ADRESACI:

 • oświa­towe placów­ki pub­liczne i niepub­liczne: przed­szko­la, szkoły pod­sta­wowe, gim­naz­ja, szkoły pon­adg­im­naz­jalne, artysty­czne i sportowe


CEL:

Opra­cow­anie Planu Roz­wo­ju Szkoły, adek­wat­nego do:

 • specy­fi­ki pra­cy i ksz­tałce­nia uczniów w danej placów­ce
 • anal­izy potrzeb rynku pra­cy


KORZYŚCI

Stworze­nie planu roz­wo­ju placów­ki zog­niskowanego wokół efek­tów dzi­ała­nia całej insty­tucji, wg logi­ki:

 • potrze­by eduka­cyjne, wychowaw­cze i kom­pe­ten­cyjne uczniów dla lep­szej adap­tacji na rynku pra­cy
 • potrze­by roz­wo­jowe nauczy­cieli dla zwięk­szonej efek­ty­wnoś­ci pra­cy szkoły


ZAKRES USŁUGI:

Warsz­tat szkole­niowy przeprowad­zony metodą par­ty­cy­pa­cyjno-eksper­cką (przy udziale całego zespołu pra­cown­ików szkoły, w ścisłej współpra­cy z dyrekcją placów­ki, kon­sul­tan­ta­mi FRDL MIS­T­iA i insty­tuc­ja­mi part­ner­ski­mi).


Kluc­zowe ele­men­ty real­iza­cji warsz­tatu, mającego na celu opra­cow­anie Planu Roz­wo­ju Szkoły:

 • zdefin­iowanie potrzeb insty­tucji w per­spek­ty­wie jej roz­wo­ju w zakre­sie:
 • potrzeb i celów w zakre­sie ofer­ty eduka­cyjnej dla uczniów
 • potrzeb roz­wo­jowych kadry w kon­tekś­cie ofer­ty eduka­cyjnej
 • potrzeb w zakre­sie orga­ni­za­cji i metod naucza­nia oraz pra­cy placów­ki
 • zaplanowa­nia zagranicznych mobil­noś­ci eduka­cyjnych i dzi­ałań związanych ze współpracą między­nar­o­dową, przy­czy­ni­a­ją­cych się do spełnienia ziden­ty­fikowanych potrzeb insty­tucji
 • nakreśle­nia wiz­ji włączenia zdobytego doświad­czenia i naby­tych kom­pe­tencji pra­cown­ików insty­tucji do planu strate­gicznego roz­wo­ju insty­tucji w przyszłoś­ci
 • uporząd­kowanie mate­ri­ału, anal­iza wniosków i opra­cow­anie pro­jek­tu Planu Roz­wo­ju Szkoły
 • opra­cow­anie ostate­cznej wer­sji planu