ADRESACI:

gminy miejsko-wiejskie i wiejskie


CEL:

opra­cow­anie, wspól­nie z lokalny­mi part­nera­mi, prze­myślanego i adek­wat­nego planu kom­plek­sowych dzi­ałań — narzędzi wspier­a­ją­cych poli­tykę roz­wo­ju przestrzen­nego, społecznego i gospo­dar­czego


KORZYŚCI

 • poprawa jakoś­ci życia mieszkańców
 • wskazanie kierunk­ów dzi­ałań natu­ry społecznej, gospo­dar­czej i przestrzen­nej, zmierza­ją­cych do akty­wiz­a­cji obszarów wiejs­kich
 • zwięk­sze­nie spójnoś­ci społeczno-gospo­dar­czej gminy i inte­gracji mieszkańców
 • przy­go­towanie do pozyska­nia środ­ków zewnętrznych


ZAKRES USŁUGI:

Plan Odnowy Miejs­cowoś­ci zostanie opra­cow­any zgod­nie z Wyty­czny­mi MRiRW oraz założe­ni­a­mi PROW na lata 2014–2020, co jest warunk­iem aplikowa­nia o środ­ki na real­iza­cję przed­sięwz­ięć ze środ­ków zewnętrznych (m.in. UE).

Doku­ment będzie opra­cow­any metodą par­ty­cy­pa­cyjno-eksper­cką, z udzi­ałem intere­sar­iuszy.


Kluc­zowe ele­men­ty real­iza­cji:

 • opra­cow­anie diag­nozy sytu­acji społeczno-gospo­dar­czej miejs­cowoś­ci, charak­terysty­ki miejs­cowoś­ci oraz inwen­taryza­c­ja zasobów służą­cych odnowie miejs­cowoś­ci
 • przeprowadze­nie badań wśród mieszkańców — iden­ty­fikac­ja prob­lemów społecznych, gospo­dar­czych, środowiskowych, przestrzen­no-funkcjon­al­nych lub tech­nicznych, oraz potrzeb i pref­er­encji roz­wo­jowych doty­czą­cych miejs­cowoś­ci
 • real­iza­c­ja moderowanych warsz­tatów z udzi­ałem intere­sar­iuszy:
  • przeprowadze­nie anal­izy zasobów włas­nych i otoczenia (anal­iza SWOT),
  • opra­cow­anie kat­a­logu zadań inwest­y­cyjnych i przed­sięwz­ięć akty­wiz­u­ją­cych społeczność lokalną
 • określe­nie sys­te­mu wdraża­nia zapisów doku­men­tu: mon­i­torowa­nia, ewalu­acji i aktu­al­iza­cji oraz upowszech­ni­a­nia zapisów planu
 • przeprowadze­nie kon­sul­tacji społecznych wraz z anal­izą uwag i opra­cow­aniem ostate­cznej wer­sji planu