Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego poszukuje:

 

Specjalistki/Specjalisty ds. komunikacji i promocji

 

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalistki/Specjalisty ds. komunikacji i promocji będzie należało:

 • koordynowanie działań komunikacyjnych i promocyjnych Fundacji - tworzenie materiałów informacyjnych, wizerunkowych i promocyjnych
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie działań promocyjnych
 • prowadzenie profili społecznościowych, aktywna obecność w mediach społecznościowych, redagowanie strony internetowej FRDL
 • zwiększanie zasięgów informacji o działalności Fundacji, poprzez stały kontakt i współpracę z mediami - organizacja i koordynacja działań promocyjnych na konferencjach, kongresach itp.
 • pozyskiwanie patronatów i sponsorów do działań promocyjnych - prowadzenie działań promocyjnych w ramach projektów realizowanych przez FRDL, w tym projektów międzynarodowych
 • nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji wizualnej FRDL.

Od Kandydatek/Kandydatów oczekujemy przede wszystkim umiejętności pisania i redagowania tekstów w dobrej polszczyźnie oraz w języku angielskim.

Ponadto od osoby zatrudnionej oczekiwać będziemy:

 • samodzielności w działaniu, kreatywności i inicjatywy w kreowaniu działań promocyjnych
 • sprawnego posługiwania się mediami społecznościowymi w działalności promocyjnej i pełnego wykorzystywania ich potencjału w budowaniu wizerunku FRDL
 • podstawowych umiejętności obsługi programów graficznych (np. Canva) i obsługi materiałów wideo
 • Osoby ubiegające się o pracę na tym stanowisku powinny cechować się:
 • wykształceniem wyższym
 • doświadczeniem w prowadzeniu działań promocyjnych/public relations (2+ lata)
 • kompetencjami społecznymi, w tym łatwością w nawiązywaniu kontaktów i umiejętnością pracy w zespole.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość problematyki samorządu terytorialnego
 • znajomość środowiska organizacji pozarządowych w Polsce i specyfiki ich funkcjonowania
 • podstawowa znajomość zasad SEO, w tym umiejętność optymalizacji treści pod kątem wyszukiwarek, doświadczenie w obsłudze narzędzi do wysyłek newsletterów.

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w jednej z najważniejszych organizacji pozarządowych w Polsce
 • samodzielność i przestrzeń do realizacji własnych pomysłów w komunikacji działań Fundacji
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • konkurencyjny i przejrzysty system wynagrodzeń
 • hybrydową organizację czasu pracy (zadania realizowane zarówno w naszym biurze na Żoliborzu w Warszawie, jak i w formie zdalnej).

Zainteresowane Kandydatki/zainteresowanych Kandydatów prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego zawierającego m.in. informacje o zrealizowanych działaniach oraz projektach komunikacyjnych i promocyjnych. Aplikacje należy wysłać na adres kadry@frdl.org.pl w terminie do 24 kwietnia 2024 roku. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.

 

W przesyłanym CV prosimy o zamieszczenie zgód dotyczących przetwarzania danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji i niewymienionych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji przez Administratora – Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Edwarda Jelinka 6, 01-646 Warszawa, na stanowisko Specjalista ds. komunikacji i promocji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w trakcie procesu rekrutacji w celu wprowadzenia tych danych do bazy Administratora – Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Edwarda Jelinka 6, 01-646 Warszawa i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Edwarda Jelinka 6, 01-646 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem: kadry@frdl.org.pl. 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: a) przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko Specjalista ds komunikacji i promocji, w oparciu o zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, a także w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o pracę, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy, b) wprowadzenia danych osobowych do bazy Administratora i ich przetwarzania na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora: pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagających naszą działalność tj do prowadzenia rozliczeń, księgowości, działalności marketingowej oraz udostępniającym platformę do przeprowadzenia telekonferencji, spotkań online, konferencji wideo, webinariów, podmiotom audytującym naszą działalność, bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń. 4. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych (Google) oraz infrastruktury IT, marketingowych, podmioty te mogą działać poza EOG, co może powodować przekazywanie danych poza obszar EOG 5. Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 a) powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na wskazane stanowisko, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody, a dane osobowe wskazane w pkt 2 b) powyżej będą przetwarzane okres 12 miesięcy, albo do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu. 6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: kadry@frdl.org.pl 8. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) powyżej w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, zgodnie z art. 221 §4 Kodeksu pracy jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania, a ich niepodanie uniemożliwi należyte przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2 a) w zakresie niewymienionym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy, ani innych przepisach szczególnych znajdujących zastosowanie zgodnie z art. 221 § 4 Kodeksu pracy oraz danych osobowych, o których mowa w pkt 2 b) powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym ani warunkiem zawarcia umowy. 11. W stosunku do Kandydatek/Kandydatów nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.