VII Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL) oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST, odbędzie się 6 i 7 września w Warszawie. W programie przekrój najważniejszych tematów związanych z zarządzaniem w samorządzie terytorialnym w Polsce!


Tegoroczne wydarzenie realizujemy pod hasłem: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów. Wieloletnie doświadczenie organizacji Kongresu Sekretarzy pozwala nam twierdzić, że innowacje i współpraca są kluczowe dla rozwoju samorządu terytorialnego. Kongres Sekretarzy to przestrzeń, w której Sekretarze mogą wymieniać się wiedzą, inspiracjami i najlepszymi praktykami. Kongres to również miejsce budowania silnych więzi i rozwoju wspólnych projektów, które pozytywnie wpływają na jakość zarządzania lokalnymi społecznościami – mówi Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.

Kongres otworzy debata Kierunki zmian w samorządzie terytorialnym, w której weźmie udział dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu FRDL. Wybitni eksperci i praktycy omówią kluczowe kwestie dotyczące polityki lokalnej oraz wyzwań i zmian jakie każdego dnia dotykają samorząd terytorialny.

W styczniu 2023 roku Sejm przyjął ustawę nowelizującą Kodeks wyborczy, która w istotny sposób wpłynie na realizację przez gminy zadań związanych z organizacją nachodzących wyborów. Dlatego ważną częścią Kongresu będzie wystąpienie: Pani Magdaleny Pietrzak, Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej: Jak zorganizować i sprawnie przeprowadzić wybory po zmianach kodeksu wyborczego. Zadania i obowiązki samorządu terytorialnego.

Uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość wzięcia udziału w licznych sesjach, w których będą omawiane aktualne tematy dotyczące:

  • pozycji prawnej Sekretarza JST,
  • amerykańskich doświadczeń w zarządzaniu samorządem terytorialnym,
  • ujednolicenia procedur ochrony danych osobowych w sektorze publicznym,
  • zmian w zakresie dostępu do informacji publicznej,
  • oraz standardów dostępności w administracji samorządowej.

Kongres Sekretarzy będzie miejscem dyskusji nt. angażowania pracowników w wolontariat pracowniczy oraz prezentacji wdrożonych w samorządzie dobrych praktyk w zakresie pracy zdalnej i równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Podczas Kongresu poznamy samorządy, które otrzymały Europejski Znak Jakości Zarządzania ELOGE. Program Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym obejmuje weryfikację przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

W trakcie trwania Kongresu Nagrodzimy Laureatów Konkursu Dobre Praktyki Organizacji i Zarządzania w Administracji Samorządowej. Konkurs to przegląd najlepszych praktyk, które stanowią inspirację i motywację do prowadzenia efektywnych działań w obszarach zarządzania administracją samorządową. Prezentacja nagrodzonych dobrych praktyk nastąpi podczas Kongresu. Celem Konkursu jest identyfikacja ciekawych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarzadzania kadrami i obsługi mieszkańców. Więcej o konkursie tutaj: https://frdl.org.pl/sekrety-zarzadzania/sekrety-zarzadzania-konkurs-dla-jst-1

VII Krajowy Kongres Sekretarzy to najważniejsze wydarzenie dedykowane Sekretarzom i osobom odpowiedzialnym za zarządzanie w samorządzie terytorialnym. To szczególne miejsce, w którym eksperci, przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu w myśl: Współpraca odpowiedzią na stale występujące zmiany i zjawiska kryzysów będą mogli dyskutować o przestrzeni do współpracy. Szczegółowe zagadnienia programowe dostępne na stronie Kongresu w zakładce PROGRAM.

Partnerem Międzynarodowym VII Kongresu Sekretarzy jest Rada Europy. Patronaty Merytoryczne: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, Główny Urząd Statystyczny, Państwowa Inspekcja Pracy i NASK. Partnerami wydarzenia są również liczne organizacje samorządowe, przedstawiciele lokalnych władz, media oraz Partnerzy biznesowi.

Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji:

www.kongressekretarzy.pl