Znamy Laureatów Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2020!

W dniu 11 grudnia 2020r. w sali Urzędu Statystycznego w Lublinie odbyła się konferencja prasowa, podczas której zostały ogłoszone wyniki Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2020. Okolicznościowe statuetki dla laureatów wręczyli dr Krzysztof Markowski, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie oraz Natalia Gmurkowska, Koordynatorka Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego FRDL Lublin.

Serdecznie gratulujemy tegorocznym laureatom Rankingu!

I miejsce: Gmina Głusk,
II miejsce: Gmina Jastków,
III miejsce: Gmina Konopnica,
IV miejsce/wyróżnienie: Gmina Puchaczów
, której wynik był mniejszy jedynie o 0,005 punktu w porównaniu z 3.miejscem.

Ideą Rankingu Gmin organizowanego corocznie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Wyniki oparte są o dane statystyczne za lata 2017-2019. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Naszą intencją jest, aby organizowany corocznie Ranking Gmin Lubelszczyzny był przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. 

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2020 został objęty patronatami honorowymi przez Wojewodę Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Związek Gmin Lubelszczyzny. Patronaty medialne (krajowe i regionalne): TVP3 Lublin, Radio Lublin, Serwis Samorządowo-Administracyjny, Forum Samorządowe, Tygodnik Zamojski, Tygodnik Wspólnota, Nowa Gazeta Biłgorajska, Gazeta Biłgorajska, Słowo Podlasia.

Celem rankingu jest ocena potencjału, aktywności i wyników osiąganych przez gminy województwa lubelskiego w sferze społecznej i gospodarczej dokonywana na podstawie danych gromadzonych przez system statystyki publicznej oraz inne instytucje publiczne. 

Lista Laureatów Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2020:

1

Gmina Głusk

67,0

2

Gmina Jastków

57,4

3

Gmina Konopnica

56,882

4

Gmina Puchaczów

56,877

5

Gmina Miejska Tomaszów Lubelski

56,5

6

Gmina Wólka

56,3

7

Gmina Niemce

53,8

8

Gmina Międzyrzec Podlaski

53,7

9

Gmina Łukowa

53,4

10

Gmina Łuków

53,317

11

Gmina Aleksandrów

53,314

12

Gmina Zamość

53,303

13

Gmina Garbów

52,8

14

Gmina Miejska Biłgoraj

52,7

15

Gmina Mełgiew

52,5

16

Gmina Biała Podlaska 

51,9

17

Gmina Miejska Świdnik

51,240

18

Gmina Łęczna

51,209

19

Gmina Niedrzwica Duża

51,1

20

Gmina Nałęczów

50,8

Pełne informacje można pobrać na dole strony w formie prezentacji pdf.

Do oceny poziomu rozwoju gminy wykorzystano syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 12 wskaźników mierzących w sposób bezpośredni i pośredni potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Przy doborze wskaźników kierowano się kryterium merytorycznym, dążąc do wyłonienia zmiennych pozwalających na pomiar i wielowymiarową ocenę sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin. Miernik syntetyczny odzwierciedla takie aspekty rozwoju lokalnego, jak: polityka finansowa, działalność inwestycyjna, aktywność w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, przedsiębiorczość, sytuacja na lokalnym rynku pracy, działalność kulturalna, jakość administracji publicznej, sytuacja demograficzna oraz aktywność w sferze usług społecznych. Drugim kryterium doboru zmiennych była dostępność danych w bazach danych GUS lub możliwość ich pozyskania ze źródeł zewnętrznych. Zastosowanie po raz kolejny tej samej metodologii pozwala nie tylko na porównywanie poszczególnych gmin Lubelszczyzny między sobą, ale również na analizowanie trajektorii ich rozwoju w odniesieniu do wyników poprzednich edycji Rankingu.

Jak podkreśliła Natalia Gmurkowska, Koordynatorka Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego FRDL Lublin Tegoroczna edycja Rankingu Gmin przypadła niewątpliwie na szczególny okres. Wszyscy musimy mierzyć się z kryzysem pandemicznym, który dotyka wszystkich obszarów naszego życia. Już obecnie samorządowcy szacują ubytki w swoich budżetach na ok. 10 proc. dochodów własnych. Ciekawe, że w tym tych trudnych warunkach, lokalni włodarze deklarują, że nie stracą z oczu swoich priorytetów rozwojowych i będę starać się realizować zaplanowane inwestycje i utrzymać pozycje zajmowane w rankingach.”

W tegorocznej edycji rankingu najwyższe wartości dla poszczególnych wskaźników osiągnęły następujące gminy:

Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2017-2019)

1. Gmina Puchaczów 4990,8
2. Gmina Miejska Puławy 3110,5
3. Gmina Cyców 3071,2

Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2017-2019)

1. Gmina Głusk 2270,5
2. Gmina Wilkołaz 1712,3
3. Gmina Lubartów 1533,2

Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2017-2019)

1. Gmina Aleksandrów 0,0
2. Gmina Wohyń 0,0
3. Gmina Janów Podlaski 0,8

Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2019 r.

1. Gmina Zamość 259,4
2. Gmina Miejska Krasnystaw 276,0
3. Gmina Miejska Tomaszów Lubelski 281,5

Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2017-2019)

1. Gmina Ułęż 3656,1
2. Gmina Sosnowica 1950,2
3. Gmina Rossosz 1260,7

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2019 r.

1. Gmina Kodeń 227,6
2. Gmina Jeziorzany 224,2
3. Gmina Łomazy 207,1

Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w 2019

1. Gmina Miejska Tomaszów Lub. 156,6
2. Gmina Miejska Biłgoraj 121,3
3. Gmina Konopnica 120,6

Bezrobotni zarejestrowani na 1000 ludności w wieku produkcyjnym

1. Gmina Konopnica 21,1
2. Gmina Trzebieszów 21,3
3. Gmina Głusk 21,4

Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem w 2019 r.

1. Gmina Łęczna 64,5
2. Gmina Potok Górny 64,4
3. Gmina Wólka 64,0

Średnioroczny przyrost naturalny na 1000 ludności (za lata 2017-2019)

1. Gmina Głusk 5,9
2. Gmina Wólka 5,5
3. Gmina Łuków 5,4

Średnioroczne saldo migracji na 1000 ludności (za lata 2017-2019) 

1. Gmina Głusk 29,0
2. Gmina Wólka 16,3
3. Gmina Konopnica 14,1

Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat w 2019 r.

1. Gmina Miejska Biłgoraj 136,9
2. Gmina Miejska Tomaszów Lub. 127,8
3. Gmina Puchaczów 116,7

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu z Natalią Gmurkowską: n.gmurkowska@frdl.org.pl /+48 502 525 121