ADRESACI: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie


CEL:
Badanie daje odpowiedź na pyta­nia o ocenę kluc­zowych aspek­tów jakoś­ci życia w gminie, takich jak: trans­port i infra­struk­tu­ra, czys­tość i ochrona środowiska, ofer­ta oświa­towa, ofer­ta insty­tucji kul­tu­ry, poziom społecznego zau­fa­nia społecznego i współpra­cy, oce­na pra­cy wójta/burmistrza/prezydenta oraz rad­nych, oce­na poziomu obsłu­gi klien­ta i kilku innych.

Anki­eta opra­cow­ana na potrze­by bada­nia umożli­wia szczegółowe poz­nanie ocen i opinii mieszkańców, zebranych w trzy blo­ki tem­aty­czne:

 • dzi­ała­nia władz samorzą­dowych
 • jakość ofer­owanych usług pub­licznych
 • potrze­by mieszkańców i stopień ich zaspoko­je­nia


KORZYŚCI:
Pogłębiona anal­iza wyników pozwala na obiek­ty­wną i rzetel­ną diag­nozę społeczną, w szczegól­noś­ci na:

 • zrozu­mie­nie społecznych efek­tów dzi­ałań real­i­zowanych przez samorząd
 • określe­nie czyn­ników wpły­wa­ją­cych na opinie różnych grup mieszkańców
 • uporząd­kowanie prob­lemów i potrzeb mieszkańców według hier­ar­chii ważnoś­ci

Wyni­ki badań warunk­ów życia i jakoś­ci usług pub­licznych moż­na prak­ty­cznie wyko­rzys­tać w wielu obszarach dzi­ała­nia władz samorzą­dowych:

 • do korek­ty real­i­zowanych dzi­ałań
 • do poprawy komu­nikacji z mieszkań­ca­mi gminy
 • przy opra­cow­a­niu strate­gii roz­wo­ju gminy, planów dzi­ałań, ważnych pro­jek­tów


ZAKRES USŁUGI:
W ramach usłu­gi dostar­cza­my:

 • narzędzie sprawd­zone w prak­tyce — w ostat­nich lat­ach bada­nia zre­al­i­zowano w kilkudziesię­ciu gmi­nach i mias­tach w całej Polsce; anki­eta każ­do­ra­zowo jest dopa­sowywana do lokalnej specy­fi­ki gminy
 • real­iza­cję anki­ety w miejs­cu zamieszka­nia respon­den­tów, przez wyk­wal­i­fikowanych anki­eterów FRDL (opc­ja) — typowa reprezen­taty­w­na pró­ba wynosi 350–400 gospo­darstw domowych, a maksy­mal­ny poziom błę­du wynosi 5 punk­tów pro­cen­towych
 • gotowy zestaw anal­iz (pon­ad 300 możli­wych zestaw­ień danych w różnych przekro­jach) i atrak­cyj­na wiz­ual­nie i zrozu­mi­ała prezen­tac­ja wyników (wykresy, zestaw­ienia tabelaryczne, info­grafi­ki);
 • opieka mery­to­rycz­na ekspertów na każdym etapie bada­nia, w tym szczegółowe omówie­nie wniosków z rapor­tu z kierown­ictwem jed­nos­t­ki