15 czerwca 2021 r. Przewodnicząca Zarządu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych działającego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego przekazała na ręce Ministra Michała Cieślaka pismo z istotnymi propozycjami, które Koordynatorzy ds. dostępności uważają za priorytetowe do wprowadzenia w projekcie Samorząd 3.0, by sprawniej i skuteczniej realizować swoje obowiązki, związane z poprawą dostępności na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.

Pismo to było punktem wyjścia do rozmowy z Ministrem Michałem Cieślakiem podczas spotkania Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych 18 czerwca. 

Bez środków zewnętrznych samorządy nie poradzą sobie z wprowadzeniem wszystkich wymogów, jakie nakłada na nie ustawa - mówiła Izabela Jankowska-Zawada, Przewodnicząca Zarządu Forum Koordynatorów ds. dostępności w jednostkach sektora finansów publicznych. Uczestnicy Forum zdają sobie sprawę, iż dostosowanie architektoniczne budynków (urzędów gmin/miast i innych np. OSP), jak i dostosowanie w aspekcie cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym jest konieczne, natomiast koszty takich zmian niejednokrotnie przerastają realne możliwości finansowe jst. Kwestia finansowania nie jest jedynym problemem. Uczestnicy Forum zwracali również uwagę na potrzebę szkoleń i centralnej kampania informacyjnej na temat dostępności.

Minister Michał Cieślak zapewnił o chęci współpracy na linii rząd - regiony. Przygotowujemy przegląd barier, które obecnie nie pozwalają rozwijać się samorządom. Pracujemy również nad systemem wyrównawczym - tłumaczył. 

Marcin Smala, Wiceprezes FRDL zapewnił o olbrzymim zaangażowaniu uczestników Forum w kwestie dostępności, zaapelował natomiast o racjonalność w doborze terminów wprowadzanych zmian. Jesteśmy za tym, żeby urzędy były w jak największym stopniu dostępne, ale chcemy żeby proces ten odbywał się w sposób prawidłowy. Właśnie takie rozwiązanie będzie najbardziej skuteczne. Wszyscy na tym skorzystamy - skomentował.

Ekspertem, który przeprowadził podczas spotkania Forum interesujący wykład połączony z częścią warsztatową na temat zapewnienia przez podmiot publiczny dostępności cyfrowej w myśl przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych był Adam Pietrasiewicz, radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wydział Dostępności Cyfrowej Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

Poniżej skrócona lista postulatów:

1. Jst powinny mieć możliwość pozyskiwania na cele dostępności środków finansowych zewnętrznych. 
2. Należy uruchomić odrębne środki na dostosowanie budynków stowarzyszeń takich jak np. OSP ze środków Komend Powiatowych lub Komend Wojewódzkich.
3. Należy zlikwidować lukę prawną w dofinansowaniu w zakresie wypełnienia zapisów ustawy w odniesieniu do budynków administracji rządowej. Muszą one spełnić wymogi ustawy, a jednocześnie nie wskazane są jako podmioty mogące pozyskać środki ze źródeł zewnętrznych.
4. Pragniemy zwrócić uwagę na możliwość wydłużenia terminu dostosowania budynków pod kątem dostępności architektonicznej, który obecnie nakazuje jednostkom dostosowanie budynków w bieżącym roku.
5. Wnioskujemy o zmianę artykułu ustawy Prawo skarbowe tak, by wydłużyć datę wejścia w życie zapisów Ustawy o zapewnieniu dostępności - tak by wydłużyć datę wejścia w życie zapisów na dzień 6 września 2022 r.
6. Wnioskujemy o wydłużenie terminu na zapewnienie dostępności cyfrowej (dostosowanie BIP-ów, stron internetowych czy aplikacji mobilnych).
7. Apelujemy o zwrócenie uwagi przez KPRM i przemyślenie realizacji ogólnopolskiej kampanii informującej mieszkańców całego kraju o potrzebie poprawy dostępności na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami.

Pełna treść pisma z postulatami do KPRM