ADRESACI:

 • gminy, powiaty
 • ośrod­ki pomo­cy społecznej


CEL:

 • rozpoz­nanie lokalnych prob­lemów społecznych i zaplanowanie rozwiązań
 • koor­dy­nac­ja dzi­ałań pod­miotów dzi­ała­ją­cych w sferze społecznej, adek­wat­nie do ziden­ty­fikowanych prob­lemów lokalnych


KORZYŚCI

 • określe­nie zasad­niczych celów i kierunk­ów inter­wencji na rzecz prze­ci­wdzi­ała­nia pow­stawa­niu prob­lemów społecznych
 • wzmoc­nie­nie spójnoś­ci i inte­gral­noś­ci danej społecznoś­ci lokalnej
 • racjon­al­ny podzi­ał i koor­dy­nac­ja wydatkowa­nia środ­ków pub­licznych z budże­tu na real­iza­cję dzi­ałań z zakre­su poli­ty­ki społecznej
 • wypełnie­nie obow­iązku zapisanego w ustaw­ie o pomo­cy społecznej


ZAKRES USŁUGI:

Metody­ka opar­ta na eksper­ckim opra­cow­a­niu doku­men­tów diag­nos­ty­cznych oraz par­ty­cy­pa­cyjnej budowie planu oper­a­cyjnego strate­gii.


Kluc­zowe ele­men­ty real­iza­cji:

 • przy­go­towanie metodologii prac, zgod­nie z ustawą o pomo­cy społecznej
 • pozyskanie i anal­iza aktu­al­nych danych statysty­cznych z zakre­su demografii, bez­pieczeńst­wa, poli­ty­ki społecznej, rynku pra­cy, gospo­dar­ki, akty­wnoś­ci oby­wa­tel­skiej i in.
 • opra­cow­anie diag­nozy prob­lemów i zjawisk społecznych
 • przeprowadze­nie warsz­tatów strate­gicznych z udzi­ałem przed­staw­icieli wspól­no­ty samorządowej (mieszkańcy, przed­staw­iciele władz gminy i insty­tucji poli­ty­ki społecznej):
  • zdefin­iowanie strate­gicznych wyzwań dla poli­ty­ki społecznej (w tym w kon­tekś­cie opra­cow­anej diag­nozy)
  • wyz­nacze­nie celów dzi­ałań dla rozwiązy­wa­nia i przeciwdziałania prob­le­mom społecznym oraz kierunk­ów inter­wencji
  • określe­nie założeń sys­te­mu wdraża­nia, mon­i­torowa­nia i ewalu­acji strate­gii
  • skon­struowanie har­mono­gra­mu real­iza­cji i zasad współpra­cy pomiędzy samorzą­dem a pod­mio­ta­mi real­izu­ją­cy­mi zada­nia z zakre­su poli­ty­ki społecznej
 • przeprowadze­nie pro­ce­su kon­sul­tacji społecznych doku­men­tu
 • anal­iza uwag i opra­cow­anie ostate­cznej wer­sji strate­gii
 • prezen­tac­ja przed właś­ci­wym organem stanow­ią­cym