Informujemy, że nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( art. 3 ust. 5), nałożyła na gminy nowy obowiązek sprawozdawczy w zakresie gospodarowania nieczystości ciekłych. Nowe, roczne sprawozdanie składa się za poprzedni rok kalendarzowy właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nie później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy. 

W tym roku sprawozdanie to składane jest po raz pierwszy za rok 2023 do końca kwietnia 2024 r.
Zapraszamy Państwa na szkolenie 03 kwietnia podczas którego:
• Kompleksowo przeanalizujemy zasady sporządzania sprawozdania, wskażemy jak poprawnie opracować dokument, a następnie przekazać go stosownym podmiotom.
• Przedstawimy genezę powstania ustawowego obowiązku corocznego składania sprawozdania, jego adresatów, zakres i formę, a także sankcje jakie mogą być nałożone za niewywiązywanie się z tego obowiązku.
• Wskażemy jak powinny być gromadzone i weryfikowane dane służące do sporządzenia sprawozdania.
• Zwrócimy także uwagę na aktualne problemy z jakimi gminy spotykają się w praktyce w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi.