ADRESACI:

 • Insty­tuc­je pub­liczne (JST i ich jed­nos­t­ki, uczel­nie, insty­tuc­je państ­wowe) i NGO
 • Przed­siębiorstwa i kon­sor­c­ja twor­zone przez
 • przed­siębior­ców


CEL:

 • Określe­nie pożą­danych cech/właściwości, dla kre­owanego pro­duk­tu czy usłu­gi (rozwój idei)
 • Iden­ty­fikac­ja innowa­cyjnych / nowych rozwiązań dla ist­nieją­cych prob­lemów (udoskonale­nie pro­cesów / pro­duk­tów )
 • Poszuki­wanie i iden­ty­fikac­ja nowych nis­zowych rozwiązań dla określonych grup / branż / sek­torów (nowe rozwiąza­nia / mod­ele)
 • Iden­ty­fikac­ja i poszuki­wanie nowych mod­eli real­iza­cji usług pub­licznych (innowac­je społeczne)


KORZYŚCI

 • Konkre­tyza­c­ja intere­su­ją­cych idei/pomysłów, jako pod­stawy do planowa­nia pro­jek­tu (idea przełożona na wstęp­ną kon­cepcję)
 • Rozwój usług/produktów dla innowacji w biz­ne­sie (kon­cepc­ja udoskonale­nia produktu/usługi)
 • Iden­ty­fikac­ja obszarów istot­nych dla dzi­ałań roz­wo­jowych (określe­nie miejsc/możliwości dla kon­struk­ty­wnej zmi­any)
 • Określone możli­we kierun­ki zmi­an w świad­cze­niu usług pub­licznych, (mod­ele dzi­ałań – kto i co?)
 • Możli­wość iden­ty­fikacji, kreaty­wnych rozwiązań dla staw­ianych pytań/wstępnych idei
 • Wstęp­ne określe­nie cech / właś­ci­woś­ci pożą­danych rozwiązań
 • efek­tu dzi­ałań w planowanych przedsięwzięciach/produktach czy usłu­gach


ZAKRES USŁUGI:

 • Rozwój wyma­ga sze­roko pojętej reflek­sji i zaan­gażowa­nia w ten pro­ces intere­sar­iuszy którzy:
 • daną usługę (pro­dukt) kreu­ją, świad­czą czy zarządza­ją nią
 • z niej korzys­ta­ją (klient/użytkownik).
 • Dlat­ego prag­niemy zapro­ponować Państ­wu for­mę warsz­tatu kon­cep­cyjnego prowad­zonego przez doświad­c­zonego mod­er­a­to­ra, Warsz­tat, real­i­zowany w opar­ciu o twór­cze metody pra­cy, umożli­wi efek­ty­wne wyko­rzys­tanie potenc­jału grupy i doświad­czenia poszczegól­nych osób kluc­zowych w kre­owa­niu nowego/ulepszonego rozwiąza­nia czy dookreśle­nia posi­adanej przez Państ­wa wstęp­nej idei.


Kluc­zowe ele­men­ty real­iza­cji:

 • Anal­iza zakresu/branży, której doty­czyć ma warsz­tat
 • Ustal­e­nie celów i kluc­zowych ele­men­tów anal­i­zowanego zagad­nienia
 • Pomoc w opty­mal­nym doborze zapraszanych intere­sar­iuszy
 • Dobór właś­ci­wych metod pra­cy w kon­tekś­cie zakre­su mery­to­rycznego i planowanej grupy uczestników/interesariuszy
 • Opra­cow­anie narzędzi/prezentacji niezbęd­nych do twór­czej i efek­ty­wnej pra­cy
 • Przy­go­towanie i przeprowadze­nie warsz­tatu


Pro­dukt: Raport powarsz­ta­towy, prezen­tu­ją­cy zagad­nienia