Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim

Projekt realizowany w ramach Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cel projektu

Podniesienie kompetencji 256 przedstawicieli z 75 jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów w 75 jednostkach samorządu terytorialnego.

Działania projektowe

 • szkolenia dotyczące tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (105 godzin),
 • doradztwo w procesie tworzenia lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów (32 godziny),
 • wdrożenie lokalnego planu podnoszenia jakości w 2-3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, dla których dana jednostka uczestnicząca w projekcie jest organem prowadzącym oraz objęcie procesem wspomagania tych szkół,
 • zorganizowanie w regionie 6 sieci współpracy z użyciem platformy www.doskonaleniewsieci.pl.  

Szkolenia realizowane będą w grupach, składających się z przedstawicieli reprezentujących te same typy jednostek samorządu terytorialnego (gminy wiejskie, gminy miejskie i miejsko-wiejskie, powiaty).

Efekty projektu

 • lokalny plan podnoszenia jakości usług oświatowych i wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych w każdej jednostce biorącej udział w projekcie,
 • pilotażowe wdrożenia lokalnego planu podnoszenia jakości w 2-3 szkołach, przedszkolach lub placówkach, które będą stanowić wzór i inspirację do dalszych działań,
 • wzrost jakości usług oświatowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w szkołach, w których wdrożono plan,
 • wzrost kompetencji kadry jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podnoszenia jakości usług oświatowych,
 • 6 sieci współpracy działających w regionie dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się zarządzaniem oświatą.

Adresaci projektu

Jednostki samorządu terytorialnego i ich przedstawiciele, tj.:

a) osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji zarządczych w samorządzie w zakresie spraw oświatowych, tj. prezydent, burmistrz, starosta, wójt, ich zastępcy, sekretarze lub inna delegowana osoba o ile z zakresu ich obowiązków wynika nadzór nad sprawami oświatowymi;

b) pracownicy operacyjni realizujący zadania w zakresie oświaty w JST, tj. skarbnik, dyrektor/naczelnik wydziału oświaty, inspektor ds. oświaty, pracownik zajmujący się planowaniem finansowym i analizami budżetowymi, pracownik zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, radni z komisji oświaty.

Projekt adresowany jest do 2-5-osobowych zespołów delegowanych przez JST (z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do 2-4-osobowych zespołów, z gmin miejskich i powiatów do 2-5-osobowych zespołów).

Wartość dodana projektu

 • integracja środowiska samorządowego,
 • promowanie standardów projakościowego zarządzania oświatą,
 • stymulowanie współpracy i wymiany doświadczeń między samorządami,
 • organizacja warunków umożliwiających wzajemne uczenie się samorządowców,
 • wykorzystywanie samorządowych przykładów dobrych praktyk.

Czas trwania projektu: od 01 października 2017 r. do 31 marca 2019 r.

Wartość projektu: 1 776 073,92 zł.
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 720 573,92 zł.