• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Urlopy i inne zwolnienia od pracy w 2023 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z dyrektywy w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów

online

Koszt udziału dla członków Forum: 250 zł.
Koszt udziału dla osób zainteresowanych: 339 zł., przy zgłoszeniu do 8/09 – 299 zł.
 

Ważne informacje o szkoleniu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum.
Zachęcamy Państwa także do udziału w spotkaniach szkoleniowych oraz do zrzeszenia się w Forum!
Więcej informacji: https://frdl.lublin.pl/fora/forum-kadrowo-placowe/dolacz-do-forum-7 
Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Według jakich reguł pracownicy mogą korzystać z urlopów opiekuńczych?
• Jakie zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego spowodowało wdrożenie dyrektywy Nr 2019/1158 w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów?
• Według jakich reguł pracownicy mogą korzystać z urlopów związanych z rodzicielstwem w okresie przejściowym?
• Na jakich zasadach można korzystać ze zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem?
•  Biorąc udział w spotkaniu Uczestnicy mają możliwość konsultacji z ekspertem problemowych zagadnień.

zwiń
rozwiń
Program

1. Urlop wypoczynkowy
• Pierwszy urlop. 
• Ustalanie wymiaru:
- staż pracy (w tym staż wypracowany za granicą) i okresy zaliczane, w tym m.in.: okresy nauki, pracy w gospodarstwie rolnym, służbie wojskowej, rejestrowany okres bezrobocia (pobieranie zasiłku lub stypendium) i inne okresy nieświadczenia pracy,
- wymiar etatu a wymiar urlopu,
- urlop uzupełniający,
- zmiana etatu a wymiar,
- wymiar przy zatrudnieniu jednoczesnym u tego samego i różnych pracodawców.
• Udzielanie urlopu na godziny (art. 1542 KP).
• Urlop proporcjonalny.
• Przypadki wpływające na zmniejszenie wymiaru (art. 1552 KP).
• Planowanie urlopu:
- kodeksowa zasada terminu udzielenia (art. 161 i 168 KP),
- podział na części (art. 165 KP),
- przesunięcie terminu urlopu (art. 164 i 165 KP), udzielenie w innym terminie (art. 166 KP) - odwołanie z urlopu.
• Urlop na żądanie.
• Urlop udzielany w trybie art. 163 § 3 KP (bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, oj-cowskim).
• Szczególne regulacje urlopowe: urlop pracownika młodocianego, pracownicy niepełnosprawni, pra-cownicy tymczasowi.
• Zagadnienia szczególne:
- urlop udzielany po długotrwałej przerwie spowodowanej chorobą a konieczność odbycia kon-trolnych badań lekarskich,
- zmiana statusu z pracownika podlegającego pragmatykom (np. Karta Nauczyciela, pracownik tymczasowy) na „pracownika kodeksowego” a wymiar urlopu  ,
- przestój a urlop wypoczynkowy,
- urlop w okresie wypowiedzenia definitywnego i zmieniającego.
• Przedawnienie prawa do urlopu wypoczynkowego.
2. Urlop bezpłatny
a. Dwa tryby: na wniosek pracownika, z inicjatywy pracodawcy.
b. Wpływ na uprawnienia pracownicze.
3. Inne urlopy
a. Urlop szkoleniowy: komu przysługuje i jaki jest jego wymiar, z inicjatywy pracodawcy i na wniosek pracownika.
b. Urlop doktoranta: przesłanki nabycia prawa do urlopu, fakultatywność czy obligatoryjność udzielenia.
4. Zwolnienia od pracy
• Przypadki określone w rozporządzeniu MPiPS z 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tzw. urlopy okolicznościowe):
- przesłanka związku czasowego z okolicznością (wystąpienie z wnioskiem po dłuższym okresie od zdarzenia uzasadniającego udzielenie zwolnienia),
- przesłanka pokrewieństwa i powinowactwa (powtórne małżeństwo; ślub cywilny i wyznaniowy; rozwód lub separacja a zgon i pogrzeb małżonka, teścia i teściowej pracownika),
- czy urlop okolicznościowy przysługuje: na ślub zakonny dziecka, pogrzeb babci/dziadka małżon-ka, byłego małżonka, teściowej/teścia byłego małżonka,
- sposób usprawiedliwienia,
- wynagrodzenie za czas zwolnienia. 
• Dni wolne na poszukiwanie pracy.
5. Urlopy związane z rodzicielstwem 
a. Macierzyński: katalog osób uprawnionych, podział urlopu macierzyńskiego pomiędzy uprawnionymi osobami.
b. Rodzicielski: podział uprawienia pomiędzy rodzicami, łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą i jego wpływ na wymiar.
c. Wychowawczy: maksymalny wymiar i termin wykorzystania, obniżenie wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego: ochrona trwałości stosunku pracy, wpływ na wymiar urlopu wypoczynko-wego.
d. Ojcowski: zasady korzystania, śmierć dziecka a prawo do urlopu ojcowskiego.
e. 2 dni zwolnienia na dziecko do 14 roku życia:
- podział uprawienia pomiędzy dwoje rodziców,
- korzystanie ze zwolnienia w przypadku, gdy dzieci pracownika pochodzą z dwóch różnych związków małżeńskich.
6. Dyrektywa w/s równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym rodziców i opiekunów (2019/1158) 
a. Jakie zmiany spowodowało wdrożenie dyrektywy w zakresie: urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego.
b. Na czym polega: urlop opiekuńczy, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej.
7. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, kierownicy, pracownicy działów kadrowo-płacowych i administracyjno-organizacyjnych gmin, miast, powiatów woj. lubelskiego oraz ich jednostek podległych 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług, wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.lublin.pl lub mailem na adres forumsamorzadowe@frdl.lublin.pl do 29 września 2023r. Karta dostępna na https://frdl.lublin.pl/fora/forum-kadrowo-placowe/najblizsze-spotkania-forum-6
UWAGA: Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.