Przedmiotem spotkania będzie problematyka dotycząca obowiązków jst wynikających ze stosowania Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Naszym ekspertem będzie doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS, wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, autor książki Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych, asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Szkolił m.in. inspektorów kontroli RIO, w latach 2011-2021 przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 

Serdecznie zapraszamy!

Szczegóły wydarzenia i zapisy