Laureatów kolejnej edycji Nagrody poznaliśmy 16 czerwca 2023 roku podczas Konferencji Samorządowej w Łodzi

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego została ustanowiona w 2016 r. przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich i jest przyznawana za wybitne osiągnięcia w kreowaniu ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Patron Nagrody był wybitnym mężem stanu. Jego szczególne zasługi dotyczą dwóch dziedzin, ważnych dla Polski i każdego obywatela odpowiedzialnie myślącego o przyszłości. Pierwszą z tych dziedzin była  samorządność lokalna. Profesor Jerzy Regulski był inicjatorem i liderem odbudowy w Polsce samorządów lokalnych, przygotowywał reformę samorządową, a od 1990 roku, jako pełnomocnik rządu, wprowadzał ją w życie. Był też jednym z założycieli i wieloletnim prezesem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, która dobrze zasłużyła się polskim samorządom.

Drugą dziedziną, w której zasługi profesora Regulskiego dla naszego kraju i obywateli są ogromne była urbanistyka oraz polityka przestrzenna i regionalna. Jerzy Regulski ukończył Wydział Inżynierii Politechniki Warszawskiej, a następnie uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego na Wydziale Architektury tej uczelni. Problemom gospodarki przestrzennej poświęcił wiele lat pracy naukowej na wyższych uczelniach Warszawy i Łodzi oraz w Polskiej Akademii Nauk. Prowadził również międzynarodowe badania porównawcze, poszukując najlepszych dla Polski rozwiązań. Był aktywnym członkiem i wiceprezesem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Idea Nagrody łączy te dwie, ściśle z sobą związane, dziedziny wielkich dokonań jej Patrona. Jednym z najważniejszych zadań samorządów lokalnych, których koncepcję profesor Jerzy Regulski z grupą swoich współpracowników tworzył, jest troska o ład przestrzenny polskich regionów, miast, miasteczek, wsi i osiedli.

Patron Nagrody do ostatnich tygodni swojego życia zajmował się problemami gospodarki przestrzennej i urbanistyki oraz samorządności i rozwoju lokalnego.

Nagroda imienia Jerzego Regulskiego przyznawana była w czterech kategoriach:

 • IDEI
  w postaci planu lub projektu urbanistycznego, koncepcji przestrzennej, wizji rozwoju przestrzennego czy innego przedsięwzięcia o podobnym charakterze
   
 • REALIZACJI DZIEŁA
  w postaci wdrożenia koncepcji urbanistycznej lub innej mającej charakter przestrzenny
   
 • WIEDZY I UPOWSZECHNIANIA
  w postaci pracy naukowej, publikacji, czy innej formy krzewienia lub poszerzania wiedzy związanej z urbanistyką, zagospodarowaniem i ładem przestrzennym
   
 • AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ
  rozumianej jako inicjatywy i działania przyczyniające się do podniesienia ładu przestrzennego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

W 2021 roku decyzją Kapituły została zmieniona formuła nagrody. Obecnie kandydatów do  nagrody zgłaszają struktury organizacyjne Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w kategorii WZMACNIANIE SAMORZĄDNOŚCI TERYTORIALNEJ oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich w kategorii KREOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO ZGODNIE Z ZASADAMI ZRÓWNOWAŻNOEGO ROZWOJU bądź inne instytucje za ich pośrednictwem.

Zapraszamy do odwiedzenia strony Nagrody imienia Jerzego Regulskiego

Wyniki V i VI edycji Nagrody Regulskiego