• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kwalifikowalność wydatków w ramach projektów oraz przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich 2021-2027

online
Miejsce
Internet
Termin
21 sierpnia 2024
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
409/449 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 sierpnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie kwalifikowalność i rozliczanie wydatków projektów dofinansowanych ze środków UE w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe omówienie zasad kwalifikowalności projektów oraz przedsięwzięć planowanych do wdrożenia w ramach Perspektywy Finansowej 2021-2027. Przybliża nowe wymogi jakie stawiane są Beneficjentom w Nowej Perspektywie.
• Szkolenie pozwala pozyskać wiedza niezbędną do tworzenia i realizacji nowych projektów lub oceny projektów w części dotyczącej kwalifikowalności wydatków.
• Uczestniczki i uczestnicy zauważą najważniejsze różnice w kwalifikowalności wydatków wobec perspektywy 2014-2020, co pozwoli wykorzystać szanse jakie daje nowe rozdanie środków europejskich oraz zabezpieczyć ryzyka, które z nim się wiążą.
Zajęcia adresowane są zarówno do osób zaawansowanych, które realizowały projekty unijne w poprzednich perspektywach, jak i osób początkujących. Zajęcia poprowadzi uznana ekspertka specjalizująca się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrująca się na osiąganiu celów projektów, która rzetelnie, konkretnie i szczegółowo przekaże wiedzę oraz odpowie na najważniejsze pytania. Opnie uczestniczek i uczestników szkoleń prowadzonych przez Trenerkę:
• Metoda rysunków uproszczonych to strzał w dziesiątkę jeśli chodzi o zapamiętywanie treści z przedstawianego materiału.
• Profesjonalnie prowadzone szkolenie, duża wiedza prowadzącej i umiejętność jej przekazywania.
• Rzeczowo, profesjonalnie, czytelnie. Najlepsze szkolenia, w których uczestniczyłam to te prowadzone przez tą Trenerkę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Dowiesz się, jak ocenić kwalifikowalność wydatków.
• Będziesz wiedzieć, jak stworzyć budżet własnych projektów.
• Będziesz umieć zdecydować o kwalifikowalności VAT w swoich projektach.
• Dowiesz się, jak zabezpieczyć ryzyko związane z wymaganym okresem trwałości dla zakupionych w projekcie środków trwałych zarówno w EFS+ jak i w EFRR i FS.
• Będziesz umieć zaplanować właściwą formę wynagrodzeń dla personelu projektu.
• Dowiesz się jakie są najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości w zakresie kwalifikowalności wydatków w projektach.
• Poznasz odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z przedmiotem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027.
• Matryca kwalifikowalności.
• VAT – nadchodzi rewolucja?
• Cross-financing w EFRR/FS a EFS+ - czy w EFS+ zakupy środków trwałych objęte są zasadą trwałości?
• Zakupy środków trwałych a amortyzacja – nowe podejście.
• Trwałość projektów i przedsięwzięć także w ramach EFS+.
• Wynagrodzenia personelu, w tym dodatkowe zasady obowiązujące w FERS 2021-2027.
• Uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości.
2. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

Szkolenie prowadzone jest w formule interaktywnej. W trakcie będą wykorzystywane różnorodne metody szkoleniowe: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, analiza przypadków oraz dyskusja. Uczestniczki i uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań, na które na bieżąco będą uzyskiwać odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Podmioty (urzędy publiczne szczebla rządowego i samorządowego, WUP, PUP, uczelnie, instytucje badawcze, instytucje kultury, szpitale, przychodnie, szkoły, przedszkola zarówno publiczne jak i niepubliczne, fundacje, stowarzyszenia, firmy) korzystające z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS).
• Instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje i Stowarzyszenia pełniące rolę Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej w FE 2021-2027).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych na lata 2021-2027, właścicielka firmy Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach FERS 2021-2027 oraz w ramach FEDS 2021-2027. Jest praktyczką, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla beneficjentów funduszy europejskich od 2004r. Pracuje na zlecenie takich m.in. instytucji jak: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Lubelskiego, Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, Śląskiego, Urzędu Miasta w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Wrocławiu, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego, Instytutu Lotnictwa, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Akademii Ignatianum w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i in. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach”, „Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?” „Podstawowe zasady zarządzania projektem „Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu”). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Katarzyna Marciniak-Mordel
Zastępca Dyrektora FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi
tel. + 48 605 909 355
katarzyna.marciniak@frdl.org.pl
Maja Pawlak
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 535 162 759
m.pawlak@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 sierpnia 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 sierpnia 2024 r.