ADRESACI:

 • JST prag­nące zapewnić orga­ni­za­cjom ze swo­jego regionu pomoc w aplikowa­niu o środ­ki zewnętrzne


CEL:

 • kom­plek­sowe wspar­cie NGO w pozyski­wa­niu środ­ków zewnętrznych na dzi­ałal­ność statu­tową pod­mio­tu
 • skutecz­na real­iza­c­ja celów statu­towych dzię­ki zewnętrznym środ­kom


KORZYŚCI

 • pełen dostęp do doświad­czenia i wiedzy kon­sul­tan­tów
 • wspar­cie ekspertów z dziedziny z jakiej przy­go­towywany jest wniosek
 • wyso­ka pro­duk­ty­wność i efek­ty­wność pra­cy kon­sul­tan­tów
 • mniejsze praw­dopodobieńst­wo popełnienia typowych błędów
 • możli­wość pełnej kon­cen­tracji na dzi­ałal­noś­ci pod­sta­wowej JST, pod­czas gdy pieczę nad wspar­ciem dla NGO z regionu sprawu­ją pro­fesjon­al­iś­ci
   

ZAKRES USŁUGI:
Ofer­ta obe­j­mu­je real­iza­cję usług dorad­czych w zakre­sie kon­sul­towa­nia wniosków aplika­cyjnych orga­ni­za­cji pozarzą­dowych z terenu danego JST.
 

Szczegółowy zakres usłu­gi obe­j­mu­je następu­jące ele­men­ty:

 • Real­iza­c­ja stałego dyżu­ru infor­ma­cyjno-dorad­czego dla orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, w lokalu zapewnionym przez JST – częs­totli­wość oraz dłu­gość trwa­nia do ustal­e­nia
 • Kon­sul­towanie wniosków aplika­cyjnych poszczegól­nych orga­ni­za­cji pozarzą­dowych z terenu JST, które zgłoszą potrze­bę kon­sul­tacji wniosku/pomysłu pro­jek­towego. Kon­sul­tac­je real­i­zowane zarówno na tere­nie JST (w lokalu zapewnionym przez JST) oraz w formie pra­cy eksper­ck­iej on-line – ilość oraz zakres kon­sul­towanych wniosków do ustal­e­nia
 • Prowadze­nie otwartych spotkań infor­ma­cyjnych ze środowiskiem pozarzą­dowym danego JST, m.in. na tem­at pojaw­ia­ją­cych się możli­woś­ci aplika­cyjnych oraz ogłaszanych konkursów pro­jek­towych – częs­totli­wość oraz dłu­gość trwa­nia do ustal­e­nia