ADRESACI:

 • jed­nos­t­ki samorzą­du tery­to­ri­al­nego (gminy, powiaty, wojew­ództ­wa)

 

CEL:

 • opra­cow­anie z lokalny­mi part­nera­mi planu kom­plek­sowych dzi­ałań, ukierunk­owany­ch­na wzmoc­nie­nie par­ty­cy­pacji społ. mieszkańców i kap­i­tału społecznego oraz współpracę z mieszkań­ca­mi i NGO

 

KORZYŚCI

 • efek­ty­wne wyko­rzys­tanie kap­i­tału społecznego mieszkańców dla roz­wo­ju społeczno-gospo­dar­czego gminy
 • usprawnie­nie pro­cesów zarządza­nia pub­licznego
 • rozwój współpra­cy między­sek­torowej i między­or­ga­ni­za­cyjnej

 

ZAKRES USŁUGI:

Pro­gram Akty­wiz­a­cji i Par­ty­cy­pacji Społecznej, odnoszą­cy się do zapisów kra­jowej Strate­gii Roz­wo­ju Kap­i­tału Społecznego, będzie opra­cowywany w eksper­cko-par­ty­cy­pa­cyjnej pro­ce­durze, z udzi­ałem różnych grup intere­sar­iuszy.

 

Kluc­zowe ele­men­ty real­iza­cji:

 • diag­noza sytu­acji w zakre­sie par­ty­cy­pacji i akty­wnoś­ci społecznej – w opar­ciu o dane statysty­czne oraz doty­chczas stosowane zasady i prak­ty­ki, a także o wyni­ki bada­nia akty­wnoś­ci lokalnych orga­ni­za­cji pozarzą­dowych oraz pref­er­encji i potrzeb mieszkańców w zakre­sie par­ty­cy­pacji
 • przeprowadze­nie anal­izy zasobów włas­nych i otoczenia (anal­iza SWOT) w zakre­sie akty­wnoś­ci i par­ty­cy­pacji społecznej oraz współpra­cy między­sek­torowej i między­or­ga­ni­za­cyjnej
 • określe­nie mis­ji i wiz­ji współpra­cy
 • opra­cow­anie planu oper­a­cyjnego pro­gra­mu — określe­nie obszarów, celów strate­gicznych i oper­a­cyjnych oraz iden­ty­fikac­ja kierunk­ów inter­wencji (kluc­zowych zadań i pro­jek­tów) w ramach poszczegól­nych celów
 • określe­nie sys­te­mu wdraża­nia zapisów doku­men­tu: mon­i­torowa­nia, ewalu­acji i aktu­al­iza­cji oraz upowszech­ni­a­nia zapisów pro­gra­mu
 • przeprowadze­nie kon­sul­tacji społecznych wraz z anal­izą uwag i opra­cow­aniem ostate­cznej wer­sji pro­gra­mu.

 

Ele­mentem prac może być również opra­cow­anie narzędzi współpra­cy:

 • Rocznego i/lub Wielo­let­niego Pro­gra­mu Współpra­cy z NGO
 • Pro­ce­dury dia­logu i kon­sul­tacji społecznych
 • Zasad współpra­cy JST z NGO
 • Mapy akty­wnoś­ci NGO