Gmina Puchaczów ponownie Liderem Województwa Lubelskiego oraz Liderem w kategorii gmin wiejskich
W kategorii gmin miejsko-wiejskich liderem została Gmina Nałęczów, a w kategorii gmin miejskich ponownie Miasto Świdnik. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym samorządom!

Pełna lista wyróżnionych wg kilku kategorii na dole strony.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym w Lublinie zakończyła prace nad 7. edycją Rankingu Gmin Lubelszczyzny.

Wyniki Rankingu zostały ogłoszone podczas uroczystej Gali w dniu 30 listopada 2023 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie, w której udział wzięło prawie 100 decydentów JST województwa lubelskiego.

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie woj. lubelskiego. Ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa lubelskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Naszą intencją jest aby organizowany corocznie Ranking Gmin Lubelszczyzny był przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych. 

Kolejny rok Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego kontynuuje współpracę z Urzędami Statystycznymi w pozostałych województwach i dzięki temu nasze regionalne ośrodki zrealizują unikalną inicjatywę w całej Polsce. 

Ranking został objęty patronatami honorowymi przez Wojewodę Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug oraz medialnymi przez TVP3 Lublin, Radio Lublin, Tygodnik Wspólnota, Gazetę Biłgorajską, Tygodnik Nowy Tydzień, Tygodnik Super Tydzień, Tygodnik Słowo Podlasia, Tygodnik Podlaski oraz Serwis Administracyjno-Samorządowy, a także Radio Bon Ton. Partnerzy biznesowi wydarzenia: ProPolis Consultung Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., Kingspan Water & Energy, Comarch S.A., Generator Innowacji.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY PARTNERÓW BIZNESOWYCH oraz MEDIA LOKALNE I REGIONALNE!

PROGRAM WYDARZENIA

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna
9.00 – 10.00 Oficjalne otwarcie i powitanie przedstawicieli samorządów woj. lubelskiego oraz partnerów wydarzenia 

Natalia Gmurkowska, Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego/ Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej RO w Lublinie

Wystąpienia merytoryczne Partnerów Biznesowych: 
=> Zarządzanie procesowe jako element miary jakości współczesnej gminy - Iwona Gieruszczak, Dyrektor Centrum Konsultingu w CA Consulting SA, Comarch S.A.
=> Oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich na przykładzie technologii złóż obrotowych - Krzysztof Fałkowski, Regional Sales Manager, Kingspan Water&Energy Sp. z o.o.
=> Finansowanie inwestycji proekologicznych samorządów z terenu województwa lubelskiego - Marek Szczepański, Dyrektor Departamentu Programów Ekologicznych, Bank Ochrony Środowiska S.A.

10.00 – 11.00 Ogłoszenie wyników Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2023
dr Cezary Trutkowski, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
dr Krzysztof Markowski, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie
dr. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin
Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin
Natalia Gmurkowska, Koordynator Lubelskich Forów Samorządowych 
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa

11.15 – 14.00  Kondycja finansowa samorządów Województwa Lubelskiego a perspektywy na rok 2024, Dariusz Giza, Dyrektor Generalny ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.

Przegląd najbliższych konkursów dla JST w ramach programu Fundusze Europejskie dla Województwa Lubelskiego na lata 2021-2027, Marcin Giza, firma Generator Innowacji, ekspert oceniający wnioski w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego

14.00  Zakończenie Gali RGL 2023
 

***********************************************************************************

Lista wskaźników służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego w roku 2023:

 • Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2020-2022)
 • Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2020-2022)
 • Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (za lata 2020-2022)
 • Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2022 r.
 • Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (za lata 2020-2022)
 • Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w 2022 r.
 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 – średni wynik w %
 • Saldo migracji na 1000 ludności w 2022 r.
 • Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2022 r.
 • Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w 2022 r.
 • Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2022 r.
 • Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2022 r.
 • Przyrost naturalny na 1000 ludności w 2022 r.
 • Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2022 r.
 • Wydatki bieżące budżetów gmin na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r.
 • Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w 2022 r.

Kontakt:
Natalia Gmurkowska, 
Koordynator Forów Samorządowych Województwa Lubelskiego
mail: n.gmurkowska@frdl.org.pl, tel. +48 502 525 121