• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady zagospodarowania składników zbędnych majątku ruchomego: przekazanie, sprzedaż, likwidacja zużytych i uszkodzonych składników w samorządowych i rządowych jsfp w świetle obowiązujących regulacji prawnych

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniach do 29 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie gospodarowanie składnikami majątkowymi Jednostek Sektora Finansów Publicznych, w szczególności majątkiem zbędnym i nienadającym się do użytku.

Ważne informacje o szkoleniu

• Zgodnie z ustawowym obowiązkiem, jednostki sektora finansów publicznych powinny posiadać wyłącznie składniki majątku zdatne do użytku i faktycznie wykorzystywane do realizacji celów statutowych. W wielu jednostkach gromadzi się zbędne „zapasy” w obawie, że ich przekazanie lub likwidacja mogą przyczynić się do narażenia kierownictwa jednostki na zarzut niegospodarności i naruszenia dyscypliny finansów publicznych. 
• Podczas proponowanego szkolenia zostaną omówione poprawne zasady gospodarowania składnikami majątkowymi i finansowymi, wskazane podstawy prawne oraz zasady postępowania „krok po kroku” ze zbędnym lub zużytym sprzętem. 
• Prowadząca omówi, jak zgodnie z obowiązującymi przepisami postępować ze zbędnymi elementami środków trwałych, pozostałymi środkami trwałymi i innymi zbędnymi składnikami majątku ruchomego. Kiedy je: przekazać, sprzedać, zlikwidować zużyte i uszkodzone składniki jako odpady elektroniczne i elektryczne. Przedstawione procedury ułatwią formalne uregulowanie tej kwestii.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Ugruntowanie praktycznej wiedzy w zakresie gospodarowania rzeczowymi składnikami finansowanymi, pochodzącymi ze środków publicznych we wszystkich jsfp oraz dostarczenie projektu wewnętrznych procedur, regulujących tę problematykę. 
• Zapoznanie uczestników z obowiązującymi zasadami postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – likwidacja, utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych.
• Omówienie zasady jawności i przejrzystości, obowiązującej w zarządzaniu wyposażeniem finansowanym, pochodzącym ze środków publicznych. 
• Poznanie zasad ustalania wartości ww. składników majątkowych.
• Wskazanie sposobu uregulowania odpowiedzialności za wykorzystywane składniki majątkowe przez pracowników, w tym za szkodę na mieniu i inne braki. Spełnienie standardu kontroli zarządczej zgodnej z ochroną i gospodarowaniem zasobami jednostki.
• Poznanie zasad postępowania z rzeczami przyjętymi przez biuro rzeczy znalezionych.
• Uczestnicy uzyskają m. in. odpowiedzi na następujące pytania:
- W jaki sposób ustalamy cenę rynkową (godziwą)? Czy i kiedy powołujemy rzeczoznawcę? 
- Jak ma pracować komisja kasacyjna i komisja likwidacyjna?
- Kto i kiedy podejmuje decyzję w sprawie likwidacji?
- Jakie są granice odpowiedzialności członków komisji za kwalifikację sprzętu do kasacji i likwidację?
- W jaki sposób następuje utylizacja zbędnego sprzętu, a kiedy i w jaki sposób dokonujemy darowizny lub sprzedaży?
- Jaka procedura obowiązuje w zakresie likwidacji sprzętu wykorzystywanego do przetwarzania danych oraz sprzętu newralgicznego?
- Czy składniki możemy sprzedać pracownikom lub radnym?
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, w tym wzorów procedur wewnętrznych dotyczących omawianego tematu.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Szczególne zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych – posiadanie składników zdatnych i wykorzystywanych przez jednostkę.
2. Rodzaj i podstawy prawne odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone i wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych – sposoby powierzania i rozliczania, w tym odpowiedzialność materialna.
3. Prawne zasady odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych za gospodarowanie majątkiem jednostki, w jednostkach sektora samorządowego i rządowego dysponującego majątkiem Skarbu Państwa.
4. Omówienie obowiązujących przepisów prawnych, regulujących sposoby gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego jednostek Skarbu Państwa w powiązaniu z ustawą o zarządzaniu mieniem państwowym.
5. Konieczność przeprowadzania okresowej (w tym przedinwentaryzacyjnej) oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych do prowadzonej działalności statutowej jednostki, wyeliminowanie składników zbędnych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz zepsutych, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników.
6. Szczególne zasady postępowania z rzeczami przyjętymi przez biuro rzeczy znalezionych. 
7. Komisja Kwalifikacyjna, Komisja Likwidacyjna  – powołanie, zasady działania, dokumentacja.
8. Procedura kwalifikacji składników do zbędnych i zużytych – opinia rzeczoznawcy, czy zawsze jest konieczna? 
9. Zasady ustalenia wartości składników majątkowych – stopień zużycia, wartość godziwa. Wartość zakupu, wartość księgowa, wartość rynkowa, wartość oferowana.
10.  Sprzedaż zbędnych składników znacznej wartości – przetarg, zaproszenie do rokowań, sprzedaż w trybie ofertowym. 
11.  Darowizny na rzecz uprawnionych podmiotów.
12.  Darowizna między jednostkami – wniosek, protokół zdawczo- odbiorczy, obieg dokumentów finansowo-księgowych.
13.  Zasady likwidacji sprzętu służącego do przetwarzania danych i sprzętu newralgicznego.
14. Likwidacja – sprzedaż na surowce wtórne: bezpośrednio lub przez uprawniony podmiot.
15. Szczególny tryb likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wyposażenia stanowiącego odpady w oparciu o ustawę o odpadach.
16. Sposób ujmowania likwidacji, sprzedaży, darowizny w księgach rachunkowych i ewidencji. 
17.  Wzory wewnętrznych procedur.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy oraz pracownicy pionów administracyjno-gospodarczych, księgowi samorządowych i rządowych jednostek: urzędów miast i gmin, starostw, urzędów marszałkowskich, jednostek oświaty - w tym szkół i przedszkoli, poradni, pomocy społecznej, urzędów pracy, instytucji kultury, sportu, państwowych jednostek budżetowych, itp., osoby odpowiedzialne w jednostce za problematykę gospodarowania, ewidencji oraz inwentaryzację wyposażenia i jej rozliczenie, członkowie komisji likwidacyjnych, ds. przeglądu i kasacji składników zbędnych, pracownicy prowadzący „biura rzeczy znalezionych”, pracownicy pionów finansowo-księgowych urzędów jst, zajmujący się księgową likwidacją środków trwałych i innych składników majątkowych oraz wyceną, a także kontrolerzy wewnętrzni oraz audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca - ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Przy zgłoszeniach do 29 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 czerwca 2024 r.