowany przez FRDL Program Przejrzysta Polska.

Projekt realizowany był przez Komitet Wykonawczy Rady Miasta Ukrainka (Ukraina) w partnerstwie z FRDL RO w Lublinie (współautor projektu i partner europejski), Asocjacją Małych Miast Ukrainy, Centrum Rozwoju CCC (Kijów), organizacją Student-Youth Council (Gruzja) oraz Komitetem Wykonawczym Rady Miasta Nowolukoml (Białoruś).

Przedsięwzięcie współfinansowano w ramach programu „Współpraca na rzecz rozwoju miast i dialogu” (CIUDAD) finansowanego z Komisji Europejskiej w ramach European Neighourhood Partnership Instrument.

 

    


Volunteers in an action ... - international meeting of volunteers (2011).

Projekt zakładał działania, w których udział wzięło ponad 35 osobowy zespół młodzieży z Polski, Gruzji, Włoch i Ukrainy. Głównym tematem był rozwój wolontariatu poprzez integrację w taki sposób, aby przyciągnął uwagę społeczeństwa, w tym poprzez przedstawienie sytuacji z innych krajów w danym zakresie i włączył w pracę wolontariacką aktywną młodzież z krajów uczestniczących poprzez efekt multiplikacji oraz wydany informator. Działania zostały zrealizowane we współpracy z 3 szkołami w regionie w regionie Guria w Europejskim Roku Wolontariatu.

Projekt realizowany był przez FRDL RO w Lublinie w partnerstwie z Student-Youth Council (Ozurgeti, Gruzja), Europejski Dialog (Lwów, Ukraina) oraz G.A.B. Lupiae del CTS (Lecce, Włochy) w ramach programu Młodzież w działaniu, Akcja 3.1 – Współpraca z Sąsiedzkimi Krajami Partnerskimi.

 

    


Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej w Kraśniku (2009-2011)

Projekt realizowany był przez Gminę Miejską Kraśnik. Partnerzy: FRDL RO w Lublinie (główny partner merytoryczny odpowiadający za kontakty między liderem a partnerami, w tym zagranicznymi), Lubelski Klub Biznesu, Polsko - Ukraińska Izba Gospodarcza oraz stowarzyszenie Europejski Dialog ze Lwowa (Ukraina), które zarządzało współpracą poprzez 15 ośrodków ze wszystkich regionów Ukrainy.

Głównym celem projektu było stworzenie polsko-ukraińskiego systemu wymiany wiedzy i doświadczeń dla administracji publicznej, organizacji obywatelskich i podmiotów gospodarczych oraz promowanie współpracy transgranicznej w zakresie turystyki ekologicznej. Beneficjentami projektu byli przedstawiciele polskiej i ukraińskiej administracji, organizacji pozarządowych, osoby aktywnie działające w społecznościach lokalnych i samorządach gospodarczych oraz reprezentanci polskich i ukraińskich podmiotów gospodarczych. W działaniach projektu wzięło udział ponad 3000 przedstawicieli administracji samorządowej, przedsiębiorców z Polski i Ukrainy oraz przedstawicieli aktywnych środowisk społecznych, a w przedsięwzięciach masowych ponad 4000 osób. Najważniejszymi działaniami w ramach projektu byli: szkolenia distance learning obejmujące 12 pakietów tematycznych, 24 wizyty studyjne dla 20 osobowych grup uczestników, 6 seminariów gospodarczych dla 20 osobowych grup przedsiębiorców oraz Fora Gospodarcze dla przedsiębiorców z Polski i Ukrainy, samorządowców, instytucji rynku pracy, jednostek szkoleniowych i edukacyjnych, poświęcone stymulacji przedsiębiorczości, 2 konferencje „Komunikacja społeczna” poświęcone tematyce komunikacji w obszarze administracja-społeczeństwo, Międzynarodowe Dni Kraśnika, 7-dniowe Międzynarodowe Rajdy Rowerowe Kraśnik-Lwów dla 100 osobowych polsko-ukraińskich grup uczestników prowadzące przez Centralny Szlak Rowerowy Roztocza, promujące transgraniczną ekologiczną turystkę.

Źródło finansowania: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2009-2010, priorytet 2.9. Polityka regionalna i działania transgraniczne.

