Współpraca na rzecz najmłodszych źródłem radości i pozytywnego myślenia - pod takim hasłem w Lublinie w dniu 19 maja br. odbyła się Konferencja Inaugurująca Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych Województwa Lubelskiego, w której udział wzięło ponad 80 osób.

– Inicjatywa powołania Forum pojawiła się w trakcie realizacji Programu podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim (POWER), w ramach którego w latach 2021-2022 przeszkoliliśmy 490 przedstawicieli władz samorządowych, pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, podmiotów niepublicznych planujących prowadzenie/prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z gmin woj. lubelskiego – mówi Barbara Wilkołazka, koordynatorka programu i pomysłodawczyni Konferencji, która również będzie koordynatorką Forum.

Podobnie jak ponad 85 forów samorządowych działających przy ośrodkach naszej Fundacji na terenie całej Polski, powołane Forum będzie organizacją szkoleniowo-konsultacyjno-doradczą. – Cieszymy się, że nasze Forum jest już drugim działającym przy FRDL zrzeszeniem osób zajmujących się opieką nad dziećmi do lat 3 (pierwsze działa od 3ch lat w woj. śląskim). Dzięki temu będziemy mogli zgłębiać naszą wiedzę, wymieniać się doświadczeniem z naszymi koleżankami oraz podejmować wspólne inicjatywy –- mówi Natalia Gmurkowska, Koordynatorka Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego.

Konferencja składała się z dwóch części merytorycznych, które zostały przygotowane we współpracy z doświadczonymi doradcami, wykładowcami, trenerami szkoleń i projektów w sferze edukacji, w tym od lat współpracują z samorządami, jednostkami podległymi, instytucjami oraz FRDL.

Aktywny udział w Konferencji oraz debacie dot. praktycznych aspektów funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych w Polsce i ich rolą w lokalnym społeczeństwie wzięli: Michał Krawczyk, Poseł na Sejm, wchodzący w skład Parlamentarnego Zespołu ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do lat 3, przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego, zarządzający programem Maluch plus 2022-2029 oraz eksperci, decydenci JST, przedstawiciele żłobków i klubów dziecięcych samorządowych i prywatnych, a także przedstawiciele sektora pozarządowego.

W trakcie wydarzenia zostały poruszone najważniejsze kwestie z obszarów organizacji żłobków i klubów dziecięcych, w tym podczas zatrudniania osób, funkcjonowania instytucji, w tym aspektów prawa pracy i zarządzania, a także roli dyrektora jako kierownika zakładu pracy w budowaniu jakości świadczonej opieki i rozwoju małego dziecka. Burzliwa dyskusja zakończyła się szeregiem pytań skierowanych do przedstawicieli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, prezentujących założenia i najważniejsze kamienie milowe realizacji inwestycji przez samorządy, prywatne i pozarządowe podmioty w ramach programu Maluch plus 2022-2029.

Michał Krawczyk podczas swojego wystąpienia pt. Działania na rzecz wysokiej jakości opieki oraz wszechstronnego rozwoju dzieci w wieku do lat trzech przedstawił założenia niedawno złożonego projektu dot. zmian ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Projektowane zmiany polegają na przyznaniu osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 szczególnych przywilejów oraz uprawnień, a także na ustanowieniu dnia 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka. Proponowane działania podyktowane są potrzebą ustanowienia systemu nagradzania i uhonorowywania wykonujących zawód zaufania publicznego, jakim jest zawód opiekuna, dziennego opiekuna i niani. Rola jaką osoby te pełnią w wychowaniu małego dziecka, stwarzając im warunki do prawidłowego, bezpiecznego i harmonijnego rozwoju, nierzadko sprowadza się do roli zbliżonej do roli rodziców. Co niemniej ważne, projektowana ustawa wprowadza do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 dodawany rozdział „Dzień Opiekuna oraz uprawnienia i obowiązki opiekuna”. W rozdziale tym ustanawia się szczegółowy katalog obowiązków opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz niani.

Debata dot. praktycznych aspektów funkcjonowania żłobków I klubów dziecięcych w Polsce i ich rolą w lokalnym społeczeństwie mocno wykroczyła poza swoje ramy czasowe, ale uczestnicy chętnie korzystali z doskonałej okazji poruszenia ważnych i często problematycznych tematów dla środowiska
żłobków i klubów dziecięcych.
Podsumowując całość spotkania, zdecydowana większość ekspertów i uczestników wydarzenia wskazywała na potrzebę diametralnych zmian, a może nawet stworzenia od początku nowej ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Michał Krawczyk zobowiązał się do dalszej współpracy z Lubelskim Forum Żłobków i Klubów Dziecięcych oraz do bycia jego ambasadorem w Sejmie, gdzie będzie reprezentował interesy przedstawicieli instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wraz z ekspertami chętnie włączy się do działań rzeczniczych, co potwierdziła Małgorzata Zielińska, Wiceprezeska Zarządu FRDL, która również brała udział w wydarzeniu. Liczymy na trwała i owocna współpracę!

Wydarzenie zostało objęte patronatami przez: Związek Gmin Lubelszczyzny i Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug. Dzięki współpracy partnerskiej z firmami Moje Bambino, Nowa Szkoła oraz Ekoinbud przedstawiciele JST, żłobków samorządowych i prywatnych mieli niesamowitą okazję osobiście porozmawiać o świadczonych usługach i naocznie zobaczyć produkty, które przeznaczone na wyposażenie żłobków i klubów dziecięcych.