Tematem przewodnim V EKS był SAMORZĄD – RAZEM DLA PRZYSZŁOŚCI, który odbył się w Krakowie w dniach 8 – 9 kwietnia 2019 roku. Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

W tym roku Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz FRDL MISTiA byli partnerami Kongresu. Wielostronna i bezpośrednia współpraca regionów i miast europejskich w sferach społecznych i ekonomicznych rozwinęła się w ostatnich latach do poziomu, który wywiera istotny wpływ na politykę i gospodarkę nie tylko poszczególnych państw ale także całego kontynentu.

Gości Kongresu - to ponad 2000 osób – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.