 

  


Energoefektywność - lokalne partnerskie inicjatywy (2009)

Celem projektu było opracowanie strategii oszczędzania energii poprzez przeszkolenie trzydziestu specjalistów/ekspertów w zakresie oszczędzania energii oraz pozyskiwania funduszy na takie programy, wykorzystując polskie i niemieckie doświadczenia w tych obszarach. Beneficjentami projektu byli przedstawiciele samorządów, jednostek komunalnych miast i organizacji pozarządowych obwodów lwowskiego i łuhańskiego.

FRDL RO w Lublinie, Unabhangiges Liberals Wirtschaftsforum e.V z Berlina oraz Gmina Miejska Kraśnik byli partnerami stowarzyszenia Europejski Dialog ze Lwowa, które realizowało działania w ramach Partnerstwa Inicjatyw Społecznych: Niemcy-Polska-Ukraina/Białoruś/obwód Kaliningradzki współfinansowanego przez Fundację im St. Batorego, Polsko-Ukraińską Fundację Współpracy oraz Fundację Roberta Boscha.


Propozycje nowoczesnych metod zarządzania administracją publiczną dla Gruzji (2008)

Projekt miał na celu przekazanie polskiego doświadczenia dot. nowoczesnych metod zarządzania w administracji lokalnej, w tym dot. reformy administracyjnej, wprowadzenie w wielu instytucjach i przedsiębiorstwach międzynarodowej normy ISO 9001:2000, a także realizowany przez FRDL Programu Przejrzysta Polska.

Projekt realizowany był przez Gminę Miejską Kraśnik w partnerstwie z FRDL RO w Lublinie (pomysłodawca i partner merytoryczny) oraz organizacją pozarządową Student-Youth Council z regionu Guria w Gruzji w ramach Programu Polska Pomoc Zagraniczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

    


Najlepsze polskie praktyki współpracy międzysektorowej siłą napędową lokalnego rozwoju dla Gruzji (2009)

Projekt miał na celu rozwój samorządności lokalnej oraz wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w Zachodniej Gruzji poprzez przekazywanie polskich doświadczeń związanych z reformą administracji w Polsce, mechanizmami wolnorynkowej gospodarki, współpracy międzysektorowej i tworzeniem lokalnych partnerstw.

Projekt realizowany był przez Gminę Miejską Kraśnik w partnerstwie z FRDL RO w Lublinie (pomysłodawca i partner merytoryczny) oraz organizacją pozarządową Student-Youth Council z regionu Guria w Gruzji w ramach Programu Polska Pomoc Zagraniczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

    


Przejrzysta Ukraina. Budowanie efektywnej i etycznej samorządności na Ukrainie (2008)

Projekt był kolejnym w serii działań na rzecz przejrzystej samorządności zwiększający zasięg działań w Polsce i na Ukrainie. Celem ogólnym projektu była budowa etycznego i efektywnego samorządu na Ukrainie, a zarazem tworzenie przejrzystego systemu zarządzania i jego wdrażanie w organach ukraińskich samorządów. Do osiągniętych rezultatów można zaliczyć przeszkolenie sześćdziesięcioosobowego zespołu (po dwa z każdego okręgu oraz dziesięć z poprzednich projektów) ekspertów gotowych i potrafiących wspomagać wdrażanie zasad dobrego zarządzania poprzez udział we wdrażaniu Akcji Przejrzysta Ukraina. Szkolenia i wizyty studyjne ukraińskich ekspertów w pierwszym etapie programu odbyły się w Dniepropietrowsku, Czerkasach i Lwowie, a potem w województwach mazowieckim, małopolskim, lubelskim i zachodniopomorskim. Została przeprowadzona również promocja szerokiej dyskusji społecznej na temat etycznych zasad budowy demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządu terytorialnego na Ukrainie, a także kontynuowana popularyzacja idei integracji Ukrainy z Europą przez wdrażanie europejskich wartości w system zarządzania na Ukrainie. Realizacja powyższych działań poprzez pilotażowe wdrażania zasad Przejrzystej Ukrainy w kolejnych miastach ukraińskich pozwoliła na realizację programu w szerokiej skali, w której praca nad przejrzystością i certyfikacja standardów będzie miała charakter stały. Efekty projektu zostały wzmocnione dzięki systematycznemu doradztwu, konsultingowi i dyskusji publicznej na stronie internetowej www.prozora.org oraz publikacji Podręcznika Programu Przejrzysta Ukraina. Projekt w oczywisty sposób wzmocnił rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego – poprzez wprowadzanie zasad partycypacji obywatelskiej oraz lepszą współpracę z władzami lokalnymi.

Liderem projektu było Centrum Szkoleniowe FRDL w Szczecinie, a partnerami: FRDL RO w Lublinie, MISTiA FRDL w Krakowie oraz Instytut Demokracji im. Filipa Orlika (Ukraina).

