ADRESACI:

 • JST real­izu­jące pro­jek­ty dofi­nan­sowane ze środ­ków zewnętrznych
 • inne pod­mio­ty np. Lokalne Grupy Dzi­ała­nia, orga­ni­za­c­je pozarzą­dowe


CEL:

 • kom­plek­sowe zarządzanie pro­jek­tem dofi­nan­sowanym
 • zapewnie­nie wysok­iej jakoś­ci real­iza­cji pro­jek­tu zgod­nie z założony­mi w pro­jek­cie cela­mi oraz obow­iązu­ją­cy­mi zasada­mi i wyty­czny­mi


KORZYŚCI

 • pełen dostęp do doświad­czenia, wiedzy i narzędzi zarządza­nia pro­jek­tem
 • wspar­cie ekspertów oraz wysok­iej klasy spec­jal­istów ds. zarządza­nia pro­jek­ta­mi legi­t­y­mu­ją­cy­mi się cer­ty­fikatem Project Man­agera IPMA
 • wyso­ka efek­ty­wność pra­cy nad pro­jek­tem
 • ogranic­zone ryzyko niepowodzenia pro­jek­tów, brak przekroczeń budże­towych, wysok­ie para­me­try jakoś­ciowe pro­duk­tów pro­jek­tu


ZAKRES USŁUGI:

 • anal­iza potrzeb w zakre­sie efek­ty­wnego zarządza­nia pro­jek­tem
 • określe­nie stan­dard­ów zarządza­nia pro­jek­tem przy założe­niu osiąg­nię­cia zaplanowanych w pro­jek­cie rezul­tatów i pro­duk­tów
 • iden­ty­fikac­ja pri­o­ry­te­towych etapów pro­jek­tu – dzi­ała­nia, zada­nia, efek­ty
 • iden­ty­fikac­ja potenc­jal­nych ryzyk przewidzianych i nieprzewidzianych w pro­jek­cie oraz określe­nie sposobów ich min­i­mal­iza­cji
 • szy­bkie reagowanie i syg­nal­i­zowanie o wszys­t­kich odstępst­wach od przyjętego planu na poziomie oper­a­cyjnym i finan­sowym
 • nadzór nad przy­go­towaniem kom­plek­sowej doku­men­tacji wykon­aw­czej pro­jek­tu, wyma­ganej przez insty­tucję udziela­jącej dofi­nan­sowa­nia
 • ter­mi­nowe sporządzanie doku­men­tacji spra­woz­daw­czej i rapor­towanie o wynikach wery­fikacji
 • bieżące mon­i­torowanie postępu pro­jek­tu: zakres mery­to­ryczny oraz real­iza­c­ja zaplanowanego budże­tu