ADRESACI:

 • gminy, powiaty, wojew­ództ­wa
 • związ­ki i zrzeszenia JST


CEL:

 • iden­ty­fikac­ja zasobów i wyko­rzys­tanie potenc­jału kul­tu­ry i dziedz­ict­wa dla roz­wo­ju społeczno-gospo­dar­czego i roz­wo­ju sek­to­ra kreaty­wnego
 • wspieranie roz­wo­ju twór­c­zoś­ci oraz upowszech­ni­an­ie kul­tu­ry lokalnej


KORZYŚCI:

 • wzmac­ni­an­ie kap­i­tału społecznego
 • włącze­nie do lokalnej ofer­ty kul­tur­al­nej pod­miotów pozain­sty­tucjon­al­nych – orga­ni­za­cji pozarzą­dowych i grup niefor­mal­nych oraz ich wzmoc­nie­nie
 • usprawnie­nie pro­cesów zarządza­nia pub­liczny­mi insty­tuc­ja­mi kul­tu­ry
 • pod­stawa do wyko­rzys­ta­nia ofer­ty kul­tur­al­nej na rzecz roz­wo­ju gospo­dar­czego JST – pro­moc­ja i rozwój sek­to­ra kreaty­wnego


ZAKRES USŁUGI:
Strate­gia opra­cow­ana zostanie w mod­elu par­ty­cy­pa­cyjno-eksper­ckim, z udzi­ałem lokalnych pod­miotów odpowiedzial­nych za real­iza­cję poli­ty­ki kul­tur­al­nej.


Kluc­zowe ele­men­ty real­iza­cji:

 • diag­noza sytu­acji w zakre­sie kul­tu­ry
  • iden­ty­fikac­ja zasobów oraz potenc­jału kul­tu­ry i dziedz­ict­wa
  • anal­iza ofer­ty kul­tur­al­nej
  • anal­iza finan­sowa­nia insty­tucji kul­tu­ry w opar­ciu o dane insty­tucji oraz doty­chczas stosowane zasady i prak­ty­ki, a także o wyni­ki badań społecznych wśród pra­cown­ików pod­miotów kul­tu­ry
  • potrzeb i pref­er­encji mieszkańców w zakre­sie ofer­ty kul­tur­al­nej
 • przeprowadze­nie anal­izy zasobów włas­nych i otoczenia (anal­iza SWOT, PEST) w zakre­sie zarządza­nia insty­tuc­ja­mi kul­tu­ry oraz współpra­cy między­sek­torowej i między­or­ga­ni­za­cyjnej w sferze kul­tu­ry
 • określe­nie mis­ji i wiz­ji roz­wo­ju kul­tu­ry
 • opra­cow­anie planu oper­a­cyjnego Strate­gii — określe­nie obszarów, celów strate­gicznych i oper­a­cyjnych oraz iden­ty­fikac­ja kierunk­ów inter­wencji (kluc­zowych zadań i pro­jek­tów) w ramach poszczegól­nych celów
 • określe­nie sys­te­mu wdraża­nia zapisów doku­men­tu: mon­i­torowa­nia, ewalu­acji i aktu­al­iza­cji oraz upowszech­ni­a­nia zapisów Strategii (ramy logisty­czne real­iza­cji, mierni­ki, podsys­te­my zarządza­nia, mon­i­toringu i ewalu­acji Strate­gii)
 • przeprowadze­nie kon­sul­tacji społecznych wraz z anal­izą uwag i opra­cow­aniem ostate­cznej wer­sji Strate­gii