Projekt zrealizowano w ramach konkursu Pomoc zagraniczna – 2008 Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polski.

 

    


Sieć regionalnych ekspertów-konsultantów ds. pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej (2008)

Celem projektu było podwyższenie specjalistycznej wiedzy i zdobycia umiejętności przez ukraińskich ekspertów-doradców obwodów lwowskiego, ługańskiego, kirowogradskiego oraz winnickiego w zakresie przygotowania projektów i zarządzania funduszami Unii Europejskiej dotyczącego wsparcia w pozyskiwaniu środków przez organy samorządu lokalnego oraz organizacje pozarządowe Ukrainy.

Projekt realizowało stowarzyszenie Europejski Dialog ze Lwowa w partnerstwie z FRDL RO w Lublinie oraz Lwowskim Instytutem Biznesu i Prawa w ramach programu Polska Pomoc realizowanego przez Ambasadę RP w Kijowie.


FRDL RO w Lublinie w latach 2007-2008 był partnerem merytorycznym trzech zrealizowanych projektów współfinansowanych przez Polsko-Ukraińską Fundację Współpracy i jednego w ramach programu Godna Ukraina, które umożliwiły przeniesienie do samorządów Zachodniej i Wschodniej Ukrainy doświadczeń Programu Przejrzysta Polska.

Głównym celem projektów było wdrożenie najlepszych europejskich i ukraińskich doświadczeń w zakresie nowoczesnego zarządzania w rozwoju wspólnot lokalnych i samorządu lokalnego. Poprzez przeszkolenie kompetentnych menedżerów zdolnych efektywnie zarządzać terytorialną gromadą oraz pracowników administracji siedmiu samorządów Zachodniej i Wschodniej Ukrainy stworzono warunki do kształtowania etycznych lokalnych władz z pomocą wypróbowanych narzędzi w Polsce, które od 2005 roku są systematycznie adaptowane i dostosowywane w różnych regionach Ukrainy.

Projekt Przejrzysta władza został zrealizowany ze Stowarzyszeniem Europejski Dialog ze Lwowa dla ponad czterdziestu przedstawicieli administracji oraz organizacji pozarządowych obwodu lwowskiego z miast Mostyśka i Mikołajów. Wołyńskie Centrum Zasobów z Równa zrealizowało projekt Wprowadzanie zasad przejrzystej samorządności w małych miastach obwodu rowieńskiego dla samorządów miast Berezne, Korostopil, Ostrog i Sarny. Uczestnikami byli także przedstawiciele organów administracji oraz organizacji pozarządowych m. Zdołbunow, obwodów wołyńskiego, żytomierskiego i chmielnickiego.

W projekcie Odkryta i komunikatywna władza. Wprowadzanie europejskich standardów samorządności realizowanym przez Agencję Rozwoju Regionalnego Donbas udział wzięły samorządy miast Dokuczajewsk, Debalcewo i Żdaniw regionu Donbas.

Organizacja pozarządowa Karpacka Agencja Praw Człowieka VESTED z Użhoroda obwodu zakarpackiego realizowała projekt Biuro Informacji Obywatelskiej dla lokalnej społeczności w miejscowościach Baraniwka, Pidgorob, Dowge Pole i Barwinok (w ramach ogólnoukraińskiego projektu „Wspieranie aktywnego udziału społeczności lokalnej przeciwko korupcji w Ukrainie” w ramach programu „Godna Ukraina”). 


Integracja Ukrainy z Europą – przez przejrzysty samorząd (2007)

Działania projektu były skierowane do przedstawicieli organów administracji oraz organizacji pozarządowych miast Jaworiw i Żowkwa obwodu lwowskiego. Eksperci FRDL RO w Lublinie, który był partnerem stowarzyszenia Europejski Dialog ze Lwowa, przekazali najlepsze polskie doświadczenia z zakresu nowoczesnych metod zarządzania w administracji publicznej, w tym Programu Przejrzysta Polska.

Projekt został współfinansowany w ramach programu Polska Pomoc 2007 poprzez Ambasadę RP w Kijowie.


Przejrzysty samorząd na Ukrainie - edukacja samorządów ukraińskich z zakresu nowoczesnego zarządzania administracją publiczną (2006)

Głównym celem projektu było przekazanie doświadczenia w tworzeniu demokracji lokalnej naszym najbliższym sąsiadom z Ukrainy i najlepszych polskich praktyk funkcjonowania administracji. Zostały przekazane najlepsze osiągnięcia z zakresu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2001 oraz IWA 4:2005 w instytucjach, Modelu „6 zasad dobrego rządzenia”, Public Relations w samorządzie i programu Laboratorium „Przejrzystej Gminy”. Wśród najważniejszych działań projektu zostały zrealizowane: wizyta studyjno-szkoleniowa oraz spotkanie warsztatowe dziesięciu ekspertów polskich i ukraińskich w celu opracowania innowacyjnego programu szkoleniowego z zakresu zarządzania w administracji samorządowej dostosowanego do ukraińskich realiów w dzisiejszej dobie zmian gospodarczo-społecznych i rozwojowych. Materiały szkoleniowe zostały zawarte w wydanej publikacji „Przejrzysty samorząd na Ukrainie - nowoczesne metody zarządzania administracją publiczną”, która została zaprezentowana podczas polsko-ukraińskiej konferencji w Lublinie. W trakcie projektu eksperci dwóch różnych podejść w dziedzinie zarządzania w administracji publicznej mieli możliwość zaobserwowania różnic i podobieństw rezultatów wynikających z wdrożenia Modelu „6 zasad dobrego rządzenia” na przykładzie Urzędu Miejskiego w Łęcznej oraz systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta Kraśnik. Po dogłębnej analizie została opracowana unikalna tabela porównawcza ośmiu zasad ISO 9001:2000 i sześciu zasad przejrzystego samorządu ukazująca wspólne cechy głównych założeń i zasad, które mają jedną główną idee – polepszenie obsługi obywateli w jednostkach administracji publicznej. Wśród ponad siedemdziesięciu uczestników projektu z Ukrainy byli przedstawiciele administracji publicznej szczebla samorządowego, organizacji pozarządowych i ekspertów z piętnastu miast sześciu obwodów Ukrainy: donieckiego, kijowskiego, lwowskiego, łuhańskiego, rówieńskiego, winnickiego i wołyńskiego.

Partnerami RO FRDL w Lublinie byli Agencja Rozwoju Regionalnego Donbas z Doniecka, organizacja Europejski Dialog ze Lwowa, Urząd Miejski w Łęcznej oraz Gmina Miasta Kraśnik. Współfinansowanie przedsięwzięcia odbywało się w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


Przejrzysty samorząd na Ukrainie – II etap (2006).

Celem projektu była kontynuacja rozpoczętego procesu wdrażania wybranych zadań „Modelu 6 zasad dobrego rządzenia” w samorządach ukraińskich wspieranych przez polskich konsultantów trzech miast z regionu Donbas: Torez i Amwrosijewka z obwodu donieckiego oraz Stachanów z obwodu ługańskiego. W Doniecku odbyła się podsumowująca konferencja, na której również zaprezentowano publikację „Przejrzysty samorząd – propozycje dla miast Donbasu”, zawierająca opis programu „Przejrzysta Polska” oraz przykłady opracowanych Kodeksów etycznych oraz Kart usług dla czterech miast regionu (czwarte miasto przystąpiło do działań za swój koszt).

Głównym partnerem ukraińskim FRDL RO w Lublinie została Agencja Rozwoju Regionalnego Donbas. Z polskiej strony działania wspierały Urząd Miejski w Łęcznej oraz Gmina Miejska Kraśnik, którzy byli uczestnikami programu Laboratorium „Przejrzysta Gmina” oraz Akcji Masowej „Przejrzysta Polska”.

Projekt był współfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Ukraińskiej.


Przejrzysty samorząd na Ukrainie (2005)

W ramach projektu w Urzędzie Miasta Zdołbunow zostały pilotażowo wdrożone wybrane zadania trzech zasad programu Przejrzysta Polska: przejrzystości, profesjonalizmu oraz braku tolerancji dla korupcji. Wśród ponad trzydziestu beneficjentów projektu byli przedstawiciele organów samorządowych i organizacji pozarządowych Zachodniej i Centralnej Ukrainy. Oprócz udziału w szkoleniach i wizycie studyjno-szkoleniowej w województwie lubelskim uczestnicy wzięli udział w polsko – ukraińskiej konferencji „Public relations w samorządzie” w Kraśniku. Pilotażowy projekt okazał się dużym sukcesem i był gorąco przyjęty nie tylko w samorządach obwodu roweńskiego. Regionalny Ośrodek FRDL w Lublinie otrzymał dofinansowanie na pilotażowy projekt od Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA „Przemiany w Regionie”.